آیین نامه اجرایی مشاورین فنی و خدمات ایمنی

آئین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

فصل اول – كلیات

ماده 1 

 در اجرای بخشی از فصل چهارم قانون كار جمهوری اسلامی ایران به مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار وزارت كار و امور اجتماعی اجازه داده می شود كه جهت تأمین حفاظت فنی و صیانت از نیروی كار و منابع مادی كشور و به منظور مشاوره حفاظت فنی و ارائه خدمات ایمنی در محیط كار، بر اساس این آیین نامه به اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی پروانه صلاحیت اعطاء نماید.

تبصره چگونگی صدور، تمدید و ابطال پروانه صلاحیت و نحوه فعالیت مشاورین فنی و خدمات ایمنی در گروههای تخصصی مطابق با شرایط تعیین شده در دستورالعمل اجرایی موضوع این آئین نامه می باشد.

ماده 2 

مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی در زمینه های ایمنی با گرایش های تخصصی ایمنی دیگهای بخار و ظروف تحت فشار، ارائه سیستمها و راه حلهای ایمنی در محیط كار، ایمنی برق، ایمنی ساختمان، ایمنی معدن و نیز بررسی عوامل زیان آور محیط كار با گرایشهای تخصصی بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیكی و شیمیایی و ارگونومی و ارائه طریق به منظور شناسائی، ارزیابی و كنترل آنها و همچنین پیشگیری و اطفای حریق با گرایشهای طراحی و نصب سیستمهای اعلام و اطفای حریق، تست و شارژ كپسولهای آتش نشانی و نهایتاً آموزشهای عمومی و تخصصی با گرایش آموزش ایمنی با هدف كاهش حوادث و بیماریهای ناشی از كار و همچنین در زمینه های طراحی، ایجاد، نظارت تا مرحله استقرار سیستم مدیریت ایمنی و توسعه آن، مهندسی ایمنی، آموزشهای عمومی و تخصصی سیستمهای مدیریت ایمنی و ارائه خدمات مورد نیاز پس از استقرار سیستم ایمنی فعالیت نمایند.

ماده 3 

 اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند به امر مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی مبادرت ورزند كه از مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار با رعایت مفاد این آئین نامه پروانه صلاحیت و تأیید تحصیل نمایند.

تبصره اعتبار پروانه صلاحیت مذكور برای كلیه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی در طول مدت تعیین شده منوط به رعایت مفاد این آئین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه می باشد.

فصل دوم – شرایط عمومی

ماده 4 

 مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی باید دارای محل كار متناسب با نوع فعالیت تعیین شده در پروانه صلاحیت باشند.

ماده 5 

 كلیه مسئولیت های قانونی ناشی از استفاده از پروانه صلاحیت با اشخاصی است كه پروانه صلاحیت به نام آنان صادر شده است.

تبصره پروانه صلاحیت مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی قابل انتقال به غیر نمی باشد.

ماده 6 

 پروانه صلاحیت هر یك از مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی در ابتدا برای یك سال صادر و سپس برای مقاطع زمانی 3 ساله تمدید می گردد.

تبصره اشخاص دارای پروانه صلاحیت مكلفند جهت تمدید پروانه صلاحیت، گواهی شركت در دوره های مستمر تخصصی، آموزشی و بازآموزی اعلام شده از طرف مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار را اخذ نمایند، در غیر این صورت برابر مقررات انضباطی با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 7 

 تعرفه صدور و تمدید پروانه صلاحیت بر اساس قانون (درآمد – هزینه) به پیشنهاد وزارت كار و امور اجتماعی، به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 8 

 كلیه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی موظف به رعایت مقررات مربوطه و آئین نامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی شورای عالی حفاظت فنی می باشند.

ماده 9 

 پروانه صلاحیت مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی پس از احراز صلاحیت با امضاء رئیس مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار و تائید معاون روابط كار، توسط مركز مذكور صادر می گردد.

فصل سوم – شرایط تخصصی

ماده 10 

 تأیید صلاحیت فنی و تخصصی متقاضیان با داشتن شرایط زیر صورت می گیرد:

الف اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و عدم سابقه فعالیت در گروههای معاند با نظام

ب عدم سابقه محكومیت كیفری و سوء پیشینه

پ دارا بودن كارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

ت دارا بودن مدرك كارشناسی یا كارشناسی ارشد یا دكتری در یكی از رشته های ایمنی، علوم پایه، فنی و مهندسی و بهداشت حرفه ای، حفاظت و بهداشت كار

ث داشتن سابقه كار مفید در زمینه ایمنی برای مدارك كارشناسی؛ حفاظت و بهداشت كار؛ بهداشت حرفه ای؛ مهندسی صنایع با گرایش ایمنی؛ سم شناسی و ارگونومی 4 سال و برای كارشناسی ارشد 2 سال و برای افرادی كه دارای دكتری در زمینه رشته های فوق الذكر می باشند 1 سال و سایر مدارك كارشناسی 6 سال، مدارك كارشناسی ارشد 4 سال و دكترا 2 سال.

ج داشتن سلامت جسمانی و روانی لازم منطبق با زمینه كاری.

چ عدم اشتغال در سازمان ها، وزارتخانه ها، شركت ها و مؤسسات دولتی.

ح قبولی در آزمون های مربوطه كه از طرف مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار برگزار می گردد.

تبصره 1 آزمون های اخذ شده از طرف مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار برگزار می گردد.

تبصره 2 – مشاورین حفاظت فنی ایمنی كه جهت تمدید پروانه اقدام می نمایند در صورت گذراندن دوره های بازآموزی برگزار شده توسط مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار نیاز به شركت در آزمون مجدد ندارند.

تبصره 3 متقاضیان مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی می توانند در صورت پذیرفته شدن در آزمونهای مختلف در كلیه زیرگروههای تخصصی ده گانه مربوطه كه در دستورالعمل اجرایی آئین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی ذكر شده است، پروانه صلاحیت را تحصیل نماید.

خ بازرسان كار و كارشناسان مركز تحقیقات غیرشاغل (بازنشسته، مستعفی و بازخرید خدمتوزارت كار و امور اجتماعی (بنا به تقاضای شخصی) بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی به شرط دارا بودن حداقل 10 سال تجربه كار مستمر یا 15 سال غیرمستمر از شركت در آزمون معاف می باشند.

فصل چهارم رسیدگی به تخلفات و عملكرد مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

ماده 11 

 رسیدگی به تخلفات مشاورین حفاظت فنی و خدمات با مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار می باشد.

ماده 12 

 اهم موارد قابل رسیدگی به شرح زیر می باشد:

الف عدم رعایت مقررات و آیین نامه های ایمنی وزارت كار و امور اجتماعی.

ب هرگونه سوء استفاده از پروانه صلاحیت و موقعیت شغلی.

ج عدم همكاری با بازرسان اعزامی از مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار و بازرسان كار.

د شكایات طرف قرارداد مشاورین مذكور.

ماده 13 

عدم رعایت هر یك از مقررات این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی و هرگونه سوء استفاده از پروانه صلاحیت بر حسب مورد موجب تذكر كتبی، درج در پرونده مشاور، تعلیق مجوز صلاحیت و ابطال آن می گردد. چنانچه هر یك از موارد مذكور واجد جنبه های جزایی باشد، مراتب به مراجع ذیصلاح اعلام خواهد گردید.

ماده 14 

 كلیه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی موجود كشور موظفند از تاریخ تصویب وضعیت خود را با این آیین نامه تطبیق دهند.

ماده 15

 این آیین نامه در چهار فصل و 15 ماده و 7 تبصره تدوین و در جلسه نهایی مورخ 6 /4 /1386 شورای عالی حفاظت فنی تصویب و در مورخ 12 /6 /1386 به تصویب نهائی وزیر كار و امور اجتماعی رسید.