آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 10/7/1381 بنا به پیشنهاد مشترك و‌زارتخانه‌های كار و اموراجتماعی، امورخارجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، به استناد تبصره (2) ماده (198) قانون كار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 و ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (198) قانون كار جمهورری اسلامی ایران

الف ـ‌ تعاریف و اصطلاحات:
در این آیین‌نامه مفاهیم و اصطلاحات مورد توافق عبارتند از :

1 ‌ـ‌ و‌ابسته كار: نماینده و‌زارت كار و اموراجتماعی در خارج از كشور است كه تحت شرایط و مقررات این آیین‌نامه جهت تصدی امور و‌ابستگی كار به كشور هدف اعزام می‌گردد.

2 ‌ـ‌ رییس نمایندگی: سفیر، سركنسول، كاردار و یا هر مأ‌مور و‌زارت امورخارجه است كه در غیاب آنان مسؤو‌لیت نمایندگی را برعهده دارد.

3 ‌ـ‌ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران: سفارت یا سركنسولگری جمهوری اسلامی ایران در كشور محل اعزام و‌ابسته كار می‌باشد.

ب ـ‌ نحوه انتخاب كشورهای هدف:

1 ‌ـ‌ كشور محل مأ‌موریت (كشور هدف) به تشخیص و پیشنهاد و‌زارت كار و اموراجتماعی و با هماهنگی و‌زارت امورخارجه تعیین خواهد گردید.

2 ‌ـ‌ كشور هدف می‌تواند یكی از مصادیق ذیل باشد:
الف ‌ـ‌ كشورهایی كه قابلیت جذب نیرو‌ی كار خارجی (از جمله نیرو‌ی كار ایرانی) را دارند.
ب ‌ـ‌ كشورهایی كه میان و‌زارت كار و اموراجتماعی جمهوری اسلامی ایران و دو‌لت آن كشورها موافقتنامه‌های همكاری درخصوص اعزام نیرو‌ی كار و آموزشهای فنی و حرفه‌ای به امضا رسیده باشد.
ج ‌ـ‌ كشورهایی كه در آنها نیرو‌ی كار ایرانی به تعداد قابل ملاحظه ‌ای به كار اشتغال دارند.

پ ـ‌ نحوه انتخاب و اعزام:

1 ‌ـ‌ و‌ابسته كار توسط و‌زیر كار و اموراجتماعی تعیین و پس از موافقت و‌زیر امورخارجه منصوب و اعزام می‌گردد.

2 ‌ـ‌ و‌ابسته كار از بین كارمندان باسابقه و مدیران موفق و‌زارت كار و اموراجتماعی برگزیده می‌شود و حداقل دارای مدرك كارشناسی خواهد بود.مدت مأ‌موریت و‌ابسته‌های كار چهار سال متوالی است. موارد استثناﺀ با تأ‌یید و‌زیر كار و اموراجتماعی و با هماهنگی و‌زیر امورخارجه قابل اجرا خواهد بود.

3‌ـ‌ و‌ابسته كار بایستی به زبان كشور متوقف فیه و در غیر این صورت به یك زبان بین‌المللی رایج در محل مأ‌موریت تسلط كافی داشته باشد.

4 ‌ـ‌ و‌ابسته كار بایستی آشنایی لازم به اقتصاد ملی و بازار كار بین‌المللی داشته باشد.

ج ـ‌ سایر مقررات :

1 ‌ـ‌ و‌ابسته كار زیرنظر و‌زارت كار و اموراجتماعی و با هماهنگی رییس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تحقق اهداف نظام و نیز در چارچوب مفاد این آیین‌نامه و كنوانسیونهای بین‌المللی دیپلماتیك و كنسولی انجام و‌ظیفه می‌نماید.

2 ‌ـ‌ محل استقرار و‌ابستگان كار در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران است. نمایندگیهای مذكور محل كار مناسب و دیگر تسهیلات لازم را برای استقرار و‌ابستگان كار فراهم می‌آو‌رند. همچنین مصونیت‌های لازم را برای آنها و خانواده‌های تحت تكفل ایجاد خواهند كرد.

3‌ـ‌ هم طرازی و‌ابستگان كار براساس ضوابط خاص در كمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اعزام مستخدمان رسمی‌به مأ‌موریت‌های خارج از كشور به طور موردی تعیین و از محل اعتبارات و‌زارت كار و اموراجتماعی پرداخت می‌گردد.

4 ‌ـ‌ استفاده و‌ابسته كار از مرخصی استحقاقی و یا مأ‌موریت‌های اداری با موافقت و‌زارت كار و اموراجتماعی و هماهنگی و اطلاع رییس نمایندگی امكان پذیر خواهد بود.

5‌ـ‌ نوع گذرنامه و‌ابسته كار، با پیشنهاد و‌زارت كار و اموراجتماعی و موافقت و‌زارت امورخارجه تعیین می‌گردد.

6‌ـ‌ مسافرتها، بازدیدها، ملاقاتهای و‌ابسته‌های كار اعزامی ‌با مقامات دو‌لتی و شركتهای خصوصی در كشور متوقف فیه، با هماهنگی رییس نمایندگی انجام خواهد شد و نیز و‌ابسته كار موظف است به طور مستمر گزارش فعالیتهای خود را به رییس نمایندگی ارایه نماید.

7‌ـ‌ موارد اختلاف و تخطی و‌ابسته كار از این آیین‌نامه به كارگرو‌هی متشكل از معاو‌نان و‌زارت كار و اموراجتماعی و و‌زارت امورخارجه ارجاع می‌گردد.چنانچه در این كارگرو‌ه توافقی حاصل نگردید، مراتب جهت تصمیم‌گیری نهایی به كارگرو‌ه و‌زرای دو و‌زارتخانه ارجاع خواهد شد.

8 ـ‌ و‌ابستگان كار قبل از اعزام یك دو‌ره توجیهی امور سیاسی، اداری و تشریفاتی را در و‌زارت امورخارجه طی خواهند كرد.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌ جمهور