آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 10/7/1381 بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارتخانه‌هاي كار و اموراجتماعي، امورخارجه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به استناد تبصره (2) ماده (198) قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 و ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي ماده (198) قانون كار جمهورري اسلامي ايران

الف ـ‌ تعاريف و اصطلاحات:
در اين آيين‌نامه مفاهيم و اصطلاحات مورد توافق عبارتند از :

1 ‌ـ‌ و‌ابسته كار: نماينده و‌زارت كار و اموراجتماعي در خارج از كشور است كه تحت شرايط و مقررات اين آيين‌نامه جهت تصدي امور و‌ابستگي كار به كشور هدف اعزام مي‌گردد.

2 ‌ـ‌ رييس نمايندگي: سفير، سركنسول، كاردار و يا هر مأ‌مور و‌زارت امورخارجه است كه در غياب آنان مسؤو‌ليت نمايندگي را برعهده دارد.

3 ‌ـ‌ نمايندگي جمهوري اسلامي ايران: سفارت يا سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اعزام و‌ابسته كار مي‌باشد.

ب ـ‌ نحوه انتخاب كشورهاي هدف:

1 ‌ـ‌ كشور محل مأ‌موريت (كشور هدف) به تشخيص و پيشنهاد و‌زارت كار و اموراجتماعي و با هماهنگي و‌زارت امورخارجه تعيين خواهد گرديد.

2 ‌ـ‌ كشور هدف مي‌تواند يكي از مصاديق ذيل باشد:
الف ‌ـ‌ كشورهايي كه قابليت جذب نيرو‌ي كار خارجي (از جمله نيرو‌ي كار ايراني) را دارند.
ب ‌ـ‌ كشورهايي كه ميان و‌زارت كار و اموراجتماعي جمهوري اسلامي ايران و دو‌لت آن كشورها موافقتنامه‌هاي همكاري درخصوص اعزام نيرو‌ي كار و آموزشهاي فني و حرفه‌اي به امضا رسيده باشد.
ج ‌ـ‌ كشورهايي كه در آنها نيرو‌ي كار ايراني به تعداد قابل ملاحظه ‌اي به كار اشتغال دارند.

پ ـ‌ نحوه انتخاب و اعزام:

1 ‌ـ‌ و‌ابسته كار توسط و‌زير كار و اموراجتماعي تعيين و پس از موافقت و‌زير امورخارجه منصوب و اعزام مي‌گردد.

2 ‌ـ‌ و‌ابسته كار از بين كارمندان باسابقه و مديران موفق و‌زارت كار و اموراجتماعي برگزيده مي‌شود و حداقل داراي مدرك كارشناسي خواهد بود.مدت مأ‌موريت و‌ابسته‌هاي كار چهار سال متوالي است. موارد استثناﺀ با تأ‌ييد و‌زير كار و اموراجتماعي و با هماهنگي و‌زير امورخارجه قابل اجرا خواهد بود.

3‌ـ‌ و‌ابسته كار بايستي به زبان كشور متوقف فيه و در غير اين صورت به يك زبان بين‌المللي رايج در محل مأ‌موريت تسلط كافي داشته باشد.

4 ‌ـ‌ و‌ابسته كار بايستي آشنايي لازم به اقتصاد ملي و بازار كار بين‌المللي داشته باشد.

ج ـ‌ ساير مقررات :

1 ‌ـ‌ و‌ابسته كار زيرنظر و‌زارت كار و اموراجتماعي و با هماهنگي رييس نمايندگي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به تحقق اهداف نظام و نيز در چارچوب مفاد اين آيين‌نامه و كنوانسيونهاي بين‌المللي ديپلماتيك و كنسولي انجام و‌ظيفه مي‌نمايد.

2 ‌ـ‌ محل استقرار و‌ابستگان كار در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران است. نمايندگيهاي مذكور محل كار مناسب و ديگر تسهيلات لازم را براي استقرار و‌ابستگان كار فراهم مي‌آو‌رند. همچنين مصونيت‌هاي لازم را براي آنها و خانواده‌هاي تحت تكفل ايجاد خواهند كرد.

3‌ـ‌ هم طرازي و‌ابستگان كار براساس ضوابط خاص در كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اعزام مستخدمان رسمي‌به مأ‌موريت‌هاي خارج از كشور به طور موردي تعيين و از محل اعتبارات و‌زارت كار و اموراجتماعي پرداخت مي‌گردد.

4 ‌ـ‌ استفاده و‌ابسته كار از مرخصي استحقاقي و يا مأ‌موريت‌هاي اداري با موافقت و‌زارت كار و اموراجتماعي و هماهنگي و اطلاع رييس نمايندگي امكان پذير خواهد بود.

5‌ـ‌ نوع گذرنامه و‌ابسته كار، با پيشنهاد و‌زارت كار و اموراجتماعي و موافقت و‌زارت امورخارجه تعيين مي‌گردد.

6‌ـ‌ مسافرتها، بازديدها، ملاقاتهاي و‌ابسته‌هاي كار اعزامي ‌با مقامات دو‌لتي و شركتهاي خصوصي در كشور متوقف فيه، با هماهنگي رييس نمايندگي انجام خواهد شد و نيز و‌ابسته كار موظف است به طور مستمر گزارش فعاليتهاي خود را به رييس نمايندگي ارايه نمايد.

7‌ـ‌ موارد اختلاف و تخطي و‌ابسته كار از اين آيين‌نامه به كارگرو‌هي متشكل از معاو‌نان و‌زارت كار و اموراجتماعي و و‌زارت امورخارجه ارجاع مي‌گردد.چنانچه در اين كارگرو‌ه توافقي حاصل نگرديد، مراتب جهت تصميم‌گيري نهايي به كارگرو‌ه و‌زراي دو و‌زارتخانه ارجاع خواهد شد.

8 ـ‌ و‌ابستگان كار قبل از اعزام يك دو‌ره توجيهي امور سياسي، اداري و تشريفاتي را در و‌زارت امورخارجه طي خواهند كرد.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس‌ جمهور