لايحه قانوني راجع به شركتهاي حمل و نقل مربوط به بار و انبار مصوب 1359

لايحه قانوني راجع به شركتهاي حمل و نقل مربوط به بار و انبار مصوب 1359,04,25با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- به وزارت صنعت، معـدن و تجارت(به نمايندگي از طرف شركتهاي و ابسته) و وزارت امور اقتصادي و دارائي (به نمايندگي از طرف بانكها) اجازه داده ميشود كه كليه دارائي هاي منقول و غيرمنقول اعم از (كاميون ـ ترمينال ـ دفتر مركزي ـ گاراژ و او راق بهادار) مربوط به شركتهاي:
1 ـ شركت حمل و نقل پارس كانتينر 2 ـ شركت حمل و نقل ساربانها 3 ـ شركت حمل و نقل تهران خرمشهر اكسپرس 5 ـ ايران سرعت 6 ـ شركت حمل و نقل ترانس كانتينانتال 7 ـ ايران يورو پ كرير 8 ـ حمل و نقل بزرگ ايران به تملك خود در آو رند. وزارتخانه هاي مذكور ميتوانند بقيه طلب خود را از محل منقول و غيرمنقول صاحبان سهام استيفاء نمايند.

تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ تعيين مدير براي اين شركت ها با وزارت صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود ليكن كاركنان آنها به استخدام دو لت در نيامده و مشمول مقررات استخدامي دو لت نخواهند گرديد.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران