‌لايحه قانوني راجع به اداره شركت كشتيراني ملي آريا به صورت يكي از شركتهاي وابسته به وزارت بازرگانی مصوب 1358

‌لايحه قانوني راجع به اداره شركت كشتيراني ملي آريا به صورت يكي از شركتهاي وابسته به وزارت بازرگانی مصوب 1358.10.15

 

‌ماده واحده – به وزارت بازرگاني اجازه داده مي‌شود شركت كشتيراني ملي آريا (‌سهامي عام) را كه بيش از 51 درصد از سهام آن تعلق به بانكهايي‌است كه در اجراي قانون ملي شدن بانكها مصوب 58.3.17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، ملي اعلام گرديده است به صورت يكي از‌شركتهاي وابسته به وزارت بازرگاني اداره نمايد.

 

‌تبصره 1 – وزارت بازرگاني مكلف است ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين ماده واحده اساسنامه شركت جديد را تهيه و به تصويب شوراي‌انقلاب برساند و تا زماني كه اساسنامه جديد به تصويب نرسيده اساسنامه شركت ملي آريا به قوت خود باقي است.

 

‌تبصره 2 – تا تصويب اساسنامه جديد مجمع عمومي شركت متشكل از وزير، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و‌بودجه خواهد بود.

 

‌تبصره 3 – مدير عامل شركت تا تصويب اساسنامه جديد به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب مجمع عمومي منصوب خواهد شد.