دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۰ شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند.

در اجراي بند 4بخشنامه شماره 152327 مورخ 24/12/1390 وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع مصوبه مورخ 24/2/1390 شورايعالي كار، نحوه‌ اجراي مصوبه مزبور را در كارگاه‌هاي داراي طرح طبقه‌ بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام مي‌دارد:

الف: نحوه اجراي بند يك بخشنامه راجع به افزايش مزد مبنا

به مزد شغل كليه كارگران از ابتداي سال 131 روزانه 7 درصد (به نسبت آخرين مزد شغل آنان در سال 1390)‌ به اضافه روزانه 12093 ريال اضافه مي‌شود. به عبارت ديگر:

مزد شغل روزانه در سال 1391=12093+(07/1 x آخرين مزد شغل روزانه در سال 1390)

تبصره 1: با توجه به تكليف مقرر در تبصره بند يك بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزايشات فوق الذكر كمتر از 129900 ريال در روز شود، مبلغ 129900 ريال ملاك خواهد بود.

تبصره 2: به ساير عناصري كه بر طبق دستور‌العمل اجرايي طرح‌هاي طقه‌ بندي يا عرف و رويه‌ كارگاه جزئ مزد تلقي شده و تا پايان سال 1390 برقرار گرديده‌اند (علاوه بر افزايشي كه بر روز مزد شغل‌ها ايجاد مي‌شود) باستي از اول سال 1391 معادل 7 درصد اضافه شود. از قبيل مزد رتبه، حق پست، مزاياي سختي كار، مزاياي ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پايان سال1390) و نظاير آن‌ها.

تبصره 3: هم چنين در اجراي بندي 1 بخشنامه، ضرايب جداول مزدي طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل معادل 7 درصد نسبت به ضرايب سال گذشته (سال 1390)، از ابتداي سال 1391 افزايش خواهد يافت.

ضمناً ضرايب مذكور ملاك تعيين مزد رتبه، مزاياي حق پست، مزاياي سختي كار، مزاياي ماندگاري و غيره (براي كارگاه‌هايي كه داراي چندين مزايايي طبق طرح‌ طبقه‌بندي مشاغل مي‌باشد.) در سال 1391 خواهد بود.

ب: نحوه‌ اجراي تبصره 1 بند 2 بخشنامه راجع به نرخ پايه سنوات در سال 1391

جدول دستمزد سنوات در گروه‌هاي بيست‌ گانه در سال 1391 به شرح ذيل است كه در اجراي تبصره يك بند 2 بخشنامه شماره 152327 مورخ 24/12/1390 در مورد كارگراني كه از 1/1/1391 به بعد داراي يكسال سابقه خدمت باشند و يا يكسال از آخرين ترفيع آنان سپري شده باشد، متناسب با گروه شغلي مربوطه معادل ريالي يك پايه با نرخ مقرر برقرار مي‌شود.

تبصره: مزد سنوات (پايه) كه در اجراي مصوبه اخير شورايعالي كار در سال 1391 و طبق جدول موضوع اين بند داده مي‌شود، مشمول افزايش 7 درصد نمي‌شود.

جدول نرخ پايه (سنوات) در گروه‌هاي بيست گانه – (ارقام ريال در روز)
گروه نرخ پايه
1 2500
2 2600
3 2700
4 2800
5 2900
6 3000
7 3100
8 3200
9 3300
10 3400
11 3500
12 3700
13 3900
14 4100
15 4300
16 4500
17 4700
18 4900
19 5100
20 5300

ج: نحوه اجراي بند 4 بخشنامه راجع به افزايش مزدناشي از ارتقاء:

در كليه واحدهايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند، نحوه ارتقاء شغل كاركنان و احتساب افزايش مزد ناشي از آن‌، مطابق ضوابط مندرج در دستور العمل اجرايي طرح طبقه‌ندي مشاغل خواهد بود. نحوه كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل، مطابق جدول پيوست مي‌باشد.

در كارگارگاه‌هايي كه فاقد طرح طبقه‌ بندي مشاغل مصوب مي‌باشند، اضافه مزد ناشي از ارتقاء بايستي برابر ضوابط مزدي يا رويه‌هاي متداول كارگاه در گذشته تعيين و پرداخت شود.