لایحه قانونی راجع به در اختیار قرار دادن کلیه وسائط نقلیه حمل و نقل عمومی وزارتخانه‌ها و سازمان های وابسته به دولت ‌به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ‌مصوب 1358

لایحه قانونی راجع به در اختیار قرار دادن کلیه وسائط نقلیه حمل و نقل عمومی وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته به دولت‌به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ‌مصوب 1358.11.10

‌ماده واحده: وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته به دولت مکلفند کلیه وسایط حمل و نقل عمومی خود اعم از اتوبوس و مینی‌بوس را در اختیار‌شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بگذارند.
‌تبصره 1 – شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موظف است نسبت به تهیه و صدور کارت ماهانه استفاده از اتوبوس برای کارکنان دولت و‌وابسته به دولت که مایل به استفاده از کارت مزبور باشند اقدام نماید.
(3).(2)
بهای کارت مذکور از طرف دولت و (3).(1) بقیه را استفاده‌کننده پرداخت خواهد نمود.
‌تبصره 2 – وضع خدمتی رانندگان و کمک‌رانندگان اتومبیلهای مزبور و ضوابط اجرایی این ماده واحده به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و سازمان برنامه و بودجه خواهد رسید.
‌تبصره 3 – اجرای مفاد این لایحه قانونی موکول به تنظیم و تصویب آیین‌نامه مربوط و تأمین سرویس برای کارمندان دولت از طرف شرکت واحد‌اتوبوسرانی تهران و حومه می‌باشد.