اصلاح ماده ۹ آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت مصوب ۱۳۸۴

اصلاح ماده (9) آیین نامه شرایط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15 / 6 / 1385 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 40214 / 92777هـ/ب مورخ 17 / 3 / 1385 تصویب نمود:

از تاریخ اعلام ایراد در ماده (9) آیین نامه شرایط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار، موضوع تصویب نامه شماره 11615/ت26734هـ مورخ 21 / 6 / 1383 عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» قبل از عبارت «از محل صرفه جویی های» اضافه می گردد.

پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور