آیین نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی مصوب ۱۳۸۹

آیین نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی

ماده 1

 در اجراي تبصره 3 ماده 86 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و با رعايت مقررات اين آئين نامه اساتيد دانشگاه ، نمايندگان كارگران و نمايندگان مديران صنايع بر حسب درخواست وزارت كار و امور اجتماعي به ترتيب زير انتخاب و معرفي مي گردند :

الف) دو نفر از اساتيد با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني كه حتي الامكان يكي از آنها داراي تخصص در زمينه ايمني و حفاظت فني باشد با معرفي دانشگاههاي مرتبط و معتبر .

تبصره – انتخاب دانشگاه مرتبط با پيشنهاد رئيس شورايعالي حفاظت فني مي باشد.

ب ) دو نفر نمايندگان كارگران با معرفي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار ، كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران با رعايت تبصره يك ماده 136 قانون كار .

ج ) دو نفر از مديران صنايع با معرفي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان با رعايت آئين نامه موضوع  تبصره 6 ماده 131 قانون كار.

تبصره – يك نفر از نمايندگان كارگران و يك نفر از مديران صنايع در شوراي عالي حفاظت فني ترجيحاً از بخش كشاورزي خواهد بود .

 

ماده 2

رؤساي دانشگاه هاي مرتبط و هر يك از كانون ها و مجمع ياد شده بايد علاوه بر اعضاي اصلي دو نفر به عنوان عضو علي البدل به شورايعالي حفاظت فني معرفي نمايند به طوري كه به ازاي هر عضو اصلي همواره يك عضو علي البدل جايگزين گردد .

تبصره – در صورت مرخصي و عدم حضور اعضاي اصلي در جلسه ، اعضاي علي البدل با داشتن حق راي شركت خواهند كرد .

ماده 3

 عضويت اساتيد دانشگاه ، نمايندگان كارگران و مديران صنايع در شوراي عالي حفاظت فني به «مدت دو سال بوده و تمديد عضويت آنان به ترتيب با درخواست دانشگاه مربوطه و مراجع موضوع بندهاي « ب» و « ج» ماده 1 و تأييد رئيس شورايعالي حفاظت فني بلامانع است

تبصره1-  كانون هاي عالي و مجمع موضوع بندهاي « ب» و « ج» ماده 1 مي توانند قبل از اتمام دوره عضويت هريك از نمايندگان ياد شده ، به عضويت وي خاتمه داده وفرد ديگري را براي باقيمانده مدت عضويت ، معرفي نمايند.

تبصره 2- درصورت عدم تشكيل يا فقدان اعتبار هريك از كانونهاي عالي و مجمع يادشده ، انتخاب نمايندگان مربوط در اجراي تبصره 2 ماده 136 قانون كار با وزير كار واموراجتماعي خواهد بود.

 

ماده 4

  احكام عضويت نمايندگان كارگران ، مديران صنايع و اساتيد دانشگاه در شوراي عالي حفاظت فني توسط وزير كار و امور اجتماعي صادر مي گردد .