دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت مصوب ۱۳۹۰

دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شورايعالي كار در مورد كارگران كارمزدي دائم و موقت (بخشنامه شماره ۲۱۵۳۷۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي)

در اجراي بند ۴ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع مصوب مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شورايعالي كار، بدينوسيله نحوه اجراي بخشنامه مذكور را در مورد كارگران كارمزدي اعلام مي نمايد:

۱- نحوه اعمال ۱۰ درصد افزايش بند ۱ بخشنامه

نرخ هاي كارمزدي در سال ۱۳۹۲ (به نسبت آخرين كارمزد در سال ۱۳۹۱) در مورد كارگران كارمزدي (اعم از موقت يا دائم) به مأخذ ۱۰ درصد افزايش مي يابند. در صورتي كه كارگران داراي بخش ثابت مزد (علاوه بر كارمزد) باشند، اين بخش نيز بايستي ۱۰ درصد افزايش يابد.

تبصره: چنانچه نرخ يا ملاك هاي كارمزدي تابع قسمت ثابت مزد بوده و يا به عبارت ديگر به صورت درصدي از قسمت ثابت مزد تعيين شده باشند، در اين صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۰ درصد افزايش خواهد گرديد. (زيرا با اين عمل نرخ يا ملاك هاي كارمزدي نيز به دليل تبعيت از قسمت مذكور خودبخود دستخوش افزايش خواهد شد)

۲- چگونگي اعمال افزايش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه

علاوه بر افزايش ۱۰ درصد بر روي قسمت ثابت مزد، قسمت مذكور در سال ۱۳۹۲ روزانه ۱۹۴۸۵ ريال ديگر نيز افزايش خواهد يافت و در صورتي كه كارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۳۹۲ روزانه ۱۹۴۸۵ ريال در اجراي مصوبه شورايعالي كار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گرديد.

تبصره: در صورتي كه مجموع دريافتي كارگران بابت بخش ثابت و مغير مزد كمتر از ۱۶۲۳۷۵ ريال در روز گردد، ‌ملاك محاسبه و پرداخت آن به كارگران كارمزد همان ۱۶۲۳۷۵ ريال خواهد بود.

۳- اعطاي مزد سنوات:

علاوه بر افزايش كارمزد، كارگران كارمزدي نيز بر حسب آن كه مشمول طرح طبقه بندي مشاغل باشند يا خير،‌ حسب مورد و مطابق دستورالعمل هاي ذيربط از پايه سنواتي موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برخوردار خواهند شد.

اسماعيل ظريفي آزاد- مدير كل روابط كار و جبران خدمت