لایحه قانونی راجع به تشكیل خدمات هوائی كشور (آسمان) مصوب 1359

لایحه قانونی راجع به تشكیل«خدمات هوائی كشور» (آسمان) مصوب 1359,04,05با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده 1

بمنظور ارائه خدمات هواپیمائی به هیئت دولت و كلیه و زارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دو لتی و نظامی و غیرنظامی و حمل بار و مسافر و اجاره هواپیما در خطوط منظم و نامنظم, از تاریخ تصویب این لایحه قانونی مؤسسات مشروحه زیر:
1
ـ شركت هواپیمائی ارتاكسی
2
ـ شركت هواپیمائی پارس ایر
3
ـ شركت هواپیمائی هورآسمان
4
ـ شركت هواپیمائی هلیكوپتر ایران
5
ـ شركت هواپیمائی هلیكوپتر سرویس
ملی اعلام میشود و با كلیه اموال و دارائی و تعهدات در یكدیگر ادغام و «شركت خدمات هوائی كشور» (آسمان) تأ سیس میگردد.

ماده 2

شركت مزبور به صورت شركت دولتی اداره خواهد شد و سهام آن كلا متعلق به دو لت بوده و و زراء امور اقتصادی و دارائی ـ راه و شهرسازی ـ دفاع ملی نمایندگی سهام دو لت را در شركت مزبور بعهده خواهند داشت.

ماده 3

اساسنامه و آئین نامه های مالی و استخدامی شركت با توجه به ضوابط موجود در هواپیمائی ملی ایران از طرف و زارت امور اقتصادی و دارائی و و زارت راه و شهرسازی حداقل ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و با تصویب هیئت و زیران قابل اجرا خواهد بود.

ماده 4 

كلیه هواپیماهای متعلق به هیئت دو لت و و زارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دو لتی مندرج در ماده یك این قانون و سازمان امدادی هوائی و شیرو خورشید ایران با اعتبارات و تأسیسات موجود و همچنین و سائل و قطعات یدكی هواپیماهای مزبور كه در انبارهای مؤسسات ملی شده فوق الذكر موجود میباشد به «شركت خدمات هوائی كشور» (آسمان) انتقال مییابد.

ماده 5

تا تنظیم و تصویب اساسنامه «شركت خدمات هوائی كشور» (آسمان) یكنفر بانتخاب رئیس جمهور سرپرستی شركت و انجام كلیه امور مربوط را بعهده خواهد گرفت.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران