دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۰ شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند.

در اجرای بند 4بخشنامه شماره 152327 مورخ 24/12/1390 وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 24/2/1390 شورایعالی كار، نحوه‌ اجرای مصوبه مزبور را در كارگاه‌های دارای طرح طبقه‌ بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام می‌دارد:

الف: نحوه اجرای بند یك بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل كلیه كارگران از ابتدای سال 131 روزانه 7 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 1390)‌ به اضافه روزانه 12093 ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال 1391=12093+(07/1 x آخرین مزد شغل روزانه در سال 1390)

تبصره 1: با توجه به تكلیف مقرر در تبصره بند یك بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذكر كمتر از 129900 ریال در روز شود، مبلغ 129900 ریال ملاك خواهد بود.

تبصره 2: به سایر عناصری كه بر طبق دستور‌العمل اجرایی طرح‌های طقه‌ بندی یا عرف و رویه‌ كارگاه جزئ مزد تلقی شده و تا پایان سال 1390 برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی كه بر روز مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) باستی از اول سال 1391 معادل 7 درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی كار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال1390) و نظایر آن‌ها.

تبصره 3: هم چنین در اجرای بندی 1 بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معادل 7 درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال 1390)، از ابتدای سال 1391 افزایش خواهد یافت.

ضمناً ضرایب مذكور ملاك تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی كار، مزایای ماندگاری و غیره (برای كارگاه‌هایی كه دارای چندین مزایایی طبق طرح‌ طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد.) در سال 1391 خواهد بود.

ب: نحوه‌ اجرای تبصره 1 بند 2 بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال 1391

جدول دستمزد سنوات در گروه‌های بیست‌ گانه در سال 1391 به شرح ذیل است كه در اجرای تبصره یك بند 2 بخشنامه شماره 152327 مورخ 24/12/1390 در مورد كارگرانی كه از 1/1/1391 به بعد دارای یكسال سابقه خدمت باشند و یا یكسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یك پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره: مزد سنوات (پایه) كه در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی كار در سال 1391 و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود، مشمول افزایش 7 درصد نمی‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه‌های بیست گانه – (ارقام ریال در روز)
گروه نرخ پایه
1 2500
2 2600
3 2700
4 2800
5 2900
6 3000
7 3100
8 3200
9 3300
10 3400
11 3500
12 3700
13 3900
14 4100
15 4300
16 4500
17 4700
18 4900
19 5100
20 5300

ج: نحوه اجرای بند 4 بخشنامه راجع به افزایش مزدناشی از ارتقاء:

در كلیه واحدهایی كه دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل كاركنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن‌، مطابق ضوابط مندرج در دستور العمل اجرایی طرح طبقه‌ندی مشاغل خواهد بود. نحوه كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصیل، مطابق جدول پیوست می‌باشد.

در كارگارگاه‌هایی كه فاقد طرح طبقه‌ بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول كارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.