آیین نامه اعطای مشوق ها و تسهیلات برای ایجاد و توسعه آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مصوب ۱۳۸۵

هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 87586 مورخ 7/10/1384 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (55) و جزء (3) بند (ب) ماده (136) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين ماده (17) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ آييننامه اعطاي مشوقها و تسهيلات براي ايجاد و توسعه آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي را به شرح زير تصويب نمود:

آييننامه اعطاي مشوقها و تسهيلات براي ايجاد و توسعه آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي مصوب 1385,03,24

ماده 1

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف ـ سازمان : سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

ب ـ آموزشگاهها: آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي

پ ـ متقاضيان: متقاضيان تأسيس آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي(اشخاص حقيقي و حقوقي)

ماده 2

سازمان مجاز است رشته هاي سر مايه بر و با فناوري نوين نظير فهرست پيوست را كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي باشد، تعيين نموده و براي سرمايه گذاري بخش غيردولتي اعلام نمايد.

ماده 3

سازمان مكلف است با رعايت مقررات، ضوابط مربوط به بهره برداري آموزشگاهها توسط متقاضيان را تدوين و اعلام نمايد.

ماده 4

سازمان موظف است طرح ها و برنامه هاي متقاضيان را از جنبه هاي مختلف از جمله توجيهات مكان يابي، نيازهاي بازار كار به رشته هاي آموزشي، استانداردهاي فضا و تجهيزات و فناوري آموزشي و هزينه هاي اجرايي مورد ارزيابي قرار داده و در صورت انطباق با ضوابط موضوع ماده (3) اين آيين نامه، موافقت اصولي صادر نمايد.

ماده 5

سازمان مجاز است علاوه بر منابع پيشبيني شده در ماده (47) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ، با رعايت مقررات مربوط از طريق فروش تعدادي از مراكز تحت پوشش خود و واريز آن به خزانه، نسبت به تأمين منابع مالي مورد نياز براي حمايت از متقاضيان و پيش بيني در بودجه سنواتي خود اقدام نمايد.

ماده 6

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در چهارچوب سياستهاي مالي دولت هر سال با پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي، اعتبارات مورد نياز براي اعطاي مشوقها به بخش غير دولتي متقاضي تأسيس آموزشگاهها را در اعتبارات سازمان منظور نمايد.

ماده 7

تأمين بيست درصد (20%) از سرمايه مورد نياز تأسيس آموزشگاهها اعم از نقدي و غير نقدي به عنوان آورده اوليه به عهده متقاضيان مي باشد.

ماده 8

وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نيرو مكلفند مطابق ماده (37) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ تعرفه هاي آب، برق و گاز مصرفي آموزشگاه ها را بر مبناي تعرفه آموزشي محاسبه نمايند.

ماده 9

سازمان موظف است تا مدت (5) سال پس از بهره برداري از آموزشگاه هاي آزاد و با درخواست متقاضي از سهميه آموزشي خود كسر و نسبت به سفارش كارآموز با دريافت هزينه در قالب تعرفه هاي مربوط اقدام نمايد.

ماده 10

دستگاههاي مندرج در ماده (17) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ كه متقاضي برگزاري دوره هاي آموزش اختصاصي هستند مي توانند ضمن عقد قرارداد با سازمان هزينه لازم را پرداخت و يا با موافقت سازمان از طريق ساير مؤسسات آموزشي غيردولتي مجاز عمل نمايند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با ايجاد رديف درآمد و هزينه اي در بودجه سالانه آن سازمان اقدام لازم را به عمل مي آورد.

ماده 11

سازمان مكلف است درصورت تأمين بيست درصد (20%) سرمايه مورد نياز تأسيس آموزشگاه توسط متقاضيان، نسبت به تأمين بيست درصد (20% ) سرمايه تأسيس آموزشگاه (در مورد ايثارگران بيست و پنج درصد(25%) به بالا) اقدام نمايد.

تبصره 1 ـ در سال 1385 رعايت بند (و) تبصره (20) قانون بودجه سال 1385 كل كشور الزامي است.

تبصره 2 ـ شصت درصد (60%) مابقي منابع مالي تأسيس آموزشگاهها از محل وجوه اداره شده براي يارانه تسهيلات تأمين خواهد شد.

ماده 12

صدور پروانه بهره برداري براي آموزشگاه ها موكول به تأييد سازمان و در چارچوب ضوابط موضوع ماده (2) اين آيين نامه ميباشد.

ماده 13

در صورت عدم تكميل ظرفيت آموزشگاه ها، سازمان مكلف است از محل سهميه هاي آموزشي هنرجويان خود كسر و به آموزشگاه ها اضافه نمايد.

ماده 14

در صورت وجود متقاضي براي تأسيس آموزشگاهها بيش از نياز اعلام شده توسط سازمان، يا در شرايط مساوي، ايثارگران از اولويت برخوردار خواهند بود.

پرويز داودي- معاون اول رئيس جمهور