لايحه قانوني اصلاح قانون تأسيس شركت راه آهن شهري تهران و حومه مصوب 1359

لايحه قانوني اصلاح قانون تأسيس شركت راه آهن شهري تهران و حومه مصوب 1359,04,15

ماده يكم 

بدو لت اجازه داده ميشود بمنظور احداث راه آهن شهري و تأ سيسات مربوط و بهره برداري از آن شركتي بنام راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) تأ سيس نمايد.
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق اصول بازرگاني و مقررات اين قانون و اساسنامه مربوط اداره ميشود.

تبصره 1 ـ شركت ميتواند بمنظور اجراي طرح راه آهن شهري تهران و حومه وتأ مين نيازمنديهاي خود از زير اراضي و املاك محدوده قانوني شهر و حومه بدو ن هيچگونه پرداختي استفاده نمايد و در موارديكه براي انجام امور فني و اجرائي و رود بمنازل و محلهاي كسب و اماكن عمومي ضروري تشخيص داده شود با اخطار كتبي 48 ساعته بمحلهاي مزبور وارد و در صورت ممانعت با حضور دادستان شهرستان نسبت باجراي موارد فوق اقدام نمايد، در صورتيكه بر اثر عمليات اجرائي مترو خسارتي بمستحدثات اشخاص وارد شود ميزان خسارت وارده (طبق ماده 50 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب اسفند ماه 1351) قابل پرداخت ميباشد.

تبصره 2 ـ مقررات مواد 9 و10 و13 قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب تير ماه 1349 و همچنين قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن مصوب سال 1320 و ملحقات آن در مورد راه آهن شهري تهران و حومه اجراء خواهد شد. وظائف واختيارات وزارت راه و راه آهن دولتي ايران درقانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن در اين مورد بعهده راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) خواهد بود.

تبصره 3 ـ آن قسمت از تصميمات مجمع عمومي گذشته كه بدون حضور عضو سوم با دورأي موافق تصويب و بمرحله اجراء درآمده است مشرو ط بر آنكه به تصويب مجمع عمومي مندرج در اساسنامه مربوط برسد معتبر است.

ماده دوم 

بمنظور تأمين همآهنگي در امور اجرائي احداث راه آهن شهري (مترو) شورائي بنام شوراي همآهنگي مركب از هفت نفر بشرح زير تشكيل ميگردد:
1
ـ شهردار تهران يا قائم مقام شهردار.
2
ـ معاون سازمان برنامه و بودجه.
3
ـ مديرعامل سازمان آب تهران.
4
ـ مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران.
5
ـ مديرعامل شركت مخابرات.
6
ـ مديرعامل شركت گاز.
7
ـ رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت راه آهن شهري (مترو)
همچنين مسئولان ساير سازمانهائيكه به تشخيص شهردار تهران حضور آنها در جلسات شوراي همآهنگي لازم است.
و ظايف شوراي هماهنگي عبارتست از ايجاد همآهنگي در كارهاي اجرائي راه آهن شهري كه با تأ سيسات يا طرحهاي سازمانهاي مختلف ارتباط حاصل ميكند و رفع مشكلاتي كه از عدم رعايت همآهنگي ممكن است پيش آيد و همچنين اتخاذ تصميم نسبت به كليه مسائلي كه از طرف هيئت مديره شركت راه آهن شهري و حومه (مترو) و يا ساير اعضاء شوراء در اين زمينه مطرح ميشود.
تصميمات شورا در اينگونه موارد براي كليه سازمانهاي ذيربط لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره 1 ـ تشكيل جلسات شوراي هماهنگي با پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت راه آهن شهري (مترو) و دعوت شهردار تهران بعمل خواهد آمد.

تبصره 2 ـ رياست شوراي همآهنگي با شهردار تهران است.

ماده سوم 

بررسي و تصويب اساسنامه و همچنين اتخاذ تصميم نسبت به وابستگي شركت به كميسيوني مركب از نمايندگان و زارت كشور، شهرداري تهران, سازمان امور استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه تفويض ميگردد.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران