آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مربوط به پروانه کار اتباع بیگانه مصوب ۱۳۷۱

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پیشنهاد شماره 60519 مورخ 1370.5.19 وزارت کار و امور اجتماعی، و به استناد ماده یکصد و بیست و نهم‌ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

الف- چگونگی صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه كاراتباع خارجی

ماده 1

پروانه كاراتباع خارجی كه روادید یا حق كار آنان موردموافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع تبصره ماده (121) قانون کار قرارگرفته است، توسط وزارت كار و اموراجتماعی اداره كل اشتغال خارجی صادرمی شود.

تبصره 1- صدور روادید ورود باحق كار در مورد اتباع خارجی موضوع ماده (122) قانون كار جمهوری اسلامی ایران ازشمول این ماده مستثنی بوده و وزارت كارواموراجتماعی می تواندحسب مورد راساَ اقدام نماید.

تبصره 2- وزارت كار و امور اجتماعی مجاز است در موارد استثنایی موضوع ماده (126) قانون كارجمهوری اسلامی ایران بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادیدكار و با رعایت سایر قوانین مربوط، پروانه كار موقت سه ماهه صادرنماید ولی تمدید پروانه كاراین گونه افراد، پس از تایید هیات فنی اشتغال مجازخواهدبود.

ماده 2

كارفرمایانی كه ازخدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند، مكلفند مدارك لازم جهت صدور پروانه كار اتباع یادشده را ظرف مدت یك ماه ازتاریخ ورود تبعه خارجی به كشور، به واحدهای ذیربط دروزارت كار و امور اجتماعی ارائه نمایند. در غیر این صورت وزارت كار و امور اجتماعی به استناد ماده ( 181 ) قانون كار، مراتب رابه مراجع قضایی اعلام می نماید.

ماده 3

صدور پروانه كارجهت كارشناسان و متخصصین خارجی موردنیازدولت پس ازتاییدهیات فنی اشتغال اتباع خارجی وتصویب مجلس شورای اسلامی در هر مورد توسط اداره كل اشتغال اتباع خارجی انجام می گیرد.

تبصره– شرایط استخدامی كارشناسان ومتخصصین فنی خارجی موردنیازبخش دولتی واجازه صدور پروانه كار بنابه پیشنهاد وزارت كارواموراجتماعی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشور ، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدبود . ماده 4- كارفرمایانی كه ازخدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند، مكلفند در صورت تمایل به تمدید پروانه كار كارشناسان خارجی شاغل درواحدهای خود ، مدارك لازم راجهت تمدید پروانه كار به انضمام گزارش عملكرد برنامه آموزش حداقل یك ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه كاربه واحدهای ذیربط وزارت كارواموراجتماعی ارائه نمایند.

ماده 5

تمدید پروانه كاراتباع خارجی موضوع ماده (3) این آئین نامه توسط وزارت كار و امور اجتماعی بلامانع است.

تبصره- هرگونه افزایش درنیروی كارخارجی طرحها ، یاتغییردرنوع تخصصهای مصوب قبلی، منوط به طرح مجدد موضوع درهیات فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.

ماده 6

كلیه درخواستهای تمدیدپروانه كار اتباع خارجی شاغل دربخش خصوصی ((درهرنوبت تمدید)) در هیات فنی اشتغال اتباع خارجی مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

ماده 7

اتباع خارجی دارای پروانه كارمعتبركه قرارداداستخدامی آنان باكارفرمابه هردلیل فسخ می گردد، در صورت تغییركارفرما ، مشمول تجدید پروانه كار می شوند .

ماده 8

تجدید پروانه كاراتباع خارجی در موارد تغییر كارفرما یا نوع كار، به استثنای اتباع موضوع ماده (122) قانون كار، پس ازموافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی توسط واحدهای ذیربط وزارت كارواموراجتماعی انجام می گیرد.

ماده 9

درمواردی كه رابطه استخدامی تبعه خارجی با كافرما قطع می گردد، كارفرمامكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روزمراتب راجهت ابطال وضبط پروانه كارتبعه خارجی به واحدهای ذی ربط وزارت كار و امور اجتماعی اعلام نماید. بامتخلفین دراین زمینه طبق ماده ( 181 ) قانون كاررفتارخواهدشد.

تبصره- اشتغال مجددتبعه خارجی كه پروانه كار وی ابطال گردیده است ، به هرصورت مشمول مراحل صدور پروانه كارخواهدشد.

ماده 10

وزارت كارواموراجتماعی می تواندنسبت به لغوپروانه كاراتباع خارجی كه شوون اسلامی، قوانین و مقررات جاری كشور و موازین انسانی روابط كاررابراساس گزارش واعلام مراجع ذیصلاح رعایت ننمایند، اقدام نماید.

تبصره 1- وزارت كارواموراجتماعی می تواندپس ازلغوپروانه كار ، اخراج تبعه خارجی ازكشور راازمراجع ذیصلاح درخواست نماید.

تبصره 2– وزارت كارواموراجتماعی درصورت لزوم می تواندازمراجع ذیصلاح، ممنوعیت ورود اتباع بیگانه ای كه بیش ازدو بار مرتكب تخلفات موضوع این ماده شده اند رادرخواست نماید .

ماده 11

روش اجرایی و مدارك لازم جهت صدور روادیدباحق كاروهمچنین صدور و تمدید و تجدید پروانه كار اتباع خارجی به موجب دستورالعملی می باشدكه بنابه پیشنهاداداره كل اشتغال اتباع خارجی به تصویب وزیركارواموراجتماعی می رسد.

ب- هیات فنی اشتغال اتباع خارجی

ماده 12

هیات فنی اشتغال اتباع خارجی ، درخصوص اعطای اجازه كاربه متخصصین خارجی ، باتوجه به موارد زیر بررسی واتخاذتصمیم خواهدنمود :

1- استفاده ازاطلاعات دقیق وبهنگام ازعرضه وتقاضای بازاركارداخلی دراجرای سیاستهای كلی اشتغال اتباع خارجی.

2- توجه ونظارت براعمال سیاستهای كلی اشتغال اتباع خارجی درزمینه تامین كمبود نیازهای بازاركار داخلی بارعایت قوانین ومقررات .

3- بررسی ونظارت وپیگیری برنامه های آموزشی زمان بندی شده واحداستفاده كننده ازخدمات تبعه خارجی.

4- بررسی ونظارت برتحقق امرانتقال مهارت وجایگزینی افرادایرانی به جای تبعه خارجی.

5- نظارت برتعیین وتائیدمیزان مهارت تبعه خارجی درظرف مدت اعتبارپروانه كار .

ماده 13

تركیب اعضای هیات فنی اشتغال اتباع خارجی به شرح زیرمی باشد:

1- دو نفرنماینده وزارت كار و اموراجتماعی به تشخیص وزیركارواموراجتماعی.

2- یك نفرنماینده دستگاه استفاده كننده ازتبعه خارجی .

3- یك نفرنماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشور .

ماده 14

جلسات هیات فنی اشتغال اتباع خارجی حداقل هفته ای دوبار بادعوت قبلی درمحل وزارت كار و امور اجتماعی وبه ریاست یكی ازنمایندگان آن وزارتخانه ، به تشخیص وزیركار و امور اجتماعی تشكیل می گردد.

ماده 15

جلسات باحضورسه نفرازاعضاء رسمیت می یابدوتصمیمات اتخاذشده بااكثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده 16

اداره كل اشتغال اتباع خارجی موظف به اجرای تصمیمات هیات فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.

ماده 17

وزارت كارواموراجتماعی می تواندبرحسب مورد، هیاتهای فنی اشتغال رادراستانها تشكیل دهد و تمام یا قسمتی ازاختیارات هیات فنی اشتغال درمركزرابه آنان محول نماید.

تبصره- تركیب وچگونگی تشكیل هیات فنی اشتغال در استانها براساس دستورالعملی می باشدكه به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی می رسد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

مطالب مرتبط: