آیین نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی مصوب ۱۳۸۹

آیین نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی

ماده 1

 در اجرای تبصره 3 ماده 86 قانون كار جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مقررات این آئین نامه اساتید دانشگاه ، نمایندگان كارگران و نمایندگان مدیران صنایع بر حسب درخواست وزارت كار و امور اجتماعی به ترتیب زیر انتخاب و معرفی می گردند :

الف) دو نفر از اساتید با تجربه دانشگاه در رشته های فنی كه حتی الامكان یكی از آنها دارای تخصص در زمینه ایمنی و حفاظت فنی باشد با معرفی دانشگاههای مرتبط و معتبر .

تبصره – انتخاب دانشگاه مرتبط با پیشنهاد رئیس شورایعالی حفاظت فنی می باشد.

ب ) دو نفر نمایندگان كارگران با معرفی كانون عالی شوراهای اسلامی كار ، كانون عالی انجمنهای صنفی كارگران و یا مجمع نمایندگان كارگران با رعایت تبصره یك ماده 136 قانون كار .

ج ) دو نفر از مدیران صنایع با معرفی كانون عالی انجمنهای صنفی كارفرمایان با رعایت آئین نامه موضوع  تبصره 6 ماده 131 قانون كار.

تبصره – یك نفر از نمایندگان كارگران و یك نفر از مدیران صنایع در شورای عالی حفاظت فنی ترجیحاً از بخش كشاورزی خواهد بود .

 

ماده 2

رؤسای دانشگاه های مرتبط و هر یك از كانون ها و مجمع یاد شده باید علاوه بر اعضای اصلی دو نفر به عنوان عضو علی البدل به شورایعالی حفاظت فنی معرفی نمایند به طوری كه به ازای هر عضو اصلی همواره یك عضو علی البدل جایگزین گردد .

تبصره – در صورت مرخصی و عدم حضور اعضای اصلی در جلسه ، اعضای علی البدل با داشتن حق رای شركت خواهند كرد .

ماده 3

 عضویت اساتید دانشگاه ، نمایندگان كارگران و مدیران صنایع در شورای عالی حفاظت فنی به «مدت دو سال بوده و تمدید عضویت آنان به ترتیب با درخواست دانشگاه مربوطه و مراجع موضوع بندهای « ب» و « ج» ماده 1 و تأیید رئیس شورایعالی حفاظت فنی بلامانع است

تبصره1-  كانون های عالی و مجمع موضوع بندهای « ب» و « ج» ماده 1 می توانند قبل از اتمام دوره عضویت هریك از نمایندگان یاد شده ، به عضویت وی خاتمه داده وفرد دیگری را برای باقیمانده مدت عضویت ، معرفی نمایند.

تبصره 2- درصورت عدم تشكیل یا فقدان اعتبار هریك از كانونهای عالی و مجمع یادشده ، انتخاب نمایندگان مربوط در اجرای تبصره 2 ماده 136 قانون كار با وزیر كار واموراجتماعی خواهد بود.

 

ماده 4

  احكام عضویت نمایندگان كارگران ، مدیران صنایع و اساتید دانشگاه در شورای عالی حفاظت فنی توسط وزیر كار و امور اجتماعی صادر می گردد .