آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۱

وزيران عضو كار گروه تصويبنامه شماره 72884/‏ت 34452 هـ مورخ 9 /11 /1384 ‏بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار و به استناد تبصره (1) ماده (136) قانون كار – مصوب 1369‏ – و با رعايت تصويبنامه يادشده، آيين نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايي ماده 136‏ قانون كار

ماده 1 ‏

در اجراي ماده (136‏) قانون كار – مصوب 1369 – ، نمايندگان رسمي (اصلي و علي البدل) كارگران در سازمان جهاني كار، شوراي عالي تأمين اجتماعي، شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن به پيشنهاد تشكل عالي كارگري حائز اكثريت (كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگري و مجمع عالي نمايندگان كارگران) يا توسط كميته اي متشكل از تشكل هاي عالي موجود داراي اعتبار ذكر شده با رعايت مفاد قانون كار، اين آيين نامه و ساير مقررات مربوط انتخاب و معرفي خواهند شد.

تبصره 1 انتخاب نمايندگان كارگران در مجامع و شوراهايي كه نحوه انتخاب آنان در قانون ذكر گرديده، به روش مقرر در قانون صورت مي گيرد.

تبصره 2‏ تشخيص انتخاب نماينده كارگران در مجامع داخلي و بين المللي از طريق هر كدام از روشهاي مندرج در ماده (1) يا اعلام نظر در خصوص تشكل عالي كارگري حائز اكثريت، با وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد.

تبصره 3‏ كميته انتخاب نمايندگان كارگران در مجامع داخلي و بين المللي، صرفاً در مواردي تشكيل و فعاليت مي نمايد كه بيش از يك تشكل عالي كارگري داراي اعتبار، وجود داشته باشد. در غير اين صورت انجام وظايف مندرج در اين آئين نامه بر عهده تنها تشكل عالي كارگري موجود خواهد بود.

تبصره 4‏ دستورالعمل چگونگي تشكيل، عملكرد، حدود وظايف و اختيارات كميته يادشده، ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، توسط وزير كار و امور اجتماعي تصويب و به تشكل هاي عالي كارگري و كارفرمايي جهت اجرا، ابلاغ خواهد شد.

ماده 2 ‏

 وزارت كار و امور اجتماعي، حداقل سه ماه پيش از پايان دوره نمايندگي در هر يك از شوراهاي عالي يا كنفرانسهاي (اجلاس) بين المللي و نظاير آن يا سه ماه پيش از برگزاري هر يك از آنها، موضوع را براي انتخاب و معرفي نماينده به تشكل عالي كارگري حائز اكثريت يا كميته مذكور اطلاع مي دهد.

تبصره 1 ‏هيئت مديره تشكل عالي كارگري حائز اكثريت يا كميته مذكور با اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي، حداقل يك ماه پيش از تشكيل يا پايان دوره نمايندگي در هر يك از مجامع مذكور، نمايندگان رسمي (اصلي و علي البدل) مورد نياز را انتخاب و معرفي مي نمايد.

تبصره 2 چنانچه تشكل يا تشكل هاي عالي كارگري ايجاد نشده باشد يا فاقد اعتبار يا منحل گردد، وزير كار و امور اجتماعي مي تواند رأساً در مورد انتخاب نمايندگان مذكور اقدام نمايد .

ماده 3‏ 

 انتخاب شوندگان جهت نمايندگي كارگران در مجامع داخلي و بين المللي بايد داراي شرايط ‏زير باشند:
1 –
تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2
‏- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
3 –
عدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غير قانوني
4 –
‏ نداشتن محكوميت قطعي كيفري مؤثر
5 –
داشتن حسن شهرت
‏6 – عدد اعتياد به مواد مخدر
7 –
‏ داشتن حداقل سي سال تمام سن و پنج سال سابقه كار
8 –
آشنايي به قوانين كار، تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقرراتي كه با مسائل كار و كارگري ارتباط ‏دارد
9 –
داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارداني
10 –
تسلط به يكي از زبانهاي بين المللي براي داوطلبان نمايندگي در كنفرانس (اجلاس) بين المللي كار
11 –
‏ عضويت در تشكل كارگري مربوط در سطح كارگاه، حرفه يا صنعت

تبصره در صورت فوت يا استعفاي نمايندگان كارگران يا در صورتي كه به هر دليل شرايط عضويت مندرج در ماده (3) را از دست بدهند يا رابطه كاري آنها با كارفرماي متبوع قطع شود، سمت نمايندگي در مجامع مورد نظر را از دست خواهند داد و مطابق مقررات مربوط، نمايندگان علي البدل جايگزين آنها خواهد شد.

ماده 4 

 نظارت بر امر تطبيق شرايط و انتخاب نمايندگان مذكور بر عهده وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد.

تبصره 1 ‏تشكل عالي كارگري حائز اكثريت يا كميته مذكور، حداقل يك هفته پيش از انتخاب نمايندگان مورد نظر، براي نظارت بر امور مربوط از نماينده وزارت كار و امور اجتماعي به طور كتبي دعوت مي نمايد.

تبصره 2‏ مهلت اعتراض به تصميمات اتخاذ شده، يك هفته بعد از ابلاغ كتبي به اشخاص ذي نفع مي باشد.

تبصره 3 مرجع رسيدگي به اعتراضات اعم از اينكه موجب ابطال يا تأييد انتخاب نمايندگان ياد شده گردد، وزارت كار و امور اجتماعي است كه در جلسه اي با حضور فرد يا افراد معترض و نماينده تشكل عالي كارگري حائز اكثريت يا كميته يادشده (حسب مورد) و نماينده وزارت مذكور، ظرف يك هفته از تاريخ وصول اعتراض، به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايند.

تبصره 4‏ در صورت تأييد مجدد تصميمات اتخاذ شده و رد اعتراض واصله، معترض يا معترضان مي توانند مراتب را از طريق اقامه دعوي در دادگاه صالح پيگيري نمايند.

ماده 5 

 نمايندگان منتخب موظف به رعايت مقررات آيين نامه هاي داخلي مجامع مذكور هستند.

ماده 6 

 نمايندگان رسمي كارگران (اصلي و علي البدل) در شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار، بايد از بين كارگران بخش صنعت انتخاب شوند.

ماده 7 ‏

يك نفر از نمايندگان اصلي و يك نفر از نمايندگان علي البدل كارگران در شوراي عالي كار بايد از بين كارگران بخش كشاورزي انتخاب شوند.

ماده 8 

چنانچه به هر علت تشكل يا تشكلهاي عالي كارگري كه نمايندگان مورد نظر را به وزارت كار و امور اجتماعي معرفي نموده‏ اند، فاقد اعتبار يا منحل گردد، اعتبار نامه نمايندگان معرفي شده نيز لغو خواهد شد.

ماده 9‏ 

 هر يك از كارگران واجد شرايط مي تواند حداكثر به نمايندگي دو مرجع از مراجع موضوع ماده (1‏) انتخاب شود.

ماده 10‏ 

 مهلت هاي مقرر در اين آيين نامه بدون احتساب روزهاي تعطيل، محاسبه مي شود.

ماده 11‏ 

 اين آيين نامه جايگزين آيين نامه اجرايي ماده (136‏) قانون كار – مصوب 1369 – ، موضوع تصويب‌ نامه شماره 14384/ت 284 هـ مورخ 1371/6/28 مي گردد.

اين تصويبنامه در تاريخ 3 /8 /1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور