اصلاح ماده ۹ آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت مصوب ۱۳۸۴

اصلاح ماده (9) آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 15 / 6 / 1385 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 40214 / 92777هـ/ب مورخ 17 / 3 / 1385 تصويب نمود:

از تاريخ اعلام ايراد در ماده (9) آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار، موضوع تصويب نامه شماره 11615/ت26734هـ مورخ 21 / 6 / 1383 عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» قبل از عبارت «از محل صرفه جويي هاي» اضافه مي گردد.

پرويز داودي- معاون اول رئيس جمهور