لايحه قانوني راجع به تعيين حدود مسئوليت شركت هواپيمائي ملي ايران در پروازهاي داخل كشور مصوب 1358

لايحه قانوني راجع به تعيين حدود مسئوليت شركت هواپيمائي ملي ايران در پروازهاي داخل كشور مصوب 1358,12,22با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده (اصلاحي 01ˏ06ˏ1360)– حدود مسئوليت شركت هواپيمائي ملي ايران در مورد مسافرين و همچنين بار و اثاثه آنان در پروازهاي داخلي تابع حدود مسئوليت شركت مذكور در پروازهاي خارج از كشور ميباشد

تبصره (اصلاحي 01ˏ06ˏ1360)ـ مفاد اين قانون در مورد مسافرين و بار و اثاثه آنها در پرواز شماره 291 مورخ 58/11/1 هواپيماي بوئينگ 727 در مسير مشهد به تهران نيز قابل اجراست

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران