آیین نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون کار مصوب ۱۳۷۱

هيات وزيران در جلسه مورخ 27/10/1371 بنا به پيشنهاد شماره 68295 مورخ 22/10/1371 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره ( 2 ) ماده ( 110 ) قانون كار جمهوري اسلامي ايران ، آيين نامه مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را به شرح زير تصوب نمود:

آيين نامه ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي مصوب 1371,10,27

ماده 1 

 در اجراي ماده ( 110 ) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و به منظور گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي و تامين نيروي انساني ماهر مورد نياز، كليه كارفرمايان واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي مكلفند در ايجاد مراكز آموزش جوار كارگاه و بين كارگاهي با سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي همكاري لازم را به عمل آورند.

تبصره در اين آيين نامه سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي «سازمان » و مركز جوار كارگاه يا بين كارگاهي«مركز» ناميده مي شوند.

ماده 2 

 الف – مركز جوار كارگاه مركزي است كه از لحاظ تجهيزات آموزشي مستقل از جريان توليد بوده و يك واحد به تنهايي يا چند واحد به اشتراك مي توانند آن را تاسيس و اداره نمايند.
ب – مركز بين كارگاهي مركزي است كه در آن امر آموزش با استفاده از امكانات خط توليد انجام مي شود.

ماده 3 

 به منظور برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي مورد نياز، كارفرمايان واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي كه بيش از 36 نفر كارگر دارند، بايد فردي مطلع به امر آموزشهاي فني و حرفه اي را به عنوان مسوول آموزش انتخاب و منصوب نمايند.

تبصره وظايف مسوول آموزش به شرح زير است :
الف – ارتباط مستمر با سازمان به منظور هماهنگي در اجراي دوره هاي آموزشي و رعايت استانداردهاي مصوب سازمان و تبادل آخرين اطلاعات فني تخصصي و تكنولوژيكي .
ب – بررسي مستمر نيازهاي آموزشي واحد مربوط و اقدام جهت برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي براي كارگرن فاقد مهارت .
ج – برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي جديد جهت ارتقاي مهارت كارگران شاغل متناسب با رشد صنعت تكنولوژي .
د – همكاري با سازمان در تهيه تدوين استانداردهاي آموزشي مورد نياز صنعت مربوط.
هـ – همكاري در اجراي طرح كار و دانش نظام جديد متوسطه .

ماده 4 

 به منظور تشويق واحدهاي مختلف صنعتي ، توليدي و خدماتي به مشاركت بيشتر در فعاليتهاي آموزشي و تربيت نيروي انساني كميته اي به نام «آموزش در صنايع »، با تركيب زير تشكيل مي شود:
1 –
نماينده وزير كار امور اجتماعي
2 –
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور يا نماينده تام الاختيار سازمان .
3 –
نماينده وزارتخانه صنعتي ذي ربط.
4 –
يك نفر نماينده كارفرما ( شركت ، كارخانه ، يا واحد توليدي و خدماتي ذي ربط ) با معرفي وزارتخانه مربوط حسب مورد.

تبصره 1 جلسات كميته با حضور كليه اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر است .

تبصره 2 جلسات كميته به دعوت سازمان – حسب مورد – تشكيل و دستگاههاي ذي ربط موظفند نماينده خود را كتباً معرفي نمايند.

تبصره 3 نحوه تشكيل جلسات كميته طبق آيين نامه داخلي است كه به تصويب اعضاي كميته مي رسد.

ماده 5 

 وظايف و اختيارات كميته آموزش در صنايع به شرح زير است :
1 –
نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي كارآموزي مراكز جوار كارگاه و بين كارگاهي .
2 –
بررسي و اظهار نظر در خصوص درخواستهاي صاحبان صنايع و كارفرمايان جهت تاسيس مراكز جوار.
3 –
بررسي و مطالعه هزينه هاي كارآموزي در مراكز جوار جهت اعمال معافيتهاي موضوع قانون كارآموزي .
4 –
بررسي و اظهار نظر درباره ميزان مشاركت كارفرما و سازمان جهت تسهيل و تسريع در احداث و راه اندازي مركز جوار و اعمال معافيتهاي موضوع قانون كارآموزي .
5 –
تصويب ضوابط مربوط به آموزشهاي ضمن كار.

ماده 6 

 كليه واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي مي توانند بادرخواست كارفرما و تاييد كميته آموزش در صنايع و مجوز كتبي سازمان نسبت به ايجاد مركز اقدام نمايند. رعايت مفاد ماده 3 اين آيين نامه الزامي است .

تبصره سازمان در مراحل مختلف احداث و تجهيز مركز برحسب نياز با اعزام كارشناسان مربوط ارايه اطلاعات فني و انجام مشاوره با كارفرما همكاري مي نمايد. كارفرما، پس از پايان عمليات احداث و تجهيز، با هماهنگي سازمان شروع دوره هاي آموزشي و افتتاح مركز را اعلام مي كند.

ماده 7 

سازمان استانداردهاي مهارت و آموزشي و جزوه هاي مورد نياز مركز را تهيه و در مورد تعليم و تامين مربيان با كارفرما همكاري مي نمايد.

تبصره مسوول و مربيان مركز موظف به شركت در دوره هاي آموزشي كه از طرف سازمان برنامه ريزي و در مقاطع مختلف اعلام مي شود، واخذ گواهينامه مربوط بازآموزي و ارتقاي مهارت كارگران ماهر و استادكاران و سرپرستان اجرا گردد.

ماده8

برنامه هاي كارآموزي بايد به منظور آموزش كارگران غيرماهر، يا باز آموزي و ارتقاي مهارت كارگران ماهر و استادكاران و سرپرستان اجراء گردد.

ماده 9 

 سازمان و كارفرمايان واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي مي توانند براساس توافقنامه اي از امكانات و فضاهاي آموزشي يكديگر استفاده نمايند.

ماده 10 

 سازمان مكلف است ضمن نظارت و كنترل مستمر بر دوره هاي كارآموزي مراكز و همكاري جهت برگزاري آزمون و تعيين صلاحيت فني ، به قبولشدگان گواهينامه مهارت اعطا نمايد.

تبصره كارفرما مكلف است به هنگام تعيين امتيازات مربوط به طبقه بندي مشاغل ، گواهينامه هاي مهارت را در نظر بگيرد. وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه منظور داشتن اين امتيازات اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

ماده 11

 انحلال مركز و يا هر گونه تغيير ساختار در سيستم كارآموزي منوط به تاييد كميته آموزش در صنايع است .

ماده 12 

 كليه وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي دولتي وابسته به دولت ، شهرداريها، نهادهاو ساير دستگاههايي كه شمول مقررات بر آنها مستلزم ذكر نام است ، موظفند حسب درخواست سازمان در اجراي اين آيين نامه همكاري نمايند.

حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور