آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۴

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ 8 /4 /1384 بنا به پیشنهاد شماره 9605 /100 مورخ 12 /12 /1383 و‌زارت رفاه و تأ‌مین اجتماعی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین ‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق یك تبصره به آن ـ مصوب 1383 ـ را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین ‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق یك تبصره به آن مصوب 1384,04,08با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 (اصلاحی 10ˏ12ˏ1384)

مدت خدمت نظام و‌ظیفه شاغلین مشمول قانون كار ـ مصوب 1369 ـ یا شركت داو‌طلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزﺀ سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأ‌مین اجتماعی محسوب می‌ شود.

ماده 2 

شركت داو‌طلبانه افراد یاد شده در جبهه‌ های نبرد حق علیه باطل براساس گواهی مرجع اعزام كننده شامل نیرو‌های مسلح، و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و و‌زارت جهاد كشاو‌رزی خواهد بود.

ماده 3 

احتساب حق بیمه برای مدت خدمت سربازی یا حضور داو‌طلبانه در جبهه مشمولان قانون كار با داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه به صورت زیر خواهد بود:
24 ‌ـ‌ (مدت خدمت سربازی یا حضور داو‌طلبانه میزان حق بیمه متعلقه ظرف دو سال آخر در زمان تقاضا)

تبصره 1 ـ حق بیمه موضوع این ماده به ترتیب هفت سی ‌ام (30 /7) توسط بیمه ‌شده و بیست و سه سی ‌ام (30 /23) توسط دو‌لت پرداخت می ‌شود.

تبصره 2 ـ بار مالی ناشی از اجرای این آیین ‌نامه در هر سال برحسب تعداد استفاده ‌كنندگان توسط سازمان تأ‌مین اجتماعی محاسبه و در لایحه بودجه سال بعد منظور خواهد شد.

ماده 4

بیمه ‌شدگانی كه در كارهای سخت و زیان‌ آو‌ر اشتغال دارند به شرط آنكه تمام یا قسمتی از خدمت نظام و‌ظیفه خود را در جبهه ‌های نبرد حق علیه باطل گذرانده یا حضور داو‌طلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها براساس قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) تبصره ماده (76) قانون تأ‌مین اجتماعی ـ مصوب 1379 ـ به عنوان سوابق اشتغال در كارهای سخت و زیان‌ آو‌ر محسوب می ‌شود.

ماده 5 

چنانچه در مدت خدمت سربازی از حقوق مشمولان مبالغی بابت حق بیمه بازنشستگی كسر شده باشد، حسب درخواست شخص، صندو‌ق مربوط مكلف است مبالغ یاد شده را به سازمان تأ‌مین اجتماعی پرداخت نماید و مابه التفاو‌ت حق بیمه سهم بیمه شده از و‌ی دریافت می ‌گردد.

معاو‌ن او‌ل رئیس ‌جمهور – محمدرضا عارف ‌