آیین نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون کار مصوب ۱۳۷۱

هیات وزیران در جلسه مورخ 27/10/1371 بنا به پیشنهاد شماره 68295 مورخ 22/10/1371 وزارت كار و امور اجتماعی و به استناد تبصره ( 2 ) ماده ( 110 ) قانون كار جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه مراكز كارآموزی جوار كارگاه و بین كارگاهی را به شرح زیر تصوب نمود:

آیین نامه ایجاد مراكز كارآموزی جوار كارگاه و بین كارگاهی مصوب 1371,10,27

ماده 1 

 در اجرای ماده ( 110 ) قانون كار جمهوری اسلامی ایران و به منظور گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز، كلیه كارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی مكلفند در ایجاد مراكز آموزش جوار كارگاه و بین كارگاهی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت كار و امور اجتماعی همكاری لازم را به عمل آورند.

تبصره در این آیین نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت كار و امور اجتماعی «سازمان » و مركز جوار كارگاه یا بین كارگاهی«مركز» نامیده می شوند.

ماده 2 

 الف – مركز جوار كارگاه مركزی است كه از لحاظ تجهیزات آموزشی مستقل از جریان تولید بوده و یك واحد به تنهایی یا چند واحد به اشتراك می توانند آن را تاسیس و اداره نمایند.
ب – مركز بین كارگاهی مركزی است كه در آن امر آموزش با استفاده از امكانات خط تولید انجام می شود.

ماده 3 

 به منظور برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز، كارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی كه بیش از 36 نفر كارگر دارند، باید فردی مطلع به امر آموزشهای فنی و حرفه ای را به عنوان مسوول آموزش انتخاب و منصوب نمایند.

تبصره وظایف مسوول آموزش به شرح زیر است :
الف – ارتباط مستمر با سازمان به منظور هماهنگی در اجرای دوره های آموزشی و رعایت استانداردهای مصوب سازمان و تبادل آخرین اطلاعات فنی تخصصی و تكنولوژیكی .
ب – بررسی مستمر نیازهای آموزشی واحد مربوط و اقدام جهت برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی برای كارگرن فاقد مهارت .
ج – برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی جدید جهت ارتقای مهارت كارگران شاغل متناسب با رشد صنعت تكنولوژی .
د – همكاری با سازمان در تهیه تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز صنعت مربوط.
هـ – همكاری در اجرای طرح كار و دانش نظام جدید متوسطه .

ماده 4 

 به منظور تشویق واحدهای مختلف صنعتی ، تولیدی و خدماتی به مشاركت بیشتر در فعالیتهای آموزشی و تربیت نیروی انسانی كمیته ای به نام «آموزش در صنایع »، با تركیب زیر تشكیل می شود:
1 –
نماینده وزیر كار امور اجتماعی
2 –
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور یا نماینده تام الاختیار سازمان .
3 –
نماینده وزارتخانه صنعتی ذی ربط.
4 –
یك نفر نماینده كارفرما ( شركت ، كارخانه ، یا واحد تولیدی و خدماتی ذی ربط ) با معرفی وزارتخانه مربوط حسب مورد.

تبصره 1 جلسات كمیته با حضور كلیه اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت آرا معتبر است .

تبصره 2 جلسات كمیته به دعوت سازمان – حسب مورد – تشكیل و دستگاههای ذی ربط موظفند نماینده خود را كتباً معرفی نمایند.

تبصره 3 نحوه تشكیل جلسات كمیته طبق آیین نامه داخلی است كه به تصویب اعضای كمیته می رسد.

ماده 5 

 وظایف و اختیارات كمیته آموزش در صنایع به شرح زیر است :
1 –
نظارت بر حسن اجرای برنامه های كارآموزی مراكز جوار كارگاه و بین كارگاهی .
2 –
بررسی و اظهار نظر در خصوص درخواستهای صاحبان صنایع و كارفرمایان جهت تاسیس مراكز جوار.
3 –
بررسی و مطالعه هزینه های كارآموزی در مراكز جوار جهت اعمال معافیتهای موضوع قانون كارآموزی .
4 –
بررسی و اظهار نظر درباره میزان مشاركت كارفرما و سازمان جهت تسهیل و تسریع در احداث و راه اندازی مركز جوار و اعمال معافیتهای موضوع قانون كارآموزی .
5 –
تصویب ضوابط مربوط به آموزشهای ضمن كار.

ماده 6 

 كلیه واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی می توانند بادرخواست كارفرما و تایید كمیته آموزش در صنایع و مجوز كتبی سازمان نسبت به ایجاد مركز اقدام نمایند. رعایت مفاد ماده 3 این آیین نامه الزامی است .

تبصره سازمان در مراحل مختلف احداث و تجهیز مركز برحسب نیاز با اعزام كارشناسان مربوط ارایه اطلاعات فنی و انجام مشاوره با كارفرما همكاری می نماید. كارفرما، پس از پایان عملیات احداث و تجهیز، با هماهنگی سازمان شروع دوره های آموزشی و افتتاح مركز را اعلام می كند.

ماده 7 

سازمان استانداردهای مهارت و آموزشی و جزوه های مورد نیاز مركز را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان با كارفرما همكاری می نماید.

تبصره مسوول و مربیان مركز موظف به شركت در دوره های آموزشی كه از طرف سازمان برنامه ریزی و در مقاطع مختلف اعلام می شود، واخذ گواهینامه مربوط بازآموزی و ارتقای مهارت كارگران ماهر و استادكاران و سرپرستان اجرا گردد.

ماده8

برنامه های كارآموزی باید به منظور آموزش كارگران غیرماهر، یا باز آموزی و ارتقای مهارت كارگران ماهر و استادكاران و سرپرستان اجراء گردد.

ماده 9 

 سازمان و كارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی می توانند براساس توافقنامه ای از امكانات و فضاهای آموزشی یكدیگر استفاده نمایند.

ماده 10 

 سازمان مكلف است ضمن نظارت و كنترل مستمر بر دوره های كارآموزی مراكز و همكاری جهت برگزاری آزمون و تعیین صلاحیت فنی ، به قبولشدگان گواهینامه مهارت اعطا نماید.

تبصره كارفرما مكلف است به هنگام تعیین امتیازات مربوط به طبقه بندی مشاغل ، گواهینامه های مهارت را در نظر بگیرد. وزارت كار و امور اجتماعی در زمینه منظور داشتن این امتیازات اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

ماده 11

 انحلال مركز و یا هر گونه تغییر ساختار در سیستم كارآموزی منوط به تایید كمیته آموزش در صنایع است .

ماده 12 

 كلیه وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهای دولتی وابسته به دولت ، شهرداریها، نهادهاو سایر دستگاههایی كه شمول مقررات بر آنها مستلزم ذكر نام است ، موظفند حسب درخواست سازمان در اجرای این آیین نامه همكاری نمایند.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور