قانون موافقتنامه سرويس‌هاي حمل‌ونقل‌هوايي بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت مالزي مصوب 1387

قانون موافقتنامه سرويس‌هاي حمل‌ونقل‌هوايي بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت مالزي مصوب 1387,02,11

ماده واحدهموافقتنامه سرويسهاي حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت مالزي مشتمل بر يك مقدمه،‌بيست و يك ماده و يك پيوست به شرح ضميمه تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ‌مي‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

موافقتنامه سرويس‌هاي حمل ونقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران
و دولت مالزي

‌مقدمه:

دولت‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌و دولت‌مالزي كه‌عضو كنوانسيون ‌هواپيمايي‌ كشوري ‌بين‌المللي ‌مورخ 16 آذرماه 1323 هجري‌شمسي برابر با 7 دسامبر 1944 ميلادي مي‌باشند، و از اين‌ پس‌طرفهاي‌متعاهد ناميده‌مي‌شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور تاسيس و بهره‌برداري از سرويسهاي هوايي بين سرزمينهاي خود و ماوراء اين سرزمين‌ها نسبت به موارد ذيل موافقت نمودند:

ماده 1تعاريف‌

به جز درمواردي كه فحواي عبارت معني ديگري را ايجاب نمايد، از نظر اين موافقتنامه:

الف‌: اصطلاح‌«كنوانسيون‌» به‌كنوانسيون‌هواپيمايي‌كشوري‌بين‌المللي‌كه‌در تاريخ ‌16آذرماه 1323 ‌هجري‌ شمسي ‌برابر با 7 دسامبر 1944 ميلادي‌در شيكاگو براي‌امضاء مفتوح‌گرديد، اطلاق‌مي‌شود، و شامل‌هرضميمه‌اي كه به موجب ماده(90) آن كنوانسيون تصويب شده ونيز اصلاحات ضمائم يا كنوانسيون كه به موجب مواد(90) و (94) آن به تصويب رسيده، تاحدي كه براي طرفهاي متعاهد معتبر است، خواهدبود.

ب‌: اصطلاح‌«مقامات‌هواپيمايي‌» درمورد جمهوري ‌اسلامي ‌ايران‌ به ‌«سازمان ‌هواپيمايي ‌كشوري‌» و هرشخص‌يا سازماني‌كه‌مجاز به‌انجام‌وظايف‌فعلي‌آن‌سازمان‌باشد اطلاق‌مي‌گردد، و در مورد دولت‌مالزي به وزير حمل و نقل و هرشخص يا سازماني كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن وزير باشد، اطلاق مي‌شود.

پ‌: اصطلاح‌«شركت‌هواپيمايي‌تعيين‌شده‌» به‌يك‌يا چند شركت‌هواپيمايي‌اطلاق‌مي‌شود كه‌يك طرف متعاهد از طريق ارسال اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر به‌موجب‌مفاد ماده(3) اين‌موافقتنامه‌جهت انجام سرويسهاي هوايي درمسيرهاي مشخص شده دراطلاعيه مذكور تعيين خواهد نمود.

ت: اصطلاح «سرزمين» داراي همان معني است كه درماده(2) كنوانسيون براي آن

ذكر شده است .

ث: اصطلاحات «سرويسهاي هوايي»، «سرويس هوايي بين المللي»، «شركت هواپيمايي» و «توقف به منظورهاي غير حمل ونقل» داراي همان معاني است كه درماده(96) كنوانسيون براي آنها ذكرشده است .

ج‌: اصطلاح‌«پيوست اين موافقتنامه» به جدول مسيراين موافقتنامه يا اصلاحيه‌اي كه طبق مفاد ماده (16) اين موافقتنامه صورت مي پذيرد، اطلاق مي‌گردد. پيوست اين موافقتنامه جزء لاينفك اين موافقتنامه خواهد بود و كليه ارجاعات به موافقتنامه شامل ارجاعات به پيوست نيز مي باشد، مگر اين كه به گونه ديگري پيش بيني شود.

چ: اصطلاح‌«ظرفيت» در مورد يك هواپيما به ميزان بارگيري مؤثر آن هواپيما دريك مسير

يا قسمتي از مسير و اصطلاح «ظرفيت‌» درمورد «سرويس مورد توافق» به حاصل ضرب ظرفيت هواپيما درچنين سرويسي در دفعات پرواز هواپيماي مزبور طي زمان معين در تمام يا قسمتي از مسير، اطلاق مي‌شود.

ح‌: اصطلاح‌«نرخ‌» به‌قيمتي‌اطلاق‌مي‌شود كه‌براي‌حمل‌مسافر، بار همراه‌و غيرهمراه‌پرداخت‌گردد و شامل‌شرايطي‌كه‌به‌موجب‌آن‌قيمتهاي‌مزبور اعمال‌مي‌شود از جمله‌قيمتها و شرايط‌مقرر براي‌نمايندگيها و ساير خدمات‌جنبي‌به‌استثناء دستمزدها و شرايط‌حمل‌پست‌، مي‌باشد.

ماده 2امتيازات و حقوق حمل ونقل

1ـ هريك از طرفهاي متعاهد حقوق تعيين شده دراين موافقتنامه را به منظور انجام سرويسهاي هوايي در مسيرهاي مشخص شده در جدول مسير پيوست اين موافقتنامه به طرف متعاهد ديگر اعطاء مي نمايد.

2با رعايت مفاد اين موافقتنامه شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد از امتيازات زير برخوردار خواهد بود:

الف‌: پرواز بدون‌فرود از فراز سرزمين‌طرف‌متعاهد ديگر؛

ب‌: توقف‌درسرزمين‌مذكور به‌منظورهاي‌غيرحمل‌و نقل‌؛ و

پ‌: توقف‌در سرزمين‌مذكور در نقطه يا نقاطي كه براي آن مسير درجدول مسير پيوست اين موافقتنامه مشخص گرديده است به منظور سوار و پياده‌كردن مسافر، بار وپست درحمل ونقل بين‌المللي درحين انجام سرويسهاي مورد توافق درمسيرهاي مشخص شده.

3هيچ‌يك‌از مفاد بند(2) اين‌ماده نبايد به‌نحوي‌تفسير شود كه به شركت هواپيمايي تعيين شده يك‌طرف متعاهد اين‌حق را اعطاء كند كه در داخل سرزمين طرف متعاهد ديگر از نقطه‌اي به نقطه ديگري در سرزمين آن طرف مبادرت به حمل مسافر،

بار و پست در قبال مزد يا كرايه نمايد.

4ـ در مناطقي‌كه‌در آن‌مخاصمات‌مسلحانه‌جريان‌دارد و يا در اشغال‌نظامي‌است‌و نيز در مناطقي‌كه‌تحت‌تاثير مخاصمات‌مسلحانه‌يا اشغال‌نظامي‌قرار گرفته ‌انجام ‌سرويسهاي ‌موضوع ‌اين‌ماده‌منوط‌به‌تصويب‌مقامهاي‌صلاحيتدار مربوط‌خواهد بود.

ماده 3مجوز بهره‌برداري

1هر طرف‌متعاهد حق‌دارد با ارسال‌اعلاميه‌كتبي‌به‌طرف‌متعاهد ديگر يك‌يا چند شركت‌هواپيمايي‌را براي‌انجام‌سرويسهاي‌مورد توافق‌در مسيرهاي‌مشخص‌شده‌تعيين‌ نموده، و هر شركت‌(هاي) هواپيمايي‌تعيين‌شده‌را حذف‌كند يا تغيير دهد.

2پس‌از دريافت‌اعلاميه‌مذكور در بند(1) فوق، طرف متعاهد ديگر بايد با رعايت‌مفاد .بندهاي‌(3) و (4) اين‌ماده‌اجازه‌مقتضي‌را بدون‌تأخير به‌شركت‌يا شركتهاي هواپيمايي‌تعيين‌شده‌مزبور اعطاء كند.

3مقامات‌هواپيمايي‌يك‌طرف‌متعاهد مي‌توانند از شركت‌هواپيمايي‌ تعيين‌شده ‌طرف ‌متعاهد ديگر بخواهند كه‌آنان‌را مجاب‌سازد كه‌شرايط‌مقرر در قوانين‌ و مقرراتي‌را كه‌ معمولاً و به طور معقول به موجب مفاد كنوانسيون توسط آن مقامات درمورد سرويسهاي هوايي تجاري بين‌المللي اعمال مي‌گردد دارا مي‌باشد.

4هر طرف متعاهد در هرمورد كه مجاب نشده باشد مالكيت عمده وكنترل موثر شركت هواپيمايي تعيين شده متعلق ودراختيار طرف متعاهد ديگر يا اتباع طرف متعاهدي است كه شركت هواپيمايي را تعيين كرده است، از پذيرش تعيين شركت هواپيمايي امتناع ورزد واز اعطاي امتيازات موضوع بند (2) ماده (2) خودداري كرده يا آنها را معلق كند يا هرشرطي را كه براي اعمال امتيازات مذكور توسط آن شركت هواپيمايي لازم بداند

وضع نمايد.

5درهرزمان پس ازآنكه مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده رعايت شده باشد، شركت هواپيمايي كه بدين نحو تعيين شده واجازه فعاليت كسب نموده مي‌تواند بهره‌برداري از سرويسهاي مورد توافق را آغاز كند مشروط برآن‌كه بهره‌برداري از اين سرويسها مادامي كه نرخي مطابق ضوابط .ماده(10) اين موافقتنامه درمورد سرويسهاي مزبور وضع نشده ومجري نباشد، انجام نپذيرد.

ماده 4تعليق‌و لغو

1هر طرف متعاهد مي‌تواند در موارد مشروح زير مجوز بهره‌‌برداري را لغو يا استفاده از حقوق مندرج در ماده‌(2) اين موافقتنامه را در مورد شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر معلق‌، يا هر شرطي را كه ممكن است براي استفاده از اين حقوق لازم بداند وضع نمايد:

الف‌: چنانچه‌قانع نشود كه مالكيت عمده وكنترل موثر شركت هواپيمايي مذكور متعلق و دراختيار طرف متعاهد ديگر يا اتباع وي مي باشد؛ يا

ب‌: چنانچه‌شركت‌هواپيمايي‌مذكور قوانين و يا مقررات طرف متعاهدي كه اين حقوق را اعطاء نموده است رعايت نكند ؛ يا

پ: چنانچه شركت هواپيمايي مذكور درانجام عمليات بهره‌برداري از مفاد اين موافقتنامه تخطي كند.

2لغو يا تعليق‌يا وضع‌شرايط‌مذكور در .بند (1) اين‌ماده‌جز در مواردي ‌كه‌براي‌ جلوگيري ‌از نقض‌بيشتر قوانين‌و يا مقررات‌و يا مفاد اين‌موافقتنامه‌فوريت‌داشته‌باشد، فقط ‌پس ‌از مشورت‌ با طرف‌متعاهد ديگر صورت‌خواهد گرفت‌. اين‌مشورت ‌بين ‌مقامات ‌هواپيمايي ‌طبق ماده(16) اين موافقتنامه انجام‌خواهد شد.

ماده 5‌معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض

1هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهدي كه سرويسهاي بين‌المللي را انجام مي دهد و مواد سوختي، روغن موتور، وسايل يدكي، لوازم مورد نياز جاري وخوار‌بار موجود درهواپيماهاي شركت هواپيمايي يك طرف متعاهد به هنگام ورود به سرزمين طرف متعاهد ديگر براساس عمل متقابل از پرداخت كليه حقوق گمركي وسود بازرگاني، هزينه‌هاي بازرسي و ساير مالياتها يا عوارض وديگر هزينه‌هاي مشابه ملي ومحلي معاف خواهند بود مشروط براين كه مواد و تجهيزات مذكور تازماني كه مجدداً صادر شوند درهواپيما باقي بمانند.

2مواد سوختي، روغن موتور، وسايل يدكي، لوازم مورد نياز جاري و خوار‌بار كه توسط يا ازطرف شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد وارد سرزمين طرف متعاهد ديگر شود يا بارهواپيماي شركت هواپيمايي تعيين شده مزبور شود و صرفاً به منظور استفاده در بهره‌برداري از سرويس‌هاي بين‌المللي باشد براساس عمل متقابل از پرداخت كليه عوارض وهزينه هاي ملي از جمله حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينه هاي بازرسي كه درسرزمين طرف متعاهد نخست وضع شده، معاف خواهد بود حتي اگر اين موارد درقسمتي از سفر برفراز سرزمين طرف متعاهدي كه درآن، مواد مزبور بار هواپيما شده است مورد استفاده قرارگيرد.

مواد اشاره شده فوق مي‌تواند برحسب ضرورت براساس مقررات گمركي تحت نظارت يا كنترل گمركي قرار گيرد.

3تجهيزات هوانوردي جاري، وسائل يدكي، خواربار موجود در هواپيما و مواد سوختي و روغن موتور نگاهداري شده درهواپيماي هر يك از طرفهاي متعاهد، تنها با موافقت مقامات گمركي طرف متعاهد ديگر درآن سرزمين قابل تخليه است. مقامات مذكور مي توانند مقرر كنند اين مواد تازماني كه طبق مقررات گمركي مجدداً صادر شود ويا ترتيب ديگري درباره آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرارگيرد.

4سوخت، روغن موتور، لوازم يدكي، تجهيزات مورد نياز جاري و خواربار موجود درهواپيماي يك طرف متعاهد كه درسرزمين طرف متعاهد ديگر بار هواپيما مي شود وتنها در پروازهاي بين دو نقطه در سرزمين طرف متعاهد اخير استفاده مي‌شود، درخصوص حقوق گمركي، سودبازرگاني، هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض ملي ومحلي از همان رفتاري برخوردار خواهد بود كه از رفتار اعمال شده نسبت به شركتهاي هواپيمايي ملي آن طرف متعاهد نامساعدتر نباشد .

5اثاثيه مسافران وباري كه از سرزمين يك طرف متعاهد در ترانزيت(عبور) مستقيم قرار دارد و از حريمي كه در فرودگاه بدين منظور اختصاص يافته خارج نمي‌شود تازماني كه درترانزيت(عبور) مستقيم است از حقوق گمركي، سود بازرگاني و هرگونه ماليات معاف خواهد بود.

ماده 6 فعاليتهاي بازرگاني

1شركت‌هواپيمايي‌تعيين‌شده‌يك طرف‌متعاهد با رعايت مفاد قوانين و مقررات قابل اجرا درسرزمين هرطرف متعاهد طبق ماده(3) اين موافقتنامه مجاز خواهد بود كاركنان فني، اداري و بازرگاني را كه براي انجام سرويسهاي هوايي طبق پيوست اين موافقتنامه وتأسيس و بهره‌برداري از دفاتر در سرزمين طرف متعاهد ديگر مورد نياز هستند، نگهداري نمايد.

2هرطرف متعاهد به شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر حق فروش حمل ونقل هوايي را درسرزمين خود، به طور مستقيم، و با صلاحديد شركت هواپيمايي از طريق دفاتر نمايندگي، اعطاء خواهد كرد.

هرشركت هواپيمايي حق فروش حمل و نقل مذكور را خواهد داشت، و هرشخصي مجاز خواهد بود حمل ونقل مذكور را به پول رايج آن سرزمين يا طبق قوانين ومقررات ملي به ارز قابل تبديل ساير كشورها خريداري نمايد.

ماده 7‌انتقال عوايد

هر طرف‌متعاهد‌به شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر حق انتقال درآمدهاي كسب شده در سرزمين طرف نخست به دفتر مركزي خود پس از كسر هزينه‌ها را اعطاء خواهد كرد. درهرحال تشريفات انتقال مذكور طبق مقررات تسعير ارز خارجي طرف متعاهدي خواهد بود كه درسرزمين آن، درآمد كسب گرديده است.

ماده 8قوانين ومقررات حاكم بر ورود وخروج

1قوانين ومقررات يك طرف متعاهد كه ناظر به ورود وخروج هواپيماهايي كه به امر هوانوردي بين‌المللي اشتغال دارند يا ناظر به پرواز چنين هواپيماهايي برفراز آن سرزمين مي‌باشد، درمورد شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر اعمال خواهد شد.

2قوانين ومقررات هرطرف متعاهد كه ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافرين، خدمه، بار يا پست از سرزمين آن مي باشد از قبيل تشريفات ورود وخروج، مهاجرت و همچنين مقررات گمركي وبهداشتي در مورد مسافرين، خدمه، بار يا محمولات پستي هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر مادام كه درسرزمين مذكور باشند اعمال خواهد شد.

3مسافران، اثاثيه مسافران و باري كه از سرزمين يك طرف متعاهد در ترانزيت(عبور) مستقيم قراردارند و از حريمي كه در فرودگاه بدين منظور اختصاص يافته خارج نمي‌شوند، فقط مشمول كنترل ساده اي براساس قوانين و مقررات هر طرف متعاهدخواهند بود.

4هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد به شركت هواپيمايي خود در رابطه با شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر درخصوص اجراي قوانين ومقررات موضوع بندهاي (1) و (2) اين ماده امتيازي نخواهد داد.

ماده 9مقررات‌ظرفيت‌

1شركتهاي‌هواپيمايي‌تعيين‌شده‌دو طرف‌متعاهد براي انجام سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي‌مشخص‌شده‌بين سرزمينهاي مربوط خود از فرصت عادلانه ومساوي برخوردار خواهند بود.

2در انجام‌سرويسهاي‌مورد توافق‌، شركتهاي‌هواپيمايي‌تعيين‌شده‌هر طرف‌متعاهد، منافع‌شركت‌هواپيمايي‌تعيين شده طرف‌ديگر را مورد نظر قرار خواهد داد تا من‌غيرحق‌در سرويسهاي‌طرف‌ديگردر تمام‌يا قسمتي‌از همان‌مسيرها اثر نامطلوب‌ايجاد نشود.

3سرويسهاي مورد توافق كه توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد ارائه مي‌شود بايد ارتباط نزديكي با نيازمنديهاي عموم مردم براي حمل ونقل درمسيرهاي مشخص شده داشته وهدف اصلي از آنها، تأمين ظرفيت كافي با ضريب بار مناسب جهت رفع نيازمنديهاي جاري پيش بيني شده معقول براي حمل مسافر، بار وپست از مبدأ سرزمين طرف متعاهد تعيين‌كننده شركت هواپيمايي يا به مقصد آن مي‌باشد. تأمين حمل ونقل مسافرين، بار وپست كه درنقاطي در مسيرهاي مشخص شده در سرزمين كشورهايي غير از كشوري كه شركت هواپيمايي را تعيين نموده است سوار و پياده يا بارگيري و تخليه مي‌شوند ، طبق اصول كلي انجام خواهد شد كه ظرفيت مرتبط با موارد زير باشد:

الف: نيازمنديهاي حمل و نقل به سرزمين طرف متعاهدي كه شركت هواپيمايي را تعيين نموده است وبالعكس؛

ب: نيازمنديهاي حمل ونقل منطقه‌اي كه شركت هواپيمايي از آن عبور مي‌كند، پس از مدنظر قراردادن سرويسهاي حمل ونقل ديگري كه توسط شركتهاي هواپيمايي كشورهاي تشكيل دهنده آن منطقه، تأسيس شده اند؛ و

ج : نيازمنديهاي عملياتي شركت هواپيمايي.

4مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد هرچند وقت يك‌بار به طور مشترك درخصوص به كارگيري عملي اصول مندرج دربندهاي فوق الذكر اين ماده براي انجام سرويسهاي مورد توافق توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده تصميم‌گيري خواهند نمود . تازماني كه ترتيبات ظرفيت جديد مورد موافقت قرار نگيرد توافق حاصل شده درخصوص موضوع لازم الاجراء خواهد ماند.

5شركت‌هواپيمايي‌تعيين‌شده‌هر طرف‌متعاهد، حداكثر سي(30) روز قبل‌از شروع ‌سرويسها در مسيرهاي‌مشخص‌شده‌، برنامه‌هاي‌پرواز را براي‌تصويب‌ به‌مقامات‌ هواپيمايي ‌طرف‌ متعاهد ديگر تسليم‌خواهد نمود. در مورد تغييرات‌بعدي‌نيز به‌ همين‌ترتيب‌ عمل‌خواهد شد. در موارد خاص‌مي‌توان‌اين‌محدوده‌زماني‌را با تصويب‌مقامات‌نامبرده‌تغيير داد.

ماده 10نرخها‌

1نرخهاي مورد اجراء توسط شركت (هاي) هواپيمايي تعيين شده در ارتباط با هرگونه حمل و نقل به سرزمين طرف متعاهد ديگر يا بالعكس درسطح معقولي خواهد بود كه با توجه به كليه عوامل مربوط از جمله هزينه بهره‌برداري و سود معقول و خصوصيات هر سرويس و نرخهاي مورد اجراي شركتهاي هواپيمايي ديگر، وضع مي گردد.

2نرخهاي موضوع بند (1) اين ماده درصورت امكان با توافق دوجانبه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده دوطرف متعاهد در صورت لزوم، با توجه به نرخهاي مورد اجراء توسط ساير شركتهاي هواپيمايي درتمام يا قسمتي از همان مسير تعيين مي‌گردد. چنين توافقي درصورت امكان، توسط تصميمات قابل اجراء به موجب رويه كنفرانس نرخ هيأت بين المللي كه پيشنهادهايي را دراين زمينه تنظيم مي كند، هدايت خواهد شد.

3نرخهايي كه بدين ترتيب مورد توافق قرار مي گيرد، حداقل شصت (60) روز قبل از تاريخ پيشنهادي اجراء، براي تصويب به مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد تسليم خواهد شد. درموارد خاص‌، اين محدوده زماني با موافقت مقامات مذكور قابل كاهش است. به محض دريافت نرخهاي ارائه شده، مقامات هواپيمايي بدون تأخير غيرضروري نرخهاي مذكور را بررسي خواهند كرد. مقامات هواپيمايي مي‌توانند تمديد تاريخ پيشنهادي اجراي نرخها را به مقامات هواپيمايي ديگر اعلام نمايند. درصورتي كه مقامات هواپيمايي هرطرف متعاهد در مورد نرخها اظهار نارضايتي بنمايند، هيچ نرخي قابل اجرا نخواهد بود.

4در صورتي كه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده نتوانند به توافق برسند، يا چنانچه نرخها توسط مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد به تصويب نرسد، مقامات هواپيمايي دوطرف متعاهد اهتمام خواهند كرد كه نرخها را با توافق دوطرفه تعيين نمايند. جز درصورتي كه به گونه ديگري توافق شود، مذاكرات مذكور ظرف مدت سي(30) روز از تاريخي شروع خواهد شد كه مشخص شده است كه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده درخصوص نرخها نمي توانند به توافق برسند يا اين كه مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد از عدم تصويب نرخها، مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر را آگاه كرده‌اند.

5درصورت عدم توافق، اختلاف به تشريفات پيش‌بيني شده درماده (16) اين موافقتنامه كه ازاين پس مي آيد، ارجاع داده خواهد شد.

6نرخهاي تعيين شده طبق مفاد اين ماده تازماني كه نرخهاي جديد طبق مفاد اين ماده تعيين نشده باشد، به قوت خود باقي خواهد ماند.

7مقامات هواپيمايي هرطرف متعاهد نهايت توان خود را به كار خواهند گرفت تا اطمينان حاصل كنند كه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده نرخهاي مورد توافق ثبت شده نزد مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد همچنين قوانين يا مقررات در اين زمينه را رعايت خواهند كرد.

ماده 11تسهيلات وهزينه‌هاي فرودگاهي

هر يك از طرفهاي متعاهد‌مي‌تواند درقبال استفاده هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر از فرودگاهها وساير تأسيسات آن، هزينه‌هايي را وضع نمايد يا اجازه وضع آن را بدهد، مشروط برآنكه ميزان اين هزينه‌ها از آنچه شركت هواپيمايي تعيين شده آن طرف متعاهد كه در سرويسهاي مشابه بين‌المللي تردد مي‌كند و براي استفاده از چنين فرودگاهها و تأسيساتي مي‌پردازند، تجاوز نكند.

ماده 12 ايمني هوانوردي

1هرطرف متعاهد مي تواند درهرزمان دررابطه با استانداردهاي ايمني در زمينه‌هاي مربوط به تأسيسات هوانوردي، خدمه پرواز، هواپيما و بهره‌برداري از هواپيما كه طرف متعاهد ديگر به كار گرفته است، درخواست مشاوره نمايد. چنين مشاوره‌اي ظرف مدت سي(30) روز از تاريخ درخواست مزبور انجام خواهدشد.

2درصورتي كه پس ازمشاوره مزبور يك طرف متعاهد ملاحظه كند استانداردهاي ايمني درزمينه هاي موضوع بند (1) اين ماده كه درآن زمان به موجب كنوانسيون وضع شده به طور مؤثر توسط طرف متعاهد ديگر به كار گرفته يا اجراء نمي‌شود، طرف متعاهد ديگر را از يافته‌هاي مزبور واقداماتي كه براي تطبيق با استانداردهاي ايكائو ضروري به نظر مي‌رسد آگاه خواهد كرد. طرف متعاهد ديگر اقدام اصلاحي مناسب را درفرصت زماني توافق شده اتخاذ خواهد نمود.

3همچنين به موجب ماده (16) كنوانسيون توافق مي شود هرنوع هواپيمايي كه توسط شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد يا از طرف آن درسرويسهايي از مبدأ سرزمين طرف متعاهد ديگر يا بالعكس مورد بهره‌برداري قرار گيرد، مي‌تواند مادامي كه درسرزمين طرف متعاهد ديگر است، مشمول بازرسي نمايندگان مجاز طرف متعاهد ديگر قرارگيرد، مشروط براين كه اين امر منجر به تاخير بدون دليل دربهره‌برداري ازهواپيما نگردد. علي‌رغم تعهدات مندرج درماده (33) كنوانسيون هدف اين بازرسي، تأييد اعتبار اسناد هواپيماي مربوط، گواهينامه خدمه وتطبيق تجهيزات و وضعيت هواپيما با استانداردهاي وضع شده درآن زمان به موجب كنوانسيون مي باشد.

4هرطرف متعاهد حق تعليق يا تغيير فوري مجوز بهره‌برداري شركت و يا شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر را درصورتي كه اقدام فوري براي حصول اطمينان ازايمني بهره‌برداري شركت هواپيمايي تعيين شده ضروري باشد براي خود محفوظ مي‌دارد.

5هراقدامي ازسوي يك طرف متعاهد طبق .بند(4) فوق با ازبين رفتن زمينه اتخاذ آن اقدام متوقف خواهد شد.

6باتوجه به بند(2) فوق اگر مشخص شود كه با پايان يافتن فرصت زماني توافق شده، يك طرف متعاهد درحالت عدم مطابقت با استانداردهاي ايكائو باقي مانده است، دبيركل ايكائو بايد ازاين موضوع ونيز تصميم رضايت بخش بعدي نسبت به موقعيت

مطلع گردد.

ماده 13 شناسايي گواهينامه‌ها وپروانه‌ها

گواهينامه‌هاي قابليت پرواز وگواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه توسط يك طرف متعاهد صادرشده يا اعتبار يافته وهنوز به قوت خود باقي باشد، براي بهره‌برداري از مسيرها و سرويسهاي موضوع اين موافقتنامه، توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهدشد، مشروط براين كه شرايط صدور يا اعتبار گواهينامه‌ها و پروانه‌هاي مزبور مساوي يا بيش از حداقل استانداردهايي باشد كه به موجب كنوانسيون وضع شده يا خواهدشد. درهرحال هر طرف متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه در مورد پرواز از فراز سرزمين خود از شناسايي گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه براي اتباع آن توسط طرف متعاهد ديگر يا هر دولت ديگري صادر شده يا معتبر شناخته شده خودداري نمايد.

ماده 14 امنيت‌هوانوردي‌

1طرفهاي متعاهد تأكيد مي‌كنند كه حقوق و تعهداتي كه به موجب حقوق‌بين‌الملل

در قبال‌ يكديگر در خصوص‌حفظ‌امنيت‌هواپيمايي‌كشوري‌در برابر اعمال ‌مداخله‌گرايانه ‌غيرقانوني‌ دارند، جزء لاينفك اين موافقتنامه را تشكيل مي‌دهد.

طرفهاي‌متعاهد بدون‌تحديد كليت‌حقوق‌و تعهداتي‌كه‌به‌موجب‌حقوق‌بين‌الملل‌به عهده‌دارند، به ويژه‌طبق‌مفاد كنوانسيون‌راجع‌به‌جرائم‌و برخي‌اعمال‌ارتكابي‌ديگر در هواپيما امضاء شده‌در توكيو به‌تاريخ23‌/6/1342 هجري‌شمسي‌مطابق‌با 14 سپتامبر 1963 ميلادي‌، كنوانسيون‌ راجع‌به‌جلوگيري‌از تصرف‌غيرقانوني‌هواپيما امضاء شده‌در لاهه‌به‌تاريخ 25‌/9/1349 هجري‌ شمسي‌مطابق‌با 16 دسامبر 1970 ميلادي‌و كنوانسيون‌راجع‌به‌جلوگيري‌از اعمال‌ غيرقانوني ‌عليه‌امنيت‌هواپيمايي‌كشوري‌امضاء شده‌در مونترال‌به‌تاريخ1/7/1350 هجري‌شمسي‌مطابق‌با 23 سپتامبر 1971 ميلادي و هر كنوانسيون ديگري مربوط به امنيت هواپيمايي كشوري كه طرفهاي متعاهد به عضويت آن درآمده باشند‌عمل‌خواهند كرد.

2طرفهاي‌متعاهد حسب‌تقاضا، كليه‌مساعدتهاي‌لازم‌را به‌يكديگر جهت‌جلوگيري‌از تصرف‌ غيرقانوني ‌هواپيماهاي‌كشوري ‌و ساير اعمال ‌غيرقانوني‌عليه ‌امنيت ‌اين‌ هواپيماها، مسافرين ‌و خدمه ‌آنها، فرودگاهها و تأسيسات‌ هوانوردي ‌و هر نوع‌ تهديد ديگر عليه‌ امنيت‌ هواپيمايي‌ كشوري ‌ارائه‌ خواهند كرد.

3طرفهاي ‌متعاهد بايد در روابط‌ دوجانبه ‌خود طبق ‌مقررات ‌امنيت‌ هوانوردي ‌مصوب ‌سازمان ‌بين‌المللي‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ كه ‌به ‌عنوان ‌ضمائم ‌كنوانسيون ‌هواپيمايي ‌كشوري‌ بين‌المللي ‌شناخته ‌شده‌اند تا حدودي‌كه‌مقررات‌امنيتي‌مزبور در مورد طرفهاي‌متعاهد قابل‌ اجراء است‌ عمل ‌نمايند. هر يك‌ از طرفهاي ‌متعاهد بايد از متصديان هواپيماهايي كه محل ثبت‌ آن ‌هواپيماها يا محل‌اصلي‌كار و يا اقامت‌دائمي‌متصديان ‌آنها در سرزمين ‌وي ‌واقع‌ شده‌و نيز از متصديان ‌فرودگاههاي ‌واقع ‌در سرزمين‌ خود بخواهد كه‌ مطابق ‌مقررات‌ امنيت هوانوردي‌ مزبور عمل‌ كنند. بنابر اين هرطرف متعاهد، طرف متعاهد ديگر را از هرگونه اختلاف بين رويه‌ها و مقررات ملي خود و مقررات امنيت هوانوردي فوق‌الذكر

آگاه خواهد كرد .

هرطرف متعاهد مي‌تواند در هر زمان ازطرف متعاهد ديگر درخصوص هرنوع اختلاف مزبور درخواست مشاوره فوري نمايد.

4هر طرف‌متعاهد موافقت مي‌نمايد كه‌مقررات‌امنيتي را كه طرف متعاهد ديگر براي ورود به سرزمين آن طرف متعاهد ديگر مقرر كرده رعايت‌كند و‌اقدامات‌كافي‌براي‌حفاظت‌از هواپيماها و بازرسي‌مسافرين‌، خدمه‌، لوازم‌همراه‌مسافر، اثاثيه‌مسافر و نيز بار و خواربار هواپيما، پيش‌از سوار شدن‌مسافران‌يا بارگيري‌و به‌هنگام‌آن‌انجام‌دهد. همچنين‌هر طرف‌متعاهد بايد هر درخواستي‌را كه‌طرف‌متعاهد ديگر براي‌انجام‌اقدامات‌امنيتي‌ويژه‌‌جهت‌مقابله‌با تهديدي‌خاص‌نسبت به هواپيمايي كشوري به عمل‌آورد، با نظر مساعد مورد توجه‌قرار دهد.

5هنگامي كه حادثه يا خطر بروز حادثه تصرف غيرقانوني‌هواپيمايي كشوري يا ديگر اقدام غيرقانوني عليه‌امنيت‌اين‌هواپيماها، مسافرين‌، و خدمه‌آن فرودگاهها يا تأسيسات‌هوانوردي‌رخ دهد، طرفهاي‌متعاهد بايد از طريق‌تسهيل‌ارتباطات‌و اتخاذ تدابير مناسب‌ديگر به منظور پايان سريع‌و با حداقل خطر حادثه‌مزبور يا تهديد مربوط به‌آن به يكديگر ياري‌رسانند.

ماده 15ارائه‌آمار

مقامات‌هواپيمايي‌هر يك از طرفهاي متعاهد، بنا به درخواست مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر، اطلاعات آماري را كه ممكن است به طور معقول به منظور مرور ظرفيت سرويسهاي مورد توافق توسط شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد نخست درخواست شود را دراختيار آنها قرار خواهند داد. چنين اطلاعات آماري شامل كليه اطلاعات مورد درخواست براي تعيين ميزان حمل و نقل انجام شده توسط آن شركت هواپيمايي تعيين شده درسرويسهاي مورد توافق خواهدبود.

ماده 16 مشاوره و اصلاح‌

1هريك از طرفهاي متعاهد جهت حسن اجراي اين موافقتنامه مي توانند در هرزمان درخصوص هرموضوع مرتبط با اين موافقتنامه تقاضاي مشاوره نمايند. اين مشاوره ظرف شصت (60) روز از تاريخ دريافت تقاضا توسط طرف متعاهد ديگر آغاز خواهد شد، مگر اين كه به گونه ديگري بين طرفهاي متعاهد توافق شود.

2چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد اصلاح هريك از مفاد اين موافقتنامه را مطلوب تشخيص دهد، مي تواند درهرزمان ازطرف متعاهد ديگر تقاضاي مشاوره نمايد. چنين مشاوره اي ظرف مدت (60) روز از تاريخ دريافت تقاضاي مزبور انجام خواهد شد.

3هرگونه تغيير دراين موافقتنامه درصورت موافقت طرفهاي متعاهد با رعايت مفاد ماده (21) اين موافقتنامه به مورد اجراء نهاده خواهد شد.

4علي‌رغم‌مفاد بند (3) فوق اصلاحات‌جدول‌مسير پيوست‌اين‌موافقتنامه‌مي‌تواند، به طور مستقيم‌بين‌مقامات‌هواپيمايي‌طرفهاي‌متعاهد مورد توافق‌قرار گيرد. اين اصلاحات با مبادله يادداشت ازطريق ديپلماتيك لازم الاجراء خواهد گرديد .

ماده 17حل‌اختلاف‌

1ـ هر گاه‌در مورد تفسير يا اجراي‌اين‌موافقتنامه‌بين‌طرفهاي‌متعاهد اختلافي‌بروز نمايد، از طريق مذاكره مستقيم بين مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد حل‌و فصل‌خواهدشد.

2ـ هرگاه‌طرفهاي‌متعاهد نتوانند اختلاف‌مذكور را از طريق‌مذاكره‌به موجب مفاد .بند(1) اين ماده حل‌و فصل‌كنند، اختلاف از طريق مجاري ديپلماتيك حل وفصل

خواهد شد.

ماده 18 مطابقت ‌با كنوانسيون يا موافقتنامه‌هاي‌چند‌جانبه‌

درصورت انعقاد كنوانسيون‌يا موافقتنامه‌عمومي چندجانبه‌اي در مورد حمل ‌و نقل‌هوايي‌كه هردو طرف متعاهد به آن متعهد شوند، اين موافقتنامه بايد به نحوي اصلاح شود كه با مقررات كنوانسيون يا موافقتنامه مزبور انطباق يابد.

ماده 19 فسخ‌
هر طرف ‌متعاهد مي‌تواند در هر زمان ‌قصد خود را مبني ‌بر فسخ‌ اين‌ موافقتنامه ‌طي‌ اطلاعيه‌ كتبي ‌به‌ طرف‌ متعاهد ديگر اعلام ‌نمايد. اين ‌اطلاعيه ‌همزمان ‌به ‌آگاهي ‌سازمان ‌بين‌المللي‌ هواپيمايي‌كشوري‌نيز خواهد رسيد. درصورت ارائه چنين اطلاعيه‌اي، اين‌ موافقتنامه ‌دوازده‌(12) ماه‌پس‌از اعلام ‌دريافت ‌اطلاعيه ‌فسخ ‌توسط‌ طرف‌ متعاهد ديگر فسخ ‌خواهد شد، مگر آن‌كه‌اطلاعيه‌فسخ‌قبل‌از انقضاء‌اين‌مدت‌با تراضي‌مسترد شود. هرگاه‌ طرف ‌متعاهد ديگر دريافت ‌اطلاعيه ‌فسخ ‌را اعلام ‌نكند، اطلاعيه ‌مزبور چهارده‌(14) روز پس‌ از وصول ‌آن ‌به ‌سازمان‌ بين‌المللي‌هواپيمايي‌ كشوري دريافت‌ شده ‌تلقي‌خواهد شد.

ماده 20ثبت‌
اين‌ موافقتنامه‌ و پيوست‌(پيوستهاي‌) آن ‌و هرگونه ‌اصلاحيه ‌آن ‌نزد سازمان ‌بين‌المللي ‌هواپيمايي ‌كشوري ‌به‌ ثبت‌ خواهد رسيد.

ماده 21لازم‌الاجراء شدن‌
اين‌موافقتنامه‌از تاريخ آخرين اطلاعيه هر طرف‌متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني‌بر اين كه‌اقدامات‌لازم‌را طبق‌قوانين‌و مقررات‌خود براي‌لازم‌الاجراء شدن‌اين‌موافقتنامه‌به عمل‌آورده‌، به‌مورد اجراء گذارده‌خواهد شد.
با تأييد مفاد اين موافقتنامه‌، نمايندگان تام‌الاختيار امضاء كننده زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را در يك مقدمه و بيست و يك ماده و يك‌پيوست امضاء نمودند.
اين‌موافقتنامه‌در تهران در تاريخ‌ بيست و هفتم شهريور 1384 هجري‌شمسي‌برابر با هجدهم سپتامبر 2005 ميلادي‌در دو نسخه‌اصلي‌به‌زبانهاي‌فارسي،‌انگليسي و مالايو كه‌هر سه‌متن‌داراي‌اعتبار يكسان‌مي‌باشند، تنظيم‌گرديد. در صورت‌اختلاف‌در تفسير متون‌، متن‌انگليسي ملاك‌خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت مالزي
نورا… رضايي نياركي داتو محمدسفرالدين
معاون وزير راه وترابري و معاون وزير حمل ونقل
سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري

پيوست

جدول مسير

1مسيرهايي كه ممكن است توسط شركت (هاي) هواپيمايي تعيين شده دولت جمهوري اسلامي ايران مورد بهره‌برداري قرار گيرد.

نقاط مبدأ نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماوراء

نقاطي در هر نقطه نقاطي در هرنقطه

ايران مالزي

2مسيرهايي كه ممكن است توسط شركت(هاي ) هواپيمايي تعيين شده دولت مالزي مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
نقاط مبدأ نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماوراء
نقاطي در هر نقطه نقاطي در هرنقطه
مالزي ايران

تذكر:

1هر شركت هواپيمايي تعيين شده مي‌تواند نقاط واسط و نقاط ماوراء مشخص شده در پيوست اين موافقتنامه را درشرايطي مورد بهره‌برداري قرار دهد كه حق بهره‌برداري از آزادي پنجم حمل ونقل بين اين گونه نقاط وسرزمين طرف متعاهد ديگر اعمال نگردد مگر اين كه دراين مورد بين دوطرف متعاهد براساس توصيه‌هاي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده توافقي به عمل آمده باشد .

2از نقاط واسط و نقاط ماوراء در هر يك از مسيرهاي مشخص شده مي‌توان به اختيار شركتهاي هواپيمايي تعيين شده در هر پرواز يا كليه پروازها صرف‌نظر نمود.

3تعداد پروازها و انواع هواپيماهاي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده به شرط تأييد مقامات هواپيمايي دو طرف متعاهد بين شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده مورد توافق قرار خواهد‌گرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه،

بيست و يك ماده و يك‌پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار ‌و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/2/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي