لایحه قانونی راجع به تعیین حدود مسئولیت شركت هواپیمائی ملی ایران در پروازهای داخل كشور مصوب 1358

لایحه قانونی راجع به تعیین حدود مسئولیت شركت هواپیمائی ملی ایران در پروازهای داخل كشور مصوب 1358,12,22با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده (اصلاحی 01ˏ06ˏ1360)– حدود مسئولیت شركت هواپیمائی ملی ایران در مورد مسافرین و همچنین بار و اثاثه آنان در پروازهای داخلی تابع حدود مسئولیت شركت مذكور در پروازهای خارج از كشور میباشد

تبصره (اصلاحی 01ˏ06ˏ1360)ـ مفاد این قانون در مورد مسافرین و بار و اثاثه آنها در پرواز شماره 291 مورخ 58/11/1 هواپیمای بوئینگ 727 در مسیر مشهد به تهران نیز قابل اجراست

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران