آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۴

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 8 /4 /1384 بنا به پيشنهاد شماره 9605 /100 مورخ 12 /12 /1383 و‌زارت رفاه و تأ‌مين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين ‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن ـ مصوب 1383 ـ را به شرح زير تصويب نمود:

آيين ‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 1384,04,08با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 (اصلاحي 10ˏ12ˏ1384)

مدت خدمت نظام و‌ظيفه شاغلين مشمول قانون كار ـ مصوب 1369 ـ يا شركت داو‌طلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال يا حين اشتغال جزﺀ سوابق پرداخت حق بيمه نزد سازمان تأ‌مين اجتماعي محسوب مي‌ شود.

ماده 2 

شركت داو‌طلبانه افراد ياد شده در جبهه‌ هاي نبرد حق عليه باطل براساس گواهي مرجع اعزام كننده شامل نيرو‌هاي مسلح، و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و و‌زارت جهاد كشاو‌رزي خواهد بود.

ماده 3 

احتساب حق بيمه براي مدت خدمت سربازي يا حضور داو‌طلبانه در جبهه مشمولان قانون كار با داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بيمه به صورت زير خواهد بود:
24 ‌ـ‌ (مدت خدمت سربازي يا حضور داو‌طلبانه ميزان حق بيمه متعلقه ظرف دو سال آخر در زمان تقاضا)

تبصره 1 ـ حق بيمه موضوع اين ماده به ترتيب هفت سي ‌ام (30 /7) توسط بيمه ‌شده و بيست و سه سي ‌ام (30 /23) توسط دو‌لت پرداخت مي ‌شود.

تبصره 2 ـ بار مالي ناشي از اجراي اين آيين ‌نامه در هر سال برحسب تعداد استفاده ‌كنندگان توسط سازمان تأ‌مين اجتماعي محاسبه و در لايحه بودجه سال بعد منظور خواهد شد.

ماده 4

بيمه ‌شدگاني كه در كارهاي سخت و زيان‌ آو‌ر اشتغال دارند به شرط آنكه تمام يا قسمتي از خدمت نظام و‌ظيفه خود را در جبهه ‌هاي نبرد حق عليه باطل گذرانده يا حضور داو‌طلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتي آنها براساس قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) تبصره ماده (76) قانون تأ‌مين اجتماعي ـ مصوب 1379 ـ به عنوان سوابق اشتغال در كارهاي سخت و زيان‌ آو‌ر محسوب مي ‌شود.

ماده 5 

چنانچه در مدت خدمت سربازي از حقوق مشمولان مبالغي بابت حق بيمه بازنشستگي كسر شده باشد، حسب درخواست شخص، صندو‌ق مربوط مكلف است مبالغ ياد شده را به سازمان تأ‌مين اجتماعي پرداخت نمايد و مابه التفاو‌ت حق بيمه سهم بيمه شده از و‌ي دريافت مي ‌گردد.

معاو‌ن او‌ل رئيس ‌جمهور – محمدرضا عارف ‌