آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مربوط به پروانه کار اتباع بیگانه مصوب ۱۳۷۱

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پیشنهاد شماره 60519 مورخ 1370.5.19 وزارت کار و امور اجتماعی، و به استناد ماده یکصد و بیست و نهم‌ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

الف- چگونگی صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه كاراتباع خارجي

ماده 1

پروانه كاراتباع خارجي كه رواديد يا حق كار آنان موردموافقت هيات فني اشتغال اتباع خارجي موضوع تبصره ماده (121) قانون کار قرارگرفته است، توسط وزارت كار و اموراجتماعي اداره كل اشتغال خارجي صادرمي شود.

تبصره 1- صدور رواديد ورود باحق كار در مورد اتباع خارجي موضوع ماده (122) قانون كار جمهوري اسلامي ايران ازشمول اين ماده مستثني بوده و وزارت كارواموراجتماعي مي تواندحسب مورد راساَ اقدام نمايد.

تبصره 2- وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است در موارد استثنايي موضوع ماده (126) قانون كارجمهوري اسلامي ايران بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديدكار و با رعايت ساير قوانين مربوط، پروانه كار موقت سه ماهه صادرنمايد ولي تمديد پروانه كاراين گونه افراد، پس از تاييد هيات فني اشتغال مجازخواهدبود.

ماده 2

كارفرماياني كه ازخدمات اتباع خارجي استفاده مي نمايند، مكلفند مدارك لازم جهت صدور پروانه كار اتباع يادشده را ظرف مدت يك ماه ازتاريخ ورود تبعه خارجي به كشور، به واحدهاي ذيربط دروزارت كار و امور اجتماعي ارائه نمايند. در غير اين صورت وزارت كار و امور اجتماعي به استناد ماده ( 181 ) قانون كار، مراتب رابه مراجع قضايي اعلام مي نمايد.

ماده 3

صدور پروانه كارجهت كارشناسان و متخصصين خارجي موردنيازدولت پس ازتاييدهيات فني اشتغال اتباع خارجي وتصويب مجلس شوراي اسلامي در هر مورد توسط اداره كل اشتغال اتباع خارجي انجام مي گيرد.

تبصره– شرايط استخدامي كارشناسان ومتخصصين فني خارجي موردنيازبخش دولتي واجازه صدور پروانه كار بنابه پيشنهاد وزارت كارواموراجتماعي وسازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ، به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهدبود . ماده 4- كارفرماياني كه ازخدمات اتباع خارجي استفاده مي نمايند، مكلفند در صورت تمايل به تمديد پروانه كار كارشناسان خارجي شاغل درواحدهاي خود ، مدارك لازم راجهت تمديد پروانه كار به انضمام گزارش عملكرد برنامه آموزش حداقل يك ماه قبل از انقضاي اعتبار پروانه كاربه واحدهاي ذيربط وزارت كارواموراجتماعي ارائه نمايند.

ماده 5

تمديد پروانه كاراتباع خارجي موضوع ماده (3) اين آئين نامه توسط وزارت كار و امور اجتماعي بلامانع است.

تبصره- هرگونه افزايش درنيروي كارخارجي طرحها ، ياتغييردرنوع تخصصهاي مصوب قبلي، منوط به طرح مجدد موضوع درهيات فني اشتغال اتباع خارجي خواهد بود.

ماده 6

كليه درخواستهاي تمديدپروانه كار اتباع خارجي شاغل دربخش خصوصي ((درهرنوبت تمديد)) در هيات فني اشتغال اتباع خارجي مطرح و تصميم گيري خواهد شد.

ماده 7

اتباع خارجي داراي پروانه كارمعتبركه قرارداداستخدامي آنان باكارفرمابه هردليل فسخ مي گردد، در صورت تغييركارفرما ، مشمول تجديد پروانه كار مي شوند .

ماده 8

تجديد پروانه كاراتباع خارجی در موارد تغيير كارفرما يا نوع كار، به استثناي اتباع موضوع ماده (122) قانون كار، پس ازموافقت هيات فني اشتغال اتباع خارجي توسط واحدهاي ذيربط وزارت كارواموراجتماعي انجام مي گيرد.

ماده 9

درمواردي كه رابطه استخدامي تبعه خارجي با كافرما قطع مي گردد، كارفرمامكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روزمراتب راجهت ابطال وضبط پروانه كارتبعه خارجي به واحدهاي ذي ربط وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد. بامتخلفين دراين زمينه طبق ماده ( 181 ) قانون كاررفتارخواهدشد.

تبصره- اشتغال مجددتبعه خارجي كه پروانه كار وي ابطال گرديده است ، به هرصورت مشمول مراحل صدور پروانه كارخواهدشد.

ماده 10

وزارت كارواموراجتماعي مي تواندنسبت به لغوپروانه كاراتباع خارجي كه شوون اسلامي، قوانين و مقررات جاري كشور و موازين انساني روابط كاررابراساس گزارش واعلام مراجع ذيصلاح رعايت ننمايند، اقدام نمايد.

تبصره 1- وزارت كارواموراجتماعي مي تواندپس ازلغوپروانه كار ، اخراج تبعه خارجي ازكشور راازمراجع ذيصلاح درخواست نمايد.

تبصره 2– وزارت كارواموراجتماعي درصورت لزوم مي تواندازمراجع ذيصلاح، ممنوعيت ورود اتباع بيگانه اي كه بيش ازدو بار مرتكب تخلفات موضوع اين ماده شده اند رادرخواست نمايد .

ماده 11

روش اجرايي و مدارك لازم جهت صدور رواديدباحق كاروهمچنين صدور و تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي به موجب دستورالعملي مي باشدكه بنابه پيشنهاداداره كل اشتغال اتباع خارجي به تصويب وزيركارواموراجتماعي مي رسد.

ب- هيات فني اشتغال اتباع خارجي

ماده 12

هيات فني اشتغال اتباع خارجي ، درخصوص اعطاي اجازه كاربه متخصصين خارجي ، باتوجه به موارد زير بررسي واتخاذتصميم خواهدنمود :

1- استفاده ازاطلاعات دقيق وبهنگام ازعرضه وتقاضاي بازاركارداخلي دراجراي سياستهاي كلي اشتغال اتباع خارجي.

2- توجه ونظارت براعمال سياستهاي كلي اشتغال اتباع خارجي درزمينه تامين كمبود نيازهاي بازاركار داخلي بارعايت قوانين ومقررات .

3- بررسي ونظارت وپيگيري برنامه هاي آموزشي زمان بندي شده واحداستفاده كننده ازخدمات تبعه خارجي.

4- بررسي ونظارت برتحقق امرانتقال مهارت وجايگزيني افرادايراني به جاي تبعه خارجي.

5- نظارت برتعيين وتائيدميزان مهارت تبعه خارجي درظرف مدت اعتبارپروانه كار .

ماده 13

تركيب اعضاي هيات فني اشتغال اتباع خارجي به شرح زيرمي باشد:

1- دو نفرنماينده وزارت كار و اموراجتماعي به تشخيص وزيركارواموراجتماعي.

2- يك نفرنماينده دستگاه استفاده كننده ازتبعه خارجي .

3- يك نفرنماينده سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور .

ماده 14

جلسات هيات فني اشتغال اتباع خارجي حداقل هفته اي دوبار بادعوت قبلي درمحل وزارت كار و امور اجتماعي وبه رياست يكي ازنمايندگان آن وزارتخانه ، به تشخيص وزيركار و امور اجتماعي تشكيل مي گردد.

ماده 15

جلسات باحضورسه نفرازاعضاء رسميت مي يابدوتصميمات اتخاذشده بااكثريت آراء معتبر خواهد بود.

ماده 16

اداره كل اشتغال اتباع خارجي موظف به اجراي تصميمات هيات فني اشتغال اتباع خارجي خواهد بود.

ماده 17

وزارت كارواموراجتماعي مي تواندبرحسب مورد، هياتهاي فني اشتغال رادراستانها تشكيل دهد و تمام يا قسمتي ازاختيارات هيات فني اشتغال درمركزرابه آنان محول نمايد.

تبصره- تركيب وچگونگي تشكيل هيات فني اشتغال در استانها براساس دستورالعملي مي باشدكه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

مطالب مرتبط: