دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار مصوب ۱۳۸۷

دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (170) قانون کار (تصویبنامه شماره 737/ت38220ک 10/1/1387 هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی)

وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 72884 /ت 34452 هـ مورخ 9 /11 /1384 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد بند (ب) ماده (167) و ماده (170) قانون کار -مصوب 1369- و با رعایت تصویب نامه یادشده، دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمودند:

دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (170) قانون کار

ماده 1

در اجرای ماده (167) قانون کار -مصوب 1369- شورای عالی کار که در این دستورالعمل به اختصار شورا نامیده می شود متشکل از اعضای زیر است:

الف- وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رییس شورا.

ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفراز آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی)، با معرفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان.

د- سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی ) با معرفی کانون عالی شورای اسلامی کار.

هـ- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی.

و – رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

تبصره- در صورت عدم تشکیل یا فقدان اعتبار هر یک از کانونهای عالی یادشده، انتخاب نماینده کارفرمایان و کارگران در اجرای تبصره (2) ماده (136) قانون کار با وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.

ماده 2

جلسات شورا، در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد. در صورت ضرورت حسب مورد با نظر وزیر کار و امور اجتماعی در محل دیگری تشکیل خواهد شد.

ماده 3

جلسات عادی شورا هر ماه حداقل یک بار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد. در موارد ضروری، جلسات فوق العاده بنا به تشخیص رییس شورا یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل خواهد شد.

ماده 4

هریک از کانونهای یادشده باید علاوه بر اعضای اصلی، سه نفر به عنوان عضو علی البدل به شورا معرفی نمایند. به طوری که به ازای هر عضو اصلی همواره یک عضو علی البدل جایگزین گردد.

تبصره 1- در صورتی که در خلال عضویت، هر یک از اعضای اصلی این ماده فوت نماید و یا شرایطی را که به اعتبار آن برای نمایندگی شورا معرفی شده اند از دست بدهند، مانند استعفا، بازنشستگی، خاتمه خدمت، خروج از عضویت کانون عالی مربوط و نظایر آنها، غیبت غیرموجه در دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در طول سال تقویمی، عضویت آنها در شورا خاتمه یافته و برای باقیمانده مدت، عضو یا اعضای جدید مطابق این ماده به ترتیب فهرست معرفی شدگان انتخاب می شوند.

تبصره 2 – در صورت مرخصی و عدم حضور اعضای اصلی در جلسه، اعضای علی البدل با داشتن حق رأی شرکت خواهند کرد.

تبصره 3 – کانونهای عالی موضوع بندهای «ج» و «د» ماده (1) می توانند قبل از اتمام دوره عضویت هر یک از نمایندگان یادشده، به عضویت وی خاتمه داده و فرد دیگری را برای باقیمانده مدت عضویت معرفی نمایند.

ماده 5 (اصلاحی 11/08/1389)

اعضای شورا مرکب از (11) نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل (7) نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت . مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 6

مدت عضویت هریک از نمایندگان کارفرمایان یا کارگران (اعم از اصلی یا علی البدل) در شورا دو سال است و انتخاب مجدد آنها مجاز است.

ماده 7

دبیر شورای یا پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورا تعیین می گردد.

تبصره- شورا دارای یک دبیرخانه دایمی، تحت سرپرستی دبیر شورا خواهد بود که تهیه و تنظیم دستور جلسات و همچنین صورت جلسات، دعوت از اعضاء، تنظیم امور دفتری، انجام مکاتبات لازم، حفظ و نگهداری و ثبت اوراق و اسناد و تهیه توضیحات لازم برای دستور جلسات و اعلام آگهی تصمیمات شورا را عهده دار خواهد بود.

ماده 8

تشکیلات مورد نیاز دبیرخانه شورا به پیشنهاد دبیر شورا تعیین و نیازهای پرسنلی و پشتیبانی توسط وزارتخانه یادشده تأمین می شود.

تبصره 1– دبیر شورا موظف است خلاصه مذاکرات و تصمیمات شورا را در صورت جلسه قید و آن را به امضای اعضا برساند. آن بخش از مصوبات شورا که برای افراد ایجاد حق و یا تکلیف می نماید، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، برای اطلاع درج می گردد.

تبصره 2- دبیر شورا دستور جلسات را با نظر رییس شورا تنظیم و حداقل (72) ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضاء می رساند. دبیر شورا می تواند حسب ضرورت از افراد صاحب نظر دعوت به عمل آورد. افراد یادشده بدون داشتن حق رأی و فقط به منظور اظهارنظر کارشناسی در جلسه شرکت خواهند نمود.

ماده 9

شورا می تواند در موارد ضروری و به منظور انجام بررسی های لازم نسبت به مسائلی که نیاز به کارشناسی دارد، اقدام به تشکیل کارگروه های تخصصی نماید.

ماده 10

حق حضور اعضای شورا و کار گروههای تخصصی آن در بودجه سالانه وزارت کار و امور اجتماعی پیش بینی و پرداخت خواهد شد.

ماده 11

از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل قبلی لغو می گردد.

این تصویب نامه در تاریخ 5 /1 /1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور- پرویز داودی