لایحه قانونی راجع به شركتهای حمل و نقل مربوط به بار و انبار مصوب 1359

لایحه قانونی راجع به شركتهای حمل و نقل مربوط به بار و انبار مصوب 1359,04,25با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)- به وزارت صنعت، معـدن و تجارت(به نمایندگی از طرف شركتهای و ابسته) و وزارت امور اقتصادی و دارائی (به نمایندگی از طرف بانكها) اجازه داده میشود كه كلیه دارائی های منقول و غیرمنقول اعم از (كامیون ـ ترمینال ـ دفتر مركزی ـ گاراژ و او راق بهادار) مربوط به شركتهای:
1 ـ شركت حمل و نقل پارس كانتینر 2 ـ شركت حمل و نقل ساربانها 3 ـ شركت حمل و نقل تهران خرمشهر اكسپرس 5 ـ ایران سرعت 6 ـ شركت حمل و نقل ترانس كانتینانتال 7 ـ ایران یورو پ كریر 8 ـ حمل و نقل بزرگ ایران به تملك خود در آو رند. وزارتخانه های مذكور میتوانند بقیه طلب خود را از محل منقول و غیرمنقول صاحبان سهام استیفاء نمایند.

تبصره (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ تعیین مدیر برای این شركت ها با وزارت صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود لیكن كاركنان آنها به استخدام دو لت در نیامده و مشمول مقررات استخدامی دو لت نخواهند گردید.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران