بخش‌نامه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقي 1398

نحوه احضار اشخاص حقوقي مصوب 1398,06,16

نظر به اينكه در پاره اي از پرونده هاي مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقي به ويژه مراكز اقتصادي و توليدي نظير پرونده هاي مربوط به حوادث حين انجام كار، احضار مديرعامل ممكن است در روند توليد و فعاليت اقتصادي بنگاه مربوط اثرات منفي داشته باشد لذا با عنايت به تأكيدات مقام معظم رهبري «مدظلّه العالي» مبني بر ضرورت حمايت از رونق توليد و تقويت اقتصاد كشور، به دادسراها و محاكم دادگستري ابلاغ مي گردد: با عنايت به مفاد مواد 688 و 689 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در مورد پرونده هاي مرتبط با اشخاص حقوقي لازم است به جاي احضار مديرعامل با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار شود تا نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد و با حضور نماينده شخص حقوقي تحقيقات مقدماتي برابر ضوابط صورت پذيرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مديرعامل باشد به گونه اي كه اقدامات قضايي موجب اخلال در روند توليد و اشتغال نگردد، رسيدگي قضايي انجام شود.

رئيس قوه قضائيه – سيد ابراهيم رئيسي