دستورالعمل شماره 5 روابط کار

دستورالعمل ۵ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار به شماره ۳۷۰۲۵ مورخ ۱۳۸۷ در زمینه رابطه سه سویه کار موضوع ماده ۱۳ قانون کار

1- در قرارداد پیمانکاری چنان پیمان دهنده پیمان کار موظف به انجام تعهدی به نفع کارگر نمایند پیمانکار مکلف است تعهد مقرر انجام دهد.

2-در رسیدگی به دعاوی مربوط به رابطه سه سویه کار چنانچه لازم باشد مراجع حل اختلاف می تواند از پیمان دهنده نیز برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آورد.

3-چنانچه موضوع دعوا یا خواسته خواهان ایجاب نماید لازم است نسخه ای از قرارداد پیمانکاری و سایر مدارک و مستندات مربوط نیز از پیمان دهنده یا پیمانکار اخذ و در رسیدگی و صدور رای ملحوظ گردد.

4-در صورتی که پیمان دهنده به وظایف مقرر در ماده ۱۳ قانون کار عمل ننماید در برابر کارگر ضامن بوده و مرجع صالح برای اجرای تبصره دو ماده ۱۳ قانون کار محاکم دادگستری می باشند بنابراین مراجع حل اختلاف در در صورتی که کارگر ذی حق باشد صرفا علیه پیمانکار اقدام به صدور رای نموده و صالح به صدور رای علیه پیمان دهنده نمیباشند
در صورتی که رای صادره از سوی مراجع حل اختلاف علیه پیمانکار قابل اجرا نباشد و پیمان دهنده نیز در مقررات ماده 13 را رعایت نکرده باشد کارگر میبایست برای اعمال ماده مذکور به محاکم دادگستری مراجعه نماید.

5- مفاد این دستورالعمل لازم الاجرا بوده باید بلا بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان رسانده شود
شکور ابراهیمی مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار