آیین نامه اجرایی شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای مصوب ۱۳59

‌آیین‌نامه اجرایی شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای

 

1به منظور هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزش فنی و حرفه‌ای متمرکز در وزارتخانه‌های مختلف و مؤسسات بخش دولتی و استفاده کامل از‌امکانات و سرمایه‌گذاریهای مادی و نیروی انسانی کشور و تعیین خط مشی‌ها و سیاستهای کلی و هماهنگی و نظارت در برنامه‌ریزیهای مربوط و فراهم‌نمودن امکان ارزشیابی و نظارت دقیق بر آموزشهای فنی و حرفه‌ای در سطح کشور، شورایی به نام “‌شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ایکه‌در این طرح شورای عالی هماهنگی نامیده می‌شود در نخست‌وزیر تشکیل می‌گردد.

2ترکیب شورای عالی هماهنگی

وزیر آموزش و پرورش

وزیر فرهنگ و آموزش عالی

وزیر کشاورزی و عمران روستایی

وزیر کار و امور اجتماعی

وزیر بهداری و بهزیستی

وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه

از هر یک از وزارتخانه‌های فوق یک نفر از افراد بصیر و مطلع در امر آموزش فنی و حرفه‌ای برای مدت 2 سال به معرفی وزیر مربوط به عضویت‌شورای عالی هماهنگی پذیرفته می‌شوند.

2.1به تناسب موضوعاتی که در جلسات شورای عالی مطرح می‌شود در صورت لزوم از وزرای وزارتخانه‌های دیگر نیز دعوت به عمل خواهد آمد.‌در آن صورت وزیر دعوت شده نیز دارای حق رأی خواهد بود و به عنوان عضو موقت شورا تلقی می‌شود.

2.2از بین اعضا یک نفر به پیشنهاد شورای عالی و تصویب نخست وزیر به ریاست شورا برگزیده می‌شود.

3وظایف شورای عالی هماهنگی

‌شورای عالی هماهنگی مستقل از هر یک از وزارتخانه‌هایی که در امر آموزش فنی و حرفه‌ای فعالیت دارند دارای وظایف زیر است.

تحقیق و بررسی

ایجاد هماهنگی در امور برنامه‌ریزیها

تعیین سیاستها و خط‌مشی‌های اجرایی

تأیید و توجیه اعتبارات

ارزشیابی و نظارت

تصویب آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها و مقررات مربوط به آموزشهای فنی و حرفه‌ای.

3.1شورای عالی هماهنگی بر امور شوراهایی که در کلیه زمینه‌های مختلف آموزشی فنی و حرفه‌ای فعالیت دارند نظارت خواهد نمود و در صورت‌لزوم جایگزین آنها خواهد گردید.

4تشکیلات سازمانی شورای عالی هماهنگی

‌شورای عالی هماهنگی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که سازمان و تشکیلات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن با توجه به وظایف مندرج در ماده 3 این طرح‌تهیه و پس از تصویب شورای عالی هماهنگی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

5منابع مالی و اعتباری شورا

‌بودجه و اعتبارات آموزشهای فنی و حرفه‌ای وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از طریق شورای عالی هماهنگی توجیه و پس از تأیید‌جهت تصویب و تأمین به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد.

5.1شورای عالی می‌تواند به تناسب نیازهای هر وزارتخانه در صورت لزوم حداکثر تا 20% اعتبارات مصوب را جابجا نموده و جهت اجرا به‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذیربط ابلاغ نماید.

5.2اعتبارات مربوط به هزینه‌های جاری و سازمانی و تحقیقاتی از طرف شورای عالی پیشنهاد و در بودجه نخست‌وزیری منظور خواهد گردید.