آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین مصوب ۱۳۸۴

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 / 8 / 1384 كه در مركز استان خراسان جنوبی تشكیل گردید، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌كشور، وزارت كار و اموراجتماعی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد (10)، (11)،‌ (27) و بند «ج» ماده ‌(21)، بند «الف» ماده (39)، بندهای «د» و «ط» ماده (95)، بند «و» ماده (101) و بند «الف» ماده (102) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای كوچك اقتصادی زودبازده و كارآفرین را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اجرایی گسترش بنگاههای كوچك اقتصادی زودبازده و كارآفرین  مصوب 1384,08,19با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

هدف از این آیین نامه ساماندهی فعالیتها و حمایتهای دولت در زمینه گسترش بنگاههای كوچك اقتصادی زودبازده به منظور دستیابی به مقاصد زیر می باشد:
الف ـ توزیع عادلانه منابع در مناطق به ویژه در مناطق محروم
ب ـ توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف مردم به ویژه مردم محروم تر
ج ـ افزایش تولید و صادرات غیرنفتی
د ـ تقویت تحرك اقتصادی
هـ ـ افزایش كارایی تسهیلات بانكی
و ـ تقویت كارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی جدید

ماده 2

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند :
الف ـ بنگاههای كوچك : به واحدهای تولیدی (كالا و خدمات) گفته می شود كه میزان اشتغال آنها كمتر از پنجاه نفر باشد.
ب ـ دامنه شمول : تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی كه در بخشهای كشاورزی، صنعت، معدن و خدمات، فرهنگی و آموزشی فعالیت خواهند داشت.
ج ـ دبیرخانه كارگروه : دبیرخانه كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان
د ـ سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
هـ ـ بانك : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
و ـ منابع اعتباری : تمامی منابع نظام بانكی كشور كه قابلیت اعطای آن به بنگاههای بخشهای تعاونی و خصوصی در قالب تسهیلات اعتباری را داشته باشد.

ماده 3

بانك ترتیبی اتخاذ كند كه در طول سالهای برنامه چهارم توسعه حداقل به میزان سهم های تعیین شده در جدول زیر از منابع اعتباری به طرحهای بنگاههای كوچك موضوع این آیین نامه اختصاص دهد.

سال 1384 1385 1386 1387 1388
درصد 20 35 50 50 50

تبصره 1 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت كار و اموراجتماعی مكلفند با همكاری سایر دستگاههای اجرایی بخشی مرتبط، در پانزدهم اسفند ماقبل هر سال سهمیه اعتباری هر استان برای سال بعد را باتوجه به مزیتهای اقتصادی، استعدادها و میزان عدم برخورداری و بیكاری استانها تعیین و ابلاغ كند. تعیین سهمیه اعتباری هر استان برای سال 1384 ظرف 15 روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه خواهد شد.
سهمیه های تعیین شده باتوجه به عملكرد، در فاصله زمانی سه ماهه درصورت لزوم اصلاح خواهد شد. بیست درصد (20%) تسهیلات موضوع این آیین‌نامه درصورت عدم استفاده در سال جاری در سال 1385 نیز پادار است.

تبصره 2 ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است با تأكید بر اشتغالزایی بیشتر، سیاستها و جهت گیریهای تسهیلات اعطایی و میزان آورده طرحهای پیشنهادی كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان را كه حداقل 10% خواهد بود، تصویب و ابلاغ نماید. در مورد سهم آورده تعاونیها موضوع ماده (12) تصویب نامه شماره 19416 / ت33108هـ مورخ 21 / 4 / 1384 بر طبق تصویب نامه مذكور عمل خواهد شد.

تبصره 3 ـ بانك مكلف است منابع مالی طرحهای بزرگ صنعتی را از محل باقیمانده كل تسهیلات بانكی پس از كسر تسهیلات ذكر شده در جدول موضوع ماده 3 این آیین نامه تأمین نماید.
وزارت اموراقتصادی و دارایی نیز مكلف است با همكاری وزارت صنایع و معادن حداكثر تا پایان سال جاری نسبت به شناسایی راههای تأمین كسری تسهیلات احتمالی از طریق مراجع قانونی اقدام كند.

ماده 4

به منظور تشویق و ترغیب بانكها به رعایت مواد تعیین شده توسط بانك برای بانكهای عامل موضوع جدول ماده (3) این آیین نامه در هدایت منابع به فعالیتهای موضوع این آیین نامه، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه دستورالعملی توسط سازمان، بانك و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط رییس بانك ابلاغ می شود.

ماده 5

به منظور تشویق و حمایت از فعالیتهای موضوع این آیین نامه و اطمینان از بهره‌برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده، یارانه سود و كارمزد تسهیلات طرحها مطابق دستورالعملی متضمن اولویتهای موضوعی، منطقه ای و زمانی، خواهد بود كه توسط سازمان و با همكاری بانك و وزارتخانه‌های كار و امور اجتماعی، جهاد كشاورزی و صنایع و معادن و تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می شود.

تبصره 1 ـ عناصر مربوط به دستورالعمل اجرایی توزیع تسهیلات موضوع ماده (5) این آیین‌نامه در پانزده اسفند هر سال برای سال بعد با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تعیین و به اطلاع فعالان اقتصادی و بانكهای عامل می رسد. این دستورالعمل برای محاسبه و پرداخت یارانه سود و كارمزد فعالیتهایی كه در آن سال شروع می شوند معتبر و ملاك عمل می باشد.

تبصره 2 – ملاك محاسبه زمان شروع طرح سرمایه گذاری، زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات توسط بانك عامل می باشد.

تبصره 3 – سهمیه یارانه سود تسهیلات به نسبت محرومیت و استعداد هر استان درچارچوب دستورالعمل موضوع ماده (5) این آیین نامه توسط سازمان و وزارتخانه ذی ربط تعیین می شود.

ماده 6

بانك عامل موظف است پس از دریافت درخواست بنگاههای متقاضی تسهیلات (حاوی مدارك و مستندات مورد نیاز بانك برای بررسی كه قبلاً آن را مشخص نموده و در معرض اطلاع عموم قرار داده است)، با بررسی گزارش توجیهی اقتصادی، مالی و فنی طرحها، نظر خود را ظرف 45 روز به متقاضی اعلام كند.

تبصره 1 ـ بانك عامل مكلف است در اعطای تسهیلات به متقاضیان، قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران را كاملاً رعایت كند.

تبصره 2– بانك عامل مكلف است دلایل رد درخواست بنگاهها را به طور مستند به متقاضی و دبیرخانه كار گروه اعلام كند.

ماده 7

دبیرخانه كارگروه، موظف است ظرف یك ماه، نظر دبیرخانه در زمینه استحقاق بنگاه در برخورداری از یارانه سود و كارمزد را به بانك اعلام كند.

تبصره ـ عدم اعلام نظر دبیرخانه كارگروه استان تا پایان مهلت مقرر در این ماده به بانك عامل، به منزله تأیید دریافت یارانه سود و كارمزد توسط مجری طرح خواهد بود.

ماده 8

بنگاههای متقاضی برخورداری از یارانه سود و كارمزد تسهیلات در چارچوب فعالیتها و شرایط دستورالعمل موضوع ماده (5) این آیین نامه، مكلفند خاتمه اجرای طرح و آغاز بهره برداری و فرصتهای اشتغال ایجاد شده را درقالب چارچوبی كه توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال اعلام می‌شود به دبیرخانه مذكور اعلام كنند.

ماده 9

استانداران موظفند هر سه ماه یك بار گزارشی از میزان اشتغال ایجاد شده، مربوط به طرحهای به بهره برداری رسیده را برای ارایه به هیئت دولت به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال كنند.

ماده 10

وزارت كار و اموراجتماعی موظف است با همكاری وزارت صنایع و معادن، برنامه جامع ارتقاء توانمندیهای فنی و حرفه ای متقاضیان تسهیلات بانكی موضوع این آیین نامه را به طوری‌كه در زمینه بنگاهداری، بازاریابی و مدیریت منابع كارآفرینی از حداقل توانمندی برخوردار شوند، تدوین و با همكاری دستگاههای اجرایی و مراكز آموزشی مرتبط به اجرا درآورد.

تبصره ـ در صورت تشخیص دبیرخانه كارگروه، گذراندن دوره كارآفرینی و كسب مهارت برای مدیران بنگاه الزامی است.

ماده 11

وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است به منظور پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی، جدول تفصیلی معافیتهای قانونی مالیاتی برای طرحهای موضوع ماده‌ (5) این آیین نامه در بخشهای مختلف را تدوین و اعلام كند.

ماده 12

سازمان مكلف است اعتبار مورد نیاز برای تأمین یارانه سود كارمزد و پرداختهای تشویقی به نظام بانكی را سالانه برآورد و در لوایح بودجه سنواتی پادار كند.