لايحه قانوني راجع به تشكيل خدمات هوائي كشور (آسمان) مصوب 1359

لايحه قانوني راجع به تشكيل«خدمات هوائي كشور» (آسمان) مصوب 1359,04,05با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

ماده 1

بمنظور ارائه خدمات هواپيمائي به هيئت دولت و كليه و زارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دو لتي و نظامي و غيرنظامي و حمل بار و مسافر و اجاره هواپيما در خطوط منظم و نامنظم, از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني مؤسسات مشروحه زير:
1
ـ شركت هواپيمائي ارتاكسي
2
ـ شركت هواپيمائي پارس اير
3
ـ شركت هواپيمائي هورآسمان
4
ـ شركت هواپيمائي هليكوپتر ايران
5
ـ شركت هواپيمائي هليكوپتر سرويس
ملي اعلام ميشود و با كليه اموال و دارائي و تعهدات در يكديگر ادغام و «شركت خدمات هوائي كشور» (آسمان) تأ سيس ميگردد.

ماده 2

شركت مزبور به صورت شركت دولتي اداره خواهد شد و سهام آن كلا متعلق به دو لت بوده و و زراء امور اقتصادي و دارائي ـ راه و شهرسازي ـ دفاع ملي نمايندگي سهام دو لت را در شركت مزبور بعهده خواهند داشت.

ماده 3

اساسنامه و آئين نامه هاي مالي و استخدامي شركت با توجه به ضوابط موجود در هواپيمائي ملي ايران از طرف و زارت امور اقتصادي و دارائي و و زارت راه و شهرسازي حداقل ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم و با تصويب هيئت و زيران قابل اجرا خواهد بود.

ماده 4 

كليه هواپيماهاي متعلق به هيئت دو لت و و زارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دو لتي مندرج در ماده يك اين قانون و سازمان امدادي هوائي و شيرو خورشيد ايران با اعتبارات و تأسيسات موجود و همچنين و سائل و قطعات يدكي هواپيماهاي مزبور كه در انبارهاي مؤسسات ملي شده فوق الذكر موجود ميباشد به «شركت خدمات هوائي كشور» (آسمان) انتقال مييابد.

ماده 5

تا تنظيم و تصويب اساسنامه «شركت خدمات هوائي كشور» (آسمان) يكنفر بانتخاب رئيس جمهور سرپرستي شركت و انجام كليه امور مربوط را بعهده خواهد گرفت.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران