قانون موافقتنامه سرویس‌های حمل‌ونقل‌هوایی بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت مالزی مصوب 1387

قانون موافقتنامه سرویس‌های حمل‌ونقل‌هوایی بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت مالزی مصوب 1387,02,11

ماده واحدهموافقتنامه سرویسهای حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت مالزی مشتمل بر یك مقدمه،‌بیست و یك ماده و یك پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده ‌می‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه سرویس‌های حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت مالزی

‌مقدمه:

دولت‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌و دولت‌مالزی كه‌عضو كنوانسیون ‌هواپیمایی‌ كشوری ‌بین‌المللی ‌مورخ 16 آذرماه 1323 هجری‌شمسی برابر با 7 دسامبر 1944 میلادی می‌باشند، و از این‌ پس‌طرفهای‌متعاهد نامیده‌می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور تاسیس و بهره‌برداری از سرویسهای هوایی بین سرزمینهای خود و ماوراء این سرزمین‌ها نسبت به موارد ذیل موافقت نمودند:

ماده 1تعاریف‌

به جز درمواردی كه فحوای عبارت معنی دیگری را ایجاب نماید، از نظر این موافقتنامه:

الف‌: اصطلاح‌«كنوانسیون‌» به‌كنوانسیون‌هواپیمایی‌كشوری‌بین‌المللی‌كه‌در تاریخ ‌16آذرماه 1323 ‌هجری‌ شمسی ‌برابر با 7 دسامبر 1944 میلادی‌در شیكاگو برای‌امضاء مفتوح‌گردید، اطلاق‌می‌شود، و شامل‌هرضمیمه‌ای كه به موجب ماده(90) آن كنوانسیون تصویب شده ونیز اصلاحات ضمائم یا كنوانسیون كه به موجب مواد(90) و (94) آن به تصویب رسیده، تاحدی كه برای طرفهای متعاهد معتبر است، خواهدبود.

ب‌: اصطلاح‌«مقامات‌هواپیمایی‌» درمورد جمهوری ‌اسلامی ‌ایران‌ به ‌«سازمان ‌هواپیمایی ‌كشوری‌» و هرشخص‌یا سازمانی‌كه‌مجاز به‌انجام‌وظایف‌فعلی‌آن‌سازمان‌باشد اطلاق‌می‌گردد، و در مورد دولت‌مالزی به وزیر حمل و نقل و هرشخص یا سازمانی كه مجاز به انجام وظایف فعلی آن وزیر باشد، اطلاق می‌شود.

پ‌: اصطلاح‌«شركت‌هواپیمایی‌تعیین‌شده‌» به‌یك‌یا چند شركت‌هواپیمایی‌اطلاق‌می‌شود كه‌یك طرف متعاهد از طریق ارسال اطلاعیه كتبی به طرف متعاهد دیگر به‌موجب‌مفاد ماده(3) این‌موافقتنامه‌جهت انجام سرویسهای هوایی درمسیرهای مشخص شده دراطلاعیه مذكور تعیین خواهد نمود.

ت: اصطلاح «سرزمین» دارای همان معنی است كه درماده(2) كنوانسیون برای آن

ذكر شده است .

ث: اصطلاحات «سرویسهای هوایی»، «سرویس هوایی بین المللی»، «شركت هواپیمایی» و «توقف به منظورهای غیر حمل ونقل» دارای همان معانی است كه درماده(96) كنوانسیون برای آنها ذكرشده است .

ج‌: اصطلاح‌«پیوست این موافقتنامه» به جدول مسیراین موافقتنامه یا اصلاحیه‌ای كه طبق مفاد ماده (16) این موافقتنامه صورت می پذیرد، اطلاق می‌گردد. پیوست این موافقتنامه جزء لاینفك این موافقتنامه خواهد بود و كلیه ارجاعات به موافقتنامه شامل ارجاعات به پیوست نیز می باشد، مگر این كه به گونه دیگری پیش بینی شود.

چ: اصطلاح‌«ظرفیت» در مورد یك هواپیما به میزان بارگیری مؤثر آن هواپیما دریك مسیر

یا قسمتی از مسیر و اصطلاح «ظرفیت‌» درمورد «سرویس مورد توافق» به حاصل ضرب ظرفیت هواپیما درچنین سرویسی در دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر، اطلاق می‌شود.

ح‌: اصطلاح‌«نرخ‌» به‌قیمتی‌اطلاق‌می‌شود كه‌برای‌حمل‌مسافر، بار همراه‌و غیرهمراه‌پرداخت‌گردد و شامل‌شرایطی‌كه‌به‌موجب‌آن‌قیمتهای‌مزبور اعمال‌می‌شود از جمله‌قیمتها و شرایط‌مقرر برای‌نمایندگیها و سایر خدمات‌جنبی‌به‌استثناء دستمزدها و شرایط‌حمل‌پست‌، می‌باشد.

ماده 2امتیازات و حقوق حمل ونقل

1ـ هریك از طرفهای متعاهد حقوق تعیین شده دراین موافقتنامه را به منظور انجام سرویسهای هوایی در مسیرهای مشخص شده در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه به طرف متعاهد دیگر اعطاء می نماید.

2با رعایت مفاد این موافقتنامه شركت هواپیمایی تعیین شده یك طرف متعاهد از امتیازات زیر برخوردار خواهد بود:

الف‌: پرواز بدون‌فرود از فراز سرزمین‌طرف‌متعاهد دیگر؛

ب‌: توقف‌درسرزمین‌مذكور به‌منظورهای‌غیرحمل‌و نقل‌؛ و

پ‌: توقف‌در سرزمین‌مذكور در نقطه یا نقاطی كه برای آن مسیر درجدول مسیر پیوست این موافقتنامه مشخص گردیده است به منظور سوار و پیاده‌كردن مسافر، بار وپست درحمل ونقل بین‌المللی درحین انجام سرویسهای مورد توافق درمسیرهای مشخص شده.

3هیچ‌یك‌از مفاد بند(2) این‌ماده نباید به‌نحوی‌تفسیر شود كه به شركت هواپیمایی تعیین شده یك‌طرف متعاهد این‌حق را اعطاء كند كه در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر از نقطه‌ای به نقطه دیگری در سرزمین آن طرف مبادرت به حمل مسافر،

بار و پست در قبال مزد یا كرایه نماید.

4ـ در مناطقی‌كه‌در آن‌مخاصمات‌مسلحانه‌جریان‌دارد و یا در اشغال‌نظامی‌است‌و نیز در مناطقی‌كه‌تحت‌تاثیر مخاصمات‌مسلحانه‌یا اشغال‌نظامی‌قرار گرفته ‌انجام ‌سرویسهای ‌موضوع ‌این‌ماده‌منوط‌به‌تصویب‌مقامهای‌صلاحیتدار مربوط‌خواهد بود.

ماده 3مجوز بهره‌برداری

1هر طرف‌متعاهد حق‌دارد با ارسال‌اعلامیه‌كتبی‌به‌طرف‌متعاهد دیگر یك‌یا چند شركت‌هواپیمایی‌را برای‌انجام‌سرویسهای‌مورد توافق‌در مسیرهای‌مشخص‌شده‌تعیین‌ نموده، و هر شركت‌(های) هواپیمایی‌تعیین‌شده‌را حذف‌كند یا تغییر دهد.

2پس‌از دریافت‌اعلامیه‌مذكور در بند(1) فوق، طرف متعاهد دیگر باید با رعایت‌مفاد .بندهای‌(3) و (4) این‌ماده‌اجازه‌مقتضی‌را بدون‌تأخیر به‌شركت‌یا شركتهای هواپیمایی‌تعیین‌شده‌مزبور اعطاء كند.

3مقامات‌هواپیمایی‌یك‌طرف‌متعاهد می‌توانند از شركت‌هواپیمایی‌ تعیین‌شده ‌طرف ‌متعاهد دیگر بخواهند كه‌آنان‌را مجاب‌سازد كه‌شرایط‌مقرر در قوانین‌ و مقرراتی‌را كه‌ معمولاً و به طور معقول به موجب مفاد كنوانسیون توسط آن مقامات درمورد سرویسهای هوایی تجاری بین‌المللی اعمال می‌گردد دارا می‌باشد.

4هر طرف متعاهد در هرمورد كه مجاب نشده باشد مالكیت عمده وكنترل موثر شركت هواپیمایی تعیین شده متعلق ودراختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع طرف متعاهدی است كه شركت هواپیمایی را تعیین كرده است، از پذیرش تعیین شركت هواپیمایی امتناع ورزد واز اعطای امتیازات موضوع بند (2) ماده (2) خودداری كرده یا آنها را معلق كند یا هرشرطی را كه برای اعمال امتیازات مذكور توسط آن شركت هواپیمایی لازم بداند

وضع نماید.

5درهرزمان پس ازآنكه مفاد بندهای (1) و (2) این ماده رعایت شده باشد، شركت هواپیمایی كه بدین نحو تعیین شده واجازه فعالیت كسب نموده می‌تواند بهره‌برداری از سرویسهای مورد توافق را آغاز كند مشروط برآن‌كه بهره‌برداری از این سرویسها مادامی كه نرخی مطابق ضوابط .ماده(10) این موافقتنامه درمورد سرویسهای مزبور وضع نشده ومجری نباشد، انجام نپذیرد.

ماده 4تعلیق‌و لغو

1هر طرف متعاهد می‌تواند در موارد مشروح زیر مجوز بهره‌‌برداری را لغو یا استفاده از حقوق مندرج در ماده‌(2) این موافقتنامه را در مورد شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر معلق‌، یا هر شرطی را كه ممكن است برای استفاده از این حقوق لازم بداند وضع نماید:

الف‌: چنانچه‌قانع نشود كه مالكیت عمده وكنترل موثر شركت هواپیمایی مذكور متعلق و دراختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع وی می باشد؛ یا

ب‌: چنانچه‌شركت‌هواپیمایی‌مذكور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی كه این حقوق را اعطاء نموده است رعایت نكند ؛ یا

پ: چنانچه شركت هواپیمایی مذكور درانجام عملیات بهره‌برداری از مفاد این موافقتنامه تخطی كند.

2لغو یا تعلیق‌یا وضع‌شرایط‌مذكور در .بند (1) این‌ماده‌جز در مواردی ‌كه‌برای‌ جلوگیری ‌از نقض‌بیشتر قوانین‌و یا مقررات‌و یا مفاد این‌موافقتنامه‌فوریت‌داشته‌باشد، فقط ‌پس ‌از مشورت‌ با طرف‌متعاهد دیگر صورت‌خواهد گرفت‌. این‌مشورت ‌بین ‌مقامات ‌هواپیمایی ‌طبق ماده(16) این موافقتنامه انجام‌خواهد شد.

ماده 5‌معافیت از حقوق گمركی و سود بازرگانی و سایر عوارض

1هواپیماهای شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهدی كه سرویسهای بین‌المللی را انجام می دهد و مواد سوختی، روغن موتور، وسایل یدكی، لوازم مورد نیاز جاری وخوار‌بار موجود درهواپیماهای شركت هواپیمایی یك طرف متعاهد به هنگام ورود به سرزمین طرف متعاهد دیگر براساس عمل متقابل از پرداخت كلیه حقوق گمركی وسود بازرگانی، هزینه‌های بازرسی و سایر مالیاتها یا عوارض ودیگر هزینه‌های مشابه ملی ومحلی معاف خواهند بود مشروط براین كه مواد و تجهیزات مذكور تازمانی كه مجدداً صادر شوند درهواپیما باقی بمانند.

2مواد سوختی، روغن موتور، وسایل یدكی، لوازم مورد نیاز جاری و خوار‌بار كه توسط یا ازطرف شركت هواپیمایی تعیین شده یك طرف متعاهد وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر شود یا بارهواپیمای شركت هواپیمایی تعیین شده مزبور شود و صرفاً به منظور استفاده در بهره‌برداری از سرویس‌های بین‌المللی باشد براساس عمل متقابل از پرداخت كلیه عوارض وهزینه های ملی از جمله حقوق گمركی، سود بازرگانی و هزینه های بازرسی كه درسرزمین طرف متعاهد نخست وضع شده، معاف خواهد بود حتی اگر این موارد درقسمتی از سفر برفراز سرزمین طرف متعاهدی كه درآن، مواد مزبور بار هواپیما شده است مورد استفاده قرارگیرد.

مواد اشاره شده فوق می‌تواند برحسب ضرورت براساس مقررات گمركی تحت نظارت یا كنترل گمركی قرار گیرد.

3تجهیزات هوانوردی جاری، وسائل یدكی، خواربار موجود در هواپیما و مواد سوختی و روغن موتور نگاهداری شده درهواپیمای هر یك از طرفهای متعاهد، تنها با موافقت مقامات گمركی طرف متعاهد دیگر درآن سرزمین قابل تخلیه است. مقامات مذكور می توانند مقرر كنند این مواد تازمانی كه طبق مقررات گمركی مجدداً صادر شود ویا ترتیب دیگری درباره آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرارگیرد.

4سوخت، روغن موتور، لوازم یدكی، تجهیزات مورد نیاز جاری و خواربار موجود درهواپیمای یك طرف متعاهد كه درسرزمین طرف متعاهد دیگر بار هواپیما می شود وتنها در پروازهای بین دو نقطه در سرزمین طرف متعاهد اخیر استفاده می‌شود، درخصوص حقوق گمركی، سودبازرگانی، هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض ملی ومحلی از همان رفتاری برخوردار خواهد بود كه از رفتار اعمال شده نسبت به شركتهای هواپیمایی ملی آن طرف متعاهد نامساعدتر نباشد .

5اثاثیه مسافران وباری كه از سرزمین یك طرف متعاهد در ترانزیت(عبور) مستقیم قرار دارد و از حریمی كه در فرودگاه بدین منظور اختصاص یافته خارج نمی‌شود تازمانی كه درترانزیت(عبور) مستقیم است از حقوق گمركی، سود بازرگانی و هرگونه مالیات معاف خواهد بود.

ماده 6 فعالیتهای بازرگانی

1شركت‌هواپیمایی‌تعیین‌شده‌یك طرف‌متعاهد با رعایت مفاد قوانین و مقررات قابل اجرا درسرزمین هرطرف متعاهد طبق ماده(3) این موافقتنامه مجاز خواهد بود كاركنان فنی، اداری و بازرگانی را كه برای انجام سرویسهای هوایی طبق پیوست این موافقتنامه وتأسیس و بهره‌برداری از دفاتر در سرزمین طرف متعاهد دیگر مورد نیاز هستند، نگهداری نماید.

2هرطرف متعاهد به شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر حق فروش حمل ونقل هوایی را درسرزمین خود، به طور مستقیم، و با صلاحدید شركت هواپیمایی از طریق دفاتر نمایندگی، اعطاء خواهد كرد.

هرشركت هواپیمایی حق فروش حمل و نقل مذكور را خواهد داشت، و هرشخصی مجاز خواهد بود حمل ونقل مذكور را به پول رایج آن سرزمین یا طبق قوانین ومقررات ملی به ارز قابل تبدیل سایر كشورها خریداری نماید.

ماده 7‌انتقال عواید

هر طرف‌متعاهد‌به شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر حق انتقال درآمدهای كسب شده در سرزمین طرف نخست به دفتر مركزی خود پس از كسر هزینه‌ها را اعطاء خواهد كرد. درهرحال تشریفات انتقال مذكور طبق مقررات تسعیر ارز خارجی طرف متعاهدی خواهد بود كه درسرزمین آن، درآمد كسب گردیده است.

ماده 8قوانین ومقررات حاكم بر ورود وخروج

1قوانین ومقررات یك طرف متعاهد كه ناظر به ورود وخروج هواپیماهایی كه به امر هوانوردی بین‌المللی اشتغال دارند یا ناظر به پرواز چنین هواپیماهایی برفراز آن سرزمین می‌باشد، درمورد شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر اعمال خواهد شد.

2قوانین ومقررات هرطرف متعاهد كه ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافرین، خدمه، بار یا پست از سرزمین آن می باشد از قبیل تشریفات ورود وخروج، مهاجرت و همچنین مقررات گمركی وبهداشتی در مورد مسافرین، خدمه، بار یا محمولات پستی هواپیمای شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر مادام كه درسرزمین مذكور باشند اعمال خواهد شد.

3مسافران، اثاثیه مسافران و باری كه از سرزمین یك طرف متعاهد در ترانزیت(عبور) مستقیم قراردارند و از حریمی كه در فرودگاه بدین منظور اختصاص یافته خارج نمی‌شوند، فقط مشمول كنترل ساده ای براساس قوانین و مقررات هر طرف متعاهدخواهند بود.

4هیچ‌یك از طرفهای متعاهد به شركت هواپیمایی خود در رابطه با شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر درخصوص اجرای قوانین ومقررات موضوع بندهای (1) و (2) این ماده امتیازی نخواهد داد.

ماده 9مقررات‌ظرفیت‌

1شركتهای‌هواپیمایی‌تعیین‌شده‌دو طرف‌متعاهد برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای‌مشخص‌شده‌بین سرزمینهای مربوط خود از فرصت عادلانه ومساوی برخوردار خواهند بود.

2در انجام‌سرویسهای‌مورد توافق‌، شركتهای‌هواپیمایی‌تعیین‌شده‌هر طرف‌متعاهد، منافع‌شركت‌هواپیمایی‌تعیین شده طرف‌دیگر را مورد نظر قرار خواهد داد تا من‌غیرحق‌در سرویسهای‌طرف‌دیگردر تمام‌یا قسمتی‌از همان‌مسیرها اثر نامطلوب‌ایجاد نشود.

3سرویسهای مورد توافق كه توسط شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد ارائه می‌شود باید ارتباط نزدیكی با نیازمندیهای عموم مردم برای حمل ونقل درمسیرهای مشخص شده داشته وهدف اصلی از آنها، تأمین ظرفیت كافی با ضریب بار مناسب جهت رفع نیازمندیهای جاری پیش بینی شده معقول برای حمل مسافر، بار وپست از مبدأ سرزمین طرف متعاهد تعیین‌كننده شركت هواپیمایی یا به مقصد آن می‌باشد. تأمین حمل ونقل مسافرین، بار وپست كه درنقاطی در مسیرهای مشخص شده در سرزمین كشورهایی غیر از كشوری كه شركت هواپیمایی را تعیین نموده است سوار و پیاده یا بارگیری و تخلیه می‌شوند ، طبق اصول كلی انجام خواهد شد كه ظرفیت مرتبط با موارد زیر باشد:

الف: نیازمندیهای حمل و نقل به سرزمین طرف متعاهدی كه شركت هواپیمایی را تعیین نموده است وبالعكس؛

ب: نیازمندیهای حمل ونقل منطقه‌ای كه شركت هواپیمایی از آن عبور می‌كند، پس از مدنظر قراردادن سرویسهای حمل ونقل دیگری كه توسط شركتهای هواپیمایی كشورهای تشكیل دهنده آن منطقه، تأسیس شده اند؛ و

ج : نیازمندیهای عملیاتی شركت هواپیمایی.

4مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد هرچند وقت یك‌بار به طور مشترك درخصوص به كارگیری عملی اصول مندرج دربندهای فوق الذكر این ماده برای انجام سرویسهای مورد توافق توسط شركتهای هواپیمایی تعیین شده تصمیم‌گیری خواهند نمود . تازمانی كه ترتیبات ظرفیت جدید مورد موافقت قرار نگیرد توافق حاصل شده درخصوص موضوع لازم الاجراء خواهد ماند.

5شركت‌هواپیمایی‌تعیین‌شده‌هر طرف‌متعاهد، حداكثر سی(30) روز قبل‌از شروع ‌سرویسها در مسیرهای‌مشخص‌شده‌، برنامه‌های‌پرواز را برای‌تصویب‌ به‌مقامات‌ هواپیمایی ‌طرف‌ متعاهد دیگر تسلیم‌خواهد نمود. در مورد تغییرات‌بعدی‌نیز به‌ همین‌ترتیب‌ عمل‌خواهد شد. در موارد خاص‌می‌توان‌این‌محدوده‌زمانی‌را با تصویب‌مقامات‌نامبرده‌تغییر داد.

ماده 10نرخها‌

1نرخهای مورد اجراء توسط شركت (های) هواپیمایی تعیین شده در ارتباط با هرگونه حمل و نقل به سرزمین طرف متعاهد دیگر یا بالعكس درسطح معقولی خواهد بود كه با توجه به كلیه عوامل مربوط از جمله هزینه بهره‌برداری و سود معقول و خصوصیات هر سرویس و نرخهای مورد اجرای شركتهای هواپیمایی دیگر، وضع می گردد.

2نرخهای موضوع بند (1) این ماده درصورت امكان با توافق دوجانبه شركتهای هواپیمایی تعیین شده دوطرف متعاهد در صورت لزوم، با توجه به نرخهای مورد اجراء توسط سایر شركتهای هواپیمایی درتمام یا قسمتی از همان مسیر تعیین می‌گردد. چنین توافقی درصورت امكان، توسط تصمیمات قابل اجراء به موجب رویه كنفرانس نرخ هیأت بین المللی كه پیشنهادهایی را دراین زمینه تنظیم می كند، هدایت خواهد شد.

3نرخهایی كه بدین ترتیب مورد توافق قرار می گیرد، حداقل شصت (60) روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجراء، برای تصویب به مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد تسلیم خواهد شد. درموارد خاص‌، این محدوده زمانی با موافقت مقامات مذكور قابل كاهش است. به محض دریافت نرخهای ارائه شده، مقامات هواپیمایی بدون تأخیر غیرضروری نرخهای مذكور را بررسی خواهند كرد. مقامات هواپیمایی می‌توانند تمدید تاریخ پیشنهادی اجرای نرخها را به مقامات هواپیمایی دیگر اعلام نمایند. درصورتی كه مقامات هواپیمایی هرطرف متعاهد در مورد نرخها اظهار نارضایتی بنمایند، هیچ نرخی قابل اجرا نخواهد بود.

4در صورتی كه شركتهای هواپیمایی تعیین شده نتوانند به توافق برسند، یا چنانچه نرخها توسط مقامات هواپیمایی یك طرف متعاهد به تصویب نرسد، مقامات هواپیمایی دوطرف متعاهد اهتمام خواهند كرد كه نرخها را با توافق دوطرفه تعیین نمایند. جز درصورتی كه به گونه دیگری توافق شود، مذاكرات مذكور ظرف مدت سی(30) روز از تاریخی شروع خواهد شد كه مشخص شده است كه شركتهای هواپیمایی تعیین شده درخصوص نرخها نمی توانند به توافق برسند یا این كه مقامات هواپیمایی یك طرف متعاهد از عدم تصویب نرخها، مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر را آگاه كرده‌اند.

5درصورت عدم توافق، اختلاف به تشریفات پیش‌بینی شده درماده (16) این موافقتنامه كه ازاین پس می آید، ارجاع داده خواهد شد.

6نرخهای تعیین شده طبق مفاد این ماده تازمانی كه نرخهای جدید طبق مفاد این ماده تعیین نشده باشد، به قوت خود باقی خواهد ماند.

7مقامات هواپیمایی هرطرف متعاهد نهایت توان خود را به كار خواهند گرفت تا اطمینان حاصل كنند كه شركتهای هواپیمایی تعیین شده نرخهای مورد توافق ثبت شده نزد مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد همچنین قوانین یا مقررات در این زمینه را رعایت خواهند كرد.

ماده 11تسهیلات وهزینه‌های فرودگاهی

هر یك از طرفهای متعاهد‌می‌تواند درقبال استفاده هواپیمای شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر از فرودگاهها وسایر تأسیسات آن، هزینه‌هایی را وضع نماید یا اجازه وضع آن را بدهد، مشروط برآنكه میزان این هزینه‌ها از آنچه شركت هواپیمایی تعیین شده آن طرف متعاهد كه در سرویسهای مشابه بین‌المللی تردد می‌كند و برای استفاده از چنین فرودگاهها و تأسیساتی می‌پردازند، تجاوز نكند.

ماده 12 ایمنی هوانوردی

1هرطرف متعاهد می تواند درهرزمان دررابطه با استانداردهای ایمنی در زمینه‌های مربوط به تأسیسات هوانوردی، خدمه پرواز، هواپیما و بهره‌برداری از هواپیما كه طرف متعاهد دیگر به كار گرفته است، درخواست مشاوره نماید. چنین مشاوره‌ای ظرف مدت سی(30) روز از تاریخ درخواست مزبور انجام خواهدشد.

2درصورتی كه پس ازمشاوره مزبور یك طرف متعاهد ملاحظه كند استانداردهای ایمنی درزمینه های موضوع بند (1) این ماده كه درآن زمان به موجب كنوانسیون وضع شده به طور مؤثر توسط طرف متعاهد دیگر به كار گرفته یا اجراء نمی‌شود، طرف متعاهد دیگر را از یافته‌های مزبور واقداماتی كه برای تطبیق با استانداردهای ایكائو ضروری به نظر می‌رسد آگاه خواهد كرد. طرف متعاهد دیگر اقدام اصلاحی مناسب را درفرصت زمانی توافق شده اتخاذ خواهد نمود.

3همچنین به موجب ماده (16) كنوانسیون توافق می شود هرنوع هواپیمایی كه توسط شركت هواپیمایی تعیین شده یك طرف متعاهد یا از طرف آن درسرویسهایی از مبدأ سرزمین طرف متعاهد دیگر یا بالعكس مورد بهره‌برداری قرار گیرد، می‌تواند مادامی كه درسرزمین طرف متعاهد دیگر است، مشمول بازرسی نمایندگان مجاز طرف متعاهد دیگر قرارگیرد، مشروط براین كه این امر منجر به تاخیر بدون دلیل دربهره‌برداری ازهواپیما نگردد. علی‌رغم تعهدات مندرج درماده (33) كنوانسیون هدف این بازرسی، تأیید اعتبار اسناد هواپیمای مربوط، گواهینامه خدمه وتطبیق تجهیزات و وضعیت هواپیما با استانداردهای وضع شده درآن زمان به موجب كنوانسیون می باشد.

4هرطرف متعاهد حق تعلیق یا تغییر فوری مجوز بهره‌برداری شركت و یا شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر را درصورتی كه اقدام فوری برای حصول اطمینان ازایمنی بهره‌برداری شركت هواپیمایی تعیین شده ضروری باشد برای خود محفوظ می‌دارد.

5هراقدامی ازسوی یك طرف متعاهد طبق .بند(4) فوق با ازبین رفتن زمینه اتخاذ آن اقدام متوقف خواهد شد.

6باتوجه به بند(2) فوق اگر مشخص شود كه با پایان یافتن فرصت زمانی توافق شده، یك طرف متعاهد درحالت عدم مطابقت با استانداردهای ایكائو باقی مانده است، دبیركل ایكائو باید ازاین موضوع ونیز تصمیم رضایت بخش بعدی نسبت به موقعیت

مطلع گردد.

ماده 13 شناسایی گواهینامه‌ها وپروانه‌ها

گواهینامه‌های قابلیت پرواز وگواهینامه‌های صلاحیت و پروانه‌هایی كه توسط یك طرف متعاهد صادرشده یا اعتبار یافته وهنوز به قوت خود باقی باشد، برای بهره‌برداری از مسیرها و سرویسهای موضوع این موافقتنامه، توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهدشد، مشروط براین كه شرایط صدور یا اعتبار گواهینامه‌ها و پروانه‌های مزبور مساوی یا بیش از حداقل استانداردهایی باشد كه به موجب كنوانسیون وضع شده یا خواهدشد. درهرحال هر طرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد كه در مورد پرواز از فراز سرزمین خود از شناسایی گواهینامه‌های صلاحیت و پروانه‌هایی كه برای اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا معتبر شناخته شده خودداری نماید.

ماده 14 امنیت‌هوانوردی‌

1طرفهای متعاهد تأكید می‌كنند كه حقوق و تعهداتی كه به موجب حقوق‌بین‌الملل

در قبال‌ یكدیگر در خصوص‌حفظ‌امنیت‌هواپیمایی‌كشوری‌در برابر اعمال ‌مداخله‌گرایانه ‌غیرقانونی‌ دارند، جزء لاینفك این موافقتنامه را تشكیل می‌دهد.

طرفهای‌متعاهد بدون‌تحدید كلیت‌حقوق‌و تعهداتی‌كه‌به‌موجب‌حقوق‌بین‌الملل‌به عهده‌دارند، به ویژه‌طبق‌مفاد كنوانسیون‌راجع‌به‌جرائم‌و برخی‌اعمال‌ارتكابی‌دیگر در هواپیما امضاء شده‌در توكیو به‌تاریخ23‌/6/1342 هجری‌شمسی‌مطابق‌با 14 سپتامبر 1963 میلادی‌، كنوانسیون‌ راجع‌به‌جلوگیری‌از تصرف‌غیرقانونی‌هواپیما امضاء شده‌در لاهه‌به‌تاریخ 25‌/9/1349 هجری‌ شمسی‌مطابق‌با 16 دسامبر 1970 میلادی‌و كنوانسیون‌راجع‌به‌جلوگیری‌از اعمال‌ غیرقانونی ‌علیه‌امنیت‌هواپیمایی‌كشوری‌امضاء شده‌در مونترال‌به‌تاریخ1/7/1350 هجری‌شمسی‌مطابق‌با 23 سپتامبر 1971 میلادی و هر كنوانسیون دیگری مربوط به امنیت هواپیمایی كشوری كه طرفهای متعاهد به عضویت آن درآمده باشند‌عمل‌خواهند كرد.

2طرفهای‌متعاهد حسب‌تقاضا، كلیه‌مساعدتهای‌لازم‌را به‌یكدیگر جهت‌جلوگیری‌از تصرف‌ غیرقانونی ‌هواپیماهای‌كشوری ‌و سایر اعمال ‌غیرقانونی‌علیه ‌امنیت ‌این‌ هواپیماها، مسافرین ‌و خدمه ‌آنها، فرودگاهها و تأسیسات‌ هوانوردی ‌و هر نوع‌ تهدید دیگر علیه‌ امنیت‌ هواپیمایی‌ كشوری ‌ارائه‌ خواهند كرد.

3طرفهای ‌متعاهد باید در روابط‌ دوجانبه ‌خود طبق ‌مقررات ‌امنیت‌ هوانوردی ‌مصوب ‌سازمان ‌بین‌المللی‌ هواپیمایی‌ كشوری‌ كه ‌به ‌عنوان ‌ضمائم ‌كنوانسیون ‌هواپیمایی ‌كشوری‌ بین‌المللی ‌شناخته ‌شده‌اند تا حدودی‌كه‌مقررات‌امنیتی‌مزبور در مورد طرفهای‌متعاهد قابل‌ اجراء است‌ عمل ‌نمایند. هر یك‌ از طرفهای ‌متعاهد باید از متصدیان هواپیماهایی كه محل ثبت‌ آن ‌هواپیماها یا محل‌اصلی‌كار و یا اقامت‌دائمی‌متصدیان ‌آنها در سرزمین ‌وی ‌واقع‌ شده‌و نیز از متصدیان ‌فرودگاههای ‌واقع ‌در سرزمین‌ خود بخواهد كه‌ مطابق ‌مقررات‌ امنیت هوانوردی‌ مزبور عمل‌ كنند. بنابر این هرطرف متعاهد، طرف متعاهد دیگر را از هرگونه اختلاف بین رویه‌ها و مقررات ملی خود و مقررات امنیت هوانوردی فوق‌الذكر

آگاه خواهد كرد .

هرطرف متعاهد می‌تواند در هر زمان ازطرف متعاهد دیگر درخصوص هرنوع اختلاف مزبور درخواست مشاوره فوری نماید.

4هر طرف‌متعاهد موافقت می‌نماید كه‌مقررات‌امنیتی را كه طرف متعاهد دیگر برای ورود به سرزمین آن طرف متعاهد دیگر مقرر كرده رعایت‌كند و‌اقدامات‌كافی‌برای‌حفاظت‌از هواپیماها و بازرسی‌مسافرین‌، خدمه‌، لوازم‌همراه‌مسافر، اثاثیه‌مسافر و نیز بار و خواربار هواپیما، پیش‌از سوار شدن‌مسافران‌یا بارگیری‌و به‌هنگام‌آن‌انجام‌دهد. همچنین‌هر طرف‌متعاهد باید هر درخواستی‌را كه‌طرف‌متعاهد دیگر برای‌انجام‌اقدامات‌امنیتی‌ویژه‌‌جهت‌مقابله‌با تهدیدی‌خاص‌نسبت به هواپیمایی كشوری به عمل‌آورد، با نظر مساعد مورد توجه‌قرار دهد.

5هنگامی كه حادثه یا خطر بروز حادثه تصرف غیرقانونی‌هواپیمایی كشوری یا دیگر اقدام غیرقانونی علیه‌امنیت‌این‌هواپیماها، مسافرین‌، و خدمه‌آن فرودگاهها یا تأسیسات‌هوانوردی‌رخ دهد، طرفهای‌متعاهد باید از طریق‌تسهیل‌ارتباطات‌و اتخاذ تدابیر مناسب‌دیگر به منظور پایان سریع‌و با حداقل خطر حادثه‌مزبور یا تهدید مربوط به‌آن به یكدیگر یاری‌رسانند.

ماده 15ارائه‌آمار

مقامات‌هواپیمایی‌هر یك از طرفهای متعاهد، بنا به درخواست مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر، اطلاعات آماری را كه ممكن است به طور معقول به منظور مرور ظرفیت سرویسهای مورد توافق توسط شركت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد نخست درخواست شود را دراختیار آنها قرار خواهند داد. چنین اطلاعات آماری شامل كلیه اطلاعات مورد درخواست برای تعیین میزان حمل و نقل انجام شده توسط آن شركت هواپیمایی تعیین شده درسرویسهای مورد توافق خواهدبود.

ماده 16 مشاوره و اصلاح‌

1هریك از طرفهای متعاهد جهت حسن اجرای این موافقتنامه می توانند در هرزمان درخصوص هرموضوع مرتبط با این موافقتنامه تقاضای مشاوره نمایند. این مشاوره ظرف شصت (60) روز از تاریخ دریافت تقاضا توسط طرف متعاهد دیگر آغاز خواهد شد، مگر این كه به گونه دیگری بین طرفهای متعاهد توافق شود.

2چنانچه هریك از طرفهای متعاهد اصلاح هریك از مفاد این موافقتنامه را مطلوب تشخیص دهد، می تواند درهرزمان ازطرف متعاهد دیگر تقاضای مشاوره نماید. چنین مشاوره ای ظرف مدت (60) روز از تاریخ دریافت تقاضای مزبور انجام خواهد شد.

3هرگونه تغییر دراین موافقتنامه درصورت موافقت طرفهای متعاهد با رعایت مفاد ماده (21) این موافقتنامه به مورد اجراء نهاده خواهد شد.

4علی‌رغم‌مفاد بند (3) فوق اصلاحات‌جدول‌مسیر پیوست‌این‌موافقتنامه‌می‌تواند، به طور مستقیم‌بین‌مقامات‌هواپیمایی‌طرفهای‌متعاهد مورد توافق‌قرار گیرد. این اصلاحات با مبادله یادداشت ازطریق دیپلماتیك لازم الاجراء خواهد گردید .

ماده 17حل‌اختلاف‌

1ـ هر گاه‌در مورد تفسیر یا اجرای‌این‌موافقتنامه‌بین‌طرفهای‌متعاهد اختلافی‌بروز نماید، از طریق مذاكره مستقیم بین مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد حل‌و فصل‌خواهدشد.

2ـ هرگاه‌طرفهای‌متعاهد نتوانند اختلاف‌مذكور را از طریق‌مذاكره‌به موجب مفاد .بند(1) این ماده حل‌و فصل‌كنند، اختلاف از طریق مجاری دیپلماتیك حل وفصل

خواهد شد.

ماده 18 مطابقت ‌با كنوانسیون یا موافقتنامه‌های‌چند‌جانبه‌

درصورت انعقاد كنوانسیون‌یا موافقتنامه‌عمومی چندجانبه‌ای در مورد حمل ‌و نقل‌هوایی‌كه هردو طرف متعاهد به آن متعهد شوند، این موافقتنامه باید به نحوی اصلاح شود كه با مقررات كنوانسیون یا موافقتنامه مزبور انطباق یابد.

ماده 19 فسخ‌
هر طرف ‌متعاهد می‌تواند در هر زمان ‌قصد خود را مبنی ‌بر فسخ‌ این‌ موافقتنامه ‌طی‌ اطلاعیه‌ كتبی ‌به‌ طرف‌ متعاهد دیگر اعلام ‌نماید. این ‌اطلاعیه ‌همزمان ‌به ‌آگاهی ‌سازمان ‌بین‌المللی‌ هواپیمایی‌كشوری‌نیز خواهد رسید. درصورت ارائه چنین اطلاعیه‌ای، این‌ موافقتنامه ‌دوازده‌(12) ماه‌پس‌از اعلام ‌دریافت ‌اطلاعیه ‌فسخ ‌توسط‌ طرف‌ متعاهد دیگر فسخ ‌خواهد شد، مگر آن‌كه‌اطلاعیه‌فسخ‌قبل‌از انقضاء‌این‌مدت‌با تراضی‌مسترد شود. هرگاه‌ طرف ‌متعاهد دیگر دریافت ‌اطلاعیه ‌فسخ ‌را اعلام ‌نكند، اطلاعیه ‌مزبور چهارده‌(14) روز پس‌ از وصول ‌آن ‌به ‌سازمان‌ بین‌المللی‌هواپیمایی‌ كشوری دریافت‌ شده ‌تلقی‌خواهد شد.

ماده 20ثبت‌
این‌ موافقتنامه‌ و پیوست‌(پیوستهای‌) آن ‌و هرگونه ‌اصلاحیه ‌آن ‌نزد سازمان ‌بین‌المللی ‌هواپیمایی ‌كشوری ‌به‌ ثبت‌ خواهد رسید.

ماده 21لازم‌الاجراء شدن‌
این‌موافقتنامه‌از تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرف‌متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی‌بر این كه‌اقدامات‌لازم‌را طبق‌قوانین‌و مقررات‌خود برای‌لازم‌الاجراء شدن‌این‌موافقتنامه‌به عمل‌آورده‌، به‌مورد اجراء گذارده‌خواهد شد.
با تأیید مفاد این موافقتنامه‌، نمایندگان تام‌الاختیار امضاء كننده زیر كه از طرف دولتهای متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را در یك مقدمه و بیست و یك ماده و یك‌پیوست امضاء نمودند.
این‌موافقتنامه‌در تهران در تاریخ‌ بیست و هفتم شهریور 1384 هجری‌شمسی‌برابر با هجدهم سپتامبر 2005 میلادی‌در دو نسخه‌اصلی‌به‌زبانهای‌فارسی،‌انگلیسی و مالایو كه‌هر سه‌متن‌دارای‌اعتبار یكسان‌می‌باشند، تنظیم‌گردید. در صورت‌اختلاف‌در تفسیر متون‌، متن‌انگلیسی ملاك‌خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت مالزی
نورا… رضایی نیاركی داتو محمدسفرالدین
معاون وزیر راه وترابری و معاون وزیر حمل ونقل
سرپرست سازمان هواپیمایی كشوری

پیوست

جدول مسیر

1مسیرهایی كه ممكن است توسط شركت (های) هواپیمایی تعیین شده دولت جمهوری اسلامی ایران مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

نقاط مبدأ نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماوراء

نقاطی در هر نقطه نقاطی در هرنقطه

ایران مالزی

2مسیرهایی كه ممكن است توسط شركت(های ) هواپیمایی تعیین شده دولت مالزی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
نقاط مبدأ نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماوراء
نقاطی در هر نقطه نقاطی در هرنقطه
مالزی ایران

تذكر:

1هر شركت هواپیمایی تعیین شده می‌تواند نقاط واسط و نقاط ماوراء مشخص شده در پیوست این موافقتنامه را درشرایطی مورد بهره‌برداری قرار دهد كه حق بهره‌برداری از آزادی پنجم حمل ونقل بین این گونه نقاط وسرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال نگردد مگر این كه دراین مورد بین دوطرف متعاهد براساس توصیه‌های شركتهای هواپیمایی تعیین شده توافقی به عمل آمده باشد .

2از نقاط واسط و نقاط ماوراء در هر یك از مسیرهای مشخص شده می‌توان به اختیار شركتهای هواپیمایی تعیین شده در هر پرواز یا كلیه پروازها صرف‌نظر نمود.

3تعداد پروازها و انواع هواپیماهای شركتهای هواپیمایی تعیین شده به شرط تأیید مقامات هواپیمایی دو طرف متعاهد بین شركتهای هواپیمایی تعیین‌شده مورد توافق قرار خواهد‌گرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه،

بیست و یك ماده و یك‌پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت‌ماه یكهزار ‌و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی