دستورالعمل شماره 8 روابط کار

دستورالعمل ۸ معاونت روابط کار وزارت کار و اموز اجتماعی به شماره ۸۵۵۵۸ مورخ ۱۳۸۸ 

1- ارتش جمهوری اسلامی ایران مجموعه ستاد مشترک نیروی زمینی، هوایی، دریایی و سازمانهای وابسته به آن اطلاق می‌گردد و وزارت دفاع نیز بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی ارتش را بر عهده دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مجموعه ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه نیرو های زمینی هوایی دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق می شود
برابر ماده ۳۷ قانون ارتش خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت نامحدود بنا به تشخیص سازمان های استخدام کننده به موجب آیین نامه خواهد بود که توسط وزارت دفاع با هماهنگی ستاد مشترک و نیرو سه گانه تهیه و تصویب هیئت وزیران می رسد

2-حسب ماده ۲۴ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خرید خدمت اشخاص بنابه ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمان استخدام کننده به موجب آیین نامه موضوع ماده ۳۷ قانون ارتش میباشد

3- ایین نامه موضوع ماده ۳۷ قانون ارتش تحت عنوان ایین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین، محدود و متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نباشد در تاریخ 30/10/1369 به تصویب هیئت وزیران رسیده است که مقررات این آیین نامه از مقررات خاص استخدامی پیش بینی شده در ماده ۱۸۸ قانون کار می باشد.

4-با توجه به مستندات قانونی فوق اشخاصی که در مجموعه ارتش و سپاه در چهارچوب ضوابط ایین نامه ماده ۳۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و به موجب قرارداد خرید خدمت به کار گرفته می‌شوند به لحاظ استخدامی تابع مقررات ان ایین نامه بوده و به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار مشمول مقررات قانون قرار نمی گیرند بنابراین مستند به ماده ۱۵۷ قانون کار مراجع حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط می باشد.
5-عدم رعایت قیود و شروط مندرج در ایین نامه مذکور نظیر قید مدت یک سال در ماده ۱ ان ایین نامه یا شرایط در فراز آخر ماده یاد شده موجب خروج از شمول ایین نامه شمولیت قانون کار بر رابطه کارکنان خرید خدمت ارتش جمهوری اسلامی ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نخواهد بود.
6-مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و لازم است دستورالعمل به انضمام نسخه از ایین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص و معین محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیر نباشد که ضمیمه این دستورالعمل می باشد بلافاصله پس از ابلاغ در اختیار کلیه اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان و کارکنان ذی ربط گذاشته شده نظارت لازم بر اجرای آن معمول گردد.
ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار