آیین نامه اجرایی مشاورین فنی و خدمات ایمنی

آئين نامه مشاورين حفاظت فني و خدمات ايمني

فصل اول – كليات

ماده 1 

 در اجراي بخشي از فصل چهارم قانون كار جمهوري اسلامي ايران به مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود كه جهت تأمين حفاظت فني و صيانت از نيروي كار و منابع مادي كشور و به منظور مشاوره حفاظت فني و ارائه خدمات ايمني در محيط كار، بر اساس اين آيين نامه به اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي مشاور حفاظت فني و خدمات ايمني پروانه صلاحيت اعطاء نمايد.

تبصره چگونگي صدور، تمديد و ابطال پروانه صلاحيت و نحوه فعاليت مشاورين فني و خدمات ايمني در گروههاي تخصصي مطابق با شرايط تعيين شده در دستورالعمل اجرايي موضوع اين آئين نامه مي باشد.

ماده 2 

مشاورين حفاظت فني و خدمات ايمني در زمينه هاي ايمني با گرايش هاي تخصصي ايمني ديگهاي بخار و ظروف تحت فشار، ارائه سيستمها و راه حلهاي ايمني در محيط كار، ايمني برق، ايمني ساختمان، ايمني معدن و نيز بررسي عوامل زيان آور محيط كار با گرايشهاي تخصصي بررسي و اندازه گيري عوامل زيان آور فيزيكي و شيميايي و ارگونومي و ارائه طريق به منظور شناسائي، ارزيابي و كنترل آنها و همچنين پيشگيري و اطفاي حريق با گرايشهاي طراحي و نصب سيستمهاي اعلام و اطفاي حريق، تست و شارژ كپسولهاي آتش نشاني و نهايتاً آموزشهاي عمومي و تخصصي با گرايش آموزش ايمني با هدف كاهش حوادث و بيماريهاي ناشي از كار و همچنين در زمينه هاي طراحي، ايجاد، نظارت تا مرحله استقرار سيستم مديريت ايمني و توسعه آن، مهندسي ايمني، آموزشهاي عمومي و تخصصي سيستمهاي مديريت ايمني و ارائه خدمات مورد نياز پس از استقرار سيستم ايمني فعاليت نمايند.

ماده 3 

 اشخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند به امر مشاوره حفاظت فني و خدمات ايمني مبادرت ورزند كه از مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار با رعايت مفاد اين آئين نامه پروانه صلاحيت و تأييد تحصيل نمايند.

تبصره اعتبار پروانه صلاحيت مذكور براي كليه مشاورين حفاظت فني و خدمات ايمني در طول مدت تعيين شده منوط به رعايت مفاد اين آئين نامه و دستورالعمل اجرايي مربوطه مي باشد.

فصل دوم – شرايط عمومي

ماده 4 

 مشاورين حفاظت فني و خدمات ايمني بايد داراي محل كار متناسب با نوع فعاليت تعيين شده در پروانه صلاحيت باشند.

ماده 5 

 كليه مسئوليت هاي قانوني ناشي از استفاده از پروانه صلاحيت با اشخاصي است كه پروانه صلاحيت به نام آنان صادر شده است.

تبصره پروانه صلاحيت مشاورين حفاظت فني و خدمات ايمني قابل انتقال به غير نمي باشد.

ماده 6 

 پروانه صلاحيت هر يك از مشاورين حفاظت فني و خدمات ايمني در ابتدا براي يك سال صادر و سپس براي مقاطع زماني 3 ساله تمديد مي گردد.

تبصره اشخاص داراي پروانه صلاحيت مكلفند جهت تمديد پروانه صلاحيت، گواهي شركت در دوره هاي مستمر تخصصي، آموزشي و بازآموزي اعلام شده از طرف مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار را اخذ نمايند، در غير اين صورت برابر مقررات انضباطي با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 7 

 تعرفه صدور و تمديد پروانه صلاحيت بر اساس قانون (درآمد – هزينه) به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي، به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ماده 8 

 كليه مشاورين حفاظت فني و خدمات ايمني موظف به رعايت مقررات مربوطه و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي صادره از سوي شوراي عالي حفاظت فني مي باشند.

ماده 9 

 پروانه صلاحيت مشاورين حفاظت فني و خدمات ايمني پس از احراز صلاحيت با امضاء رئيس مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار و تائيد معاون روابط كار، توسط مركز مذكور صادر مي گردد.

فصل سوم – شرايط تخصصي

ماده 10 

 تأييد صلاحيت فني و تخصصي متقاضيان با داشتن شرايط زير صورت مي گيرد:

الف اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسلامي و عدم سابقه فعاليت در گروههاي معاند با نظام

ب عدم سابقه محكوميت كيفري و سوء پيشينه

پ دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان

ت دارا بودن مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكتري در يكي از رشته هاي ايمني، علوم پايه، فني و مهندسي و بهداشت حرفه اي، حفاظت و بهداشت كار

ث داشتن سابقه كار مفيد در زمينه ايمني براي مدارك كارشناسي؛ حفاظت و بهداشت كار؛ بهداشت حرفه اي؛ مهندسي صنايع با گرايش ايمني؛ سم شناسي و ارگونومي 4 سال و براي كارشناسي ارشد 2 سال و براي افرادي كه داراي دكتري در زمينه رشته هاي فوق الذكر مي باشند 1 سال و ساير مدارك كارشناسي 6 سال، مدارك كارشناسي ارشد 4 سال و دكترا 2 سال.

ج داشتن سلامت جسماني و رواني لازم منطبق با زمينه كاري.

چ عدم اشتغال در سازمان ها، وزارتخانه ها، شركت ها و مؤسسات دولتي.

ح قبولي در آزمون هاي مربوطه كه از طرف مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار برگزار مي گردد.

تبصره 1 آزمون هاي اخذ شده از طرف مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار برگزار مي گردد.

تبصره 2 – مشاورين حفاظت فني ايمني كه جهت تمديد پروانه اقدام مي نمايند در صورت گذراندن دوره هاي بازآموزي برگزار شده توسط مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار نياز به شركت در آزمون مجدد ندارند.

تبصره 3 متقاضيان مشاوره حفاظت فني و خدمات ايمني مي توانند در صورت پذيرفته شدن در آزمونهاي مختلف در كليه زيرگروههاي تخصصي ده گانه مربوطه كه در دستورالعمل اجرايي آئين نامه مشاورين حفاظت فني و خدمات ايمني ذكر شده است، پروانه صلاحيت را تحصيل نمايد.

خ بازرسان كار و كارشناسان مركز تحقيقات غيرشاغل (بازنشسته، مستعفي و بازخريد خدمتوزارت كار و امور اجتماعي (بنا به تقاضاي شخصي) بدون در نظر گرفتن رشته تحصيلي به شرط دارا بودن حداقل 10 سال تجربه كار مستمر يا 15 سال غيرمستمر از شركت در آزمون معاف مي باشند.

فصل چهارم رسيدگي به تخلفات و عملكرد مشاورين حفاظت فني و خدمات ايمني

ماده 11 

 رسيدگي به تخلفات مشاورين حفاظت فني و خدمات با مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار مي باشد.

ماده 12 

 اهم موارد قابل رسيدگي به شرح زير مي باشد:

الف عدم رعايت مقررات و آيين نامه هاي ايمني وزارت كار و امور اجتماعي.

ب هرگونه سوء استفاده از پروانه صلاحيت و موقعيت شغلي.

ج عدم همكاري با بازرسان اعزامي از مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار و بازرسان كار.

د شكايات طرف قرارداد مشاورين مذكور.

ماده 13 

عدم رعايت هر يك از مقررات اين آيين نامه و دستورالعمل اجرايي و هرگونه سوء استفاده از پروانه صلاحيت بر حسب مورد موجب تذكر كتبي، درج در پرونده مشاور، تعليق مجوز صلاحيت و ابطال آن مي گردد. چنانچه هر يك از موارد مذكور واجد جنبه هاي جزايي باشد، مراتب به مراجع ذيصلاح اعلام خواهد گرديد.

ماده 14 

 كليه مشاورين حفاظت فني و خدمات ايمني موجود كشور موظفند از تاريخ تصويب وضعيت خود را با اين آيين نامه تطبيق دهند.

ماده 15

 اين آيين نامه در چهار فصل و 15 ماده و 7 تبصره تدوين و در جلسه نهايي مورخ 6 /4 /1386 شوراي عالي حفاظت فني تصويب و در مورخ 12 /6 /1386 به تصويب نهائي وزير كار و امور اجتماعي رسيد.