آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جلسه مورخ ۱ /۳ /۱۳۸۵ به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب ‌نامه شماره ۱۱۰۳۹ /ت۳۴۸۰۴هـ مورخ ۹ /۲ /۱۳۸۵، آیین‌ نامه اجرایی قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین ‌نامه اجرایی قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1385/03/01با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

در این آیین ‌نامه، واژه‌ ها و عبارتهای زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به كار می ‌روند:

الف ـ كشور: كشور جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ گمرك: گمرك جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ شورای ‌عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

ت ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.

ث ـ قانون: قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

ج ـ منطقه: منطقه ویژه اقتصادی

چ ـ سازمان منطقه: شخص حقوقی دولتی و یا غیردولتی كه بنا به پیشنهاد دبیرخانه توسط شورای عالی تعیین می ‌شود و مسئولیت اداره منطقه را عهده ‌دار می ‌باشد.

ماده ۲ 

طرحهای جامع و كالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه می ‌شود و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده ۳ 

گزارش توجیهی و پیش ‌نویس لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید توسط دبیرخانه تهیه و پس از تأیید شورای عالی به هیئت وزیران ارائه می ‌شود.

ماده ۴ 

مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب می ‌شود.

ماده ۵ 

تعیین سازمان منطقه موكول به تملك و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیئت وزیران می ‌باشد.

ماده 6 ـ سازمان منطقه می ‌تواند علاوه بر خدماتی كه دستگاههای اجرایی ارائه می ‌كنند، بهای خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی را كه رأساً در منطقه ارائه می ‌كند، از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت كند. تعرفه وجوه مذكور كه باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تأیید به شورایعالی ارائه می ‌شود. شورا ظرف یك ماه نسبت به بررسی و تأیید یا اصلاح تعرفه‌ های مزبور اقدام كند، در غیر این ‌صورت تعرفه‌ های پیشنهادی تأیید شده تلقی خواهد شد.

تبصره ۱ ـ رعایت ضوابط نظام مهندسی و همچنین استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانكاران واجد صلاحیت فنی در مورد خدمات مهندسی لازم ‌الرعایه است.

تبصره 2 ـ سازمانهای مناطق مكلفند تمهیدها و فرصتهای لازم را جهت ارائه خدمات یادشده توسط بخش غیردولتی فراهم كنند. در این صورت نرخ تعرفه خدمات مذكور توسط سازمانهای مسئول منطقه تعیین و اعمال می ‌شود.

ماده ۷

سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت، سیاستها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال كند.

تبصره ـ در صورت عدم انطباق مجوزهای صادر شده توسط سازمان با سیاستها و مقررات دولتی، مسئولیت جبران خسارتهای احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده سازمان خواهد بود.

ماده 8 

مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از كشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مجاز و مستلزم ارایه اظهارنامه گمركی بدون هیچگونه تشریفات دیگر می ‌باشد.

تبصره ـ تضمین سازمان منطقه برای یكبار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرك ایران خواهد بود.

ماده ۹ 

كالاهایی كه از سایر نقاط كشور به منظور تعمیر یا تكمیل به منطقه وارد و پس از تكمیل یا تعمیر به كشور اعاده می ‌شوند، به میزان ارزش قطعات و مواد تعویض یا اضافه شده كه منشاء خارجی داشته باشند، مشمول حقوق ورودی براساس مقررات صادرات و واردات می ‌باشند.

ماده ۱۰ 

اعاده عین كالای وارد شده از خارج به خارج از كشور یا اعاده كالای وارد شده از سایر نقاط كشور به داخل كشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود كالاهای مذكور بدون هرگونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.

ماده ۱۱ 

مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق كه جهت پردازش، تبدیل، تكمیل یا تعمیر به داخل كشور وارد می‌ شوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل یا تكمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمركی به مناطق مرجوع و تسویه می ‌شوند.

ماده ۱۲ 

مؤسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مكلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه، یك نسخه تصویر یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست كل بار به سازمان منطقه و گمرك مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهای قانونی تسلیم كنند.

ماده 13 

تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (11) قانون بر عهده كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارتخانه‌ های صنایع و معادن و بازرگانی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، گمرك ایران، وزارت جهاد كشاورزی، دبیرخانه و منطقه مربوطه است كه در محل دبیرخانه تشكیل می‌ شود.

تبصره 1 (اصلاحی 13ˏ08ˏ1386)ـ مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به كار رفته در كالای تولیدی كه توسط كمیسیون فوق الذكر تعیین می شود كالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط كشور از پرداخت كلیه حقوق ورودی معاف می باشد. مواد اولیه و قطعات خارجی به كار رفته در كالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حكم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد.

تبصره ۲ ـ ورود كالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل كشور مجاز و حقوق ورودی صرفاً به مواد اولیه و قطعات خارجی بكار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.

ماده ۱۴ 

مهلت توقف كالاهای وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین می‌ شود. سازمان می‌ تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به‌ عنوان شرط ضمن عقد قید كند و به امضای صاحب كالا برساند و در این ضوابط ذكر كند كه چنانچه صاحب كالا در مهلت تعیین شده كالای خود را خارج نسازد و یا تعیین تكلیف نكند، پس از گذشت یك ‌ماه از اخطار كتبی به اقامتگاه قانونی صاحب كالا، سازمان مجاز است رأساً نسبت به اجرای ضوابط مورد عمل خود اقدام كند.

تبصره ـ صاحب كالا شخص حقیقی و یا حقوقی و یا قائم مقام قانونی او و یا متصدی حمل است كه مانیفست كالا یا قبض انبار تفكیكی و یا ظهرنویس شده به نام او صادر شده است.

ماده ۱۵ 

ثبت شركتها و یا شعب نمایندگی شركتهایی كه قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی را دارند صرفنظر از میزان مشاركت سهام داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت مالكیتهای مادی و معنوی در منطقه براساس درخواست سازمان منطقه برعهده اداره ثبت اسناد و املاك مربوط و طبق ضوابط ثبت شركتها و مالكیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب ‌نامه شماره ۲۱۴۵۳ /ت۱۵۰۱۱ك مورخ ۳۰ /۲ /۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن می ‌باشد.

تبصره ـ در مناطق ویژه اقتصادی كلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای (3) و (6) ماده (1) و مواد (2) و (3) تصویب ‌نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاك مربوط محول می ‌شود.

ماده ۱۶ 

تفكیك املاك و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالكیت در منطقه صرفاً با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاك مربوط انجام می ‌شود. انتقال املاك و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امكان‌ پذیر خواهد بود.

تبصره ـ صدور اسناد مالكیت تفكیكی موكول به ارائه پایان كار صادر شده توسط سازمان منطقه می ‌باشد.

ماده 17 

امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط كار و تأمین اجتماعی، قرارداد كار، شرایط كار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، موضوع تصویب ‌نامه شماره 33433 /ت 25 ك مورخ 16 /3 /1373 و اصلاحات بعدی آن می ‌باشد.

تبصره ـ عبارت «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» در تصویب ‌نامه مذكور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» جایگزین می ‌شود.

ماده ۱۸ 

سازمانهای مناطق موظفند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگانی، گمرك، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ارسال كنند.

ماده ۱۹ 

دبیرخانه موظف است درجهت تحقق اهداف و مأموریتها بر عملكرد مناطق نظارت كامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه یك ‌بار به شورای عالی ارائه كند. مناطق نسبت به عملكرد خود در قبال شورای عالی پاسخگو می‌ باشند.

تبصره ـ در اجرای این وظیفه قانونی، دبیرخانه مكلف به بررسی كلیه اسناد و مدارك سازمان بدون هیچ‌ گونه استثنا اعم از دفاتر، پرونده‌ها، قراردادها و مكاتبات می ‌باشد و سازمان نیز موظف به همكاری با دبیرخانه است.

ماده ۲۰ 

مواردی كه در قانون و این آیین ‌نامه تعیین تكلیف نشده باشد، بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمركی عمل خواهد شد.

این تصویب نامه در تاریخ ۲ /۳ /۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور- پرویز داودی