آیین نامه اعطای مشوق ها و تسهیلات برای ایجاد و توسعه آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مصوب ۱۳۸۵

هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/3/1385 بنا به پیشنهاد شماره 87586 مورخ 7/10/1384 وزارت كار و امور اجتماعی و به استناد ماده (55) و جزء (3) بند (ب) ماده (136) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (17) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آییننامه اعطای مشوقها و تسهیلات برای ایجاد و توسعه آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای را به شرح زیر تصویب نمود:

آییننامه اعطای مشوقها و تسهیلات برای ایجاد و توسعه آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای مصوب 1385,03,24

ماده 1

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف ـ سازمان : سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

ب ـ آموزشگاهها: آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای

پ ـ متقاضیان: متقاضیان تأسیس آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای(اشخاص حقیقی و حقوقی)

ماده 2

سازمان مجاز است رشته های سر مایه بر و با فناوری نوین نظیر فهرست پیوست را كه تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد، تعیین نموده و برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی اعلام نماید.

ماده 3

سازمان مكلف است با رعایت مقررات، ضوابط مربوط به بهره برداری آموزشگاهها توسط متقاضیان را تدوین و اعلام نماید.

ماده 4

سازمان موظف است طرح ها و برنامه های متقاضیان را از جنبه های مختلف از جمله توجیهات مكان یابی، نیازهای بازار كار به رشته های آموزشی، استانداردهای فضا و تجهیزات و فناوری آموزشی و هزینه های اجرایی مورد ارزیابی قرار داده و در صورت انطباق با ضوابط موضوع ماده (3) این آیین نامه، موافقت اصولی صادر نماید.

ماده 5

سازمان مجاز است علاوه بر منابع پیشبینی شده در ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ، با رعایت مقررات مربوط از طریق فروش تعدادی از مراكز تحت پوشش خود و واریز آن به خزانه، نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای حمایت از متقاضیان و پیش بینی در بودجه سنواتی خود اقدام نماید.

ماده 6

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در چهارچوب سیاستهای مالی دولت هر سال با پیشنهاد وزارت كار و امور اجتماعی، اعتبارات مورد نیاز برای اعطای مشوقها به بخش غیر دولتی متقاضی تأسیس آموزشگاهها را در اعتبارات سازمان منظور نماید.

ماده 7

تأمین بیست درصد (20%) از سرمایه مورد نیاز تأسیس آموزشگاهها اعم از نقدی و غیر نقدی به عنوان آورده اولیه به عهده متقاضیان می باشد.

ماده 8

وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نیرو مكلفند مطابق ماده (37) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ تعرفه های آب، برق و گاز مصرفی آموزشگاه ها را بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه نمایند.

ماده 9

سازمان موظف است تا مدت (5) سال پس از بهره برداری از آموزشگاه های آزاد و با درخواست متقاضی از سهمیه آموزشی خود كسر و نسبت به سفارش كارآموز با دریافت هزینه در قالب تعرفه های مربوط اقدام نماید.

ماده 10

دستگاههای مندرج در ماده (17) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ كه متقاضی برگزاری دوره های آموزش اختصاصی هستند می توانند ضمن عقد قرارداد با سازمان هزینه لازم را پرداخت و یا با موافقت سازمان از طریق سایر مؤسسات آموزشی غیردولتی مجاز عمل نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با ایجاد ردیف درآمد و هزینه ای در بودجه سالانه آن سازمان اقدام لازم را به عمل می آورد.

ماده 11

سازمان مكلف است درصورت تأمین بیست درصد (20%) سرمایه مورد نیاز تأسیس آموزشگاه توسط متقاضیان، نسبت به تأمین بیست درصد (20% ) سرمایه تأسیس آموزشگاه (در مورد ایثارگران بیست و پنج درصد(25%) به بالا) اقدام نماید.

تبصره 1 ـ در سال 1385 رعایت بند (و) تبصره (20) قانون بودجه سال 1385 كل كشور الزامی است.

تبصره 2 ـ شصت درصد (60%) مابقی منابع مالی تأسیس آموزشگاهها از محل وجوه اداره شده برای یارانه تسهیلات تأمین خواهد شد.

ماده 12

صدور پروانه بهره برداری برای آموزشگاه ها موكول به تأیید سازمان و در چارچوب ضوابط موضوع ماده (2) این آیین نامه میباشد.

ماده 13

در صورت عدم تكمیل ظرفیت آموزشگاه ها، سازمان مكلف است از محل سهمیه های آموزشی هنرجویان خود كسر و به آموزشگاه ها اضافه نماید.

ماده 14

در صورت وجود متقاضی برای تأسیس آموزشگاهها بیش از نیاز اعلام شده توسط سازمان، یا در شرایط مساوی، ایثارگران از اولویت برخوردار خواهند بود.

پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور