تصویب نامه در خصوص درآمد ارزی کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور مصوب ۱۳۷۸

تصویبنامه در خصوص درآمد ارزی کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور

تصویبنامه در خصوص درآمد ارزی کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور
مصوب 1378,03,05

هیات وزیران در جلسه مورخ 5/3/1378 به استناد ماده ( 6 ) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374 – و بند ( 2 ) ماده ( 10 ) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 – تصویب نمود:

– کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره از وزارت کار و امور اجتماعی هستند، می توانند به صورت جمعی یا فردی درآمدهای ارزی خود را از طریق شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور به شعب بانکهای مربوط در داخل کشور منتقل نمایند و طبق نرخ های مرضی الطرفینی به اشخاص ثالث واگذار کنند.

– واردات کالا های ورود مجاز در مقابل صادرات از محل منابع ارزی مذکور در بند یک این تصویب نامه ، از طریق گشایش اعتبار اسنادی مجاز است .

حسن حبیبی-معاون اول رییس جمهور