دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت مصوب ۱۳۹۰

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شورایعالی كار در مورد كارگران كارمزدی دائم و موقت (بخشنامه شماره ۲۱۵۳۷۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی)

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موضوع مصوب مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شورایعالی كار، بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذكور را در مورد كارگران كارمزدی اعلام می نماید:

۱- نحوه اعمال ۱۰ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه

نرخ های كارمزدی در سال ۱۳۹۲ (به نسبت آخرین كارمزد در سال ۱۳۹۱) در مورد كارگران كارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به مأخذ ۱۰ درصد افزایش می یابند. در صورتی كه كارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر كارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۰ درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاك های كارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۰ درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاك های كارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذكور خودبخود دستخوش افزایش خواهد شد)

۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه

علاوه بر افزایش ۱۰ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذكور در سال ۱۳۹۲ روزانه ۱۹۴۸۵ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی كه كارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۳۹۲ روزانه ۱۹۴۸۵ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی كار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره: در صورتی كه مجموع دریافتی كارگران بابت بخش ثابت و مغیر مزد كمتر از ۱۶۲۳۷۵ ریال در روز گردد، ‌ملاك محاسبه و پرداخت آن به كارگران كارمزد همان ۱۶۲۳۷۵ ریال خواهد بود.

۳- اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش كارمزد، كارگران كارمزدی نیز بر حسب آن كه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر،‌ حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

اسماعیل ظریفی آزاد- مدیر كل روابط كار و جبران خدمت