بخش‌نامه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی 1398

نحوه احضار اشخاص حقوقی مصوب 1398,06,16

نظر به اینكه در پاره ای از پرونده های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراكز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده های مربوط به حوادث حین انجام كار، احضار مدیرعامل ممكن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تأكیدات مقام معظم رهبری «مدظلّه العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد كشور، به دادسراها و محاكم دادگستری ابلاغ می گردد: با عنایت به مفاد مواد 688 و 689 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 4 /12 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وكیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه ای كه اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.

رئیس قوه قضائیه – سید ابراهیم رئیسی