آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین مصوب ۱۳۸۴

هيئت وزيران در جلسه مورخ 19 / 8 / 1384 كه در مركز استان خراسان جنوبي تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي‌كشور، وزارت كار و اموراجتماعي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مواد (10)، (11)،‌ (27) و بند «ج» ماده ‌(21)، بند «الف» ماده (39)، بندهاي «د» و «ط» ماده (95)، بند «و» ماده (101) و بند «الف» ماده (102) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آيين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين را به شرح زير تصويب نمود:

آئين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين  مصوب 1384,08,19با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

هدف از اين آيين نامه ساماندهي فعاليتها و حمايتهاي دولت در زمينه گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده به منظور دستيابي به مقاصد زير مي باشد:
الف ـ توزيع عادلانه منابع در مناطق به ويژه در مناطق محروم
ب ـ توزيع عادلانه منابع بين اقشار مختلف مردم به ويژه مردم محروم تر
ج ـ افزايش توليد و صادرات غيرنفتي
د ـ تقويت تحرك اقتصادي
هـ ـ افزايش كارايي تسهيلات بانكي
و ـ تقويت كارآفريني، اشتغالزايي و افزايش فرصتهاي شغلي جديد

ماده 2

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :
الف ـ بنگاههاي كوچك : به واحدهاي توليدي (كالا و خدمات) گفته مي شود كه ميزان اشتغال آنها كمتر از پنجاه نفر باشد.
ب ـ دامنه شمول : تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در بخشهاي كشاورزي، صنعت، معدن و خدمات، فرهنگي و آموزشي فعاليت خواهند داشت.
ج ـ دبيرخانه كارگروه : دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان
د ـ سازمان : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هـ ـ بانك : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
و ـ منابع اعتباري : تمامي منابع نظام بانكي كشور كه قابليت اعطاي آن به بنگاههاي بخشهاي تعاوني و خصوصي در قالب تسهيلات اعتباري را داشته باشد.

ماده 3

بانك ترتيبي اتخاذ كند كه در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه حداقل به ميزان سهم هاي تعيين شده در جدول زير از منابع اعتباري به طرحهاي بنگاههاي كوچك موضوع اين آيين نامه اختصاص دهد.

سال 1384 1385 1386 1387 1388
درصد 20 35 50 50 50

تبصره 1 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كار و اموراجتماعي مكلفند با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي بخشي مرتبط، در پانزدهم اسفند ماقبل هر سال سهميه اعتباري هر استان براي سال بعد را باتوجه به مزيتهاي اقتصادي، استعدادها و ميزان عدم برخورداري و بيكاري استانها تعيين و ابلاغ كند. تعيين سهميه اعتباري هر استان براي سال 1384 ظرف 15 روز پس از ابلاغ اين آيين‌نامه خواهد شد.
سهميه هاي تعيين شده باتوجه به عملكرد، در فاصله زماني سه ماهه درصورت لزوم اصلاح خواهد شد. بيست درصد (20%) تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه درصورت عدم استفاده در سال جاري در سال 1385 نيز پادار است.

تبصره 2 ـ شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است با تأكيد بر اشتغالزايي بيشتر، سياستها و جهت گيريهاي تسهيلات اعطايي و ميزان آورده طرحهاي پيشنهادي كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان را كه حداقل 10% خواهد بود، تصويب و ابلاغ نمايد. در مورد سهم آورده تعاونيها موضوع ماده (12) تصويب نامه شماره 19416 / ت33108هـ مورخ 21 / 4 / 1384 بر طبق تصويب نامه مذكور عمل خواهد شد.

تبصره 3 ـ بانك مكلف است منابع مالي طرحهاي بزرگ صنعتي را از محل باقيمانده كل تسهيلات بانكي پس از كسر تسهيلات ذكر شده در جدول موضوع ماده 3 اين آيين نامه تأمين نمايد.
وزارت اموراقتصادي و دارايي نيز مكلف است با همكاري وزارت صنايع و معادن حداكثر تا پايان سال جاري نسبت به شناسايي راههاي تأمين كسري تسهيلات احتمالي از طريق مراجع قانوني اقدام كند.

ماده 4

به منظور تشويق و ترغيب بانكها به رعايت مواد تعيين شده توسط بانك براي بانكهاي عامل موضوع جدول ماده (3) اين آيين نامه در هدايت منابع به فعاليتهاي موضوع اين آيين نامه، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين آيين نامه دستورالعملي توسط سازمان، بانك و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و توسط رييس بانك ابلاغ مي شود.

ماده 5

به منظور تشويق و حمايت از فعاليتهاي موضوع اين آيين نامه و اطمينان از بهره‌برداري از طرح و تحقق اهداف پيش بيني شده، يارانه سود و كارمزد تسهيلات طرحها مطابق دستورالعملي متضمن اولويتهاي موضوعي، منطقه اي و زماني، خواهد بود كه توسط سازمان و با همكاري بانك و وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن و تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهيه و اعلام مي شود.

تبصره 1 ـ عناصر مربوط به دستورالعمل اجرايي توزيع تسهيلات موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه در پانزده اسفند هر سال براي سال بعد با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين و به اطلاع فعالان اقتصادي و بانكهاي عامل مي رسد. اين دستورالعمل براي محاسبه و پرداخت يارانه سود و كارمزد فعاليتهايي كه در آن سال شروع مي شوند معتبر و ملاك عمل مي باشد.

تبصره 2 – ملاك محاسبه زمان شروع طرح سرمايه گذاري، زمان پرداخت اولين قسط تسهيلات توسط بانك عامل مي باشد.

تبصره 3 – سهميه يارانه سود تسهيلات به نسبت محروميت و استعداد هر استان درچارچوب دستورالعمل موضوع ماده (5) اين آيين نامه توسط سازمان و وزارتخانه ذي ربط تعيين مي شود.

ماده 6

بانك عامل موظف است پس از دريافت درخواست بنگاههاي متقاضي تسهيلات (حاوي مدارك و مستندات مورد نياز بانك براي بررسي كه قبلاً آن را مشخص نموده و در معرض اطلاع عموم قرار داده است)، با بررسي گزارش توجيهي اقتصادي، مالي و فني طرحها، نظر خود را ظرف 45 روز به متقاضي اعلام كند.

تبصره 1 ـ بانك عامل مكلف است در اعطاي تسهيلات به متقاضيان، قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران را كاملاً رعايت كند.

تبصره 2– بانك عامل مكلف است دلايل رد درخواست بنگاهها را به طور مستند به متقاضي و دبيرخانه كار گروه اعلام كند.

ماده 7

دبيرخانه كارگروه، موظف است ظرف يك ماه، نظر دبيرخانه در زمينه استحقاق بنگاه در برخورداري از يارانه سود و كارمزد را به بانك اعلام كند.

تبصره ـ عدم اعلام نظر دبيرخانه كارگروه استان تا پايان مهلت مقرر در اين ماده به بانك عامل، به منزله تأييد دريافت يارانه سود و كارمزد توسط مجري طرح خواهد بود.

ماده 8

بنگاههاي متقاضي برخورداري از يارانه سود و كارمزد تسهيلات در چارچوب فعاليتها و شرايط دستورالعمل موضوع ماده (5) اين آيين نامه، مكلفند خاتمه اجراي طرح و آغاز بهره برداري و فرصتهاي اشتغال ايجاد شده را درقالب چارچوبي كه توسط دبيرخانه شوراي عالي اشتغال اعلام مي‌شود به دبيرخانه مذكور اعلام كنند.

ماده 9

استانداران موظفند هر سه ماه يك بار گزارشي از ميزان اشتغال ايجاد شده، مربوط به طرحهاي به بهره برداري رسيده را براي ارايه به هيئت دولت به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارسال كنند.

ماده 10

وزارت كار و اموراجتماعي موظف است با همكاري وزارت صنايع و معادن، برنامه جامع ارتقاء توانمنديهاي فني و حرفه اي متقاضيان تسهيلات بانكي موضوع اين آيين نامه را به طوري‌كه در زمينه بنگاهداري، بازاريابي و مديريت منابع كارآفريني از حداقل توانمندي برخوردار شوند، تدوين و با همكاري دستگاههاي اجرايي و مراكز آموزشي مرتبط به اجرا درآورد.

تبصره ـ در صورت تشخيص دبيرخانه كارگروه، گذراندن دوره كارآفريني و كسب مهارت براي مديران بنگاه الزامي است.

ماده 11

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور پيش بيني در لوايح بودجه سنواتي، جدول تفصيلي معافيتهاي قانوني مالياتي براي طرحهاي موضوع ماده‌ (5) اين آيين نامه در بخشهاي مختلف را تدوين و اعلام كند.

ماده 12

سازمان مكلف است اعتبار مورد نياز براي تأمين يارانه سود كارمزد و پرداختهاي تشويقي به نظام بانكي را سالانه برآورد و در لوايح بودجه سنواتي پادار كند.