‌لایحه قانونی راجع به اداره شركت كشتیرانی ملی آریا به صورت یكی از شركتهای وابسته به وزارت بازرگانی مصوب 1358

‌لایحه قانونی راجع به اداره شركت كشتیرانی ملی آریا به صورت یكی از شركتهای وابسته به وزارت بازرگانی مصوب 1358.10.15

 

‌ماده واحده – به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود شركت كشتیرانی ملی آریا (‌سهامی عام) را كه بیش از 51 درصد از سهام آن تعلق به بانكهایی‌است كه در اجرای قانون ملی شدن بانكها مصوب 58.3.17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، ملی اعلام گردیده است به صورت یكی از‌شركتهای وابسته به وزارت بازرگانی اداره نماید.

 

‌تبصره 1 – وزارت بازرگانی مكلف است ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این ماده واحده اساسنامه شركت جدید را تهیه و به تصویب شورای‌انقلاب برساند و تا زمانی كه اساسنامه جدید به تصویب نرسیده اساسنامه شركت ملی آریا به قوت خود باقی است.

 

‌تبصره 2 – تا تصویب اساسنامه جدید مجمع عمومی شركت متشكل از وزیر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و‌بودجه خواهد بود.

 

‌تبصره 3 – مدیر عامل شركت تا تصویب اساسنامه جدید به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی منصوب خواهد شد.