آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب ۱۳۹۸

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

در اجرای تبصره2 ماده 49 قانون کار و تبصره یک قانون ماده واحده اجرای طبقه‌بندی مشاغل مبنی بر لزوم تعیین صلاحیت افراد و مؤسسات جهت فعالیت در زمینه طبقه‌بندی مشاغل به صورت تأسیس دفاتر مشاوره فنی و نیز نظارت بر کار آنان به موجب مفاد این آئین‌نامه خواهدبود.

تعاریف:

کارشناس یا کارشناسان: منظور فرد یا افرادی هستند که صلاحیت فنی و تخصصی آنها طبق ضوابط این آئین‌نامه بعنوان کارشناس طرح طبقه‌بندی مشاغل تائید گردیده است.

موسسات: منظور از موسسات در آئین‌نامه واحدهایی می‌باشند که طبق ماده3 این آئین‌نامه مشخص گردیده و می‌تواند نسبت به اخذ مجوز و تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل اقدام نمایند.

دفتر یا دفاتر: منظور دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع این آئین‌نامه می‌باشند.

اداره کل: منظور اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت می‌باشد.

واحدهای تابعه: منظور سازمان‌ها یا ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌ها می‌باشند.

مجوز: منظور از مجوز پروانه کاری است که برای مؤسسات و یا کارشناسان طبقه‌بندی مشاغل جهت تأسیس دفتر یا دفاتر در زمینه طبقه‌بندی مشاغل در مدت زمان معین صادر می‌گردد.

کارآموز: منظور از کارآموز در این آئین‌نامه فردی است که در آزمون کتبی و مصاحبه برای اخذ مجوز کارشناسی طبقه‌بندی مشاغل موفقیت حاصل نموده است و از طرف اداره کل برای انجام کار عملی به یکی از دفاتر مشاوره فنی برای همکاری در تهیه طرح طبقه‌بندی معرفی شده است.

فصل اول ـ کلیات

ماده1

افراد یا موسسات می‌توانند با اخذ مجوز طبق ضوابط این آئین‌نامه نسبت به تأسیس و تشکیل دفاتر مشاوره فنی جهت تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌های مشمول قانون کار اقدام نمایند.

ماده2

صدور مجوز تاسیس و تشکیل دفاتر برای افراد حقیقی مستلزم آن است که صلاحیت فنی وتخصصی آنان برای انجام امور طراحی طبقه‌بندی مشاغل براساس مفاد این آئین‌نامه به عنوان کارشناس طبقه‌بندی مشاغل مورد تائید قرار گیرد و در مورد موسسات صدور مجوز تاسیس دفتر مستلزم معرفی کارشناس یا کارشناسان طبقه‌بندی مشاغل خواهدبود.

ماده3

منظور از موسسات موضوع ماده یک، موسسات زیر که اختصاراً در این آئین‌نامه موسسات مجاز نامیده می‌شـوند، می‌باشد که این موسسات می‌توانـند با تاسیس دفتر امور طراحی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها را انجام دهند.

الف ـ موسسات خصوصی که بر طبق قانون تجارت به ثبت رسیده و انجام امور طراحی طبقه‌بندی مشاغل جزو وظایف اصلی آنان باشد.

ب ـ دفاتر مهندسین مشاور مدیریت مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه.

ج ـ موسسات دولتی یا وابسته به دولت، موسسات عمومی (شهرداری‌ها ـ سازمان تامین اجتماعی و….)، نهادها و….. که در قانون تاسیس آن‌ها انجام امور طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها پیش‌بینی شده باشد.

تبصره1ـ کارشناسانی که بخواهند با موسسات موضوع این ماده در امر طراحی طبقه‌بندی مشاغل همکاری نمایند مجوز آنان مادام که با موسسات مذکور همکاری داشته باشند اخذ و ضبط گردیده و همزمان با فعالیت در این موسسات، مستقلاً مجاز به فعالیت نخواهندبود.

تبصره2ـ تشکلات کارگری و کارفرمایی (کانون عالی کارفرمایی، کانون عالی شورای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور) نیز می‌توانند با رعایت ضوابط این آئین‌نامه نسبت به اخذ مجوز دفتر مشاوره فنی اقدام نمایند.

ماده4

به منظور نظارت بر حُسن اجرای این آئین‌نامه و انجام وظایفی که در این آئین‌نامه مقررشده هیاتی متشکل از افراد زیر در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود:

ـ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

ـ مدیرکل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت وزارت کار و اموراجتماعی

ـ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

ـ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی

ـ یک نفر نماینده کارگر با انتخاب و معرفی از طرف شورای عالی کار

ـ یک نفر نماینده کارفرما با انتخاب و معرفی از طرف شورای عالی کار

ـ یک نفر نماینده دولت با انتخاب و معرفی از طرف شورای عالی کار

ـ یک نـفر کارشناس مجرب طبقـه‌بندی مشاغل وزارت کار بنـا به پیـشنهاد مدیرکل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت و تائید معاونت روابط کار به عنوان عضو و دبیر هیات

هیئت نسبت به موارد زیر اقدام و اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف: بررسی و تائید صلاحیت و یا رد صلاحیت داوطلبان کارشناسی موضوع ماده2.

ب: رسیدگی به نحوه عملکرد و تخلفات کارشناسان و دفاتر از مقررات این آئین‌نامه با توجه به آرای هیئت‌های استانی موضوع ماده19.

ج: بررسی پیشنهادات واصله از اداره کل راجع به تغییر در مفاد آئین‌نامه و در صورت تائید هیئت پیشنهاد به شورای عالی کار.

د: تصمیم‌گیری درخصوص برگزاری آزمون و صدور گواهینامه توسط اداره کل برای متقاضیان دفاتر مشاوره فنی.

هـ : تصویب دستورالعمل ارزیابی عملکرد و نحوه فعالیت دفاتر مشاوره فنی تدوین‌شده توسط اداره کل.

و: تصمیم‌گیری درخصوص تعیین اولویت شرکت‌کنندگان از نظر قبولی در آزمون برای تاسیس دفتر در استان‌های کشور با توجه به نیاز هر استان.

فصل دوم ـ در تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی

ماده5

دفاتر موضوع این آئین‌نامه بایستی دارای مکان مشخصی که اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود، بوده و نیز امکاناتی نظیر خط تلفن ثابت و دورنگار داشته باشند.

تبصره ـ هرگونه تغییر و تحول در مکان دفاتر مشاوره فنی بایستی ظرف مدت15 روز به اطلاع واحدهای تابعه استانی و اداره کل برسد. (فرم شماره1)

ماده6

مسئولیت قانونی دفاتر با افراد و موسساتی است که مجوز به نام آنان صادر می‌شود و در صورتیکه صاحبان مجوز دو یا چند نفر باشند متضامناً مسئول خواهندبود.

تبصره ـ مجوز دفتر مشاوره فنی قابل انتقال به غیر نیست.

ماده7

دفاتر می‌توانند از خدمات سایر کارشناسان که صلاحیت آنان به تائید رسیده است با جلب همکاری آنان در تهیه و طراحی طبقه‌بندی مشاغل و با اخذ نظر از واحدهای تابعه استانی و موافقت اداره کل استفاده نمایند. این قبیل کارشناسان مادام که با دفاتر مشاوره فنی دیگری همکاری دارند خود مجاز به تنظیم قرارداد تهیه طرح نبوده لاکن می‌بایست مسئولیت تهیه طرح را در چارچوب سهمیه خود برعهده داشته و نام آنان بعنوان کارشناس مجری طرح بایستی در قراردادهای تهیه طرح قید گردد و همکاری لازم را با دفتر ذیربط بعمل آورند.

استفاده از سهمیه تعداد مشاغل این کارشناسان با رعایت ماده 12 این آئین‌نامه صورت خواهدگرفت.

تبصره1ـ دفاتر مشاوره فنی موظف می‌باشند که مشخصات کارشناسانی که با آنان همکاری می‌نمایند در فرمی که از سوی اداره کل تنظیم می‌گردد قید و به واحدهای تابعه ذیربط اعلام نمایند. (فرم شماره2)

تبصره2ـ هرگونه تغییر در تعداد کارشناسان شاغل دردفاتر مشاوره فنی باید به اطلاع اداره کل یا واحدهای استانی برسد.(فرم شماره2)

ماده8

کلیه دفاتر موضوع ماده1 و نیز موسسات مجاز موضوع ماده3 بایستی در چارچوب نظام طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط اقدام و با اداره کل و واحدهای تابعه استانی در کلیه زمینه‌های مرتبط با طبقه‌بندی مشاغل همکاری نمایند.

ماده9

کلیه دفاتر و موسسات موضوع ماده1 و 3 مکلفند به منظور توجیه و آشنایی اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه مربوط ترتیب آموزش‌های لازم را براساس مواد و معیارها و برنامه‌های آموزشی تهیه‌شده توسط اداره کل و همچنین مدرسین مورد تائید اداره کل مذکور به صورت حضوری فراهم آورند.

ماده10

مجوز هر یک از دفاتر که 3 سال متوالی هیچگونه فعالیتی در زمینه طبقه‌بندی مشاغل و یا فعالیت‌های جنبی نظیر تهیه اصلاحیه و متمم و نظایر آن نداشته باشند با نظر اداره کل و واحدهای تابعه استانی لغو خواهدگردید و صدور مجوز برای فعالیت مجدد دفتر موکول به طرح درخواست از سوی فرد ذیربط و بررسی آن در هیات موضوع ماده4 و نظر هیات خواهدبود.

در صورت لزوم با توجه به گزارش واحدهای تابعه استانی و نظر اداره کل می‌توان صدور مجوز برای فعالیت مجدد را موکول به طی دوره کارآموزی مجدد نمود.

ماده11

تعرفه قیمت‌‌ها بابت حق‌الزحمه تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل شامل: تدوین شناسنامه‌های شغلی، ارزیابی مشاغل، تهیه جدول مزد و تطبیق وضع کارکنان با طرح براساس تعداد کارکنان کارگاه و تعرفه قیمت‌ها بابت تهیه اصلاحیه و متمم طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل شامل: تدوین شناسنامه‌های شغلی، ارزیابی مشاغل و تطبیق کارکنان براساس تعداد مشاغل اصلاحی می‌باشد. جدول مربوط به تعرفه قیمت‌های موضوع این ماده برای سال 1389 ضمیمه این آئین‌نامه می‌باشد.

تبصره ـ نرخ‌های مندرج در جدول پیوست با در نظر گرفتن میزان تورم و شرایط اقتصادی کارگاه‌ها حداکثر هر 3 سال یکبار با پیشنهاد اداره کل و تائید هیئت موضوع ماده4 این آئین‌نامه و تصویب شورای عالی کار تعدیل و اصلاح خواهدگردید.

ماده12

تعداد مشاغل مجاز برای ارزیابی به ازای هر کارشناس شاغل در دفاتر در طی یکسال 500 شغل می‌باشد.

تبصره1ـ افزایش سهمیه هر یک از دفاتر بیش از سهمیه تعیین‌شده با توجه به عملکرد دفاتر و ارزیابی بعمل آمده با موافقت اداره کل بلامانع می‌باشد.

تبصره2ـ سهمیه مجاز مشاغل موردارزیابی برای دفاتر به ازای پذیرش هرکارآموز موضوع مواد 10، 15 و 17 این آئین‌نامه تا 20درصد (20%) تعداد مشاغل مجاز مقرر در این ماده با نظر اداره کل قابل افزایش است.

ماده13

قرارداد طراحی طبقه‌بندی مشاغل طبق نمونه تیپ اداره کل تنظیم خواهدشد قرارداد توسط مدیریت و مسئول یا مسئولین دفاتر یا مؤسسات مجاز (حسب مورد) تعهد و امضاء می‌شود لیکن باید نام کارشناس یا کارشناسانی که مجری عملیات قرارداد هستند در آن قید گردد و قرارداد قبل از شروع عملیات جهت تطبیق با ضوابط به تائید اداره کل برسد.

فصل سوم ـ در تائید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناسان

ماده14

تائید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناسان طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده1 با داشتن شرایط زیر و پذیرفته شدن در آزمون مقرر، توسط هیئت موضوع ماده4 این آئین‌نامه صورت می‌گیرد.

1ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

2ـ نداشتن سابقه کیفری موثر به تائید مراجع ذیصلاح.

3ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

4ـ عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی.

5 ـ داشتن حُسن شهرت.

6 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.

7ـ برخورداری از سلامت روانی و جسمانی به ترتیبی که مانع از کار طراحی طبقه‌بندی مشاغل نشود.

8 ـ دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.

9ـ حداقل سن سی سال تمام.

10ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا بالاتر با 4 سال ـ لیسانس با 6 سال و فوق‌دیپلم با 8 سال و دیپلم با 10 سال سابقه تجربی موثر در زمینه طبقه‌بندی مشاغل کارگری با تائید اداره کل.

تبصره1ـ آزمون کتبی در موارد زیر انجام می‌شود:

ـ قوانین و مقررات مربوط به کار و تامین اجتماعی

ـ آمار مقدماتی

ـ اصول طبقه‌بندی مشاغل و استانداردهای مربوط و نظام ارزیابی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی

تبصره2ـ افرادی که قبل از تصویب این آئین‌نامه به موجب ضوابط قبلی بعنوان کارشناس (طراح طبقه‌بندی) مورد تائید قرار گرفته‌اند مادام که مجوز آنان لغو نگردیده باشد با رعایت سایر ضوابط این آئین‌نامه بعنوان کارشناس شناخته می‌شوند.

ماده15

افرادی که واجد شرایط لازم بوده و به ترتیب مقرر براساس این آئین‌نامه انتخاب می‌شوند باید به صورت مشارکت در تهیه حداقل یک طرح، در یکی از دفاتر کارآموزی نمایند. این قبیل افراد به عنوان « داوطلب کارشناسی» طبقه‌بندی مشاغل شناخته می‌شوند در صورتیکه پس از تصویب طرح، عملکرد آنان از سوی هیئت موضوع ماده4 مورد تائید قرار گیرد نسبت به صدور گواهی تائید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناس طبقه‌بندی از سوی اداره کل اقدام خواهدگردید. (فرم شماره3)

تبصره1ـ افرادی که قبلاً در تهیه و تصویب حداقل دو طرح طبقه‌بندی مشاغل مشارکت فعال داشته‌اند و این موضوع مورد تائید اداره کل قرار گیرد می‌توانند با تصویب هیئت موضوع ماده4 این آئین‌نامه از طی دوره کارآموزی مقرر در این ماده معاف شوند.

تبصره2ـ برای کارشناسانی که گواهی تائید صلاحیت فنی و تخصصی آنان طبق این آئین‌نامه صادر شده است (فرم شماره4) در صورتیکه درخواست تاسیس دفتر مشاوره فنی نمایند، (فرم شماره5) و همچنین در بخش دولتی یا خصوصی و موسسات وابسته به دولت، موسسات عمومی غیردولتی، نهادها و نظایر آن اشتغال تمام‌وقت نداشته باشند پروانه تاسیس دفتر مشاوره فنی (فرم‌های شماره6 و 7) برای آنان صادر خواهدگردید.

تبصره3ـ در صورتیکه از تاریخ صدور گواهی تایید صلاحیت فنی و تخصصی ظرف مدت 3 سال از سوی کارشناسان مربوط (مشمولین تبصره2) نسبت به درخواست و اخذ پروانه دفتر مشاوره فنی اقدام نشود مشمول ماده 10 این آئین‌نامه واقع خواهدگردید.

تبصره4ـ هیچ کارشناسی نمی‌تواند جز از طریق تاسیس دفتر مشاوره فنی و یا فعالیت در یکی از دفاتر تاسیس‌شده (طبق ماده7 این آئین‌نامه) در زمینه تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل فعالیت نماید.

ماده16

اداره کل و واحدهای تابعه از همکاری تشکل کارفرمایی قانونی ذیربط (انجمن صنفی کارفرمایی و یا کانون مربوط) در امور مربوط به تشکیل و نظارت بر فعالیت دفاتر با رعایت مقررات قانونی و از طریق تنظیم تفاهم‌نامه بهره‌مند خواهندگردید.

ماده17

کلیه دفاتر موظفند به نسبت تعداد کارشناسان خود براساس سهمیه‌های که برای آنان از سوی اداره کل تعیین می‌شود کارآموزی داوطلبان کارشناسی موضوع ماده15 را عهده‌دار گردند. عملکرد این افراد پس از طی دوره کارآموزی، مجدداً توسط اداره کل و واحدهای تابعه استانی موردارزیابی قرار خواهدگرفت و هرگاه دفتر مشاوره فنی در مورد عملکرد کارآموز مسامحه نموده باشد براساس موضوع مواد 19 و 20 این آئین‌نامه با دفتر ذیربط رفتار خواهدشد.

ماده18

مدیران کل و معاونان اداره کل با حداقل 5 سال سابقه خدمت در پست‌های سازمانی و همچنین روسای ادارات، کارشناسان، کاردانان و کمک کارشناسان اداره کل و واحدهای تابعه استانی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار عملی در امر طبقه‌بندی مشاغل (که احکام کارگزینی آنان برای مدت مذکور و در یک یا مجموعه‌ای از پست‌های سازمانی: طبقه‌بندی مشاغل، مزد و بهره‌وری باشد) و پس از فراغیت از خدمت، متقاضی صدور مجوز کارشناسی طبقه‌بندی و تأسیس دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی باشند از شرکت در آزمون و مصاحبه معاف بوده و مجوز آنان با داشتن شرایط فوق حسب تائید هیئت موضوع ماده4 صادر می‌گردد.

تبصره1ـ مدیران کل واحدهای تابعه استانی و معاونان روابط کار این واحدها در صورت داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت در پستهای سازمانی مربوط و تائید صلاحیت آنان از نظر تسلط بر ضوابط طبقه‌بندی مشاغل به تشخیص هیئت ماده4 می‌توانند مشمول معافیت فوق واقع گردند.

تبصره2ـ با نظر هیئت ماده 4 و با در نظر گرفتن شرایط شغلی و عملکرد متقاضیان مشمول این ماده و تبصره1 می‌توان در صورت لزوم نسبت به تعیین دوره کارآموزی برای آنان اقدام نمود.

تبصره3ـ کارکنان واحدهای تابعه استانی واجد شرایط این ماده چنانچه حاضر به فعالیت در استان مربوط شوند سابقه کار عملی از 10سال به 7 سال کاهش می‌یابد.

فصل چهارم ـ رسیدگی به تخلفات و عملکرد دفاتر مشاوره فنی و کارشناسان

ماده19

در صورت اعلام گزارش مبنی بر وقوع تخلف از سوی هر یک از مسئولان دفاتر مشاوره فنی و یا کارشناسان شاغل در دفاتر توسط بازرسان و کارشناسان اداره کل و واحدهای تابعه استانی، مدیران کارگاه‌ها، کمیته‌های طبقه‌بندی، شوراهای اسلامی و دیگر افراد ذیربط و احراز احتمال تخلف موضوع ابتدا در هیئت استانی و سپس در هیئت موضوع ماده4 مورد رسیدگی واقع می‌گردد.

تبصره1ـ هیئت استانی متشکل از مدیرکل کار و امور اجتماعی (رئیس هیئت)، معاون روابط کار یا رئیس روابط کار، رئیس بازرسی کار، رئیس حراست و کارشناس طبقه‌بندی مشاغل استان (دبیر هیئت) و کارشناس حقوقی استان بدون داشتن حق رای تشکیل و تصمیمات آن در اجرای مواد20 و 21 این دستورالعمل با اکثریت آرا خواهدبود. در غیاب مدیرکل کار و امور اجتماعی با موافقت او معاون روابط کار ریاست هیئت را عهده‌دار خواهدبود.

تبصره2ـ در صورت اعتراض مسئولان و کارشناسان دفاتر نسبت به رأی صادره از سوی هیئت استانی می‌توانند مدارک و مستندات خود را به اداره کل جهت طرح در هیئت موضوع ماده4 ارائه نمایند.

تبصره3ـ تصمیمات هیئت استانی در مورد تعلیق فعالیت دفتر صرفاً در محدوده حوزه استان مربوط نافذ خواهدبود.

ماده20

اهم موارد قابل رسیدگی به قرار زیر است:

الف : دادن گزارش خلاف واقع یا اطلاعات نادرست مرتبط با تهیه طرح به هر یک از مراجع ذیصلاح.

ب : واگذاری تمام یا قسمتی از تعهدات قرارداد طراحی طبقه‌بندی به سایر اشخاص بدون هماهنگی با اداره کل و واحدهای تابعه استانی.

ج : سهل‌انگاری در توجیه اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل یا القای اطلاعات نادرست به آنان.

د: تخطی از نظام ارزیابی مشاغل وزارت کار و اموراجتماعی، ضوابط، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مربوط.

هـ : سهل‌انگاری و مسامحه در تهیه مراحل طرح به نحوی که موجب اختلال و مشکلات در محیط کارگاه شود.

و: عدم همکاری در زمینه مسائل مرتبط با اداره کل، واحدهای تابعه استانی و شهرستانی در صورت اقتضاء .

ز: هرگونه اقدام در زمینه مرتبط با طبقه‌بندی مشاغل یا سیستم‌های مزدی و نظایر آنها بدون هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی بطوری که طبق تشخیص وزارتخانه مذکور دارای آثار سوء و تبعات منفی باشد.

ح: عدم همکاری موثر با کارشناسان بررسی‌کننده طرح یا اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه.

ط: هرگونه سوء استفاده از مجوز کارشناسی یا دفتر.

ک: عدم همکاری در مورد پذیرش کارآموزان موضوع مواد 15 و 17 یا مسامحه در مورد آنان.

گ: انجام هرگونه عملی که مغایر با شئون شغلی کارشناسی یا دفتر مشاوره فنی باشد.

ل: عدم حضور به موقع در کارگاه به منظور توجیه و پاسخگویی به اعتراضات پرسنل در هنگام اجرای طرح و پس از صدور احکام کارگران در مهلت‌های تعیین‌شده در قرارداد.

م: عدم ارائه طرح کامل در فرجه زمانی از تاریخ عقد قرارداد بدون دلایل توجیهی.

ماده21

چگونگی ارزیابی عملکرد دفاتر و کارشناسان موضوع این آئین‌نامه براساس دستورالعملی خواهدبود که توسط اداره کل تهیه و به تائید هیئت موضوع ماده4 می‌رسد و هر سال اشخاص مذکور براساس آن مورد ارزیابی قرار خواهندگرفت. چنانچه براساس معیارهای مقرر در دستورالعمل نمرات مکتسبه کمتر از میزان مقرر باشد برابر مفاد دستورالعمل با آنان برخوردار خواهدشد.

ماده22

تصمیماتی که در اجرای مواد 19 و 20 در مورد متخلفین اتخاذ خواهدشد به قرار زیر است:

الف: تذکر کتبی با درج در پیشینه خدمتی توسط هیئت استانی.

ب: تعلیق مجوز کارشناسی و دفتر برای مدت 6 ماه تا یک سال ضمن تعیین تکلیف قراردادهای در دست اجرا توسط هیئت استانی.

ج: تعلیق مجوز فعالیت کارشناس و دفتر بیش از یک سال و حداکثر تا دو سال توسط هیئت موضوع ماده4 با تعیین تکلیف قراردادهای در دست اجرا.

د: لغو مجوز کارشناس و دفتر برای همیشه توسط هیئت موضوع ماده4.

تبصره ـ مدت تعلیق مجوز موضوع بندهای (ب و ج) جزء مدت مقرر در ماده10 محسوب می‌گردد.

ماده23

این آئین‌نامه در 4 فصل 23 ماده و 22 تبصره در تاریخ 17/5/1389 به‌تصویب شورای عالی کار رسید و از تاریخ مذکور جایگزین آئین‌نامه مصوب مورخ1/7/1369 شورای عالی کار خواهدبود.

وزیر کار و امور اجتماعی ـ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی