دستورالعمل شماره 7 روابط کار

دستورالعمل ۷ معاونت روابط کار وزارت کار و اموز اجتماعی به شماره ۱۱۳۶۳۷ مورخ ۱۳۸۷ در خصوص اشخاص حقوقی

 

راس محترم سازمان های کار و امور اجتماعی سلام علیکم
همانگونه که مطلعید تسهیل در آیین دادرسی و رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی رسیدگی به آن اختلافات از اهداف تعیین شده وزارت کار و امور اجتماعی می باشد. با این حال یکی از مواردی که موجب اطاله دادرسی شده یا در مرحله اجرا اشکالاتی و ایجاد و بار مضاعفی را متوجه واحدهای اجرایی مینماید. برداشتها و رویه های متفاوت از نظر ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی در سطح واحد های کار و امور اجتماعی مراجع حل اختلاف است.
دستورالعمل شماره ۷ روابط کار
1-هر سازمانی که برابر قانون تشکیل شده و دارایی های آن از دارایی اعضای آن مجزا است. از قبیل سازمان ها و موسسات دولتی شرکت های دولتی موسسات عمومی غیر دولتی شرکتهای تجاری و تعاونی شوراهای محلی و دهداری ها و دهیاری ها و شهرداری ها انجمنها و اتحادیه های صنفی و نظایر آن دارای شخصیت حقوقی میباشند.

2-با توجه به ماده ۵۸۸ قانون تجارت شخص حقوقی دارای همان حقوق و تکالیف است انسان از ان بهره‌مند است به جز حقوق و تکالیفی که خاص انسان است نظیر حق بنوت ابوت و زوجیت و با عنایت به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شخص حقوقی می تواند طرف دعوا قرار گیرد
بنابراین هنگام که در مراجع حل اختلاف شخص حقوقی طرف دعوا قرار می گیرد رای صادر می بایست به نفع یا به ضرر شخص حقوقی صادر شود و از صدور رای له یا علی اعضای نمایندگان و ارکان شخص حقوقی نظیر سهامداران یا مدیرعامل خودداری شود.

3-آیین نامه بر اساس ماده ۱۶۶ قانون کار و آیین نامه اجرای آن اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف در عهده واحد اجرای احکام دادگستری می باشد در صورت استعلام اداره کار و امور اجتماعی نسبت به اعلام نام نماینده شخص حقوقی مدیرعامل مدیرمسئول و حسب مورد در زمان صدور رای به واحد مذکور اقدام مینماید
روسای سازمان های کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و نکات آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود
ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار