اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت مصوب ۱۳۸۴

الحاق متني به عنوان ماده ( 11 ) به آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار

 

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 211610 مورخ 12/12/1383 و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (97) قانون كار ‌ـ‌ مصوب 1369 ‌ـ‌ بند خ ماده (39) قانون استخدام كشوري ‌ـ‌ مصوب 1345‌ـ‌ و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت مصوب 1370‌ـ‌ تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (11) به آيين‌نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار، موضوع تصويبنامه شماره 11615/ت26734هـ مورخ 21/6/1383 افزو‌ده مي‌شود:
ماده 11 ‌ـ‌ كارشناسان بهداشت محيط شاغل در و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي و‌ابسته به شرط دارابودن پست سازماني بهداشت محيط و با رعايت ماده (9) اين آيين‌نامه از تاريخ 1/5/1384 مشمول دريافت فوق‌العاده سختي شرايط محيط كار و فوق‌العاده جذب كارشناسان بهداشت كار مندرج در مواد (6) و (7) اين آيين‌نامه مي‌شوند.

محمد رضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور