دستورالعمل شماره 16 روابط کار

دستورالعمل شماره ۱۶ روابط کار به شماره ۱۲۱۹۸۷۰ مورخ ۱۳۸۹ درباره استفاده از نمونه آیین نامه انضباط کار برای تهیه و تدوین آیین نامه انضباطی کار در کارگاه ها

1- نمونه تهیه شده می بایست کلیه ادارات کار و امور اجتماعی سطح استان در دسترس کارفرمایان و مراجعان قرار گیرد.
2- در تدوین ایین نامه انضباط کار استفاده از این نمونه اختیاری میباشد به طریق اولی کارفرمایان می توانند فقط از قسمت هایی از آن استفاده نموده و تغییرات مورد نظر خود را در آن به عمل آورند.
3-در مواردی که ضرورت ایجاب نماید در نمونه تهیه شده قسمتهایی به صورت نقطه چین مشخص شده است بنابراین تکمیلی قسمت ها با توجه به شرایط هر آیین نامه تفاوت دارد.
5-مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد ان بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران کارشناسان و کارکنان رسانده شود