قانون واگذاري مسئوليت امور مربوط به ترابري هوايي به سازمان هواپيمايي كشوري مصوب 1370

قانون واگذاري مسئوليت امور مربوط به ترابري هوايي به سازمان هواپيمايي كشوري مصوب 1370/08/15


‌ماده واحده – صدور هر گونه مجوز براي تأسيس و ايجاد دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي به عهده كميته‌اي است مركب از نمايندگان وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و هواپيمايي كشوري و هواپيمايي جمهوري اسلامي كه به شكل زير عمل خواهد شد:

1 – مرجع صدور پروانه و ابلاغ آراء و تصميمات تأسيس دفاتر خدمات مسافرت هوايي سازمان هواپيمايي كشوري خواهد بود.

2 – مرجع صدور پروانه و ابلاغ آراء و تصميمات تأسيس دفاتر خدمات جهانگردي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود.

3 – در مواردي كه هر دو مجوز تقاضا باشد مرجع صدور پروانه و ابلاغ آراء و تصميمات مربوط به تأسيس، مشتركاً با وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي و هواپيمايي كشوري خواهد بود.

‌تبصره 1 – آيين‌نامه اجرايي اين قانون بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

‌تبصره 2 – با تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير ملغي است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1370.8.21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي