لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شركت راه آهن شهری تهران و حومه مصوب 1359

لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شركت راه آهن شهری تهران و حومه مصوب 1359,04,15

ماده یكم 

بدو لت اجازه داده میشود بمنظور احداث راه آهن شهری و تأ سیسات مربوط و بهره برداری از آن شركتی بنام راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تأ سیس نماید.
شركت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این قانون و اساسنامه مربوط اداره میشود.

تبصره 1 ـ شركت میتواند بمنظور اجرای طرح راه آهن شهری تهران و حومه وتأ مین نیازمندیهای خود از زیر اراضی و املاك محدوده قانونی شهر و حومه بدو ن هیچگونه پرداختی استفاده نماید و در مواردیكه برای انجام امور فنی و اجرائی و رود بمنازل و محلهای كسب و اماكن عمومی ضروری تشخیص داده شود با اخطار كتبی 48 ساعته بمحلهای مزبور وارد و در صورت ممانعت با حضور دادستان شهرستان نسبت باجرای موارد فوق اقدام نماید، در صورتیكه بر اثر عملیات اجرائی مترو خسارتی بمستحدثات اشخاص وارد شود میزان خسارت وارده (طبق ماده 50 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب اسفند ماه 1351) قابل پرداخت میباشد.

تبصره 2 ـ مقررات مواد 9 و10 و13 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب تیر ماه 1349 و همچنین قانون كیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب سال 1320 و ملحقات آن در مورد راه آهن شهری تهران و حومه اجراء خواهد شد. وظائف واختیارات وزارت راه و راه آهن دولتی ایران درقانون كیفر بزه های مربوط به راه آهن در این مورد بعهده راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) خواهد بود.

تبصره 3 ـ آن قسمت از تصمیمات مجمع عمومی گذشته كه بدون حضور عضو سوم با دورأی موافق تصویب و بمرحله اجراء درآمده است مشرو ط بر آنكه به تصویب مجمع عمومی مندرج در اساسنامه مربوط برسد معتبر است.

ماده دوم 

بمنظور تأمین همآهنگی در امور اجرائی احداث راه آهن شهری (مترو) شورائی بنام شورای همآهنگی مركب از هفت نفر بشرح زیر تشكیل میگردد:
1
ـ شهردار تهران یا قائم مقام شهردار.
2
ـ معاون سازمان برنامه و بودجه.
3
ـ مدیرعامل سازمان آب تهران.
4
ـ مدیرعامل شركت برق منطقه ای تهران.
5
ـ مدیرعامل شركت مخابرات.
6
ـ مدیرعامل شركت گاز.
7
ـ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شركت راه آهن شهری (مترو)
همچنین مسئولان سایر سازمانهائیكه به تشخیص شهردار تهران حضور آنها در جلسات شورای همآهنگی لازم است.
و ظایف شورای هماهنگی عبارتست از ایجاد همآهنگی در كارهای اجرائی راه آهن شهری كه با تأ سیسات یا طرحهای سازمانهای مختلف ارتباط حاصل میكند و رفع مشكلاتی كه از عدم رعایت همآهنگی ممكن است پیش آید و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به كلیه مسائلی كه از طرف هیئت مدیره شركت راه آهن شهری و حومه (مترو) و یا سایر اعضاء شوراء در این زمینه مطرح میشود.
تصمیمات شورا در اینگونه موارد برای كلیه سازمانهای ذیربط لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره 1 ـ تشكیل جلسات شورای هماهنگی با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شركت راه آهن شهری (مترو) و دعوت شهردار تهران بعمل خواهد آمد.

تبصره 2 ـ ریاست شورای همآهنگی با شهردار تهران است.

ماده سوم 

بررسی و تصویب اساسنامه و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به وابستگی شركت به كمیسیونی مركب از نمایندگان و زارت كشور، شهرداری تهران, سازمان امور استخدامی كشور و سازمان برنامه و بودجه تفویض میگردد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران