آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص مصوب ۱۳۸۷

آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص


ماده1

در اجرای ماده (164) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و وزارت کار و امور اجتماعی در هیات‌های تشخیص براساس این آیین‌نامه انتخاب و معرفی می‌گردند.


ماده2

مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و مرجع انتخاب نمایندگان مدیران کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان می‌باشد.
تبصره1ـ در صـورت فقدان کانون هماهـنگی شوراهای اسلامی کار استان یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط مقرر در ماده (7) این آیین‌نامه در مهلتی که توسـط اداره کل کار و امور اجتماعی تعیـین می‌شود، کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشـور مسئول انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص می‌باشد.
تبصره2ـ در صورت فقدان کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلتی که توسط اداره کل کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور مسئول انتخاب و معرفی نمایندگان مدیران
در هیات‌های تشخیص می‌باشد.
تبصره3ـ در صورت فقدان هریک از تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقرر در ماده (3) این آیین‌نامه، اداره کل کار و امور اجتماعی استان با کسب نظر واحد کار و امور اجتماعی محل نمایندگان کارگران یا
مدیران را انتخاب می‌نماید.


ماده3

اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه هریک از نمایندگان کارگران و مدیران صنایع عضو هیات تشخیص، مراتب را به مرجع انتخاب کننده اعلام کند. مرجع انتخاب کننده نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی استان نمایندگان منتخب را به آن اداره کل معرفی نماید.


ماده4

مرجع انتخاب کننده موظف است به تعدادی که اداره کل کار و امور اجتماعی استان اعلام می‌نماید، نمایندگان مربوط را انتخاب و معرفی کند. در صورت معرفی کمتر از تعداد تعیین شده برای انتخاب تعداد باقیمانده، حسب مفاد تبصره‌های (1)، (2) و (3) ماده (2) این آیین‌نامه اقدام می‌شود.
تبصره ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان با توجه به تعداد هیات‌های تشخیص موجود، تعداد نمایندگان کارگران و مدیران در آن هیات‌ها را به نحوی تعیین خواهد کرد که تشکیل جلسات هیات‌ها با حضور همه نمایندگان مذکور میسر باشد.


ماده5

در انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران اولویت با اعضای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌باشد.
تبصره1ـ درصورت انتخاب نمایندگان کارگران از بین افرادی غیر از اعضای تشکل‌های کارگری، آن افراد باید شاغل و مشمول قانون کار باشند.
تبصره2ـ نمایندگان مدیران ترجیحاً از بین افرادی انتخاب می‌گردند که مطابق تعریف ماده (2) قانون کار، کارگر محسوب نمی‌شوند.
تبصره3ـ نمایندگان کارگران و مدیران در هیات‌های تشخیص یک استان ترجیحاً از بین اعضای تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی یا افراد شاغل در همان استان انتخاب می‌شوند.
تبصره4ـ از هر کارگاه فقط یک نفر را می‌تواند برای عضویت در هیات تشخیص انتخاب و معرفی نمود.


ماده6 

نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی موضوع بند (1) ماده (158) قانون کار جمهوری اسلامی ایران از بین کارمندان رسمی یا پیمانی به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی استان و تایید معاونت روابط کار و با ابلاغ کتبی عهده‌دار این سمت
می‌شوند.


ماده7

شرایط عضویت اعضای هیات‌های تشخیص عبارتند از:
1
ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2
ـ داشتن سن حداقل 25 سال تمام.
3
ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی (ترجیحاً حقوق) و یا کاردانی روابط کار برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی.
4
ـ داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو سال سابقه کار تحت شمول قانون کار برای نمایندگان کارگران و مدیران صنایع.
5
ـ آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و موسسه کار و تامین اجتماعی.
تبصره1ـ نمایندگان کارگران و مدیران صنایع که فاقد مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه می‌باشند به شرط داشتن حداقل گواهی‌نامه پایان دوره راهنمایی و دو دوره (چهار سال) عضویت در مراجع حل اختلاف می‌توانند به عضویت هیات تشخیص درآیند.
تبصره2ـ نمایندگان فعلی کارگران و مدیران صنایع در هیات‌های تشخیص که فـاقد شـرایـط بنـد (4) و تبـصره (1) می‌باشند تا پایـان اعتبـارنامه می‌تـوانند همچنان عضو هیئت‌ تشخیص باشند لیکن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور می‌باشد.
تبصره3ـ مسئولیت تطبیق شرایط افراد معرفی شده برای عضویت در هیات‌های تشخیص با اداره کل کار و امور اجتماعی استان می‌باشد.


ماده8

معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استانی نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای اعضای هیات‌های تشخیص اقدام می‌نماید.
تبصره ـ مدت، موضوعات، محتوا و چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوط برای اعضای هیات‌های تشخیص مطابق دستورالعملی خواهدبود که توسط معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ می‌شود.


ماده9

مدت اعتبار نمایندگی اعضای هیات‌تشخیص دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیات تشخیص بلامانع است.
تبصره ـ مسئولیت صدور اعتبارنامه برعهده معاونت روابط کار بوده که می‌تواند اختیار صدور اعتبارنامه‌ها را به هریک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید. نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط براساس دستورالعملی خواهدبود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.


ماده10

نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیات تشخیص در موارد ذیل عضویت خود را از دست می‌دهند و حسب مورد نمایندگان جدید براساس این آیین‌نامه انتخاب و جایگزین می‌شوند
1
ـ استعفا از عضویت در هیات تشخیص.
2
ـ وفات.
3
ـ رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی.
4
ـ پایان دوره نمایندگی.
5
ـ اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان.
6
ـ غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض‌ورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به‌اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان و با هماهنگی مرجع انتخاب‌کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی.
7
ـ بازنشستگی یا سایر صور خاتمه قرارداد کار.
8
ـ خروج از شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگان کارگران و مدیران.
تبصره1ـ هریک از نمایندگان کارگران و مدیران در صورت استعفا باید رونوشت استعفای خود را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط تسلیم نمایند.
تبصره2ـ در صورت صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد هریک از اعضای هیات تشخیص، عضو مذکور مکلف است مراتب را بلافاصله به مرجع انتخاب کننده و اداره کل کار و امور اجتماعی استان اطلاع دهد.


ماده11

رسیدگی به تخلفات نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات‌های تشخیص مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.


ماده12

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مقررات این آیین‌نامه نظر معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، لازم‌الاجرا خواهد بود.


این آیین‌نامه در 12 ماده و 15 تبصره در جلسه مورخ 12/8/1387 از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ 2/9/1387 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آیین‌نامه مصوب 28/9/1383 می‌شود.
وزیر کار و امور اجتماعی ـ سیدمحمد جهرمی