آیین نامه اجرایی ماده ۴۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹

آیین نامه اجرایی ماده 48 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.12.7 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 14.10903 مورخ 1379.7.5وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و کار و امور‌اجتماعی و به استناد ماده (48) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب 1379 – آیین‌نامه اجرایی‌ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی ماده (48) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


‌ماده 1 

به منظور تهیه طرحهای اجرایی در چارچوب سیاستهای مصوب شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه، موضوع ماده (180) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – که از این پس شورا نامیده می‌شود- و تطبیق ضوابط و شرایط مصادیق تهدید جانی با‌رعایت ماده (4) این آیین‌نامه و همچنین جلوگیری از اشتغال غیر قانونی اتباع بیگانه، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های کشور، کار‌و امور اجتماعی، اطلاعات، امور خارجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.
‌تبصره – جلسات کمیته موضوع این ماده در وزارت کشور براساس آیین‌نامه داخلی شورا تشکیل شود.


‌ماده 2

شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار و جمع آوری آنها از کارگاهها توسط نیروی انتظامی صورت می‌پذیرد و وزارت کار و امور اجتماعی‌موظف است اطلاعات لازم را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد.


‌تبصره 1 – کلیه اتباع خارجی فاقد پروانه کار پس از جمع آوری به مراکزی که بدین منظور تحت عنوان “‌اردوگاههای مراقبتی” در مناطق مورد نیاز ایجاد‌می‌شوند هدایت و نگهداری و در نهایت با رعایت این آیین‌نامه توسط نیروی انتظامی به خارج از کشور منتقل و یا در اردوگاههای موقت اسکان‌می‌یابند.
‌تبصره 2 – مسؤولیت اداره اردوگاههای مراقبتی بعهده وزارت کشور است.
‌تبصره 3 – جدول زمان بندی چگونگی اجرای این ماده توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه‌و به تصویب شورا می‌رسد.
‌تبصره 4 – ‌وزارت کشور مکلف است هر سه ماه چگونگی عملکرد این ماده را به شورا ارایه نماید.


‌ماده 3 

‌افرادی که دارای شرایط زیر باشند از شمول این آیین‌نامه مستثنا هستند:
1 –
افراد خارجی دارای گذرنامه که طبق قوانین و مقررات وارد کشور می‌شوند و دارای اقامت معتبر هستند.
2 –
پناهندگان و آوارگان و مهاجرینی که دارای دفترچه یا کارت شناسایی معتبر هستند و اشتغال به کار ندارند.


‌ماده 4

‌ضوابط و شرایط تهدید جانی موضوع ماده (48) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – مصوب 1379 – ظرف مدت یک‌ماه توسط وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام می‌گردد.


‌ماده 5

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مورد نیاز به منظور اجرای این آیین‌نامه را پیش‌بینی خواهد کرد.


‌ماده 6 

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسؤولیت حفاظت از اردوگاههای مراقبتی و اسکان موقت و انتقال افراد غیر مشمول به کشور متبوع‌خود را با هماهنگی وزارت کشور به عهده دارد.


‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور