دﺳﺗور اﻟﻌﻣل طرح طبقه ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل مصوب ١361

 

دﺳﺗور اﻟﻌﻣل طرح طبقه ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ١361

طرح طﺑﻘه ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏ ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﻣﺟﻣوﻋﮫ وظﺎﯾف و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ و ﻣرﺗﺑط ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان ﮐﺎر واﺣد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣراﺣل اﺟرای ﯾﮏ طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل :

1 – ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺷﺎﻏل ﻣوﺟود در ﮐﺎرﮔﺎه و ﺗﻌﯾﯾن ﻋﻧﺎوﯾن ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ھر ﺷﻐل و ﺗدوﯾن ﻧﻣودار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

2 – ﺗوزﯾﻊ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾن ﮐﺎرﮐﻧﺎن ، اﻧﺟﺎم ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺗﻌدادی از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ، ﻣﺷﺎھده ﮐﺎر ﺗﻌدادی از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷرﮐت از ﻧزدﯾﮏ و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣودار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣوﺟود در ﺷرﮐت ) اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﻣوداری ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد (

– ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣذﮐور ﺗوﺳط وزارت ﮐﺎر ﺗﮭﯾﮫ ﮔردﯾده اﺳت و 2 ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد از ﺗوزﯾﻊ ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯾﮕردد . ﮔروھﯽ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن و اﻋﺿﺎء ﮐﻣﯾﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﺟﻠﺳﮫ ای ﺑرﮔزار ﮔردد و در آن ﺷرح داده ﺷود ﮐﮫ اﻓراد ﭼﮕوﻧﮫ ﺷرح ﺷﻐل ﺧود را در  ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧوﯾﺳﻧد .

ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾف طراح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﺗﮭﯾﮫ ﺷرح وظﺎﯾف ﻣﺷﺎﻏل و ﭘﺳت ھﺎ و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ وزارت ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد . ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﺗﮭﯾﮫ ﺷرح وظﺎﯾف در ھر ﺷﻐل و ﭘﺳت ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﮫ از ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

3 – ﻧوﺷﺗن ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﻣﺷﺎﻏل ﻣﺷﺧص ﺷده طﺑق ﻧﻣودار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑر اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده

ﮐد ﮔذاری ﻣﺷﺎﻏل و ﭘﺳت ھﺎ دارای ﻓرﻣول ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯾﺳت ، ﺑﮫ طرق ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮕﯾرد و ﺑﮫ ﺳﻠﯾﻘﮫ طراح ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد و ﻟزوﻣﯽ ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﺣوه ﮐدﮔذاری ﺑﮫ وزارت ﮐﺎر وﺟود ﻧدارد.

ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﻐل و ﭘﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد ھر 5 ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﺑرﺳد.

ﻣواردی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷراﯾط اﺣراز از ﻧظر ﺗﺣﺻﯾل در ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﭘﺳت و ﺷﻐل ﻣﯽ ﺗوان ذﮐر ﻧﻣود ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﭘﺎﯾﺎن اﺑﺗداﺋﯽ ، ﭘﺎﯾﺎن راھﻧﻣﺎﺋﯽ ، دﯾﭘﻠم و

4  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧطﻘﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺟدول ﺗﺧﺻﯾص اﻣﺗﯾﺎزات و ﺗﻌﯾﯾن ﮔروه ھر ﺷﻐل ﮐﮫ ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی وزارت ﮐﺎر ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣود .

– در ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ اول ﺑﺎﯾد ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﺎﻏل اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد و ﺳﭘس طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ) ﮔروه ﺑﻧدی ( ﻣﺷﺎﻏل

ارزش ھر ﺷﻐل ﺑﺻورت ﻋدد ﻣﺷﺧص ﻣﯾﮕردد و ﻣﻌﯾﺎر آن ھم اﻣﺗﯾﺎز اﺳت .

 

ارزﺷﯾﺎﺑﯽ و طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی 2 ﻣرﺣﻠﮫ از ﻓرآﯾﻧد ﺳﻧﺟش ﺷﺎﻏل ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .

ھدف ارزﺷﯾﺎﺑﯽ و طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی : ﺑرﻗراری راﺑطﮫ ﻣﻧطﻘﯽ و ﻣﻌﻘول ﺑﯾن ﺷﻐل و ﻣزد ﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر ﭘرداﺧت ﻣزد ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ارزش ﺷﻐل و ﺑرﻗراری ﻋداﻟت ﻣزدی

روش ھﺎی ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﺎﻏل :

1 – 4 – درﺟﮫ ﺑﻧدی = ﺑرای ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎﺋﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔراﻧش ﺣداﮐﺛر 15 ﻧﻔر ﺑﺎﺷﻧد .

2 – 4 – طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﯾﺎ ﮔروه ﺑﻧدی = ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﺋﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧش ﭘﺷت ﻣﯾزﻧﺷﯾن ھﺳﺗﻧد .

3 – 4 – روش ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ای = ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﺗوﻟﯾدی و ﺻﻧﻌﺗﯽ

4 – 4 – روش اﻣﺗﯾﺎزی = ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﺗوﻟﯾدی و ﺻﻧﻌﺗﯽ

ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯾزان ﺗﺣﺻﯾﻼت را ﮐﻣﺗر از دوره اﺑﺗداﺋﯽ در ﻧظر ﮔرﻓت.

ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺷﺎﻏل در ﺳطﺢ 1 ﻣﯾزان ﺗﺟرﺑﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺻﻔر در ﻧظر ﮔرﻓت .

وزارت ﮐﺎر ﺑﮫ طراﺣﺎن اﺟﺎزه داده اﺳت ﺑرای ﺷرﮐت ھﺎی داروﺳﺎزی اﻣﺗﯾﺎز ﺗﺣﺻﯾﻼت دﮐﺗرا را 250 در ﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد . در ﺗطﺑﯾق اﻓراد ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ازاء ھر 4 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺎزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺗﺣﺻﯾل و ﺗﺟرﺑﮫ ﻓرد ﺑﺎ ﺷﻐل ﻓﻌﻠﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺷد ﯾﮏ رﺗﺑﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﻏل داده ﺷود . اﻋطﺎء اﯾن رﺗﺑﮫ اﺟﺑﺎرﯾﺳت و ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن رﺗﺑﮫ را ﺑﮫ ﺷﺎﻏل ﺑدھد .

– اﻋطﺎء رﺗﺑﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ھﻧﮕﺎم طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل اﺧﺗﯾﺎری ﺑوده و ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﻣدﯾرﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد . در ﺗطﺑﯾق اوﻟﯾﮫ ﺑﺎ طرح ﺗﺎﺛﯾر ﻧدارد .

طراح ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت ارزش ﭘول از ﺳﺎل 1362 ﺗﺎ زﻣﺎن اﺟرای طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﻣﯾزان ﺧﺳﺎرات ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت وارده اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﻣورد ﻣواد ﺷﻤﺎره، مﺣﺻول ، ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ، ﺗﺟﮭﯾزات و اﺑزار را ﺑروز ﻧﻣﺎﯾد و طﯽ ﺟدوﻟﯽ ﺑﮫ وزارت ﮐﺎر ارﺳﺎل ﮐﻧد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺷﺎﻏل را طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ھر ﮐدام از آﻧﮭﺎ ﻧﻣره ای ﺑﯾن 1 اﻟﯽ 30 اﺧﺗﺻﺎص دھد .

وزارت ﮐﺎر در اﯾن ﻣوﺿوع دﺧﺎﻟت ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﻘرر اﺳت ﺑﮫ ازاء ھر ﭘﺳت ﯾﺎ ﺷﻐل ﭼﮫ ﺗﻌداد اﻓراد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد . ﺳطوح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣورد ﻧظر وزارت ﮐﺎر : ﻣدﯾران = 5 ، رؤﺳﺎ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ارﺷد = 4 ، ﺳرﭘرﺳت ، ﮐﺎردان و ﺗﮑﻧﺳﯾن = 4 ، ﮐﺎرﻣﻧدان و اﭘراﺗورھﺎ = 2 و ﮐﺎرﮔران ﺳﺎده = 1

اﮔر ﻣﺷﺎوران ﺟزء ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت ﺑﺎﺷﻧد در ﺳطﺢ 5 دﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد اﻣﺎ ﭼون اﮐﺛر ﻣﺷﺎوران ﭘﺎره وﻗت ھﺳﺗﻧد در طرح دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد . در طرح ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻘرر اﺳت ﺣﻘوق ﻣدﯾران از طرح ﺧﺎرج ﮔردد ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﺎﻏل آﻧﮭﺎ ﺻورت ﮔﯾرد و در ﺟدول ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ وزارت ﮐﺎر وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .

ﻓرم درﺧواﺳت ﺣق ﺟذب ﺑﺎﯾد از وزارت ﮐﺎر درﺧواﺳت ﮔردد. ﺑرای اﺟراﺋﯽ ﮐردن ﭼﻧﯾن ﻓرﻣﯽ ﺑﺎﯾد آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ ای طراﺣﯽ ﮔردد ﮐﮫ در آن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷود ﺑراﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﮫ ﺗﻌدادی از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﻌﻧوان ﺣق ﺟذب ﭘرداﺧت ﮔردد .

ﺳﻌﯽ ﺷود ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﻣﺷﺎﻏل ﭼﻧد ﺳطﺢ دﯾده ﺷود ﻣﺛﻼ ﮐﺎرﺷﻧﺎس ارﺷد 3 ، 2 ، 1 ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎس 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 و . . .

ﺑﮫ ﻣﺷﺎﻏل اداری ﻣﻌﻣوﻻ اﻣﺗﯾﺎزی ﺑﺎﺑت اﯾﻣﻧﯽ دﯾﮕران ﺗﻌﻠق ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑرای ھر ﮐدام از آﯾﺗم ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ دﯾﮕران آﯾﺗﻣﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺷدت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﮐم ، ﻣﺗوﺳط و زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﺛﻼ ﺑرای آﯾﺗم اﯾﻣﻧﯽ دﯾﮕران درﺟﮫ 2 ﻣﯽ ﺷود ﮐم = 4 ، ﻣﺗوﺳط = 7 و زﯾﺎد = 10  ﺷود

ﻣﻼک ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ، ﻣواد و ﻣﺣﺻوﻻت ﺧﺳﺎرات وارده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﺗﺣوﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻓرد و ﻣﻌﯾﺎر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ ﻓرد وظﺎﯾف ﺧود را ﺑدرﺳﺗﯽاﻧﺟﺎم ﻧدھد ﭼﮫ ﻣﻘدار ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم وارد ﻣﯽ ﺷود .

ﺷراﯾط ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اداری ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻌﻠق ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد . آﯾﺗم ﻓرم ھﺎ و ﮔزارش ھﺎ ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن 10 اﻣﺗﯾﺎز ﺗﻌﻠق ﻣﯾﮕﯾرد و ﺑطور ﮐل ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ھر ﻓردی ﮐﮫ ﮐﺎر او ﻣﺳﺗﻠزم ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗن ﻗﻠم ﺑﺎﺷد ﺑﮫ او اﻣﺗﯾﺎزات اﯾن ﻣورد ﺗﻌﻠق ﻣﯾﮕﯾرد .

ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن 3 ﻋﺎﻣل ﺟدﯾد ﮐﺎر در ارﺗﻔﺎع ، ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ اﺷﻌﮫ ) اﯾﮑس ، ﻟﯾزر و رادﯾواﮐﺗﯾو ( ﺑﮫ 10 ﻋﺎﻣل ﻗﺑﻠﯽ ﻋواﻣل ﺷراﯾط ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺑﮫ 13 ﻋﺎﻣل رﺳﯾده اﺳت اﻣﺎ طﺑق ﺿواﺑط وزارت ﮐﺎر ﺑرای ھر ﺷﻐل ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗوان 10 ﻋﺎﻣل را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار داد ﺑطورﯾﮑﮫ ﺟﻣﻊ اﻣﺗﯾﺎز ﻧﺑﺎﯾدﺑﯾﺷﺗر از 110 ﺷود .

از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻوﯾب طرح در وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس ﻣزد ﺷﻐل ﺟدﯾد ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﭘرداﺧت ﮔردد .

ﺟﻣﻊ ﻣزد ﺷﻐل و ﺳﻧوات ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﻓرد ﻣﯽ ﺷود ﻣزد ﻣﺑﻧﺎی ﺟدﯾد ﻓرد

5- ارﺳﺎل ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺷﺎﻣل :

1 – 5 – ﻧﻣودار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ = ﺑﺻورت ﻧﻣودارھﺎی ﭘﺳت و ﻧﻣودارھﺎی ﺷﻐل و ﭘﺳت

2 – 5 – ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ

3 – 5 – ﺟدول ﺗﺧﺻﯾص اﻣﺗﯾﺎزات و ﺗﻌﯾﯾن ﮔروه ھر ﺷﻐل

ﺑﮫ وزارت ﮐﺎر ﺑﺻورت ﺻﺣﺎﻓﯽ ﻧﺷده و ﺗﺣت ﻋﻧوان » ﭘﯾش ﻧوﯾس طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﺷرﮐت . . . «

6 – ﺗﺎﯾﯾد ﭘﯾش ﻧوﯾس طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﭘس از رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ) ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻌﻧوان ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻوﯾب طرح در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود (

7 – ﺻﺣﺎﻓﯽ و ﺗﺟﻠﯾد طرح و ارﺳﺎل آن در 3 ﻧﺳﺧﮫ ﺑﮫ وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯾد

8 – ﺗﮭﯾﮫ ﮔزارش اﺟرای طرح ﺷﺎﻣل

1 – 8 – ﺗﻧظﯾم ﺟدول ﻣزد و

2 – 8 – ﺗﻧظﯾم ﻟﯾﺳت ﺗطﺑﯾق وﺿﻊ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎ طرح و ارﺳﺎل آن ﺑﮫ وزارت ﮐﺎر

ﻧﮑﺎت ﻣﮭم :

طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ اﻓزاﯾش ﻣزد ﺑﺎﺷد ﻧظم ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﻣزد اﺳت .

ﯾﮏ روش دﯾﮕر ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺿرﯾب رﯾﺎﻟﯽ طرح : ) اﻣﺗﯾﺎزات رﻧد ﺷده ( ﺟﻣﻊ اﻣﺗﯾﺎزات ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﻣﺷﺎﻏل ﺳﺎزﻣﺎن / ﺑودﺟﮫ طرح = ﺿرﯾب رﯾﺎﻟﯽ

ﺗﻔﺎوت رﯾﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﮔروه ﺑﺎﻻﺗر = ﺟﺎﻧﺑﺎز زﯾر %40

ﺗﻔﺎوت رﯾﺎﻟﯽ دو ﮔروه ﺑﺎﻻﺗر = ﺟﺎﻧﺑﺎز ﺑﺎﻻی %

40 ﺗﻔﺎوت رﯾﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﮔروه ﺑﺎﻻﺗر = آزاده ﮐﻣﺗر از 3 ﺳﺎل اﺳﺎرت

ﺗﻔﺎوت رﯾﺎﻟﯽ دو ﮔروه ﺑﺎﻻﺗر = آزاده ﺑﯾﺷﺗر از 3 ﺳﺎل اﺳﺎرت

تفاوت ریالی ﯾﮏ ﮔروه ﺑﺎﻻﺗر = رزﻣﻧده ﺑﯾش از 6 ﻣﺎه ﻣﺗواﻟﯽ ﯾﺎ 9 ﻣﺎه ﻣﺗﻧﺎوب ﺗﺎ ﺣداﮐﺛر 3 ﺳﺎل

تفاوت رﯾﺎﻟﯽ دو ﮔروه ﺑﺎﻻﺗر = رزﻣﻧده ﺑﯾش از 3 ﺳﺎل

اگر فرد ھم ﺟﺎﻧﺑﺎز و ھم آزاده ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ھم ﻣﻘطﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ او را ﯾﮏ ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﺗر ﺣﺳﺎب ﮐرد و ھم ﺣداﻗل %6/3 ﺑﮫ ﻣزد ﻣﺑﻧﺎی او اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣود و دﯾﮕرﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻣزدی را اﻧﺟﺎم داد .

اﻧواع ﻣزد ﺑر ﺣﺳب ﺣﺎﺻل ﮐﺎر :

1 – ﻣزد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺑﮫ ﮐﺎرﮔر ﭘرداﺧت ﻣﯾﮕردد و در آن ﻣﯾزان ﺗوﻟﯾد ﻣطرح ﻧﯾﺳت .

اﮔر در ﮐﺎرﮔﺎه طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل اﺟرا ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﭘرداﺧت ﻣزد زﻣﺎﻧﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻗرارداد ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

اﮔر در ﮐﺎرﮔﺎه طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل اﺟرا ﺷده ﺑﺎﺷد ﭘرداﺧت ﻣزد زﻣﺎﻧﯽ ﺑر اﺳﺎس ﮔروه ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﻣزد اﻧﮕﯾزه ای ) ﮐﺎر ﻣزد ( : در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺗوﻟﯾد ﻗﺎﺑل ﺷﻣﺎرش و اﻧدازه ﮔﯾری ﺑﺎﺷد ﻗﺎﺑل اﺟراﺳت .

ﻣزد اﻧﮕﯾزه ای 3 ﻧوع اﺳت :

اﻟف – ﮐﺎرﻣزد ﻓردی = ﮐﺎرﻣزد ھر ﯾﮏ واﺣد ﺗوﻟﯾد ﺷده * ﺗﻌداد ﺗوﻟﯾد

ب – ﮐﺎرﻣزد ﮔروھﯽ = ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎرﻣزد ﻓردی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﺑﺻورت ﮔروھﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ﺷﯾﻔت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺎری

ج – ﮐﺎرﻣزد ﺟﻣﻌﯽ = ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎرﻣزد ﮔروھﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﮔروه در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﻌداد ﮐل ﺗوﻟﯾد ﮐﺎرﮔﺎه و ﮐﺎرﻣزد ھر واﺣد ﺗوﻟﯾد ﺷده ﻣزد ﭘرداﺧت ﻣﯾﮕردد .

* در ھﻧﮕﺎم اﺟرای طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دارای ﻧظﺎم ﻣزد اﻧﮕﯾزه ای ھﺳﺗﻧد ﺑرای ﻣﺷﺎﻏل ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺟدول ﻣزد طراﺣﯽ ﻣﯾﮕردد و ﻗﺳﻣت ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣزد آﻧﮭﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﮐﺎرﻣزد ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻣزد ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣزد ﺛﺎﺑت ﺑوده و ﺑرای ﺑﺧش دﯾﮕر ﮐﮫ ﮐﺎرﻣزد ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﮏ ﺟدول ﻣزد دﯾﮕر ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯾﮕردد . ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﯽ ﺗواﻧد دارای دارای 2 ﺿرﯾب ﻣزدی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑرای 2 ﮔروه از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑرای ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺗوﻟﯾدی و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد .

ﺗﻐﯾﯾرات ﺷﻐﻠﯽ ﭘس از طرح :

1 – ارﺗﻘﺎء ﺷﻐل ) اﻧﺗﺻﺎب ﺑﮫ ﮔروه ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗر (

ﺷراﯾط : 1 – 1 – ﻣواﻓﻘت و ﺗﺻوﯾب ﻣدﯾرﯾت

2 – 1 – وﺟود ﭘﺳت ﺑﻼﺗﺻدی در ﺷﻐل ﺑﺎﻻﺗر

3 – 1 – ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻣﯾﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل از ﻧظر داﺷﺗن ﺷراﯾط اﺣراز ﺷﻐل

4 – 1 – طﯽ دوره آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﺎ ﻧظر ﻣدﯾرﯾت و ﺣداﮐﺛر طﯽ 3 ﻣﺎه

5 – 1 – ﻣﺣدودﯾﺗﯽ در ارﺗﻘﺎء ﮔروه وﺟود ﻧدارد و ﻣﺛﻼ ﻣﯾﺗوان ﻓردی را از ﮔروه 7 ﺑﮫ ﮔروه 18 ارﺗﻘﺎء داد

6 – 1 – ﺑﺷرط داﺷﺗن ﺷراﯾط اﺣراز ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾن 2 ارﺗﻘﺎء وﺟود ﻧدارد

2 – ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ در ﻣﺷﺎﻏل ھﻣﮕروه :

ﺷراﯾط :

1 – 2 – ﻣواﻓﻘت ﻣدﯾرﯾت

2 – 2 – ﻣواﻓﻘت ﮐﻣﯾﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل

3 – 2 – داﺷﺗن ﺷراﯾط اﺣراز ﺷﻐل ﺟدﯾد

4 – 2 – ﺗواﻧﺎﺋﯽ اﻧﺟﺎم ﮐﺎر در ﺷﻐل ﺟدﯾد

5 – 2 – ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺷدن از ارﺗﻘﺎء آﺗﯽ ﻓرد

3 – ﺗﻧزل ﺷﻐل :

ﺷراﯾط :

1 – 3 – ﻣواﻓﻘت ﮐﺗﺑﯽ ﮐﺎرﮔر

2 – 3 – ﻣواﻓﻘت ﻣدﯾرﯾت

3 – 3 – ﻣواﻓﻘت ﮐﻣﯾﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل

اگر فرد ﺷراﯾط اﺣراز را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ھﻧﮕﺎم ارﺗﻘﺎء ﯾﺎ ﺗﻧزل ﺗﻐﯾﯾری در ﻣزد ﺳﻧوات او اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽ ﺷود .

در ھﻧﮕﺎم ارﺗﻘﺎء ﮔروه ﻣزد ﺷﻐل اﻓزاﯾش و در ھﻧﮕﺎم ﺗﻧزل ﮔروه ﻣزد ﺷﻐل ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .

تهیه اﺻﻼﺣﯾﮫ و ﻣﺗﻣم طرح : ﺑرای ﻣواردی ﭼون اﯾﺟﺎد ﻣﺷﺎﻏل ﺟدﯾد ، ﺗﻐﯾﯾر در ﺑرﺧﯽ ﻣﺷﺎﻏل طرح ، ﺣذف ﺑرﺧﯽ از ﻣﺷﺎﻏل ﻣوﺟود و . . . ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾد طرﺣﯽ ﺑﻌﻧوان ﻣﺗﻣم ﺑرای طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﺑﮫ وزارت ﮐﺎر اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد و ﭘس از ﺗﺎﯾﯾد وزارت ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾﺗواﻧد اﮔر ﺗﻌداد ﻣﺷﺎﻏﻠﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳتﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ آﻧﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ﮐﻣﺗر از 20 ﻣورد ﺑﺎﺷد راﺳﺎً و اﮔر ﺑﯾﺷﺗر از 20 ﻣورد ﺑﺎﺷد ﺗوﺳط ﻣﺷﺎور ﮐﺎرھﺎی اﺟراﺋﯽ را اﻧﺟﺎم داده و ﺑﻌد از اﻧﺟﺎماﺻﻼﺣﺎت ، ﻣﺗﻣم ﺗﮭﯾﮫ ﺷده را ﺑﮫ وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد . اﯾن 20 ﻣورد ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل اﯾﺟﺎد ﺷﻐل ﺟدﯾد و ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر در ﺷﻐل ﻣﯾﮕردد و ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣذف در اﯾن 20 ﻣورد ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد .

ﺑﺎزﻧﮕری در طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل : ﺷرﮐت ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ وزارت ﮐﺎر ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد و دﻻﺋل ﺧود را ﺑرای ﺑﺎزﻧﮕری ﮐﻠﯽ طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﺷرح ﻣﯽ دھد

و در ﺻورت ﺗﺎﯾﯾد وزارت ﮐﺎر و ﭘس از اﻋﻼم ﻣواﻓﻘت ﮐﺗﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎرﮐﻧﺎن ) ﻣﺛﻼ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ( ﺷرﮐت ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾﻧﮑﺎر را اﻧﺟﺎم دھد .

اﮔر ﺷﻐل ﺟدﯾدی در ﮐﺎرﮔﺎه اﯾﺟﺎد ﺷده ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ﺷﺎﻏل آن ﺷﻐل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ از او ﺑﺧواھد

ﺷﻐل او را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرده و در طرح ﻗرار دھد . در اﯾﻧﺻورت دﯾﮕر ﻣواﻓﻘت ﻣدﯾرﯾت ﻣطرح ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻟزام و اﺟﺑﺎر ﻗﺎﻧون اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮑﺎر ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد .

در ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺗﻣم طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻋﻼم ﻧظر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎرﮔر ) ﻣﺛﻼ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ( وﺟود ﻧدارد اﻣﺎ در ﺑﺎزﻧﮕری در طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی

ﻣﺷﺎﻏل ﻧﯾﺎز اﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎرﮔر ) ﻣﺛﻼ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ( ﺑطور ﮐﺗﺑﯽ ﻣواﻓﻘت ﺧود را ﺑﮫ وزارت ﮐﺎر اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد .

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺟراﺋﯽ طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل

ﺗطﺑﯾق وﺿﻊ ﺑﺎ طرح :

ﻣﺎده 1

ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺗﺻوﯾب طرح ﺗﺻدی آﻧرا ﺑر ﻋﮭده دارﻧد ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺷراﯾط اﺣراز ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در

ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺷﻐﻠﯽ و ﺿواﺑط اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﮐﻣﯾﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﺑﺎ طرح ﺗطﺑﯾق ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت .

ﻣﻧظور از ﺗطﺑﯾق وﺿﻊ ، اﻧطﺑﺎق ﺷراﯾط ﻓرد ﺑﺎ ﺷﻐل ﻣﺻوب در طرح و ﺗﻌﯾﯾن ﮔروه و ﻣزد ﺷﻐل و ﻣزد ﺳﻧوات وی در اﺟرای ﻣﻔﺎد اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺳت .

ﻣﺎده 2

رﻋﺎﯾت ﺷراﯾط اﺣراز ﻣﻧدرج در ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﻣورد ﻣﺗﺻدﯾﺎن آﻧﮭﺎ اﻟزاﻣﯽ اﺳت ﻟﯾﮑن در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺻرﻓﺎ ھﻧﮕﺎم ﺗطﺑﯾق وﺿﻊ در زﻣﺎن ﺗﺻوﯾب طرح ، اﻓرادی از ﻧظر ﺗﺣﺻﯾﻼت ، ﺷراﯾط اﺣراز ﺷﻐل ﻣورد ﺗﺻدی را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد از ﺳواﺑق ﺗﺟرﺑﯽ آﻧﺎن ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻣﻘرر در ﺟدول ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﻣﺑود ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺧواھد ﮔردﯾد و ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮐﻣﺑود ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺟدول ﻣوﺿوع ﻣﺎده 5 از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﮐﺳر ﻣﯾﮕردد .

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﻣﺎم ﺳواﺑق ﺗﺟرﺑﯽ ﻓرد ﻧﺗواﻧد ﮐﻣﺑود ﺗﺣﺻﯾل وی را ﺟﺑران ﮐﻧد اﯾن اﻣر ﻣﺎﻧﻊ از ﺗطﺑﯾق وﺿﻊ او در ﺷﻐل ﻣرﺑوط ﻧﺧواھد ﺷد .

ﺗﺑﺻره 1 : ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣوﺿوع ﻣﺎده 3 اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل در ﺻورت ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺷﻐل ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺟرﺑﯽ ﻣﻘرر در اﯾن ﻣﺎده ﺷوﻧد

.

ﺗﺑﺻره 2 : در ﻣورد ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗطﺑﯾق وﺿﻊ و در اﺟرای اﯾن ﻣﺎده ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮐﻣﺑود ﺗﺣﺻﯾﻼت ، ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺟرﺑﯽ از آﻧﺎن ﮐﺳر ﮔردﯾده اﺳت در ﺻورت ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻻزم و ﯾﺎ ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ در ﺣﯾن ﮐﺎر ﺳواﺑق ﻣزﺑور ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﯾﺎ ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ اراﺋﮫ ﺷده از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺗرد و ﻣزد ﺳواﺑق ﮐﺳر ﺷده ﻋﺑﺎرت از رﻗم رﯾﺎﻟﯽ ﻣزﺑور در ھﻧﮕﺎم ﺗطﺑﯾق ﺑﺎ ﺷﻐل ﻣورد ﺗﺻدی ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺗﺎﺛﯾر درﺻدھﺎی اﻓزاﯾش ﻣزد ﻧﺎﺷﯽ از اﺧذ آﻧﺎن

ﻣﺻوﺑﺎت ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد از ﺗطﺑﯾق ﺗﺎ زﻣﺎن اراﺋﮫ ﻣدرک اﺳت .

ﻣﺎده 3

دوره ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻓﻧﯽ و ﺣرﻓﮫ ای ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش ﻓﻧﯽ و ﺣرﻓﮫ ای وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب آﻧﭼﮫ در ﺿواﺑط ﺷﻣﺎره /4660ن ﻣورخ 24/02/1373 )ﺿواﺑط ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺣﺗﺳﺎب دوره ھﺎی آﻣوزش ﻓﻧﯽ و ﺣرﻓﮫ ای ﺑﺟﺎی ﺳواﺑق ﺗﺟرﺑﯽ در طرح ھﺎی طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ( اﻋﻼم ﮔردﯾده

اﺳت ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷراﯾط اﺣراز ﺷﻐل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑرای ﻣﺷﺎﻏل از ﻧظر ﺗﺟرﺑﮫ ﺧواھد ﮔردﯾد .

 

1 : ﺳﺎﯾر ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻓﻧﯽ و ﺣرﻓﮫ ای و ﯾﺎ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﮐﮫ از طرﯾق ﻣراﺟﻊ رﺳﻣﯽ ﺻﺎدر و ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎ ﻧظر ﮐﻣﯾﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ) از ﺑودن ﺑﺎ ﺷﻐل ( ﺑﮫ ازاء ھر 10 ) ده ( ﺳﺎﻋت آﻣوزش ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد . ﺣداﮐﺛر ﺗﺟرﺑﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن طرﯾق ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺗﺑﺻره ﻧظر ﻣرﺗﺑطﻣﯾﮕردد 3 ﺳﺎل اﺳت .

ﺗﺑﺻره 2 : در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﮫ دﻻﺋﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺳﺎﻋﺎت آﻣوزﺷﯽ ﻣﯾﺳر ﻧﺑﺎﺷد اﯾن ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣدت و ﻧوع آﻣوزش و اھﻣﯾت ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﻣرﺑوطﮫ اﻧﺟﺎمﻣﯽ ﺷود .

ﺗﺑﺻره 3 : در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑرﺧﯽ دوره ھﺎی آﻣوزش ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣوﺿوع ﺗﺑﺻره ھﺎی ﻓوق ﺑﺗواﻧﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑﯾش از 3 ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﺷوﻧد ﻣوﺿوع ﭘس از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدﻣدﯾرﯾت و ﮐﻣﯾﺗﮫ طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد اداره ﮐل ﻧظﺎرت ﺑر ﻧظﺎم ھﺎی ﺟﺑران ﺧدﻣت ﻧﯾز ﺑرﺳد .

ﺗﺑﺻره 4 : ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺿواﺑط دﯾﮕری راﺟﻊ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ دوره ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑﺟﺎی ﺗﺟرﺑﮫ از ﺳوی وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﺷود ﺑر ﺣﺳب ﻣوردﻣﻼک اﻋﺗﺑﺎر ﺧواھد ﺑود .

ﻣﺎده 4

ﺳواﺑق ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺣل ﺧدﻣت در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑودن آن ﺑﺎ ﺷﻐل ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻣﯾﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﺑﺎﺷد ﺟﮭت ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺷراﯾط اﺣراز ﺷﻐل از ﻟﺣﺎظ ﮐﻣﺑود ﺗﺟرﺑﮫ و ﯾﺎ ﮐﻣﺑود ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻣﻘرر در اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯾﮕردد . اﺣﺗﺳﺎب اﯾن ﺳواﺑق ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣزدﺳﻧوات ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺿواﺑط اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت ﻣدﯾرﯾت اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر ﺧواھد ﺑود .

ﺗﺑﺻره 1 : ﺳواﺑق ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ در ﺻورت اﻧﺗﻘﺎل آﻧﺎن از ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺎه دﯾﮕر در اﺣﺗﺳﺎب ﺳواﺑق ﺧدﻣت وﺗﺟرﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﻧظور ﺧواھد ﺷد . ﺗﻐﯾﯾر ﻣزد ﻣﺑﻧﺎ ) ﻣزد ﭘﺎﯾﮫ ﯾﺎ ﺳﻧوات ﮔذﺷﺗﮫ و ﻣزد ﺷﻐل ( ھﻧﮕﺎم ﺗطﺑﯾق وﺿﻊ

ﻣﺎده 5

ﻣزد ﭘﺎﯾﮫ ) ﺳﻧوات ( ﺑﺎﺑت ﺧدﻣت ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻗﺑل اﺟرای طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﭘس از ﮐﺳر ﺳواﺑق ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷده ﺑﺎﺑت ﮐﻣﺑود ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣوﺿوع ﻣﺎده 2 ﺑراﺳﺎس ﺟدول آﺧرﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺑﻌﻧوان ﻣزد ﺳﻧوات ﮔذﺷﺗﮫ ) ﻣزد ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺑل از اﺟرای طرح ( در ﻣورد آﻧﺎن ﻣﻧظور خواهد شد. اﻓزاﯾش ﻣزد ﺳﻧوات ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺻوﺑﺎت ﺑﻌدی ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر اﺳت .

ﺗﺑﺻره 1 : ﺣق ﺟﺑﮭﮫ اﻓراد ﻧﯾز ﺣﺳب ﻣورد ﺑﮫ اﯾن ﻣزد ﺳﻧوات اﻓزوده ﺷده ﻟﯾﮑن در ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺎﺑﮫ اﻟﺗﻔﺎوت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از طرح ﻣﻼک ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻗرار ﻧﻣﯾﮕﯾرد .

ماده 6

ﺑﺎ اﺟرای اﯾن طرح ﺗﻌﯾﯾن ﻣزد ﺷﻐل ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺷﻣول ﺑراﺳﺎس ﺟدول ﻣزد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺿواﺑط و روش ھﺎی ﻣورد ﻋﻣل اداره ﮐل ﻧظﺎرت ﺑر ﻧظﺎم ھﺎی ﺟﺑران ﺧدﻣت ﺗﻧظﯾم و ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﺷود ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت . اﯾن ﺟدول ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻣزد ﺷﻐل ﮔروه ھﺎ و ﻧرخ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی آﺗﯽ ھر ﮔروه اﺳت ﺟزء ﻻﯾﻧﻔﮏ طرح ﺑوده و ﭘس از اﺟرای آن ﻧﯾز ﻣﺎﺧذ ﺗﻌﯾﯾن ﻣزد اﻓراد ﻣﺷﻣول ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﺧدام ، ارﺗﻘﺎء و ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد . ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﻌدی در ﺟدول ﻣزد ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ دارد .

ﺗﺑﺻره 1 : در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺟدول ﻣزد ﻣوﺿوع اﯾن ﻣﺎده در ﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮐﻣﺑود ﻋرﺿﮫ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺿرورت ھﺎی ﮐﺎرﮔﺎه ﺑرای ﺟذب و ﻧﮕﮭداری ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﻣﺷﺎﻏل ﻣدﯾرﯾت و ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ھﻣﺗراز و ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮔردد ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣدﯾرﯾت و ﺑررﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯾد اداره ﮐل ﻧظﺎرت ﺑر ﻧظﺎم ھﺎی ﺟﺑران ﺧدﻣت

ﻣﯾﺗوان ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﻣﺷﺎﻏل ﻣزﺑور را ﻣوﻗﺗﺎ از ﺷﻣول ﺟدول ﻣزد ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﻣود .

ﻣﺎده 7

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﭘس از اﺟرای طرح ، ﻣزد ﻣﺑﻧﺎی ﺑرﺧﯽ از اﻓراد ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻣزد ﺛﺎﺑت ﻗﺑل از اﺟرای طرح ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد ﻣﺎﺑﮫ اﻟﺗﻔﺎوت ﻣزد ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎ ﻣزد ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻔﺎوت ﺗطﺑﯾق درﺑﺎره آﻧﺎن ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﺷود . اﯾن ﺗﻔﺎوت ﺗطﺑﯾق طﯽ 4 ﻧوﺑت اﻋطﺎی ﭘﺎﯾﮫ ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﻣﺻوﺑﺎت ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷود ﻣﺳﺗﮭﻠﮏ ﺷده و ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺟدا از ﻣزد ﮔروه و ﭘﺎﯾﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود .

ﺗﺑﺻره 1 : اﻓزاﯾش ھﺎی ﻣزد اﻋم از ارﺗﻘﺎء ، اﻓزاﯾش ﺿرﯾب رﯾﺎﻟﯽ و ﻧﯾز ﻣﺻوﺑﺎت ﻣزدی ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر و ﻧظﺎﯾر آﻧﮭﺎ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش ﺗﻔﺎوت ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﯽ ﺷود .

ﻣﺎده 8

ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣت ﺳرﺑﺎزی را ﻗﺑل از اﺳﺗﺧدام در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ اﻧﺟﺎم داده اﻧد ، ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت ﻣدﯾرﯾت ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎ ﻧرخ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای ھر ﮔروه ) ﺑر طﺑق ﺟدول ﻣزد ( ﻗﺎﺑل اﻋطﺎﺳت .

ﺗﺑﺻره : ﻣدت ﺧدﻣت ﺳرﺑﺎزی در ﻣورد ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺧدﻣت ﻣزﺑور را در ﺣﯾن اﺷﺗﻐﺎل در ﮐﺎرﮔﺎه اﻧﺟﺎم داده اﻧد ﺑر طﺑق ﺗﺑﺻره ﻣﺎده 14 و ﻣﺎده 19 ﻗﺎﻧون ﮐﺎرﺟزء ﺧدﻣت آﻧﺎن در ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردد . ﺷراﯾط ﺗرﻓﯾﻊ ، ارﺗﻘﺎء ، ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ ﺷﻐﻠﯽ و اﺳﺗﺧدام از اول ﺳﺎل ﺑﻌد از اﺟرای طرح ﺑﮫ ﺑﻌد در ﺻورت ﺗﺻوﯾب ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ) ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ( در ازاء ﯾﮑﺳﺎل ﺧدﻣت ، ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎ ﻧرخ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای ھر ﮔروه ﺑﮫ ﻣزد ﺳﻧواﺗﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود .

ﺗﺑﺻره 1 : اﻋطﺎی ﭘﺎﯾﮫ ﺳﻧوات ﺟز آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر طﺑق ﺿواﺑط ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻘرر ﺷوﻧد ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت . ﻣﺎده 10 : ﭘس از اﺟرای طرح و ﺗطﺑﯾق ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎ آن ) ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻣﻘرر در ﻣﺎده 1 ( ھر ﮔوﻧﮫ اﺳﺗﺧدام، ارﺗﻘﺎء ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣوﮐول ﺑﮫ داﺷﺗن ﺷراﯾط اﺣراز ﺷﻐل از ﻧظر ﺗﺟرﺑﮫ و ﺗﺣﺻﯾل ) ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣرﺑوطﮫ ( ﺧواھد ﺑود .

ﺗﺑﺻره 1 : در ﻣورد ﻣﺷﻣوﻟﯾن اﯾن ﻣﺎده ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻻزم ﺑوده وﻟﯽ دارای ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎﺷﻧد و ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﮐﻣﺑود ﺗﺣﺻﯾل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺷراﯾط اﺣراز ﺷﻐل ﺷود ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧدﻣت ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻣﻘرر در ﺟدول ﻣوﺿوع ﻣﺎده 2 و ﯾﺎ دوره آﻣوزش ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻣﻘرر در ﻣﺎده 3 ﻣﯾﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﻣﺑود ﺗﺣﺻﯾل ﺷود . اﻋﺎده ﺳواﺑق ﮐﺳر ﺷده از اﯾن ﺑﺎﺑت ﻧﯾز ﺑراﺳﺎس ﺷراﯾط ﻣﻧدرج در ﺗﺑﺻره 2 ﻣﺎده 2 ﻋﻣﻠﯽ اﺳت .

ﺗﺑﺻره 2 : در ﻣورد ﻣﺷﻣوﻟﯾن اﯾن ﻣﺎده ﮐﮫ دارای ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺑﺎﻻﺗر از ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑرای ﺗﺻدی ﺷﻐل ﺟدﯾد ﺑوده وﻟﯽ ﻓﺎﻗد ﺗﺟرﺑﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷﻧد ﺷرط آﻧﮑﮫ ارﺗﺑﺎط رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﻐل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرای ﮐﻣﯾﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﮐﺎرﮔﺎه اﺣراز ﺷود ﻣﯾﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﻣﺑود ﺗﺟرﺑﮫ ﺷود . اﯾن ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ در ھر ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﮐﻣﺑود ﺗﺟرﺑﮫ را ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺑران ﻧﻣﺎﯾد .

 

ﺗﺑﺻره 3 : ﻣﺷﺎﻏﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺻدی آﻧﮭﺎ ﺑراﺑر ﻣﻘررات و ﺿواﺑط ﻣدرک و رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد ﻣﺷﻣول ﺗﺑﺻره 1 اﯾن ﻣﺎده ﻧﺑوده و ﺑﺎﯾد ﺑراﺳﺎس ﺿواﺑط ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﻋﻣل ﺷود .

ﺗﺑﺻره 4 : در ﻣورد ﺑرﺧﯽ ﻣﺷﺎﻏل ﺗﺧﺻﺻﯽ ﮐﮫ ﻋرﺿﮫ آﻧﮭﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻣﺑود روﺑروﺳت ﺑﮫ ﺷرط داﺷﺗن ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻻزم ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﻣدﯾرﯾت و ﮐﻣﯾﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﻣﯾﺗوان اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎً از ﮐﻣﺑود ﺗﺟرﺑﮫ ﺻرﻓﻧظر ﻧﻣود . اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺗﺑﺻره ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر در طول ﺧدﻣت ﻓرد ﻣﺟﺎز ﺧواھد ﺑود .

ﻣﺎده 11

در ﺻورت وﺟود ﺷراﯾط زﯾر و رﻋﺎﯾت ﻣﻔﺎد 10 ﮐﺎرﮐﻧﺎن را ﻣﯽ ﺗوان از ﮔروه ﺷﻐﻠﯽ ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ ﮔروه ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗر ارﺗﻘﺎء داد . ﻣﻧظور از ارﺗﻘﺎء ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﻓرد در ﺷﻐﻠﯽ در ﮔروه ﺑﺎﻻﺗر اﺳت .

1 – 11 – ﻣواﻓﻘت ﻣدﯾرﯾت ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء

2 – 11 – وﺟود ﺷﻐل ﺑﻼﺗﺻدی در ﮔروه ﺑﺎﻻﺗر

3 – 11 – ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻣﯾﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل در ﻣورد دارا ﺑودن ﺷراﯾط اﺣراز ﻻزم ﺷﺎﻏل ﺟﮭت ﺗﺻدی ﺷﻐل ﺟدﯾد ) ﺑراﺳﺎس ﺿواﺑط طرح و ﻣﻘررات اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل (

4 – 11 –  در ﺻورت ﻟزوم ﮔذراﻧدن ﺣداﮐﺛر دوره 3 ﻣﺎھﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﺎ ﻣزد و ﻣزاﯾﺎی ﺷﻐل ﺟدﯾد . ﻣدت ﺧدﻣت آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﺎﯾد در ﺣﮑم ﺻﺎدره ﻗﯾد ﺷود در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺣﮑم ﻗطﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮕردد .

ﻣﺎده 12 : ﻣزد ﺷﻐل ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﻣزد ﺷﻐل ﮔروه ﻣورد ارﺗﻘﺎء اﺳت . در ﻣورد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾزان ﻣزد ﺳﻧوات اﯾن اﻓراد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر ﻋﻣل ﻣﯾﺷود :

–1 12 – ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ دارای ﺷراﯾط اﺣراز ﮐﺎﻣل ﮔروه ﺟدﯾد از ﻧظر ﺗﺟرﺑﮫ و ﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎﺷﻧد ﻣزد ﺳﻧوات آﻧﺎن ھﻣﺎن ﻣزد ﺳﻧوات ﻗﺑل از ارﺗﻘﺎء اﺳت .

2 – 12 – در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮐﻣﺑود ﺗﺣﺻﯾل ﺑر اﺳﺎس ﺗﺑﺻره ﻣﺎده 10 ﻣﺷﻣول ﮐﺳر ﺳواﺑق ﺷدﻧد ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮐﺳر ﺷده ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺟدول ﭘﯾوﺳت و ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﻌدی آن از ﻣزد ﺳﻧوات آﻧﺎن ﮐﺳر ﻣﯾﮕردد .

تبصره1 : اﻓزاﯾش ھﺎی ﺑﻌدی ﻣزد ﺳﻧوات ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﮔروه ﺟدﯾد ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺻوﺑﺎت ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺧواھد ﺑود .

ﺗﺑﺻره 2 : در ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ ارﺗﻘﺎء ﻧﺑﺎﯾد ﻣوﺟب ﮐﺎھش ﻣزد ﻣﺑﻧﺎی ﮐﺎرﮔر ) ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻣزد ﻗﺑﻠﯽ ( ﺷود ﻣﮕر آﻧﮑﮫ اﯾن اﻣر ﮐﺗﺑﺎ ﻣورد ﻣواﻓﻘت وی ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺷﻤﺎره ﻣﺎده ﺑﺎﺷد .

ﻣﺎده 13

ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻐل ﺑﺎ ﺣﻔظ ﮔروه ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣدﯾرﯾت و ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻣﯾﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل و در ﺻورت داﺷﺗن ﺷراﯾط اﺣراز و ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ارﺗﻘﺎء آﺗﯽ ﻓرد ﻧﺷود و وی ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﻣﺣوﻟﮫ در ﺷﻐل ﺟدﯾد ﺑﺎﺷد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت .

ﺗﺑﺻره 1 : ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻐل ھر ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻧزل ﮔروه ﮔردد ﻣوﮐول ﺑﮫ اﻋﻼم ﻣواﻓﻘت ﮐﺗﺑﯽ آﻧﺎن اﺳت . ﻣزد ﺷﻐل اﯾن اﻓراد ﭘس از ﺗﻧزل ﻣزد ﺷﻐل ﮔروه ﺟدﯾد و ﻣزد ﺳﻧوات آﻧﺎن ھﻣﺎن ﻣزد ﺳﻧوات ﻗﺑل از ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻐل اﺳت ﻟﮑن اﻓزاﯾش ھﺎی ﺑﻌدی ﻣزد ﺳﻧوات ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﮔروه ﺟدﯾد ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺻوﺑﺎت ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺧواھد ﺑود . ﺿﻣﻧﺎً در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻗﺑﻼ ﺳواﺑﻘﯽ ﺑﺎﺑت ﮐﻣﺑود ﺗﺣﺻﯾل از اﯾن ﻗﺑﯾل اﻓراد ﮐﺳر ﺷده ﺑﺎﺷد و در ﺷﻐل ﺟدﯾد دارای ﺷراﯾط ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ آن ﺷﻐل ﺑﺎﺷﻧد ، اﺳﺗرداد ﺳواﺑق ﮐﺳر ﺷده ﺑﮫ آﻧﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻐل ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗﺑﺻره 2 ﻣﺎده 2 ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت .

ﺗﺑﺻره 2 : ﺗﻧزل ﮔروه ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮫ دﻻﺋل ﭘزﺷﮑﯽ در ﺻورت ﺻدور رای ﮐﻣﯾﺳﯾون ﭘزﺷﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دال ﺑر ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑودن ﺷﻐل ﻣورد ﺗﺻدی و ﻋدم ﺗواﻧﺎﺋﯽ وی ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن در ﺻورت ﻣواﻓﻘت ﮐﺗﺑﯽ ﻓرد ذﯾرﺑط اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر ﺑوده و در اﯾن ﺻورت ﻣزد وی ﺑﮫ طرﯾق ﻣذﮐور در ﺗﺑﺻره 1 در ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻧظر ﻣدﯾرﯾت و ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻣﯾﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﺑرای وی ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود در ﮔروه ﺟدﯾد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺷد و ﻣﺑﻠﻎ ﮐﺎھش دﺳﺗﻣزد ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧزل ﮐﮫ ﮔروه ﻧﯾز ﺟدا از ﻣزد ﮔروه و ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﺑﮫ اﻟﺗﻔﺎوت ﻣزد ﺑﮫ وی ﭘرداﺧت ﺷود .

ﺗوﺿﯾﺢ : ﻣﺷﻣوﻟﯾن ﺗﺑﺻره 1 ﻣﺎده 92 ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﺣﮑم ﺗﺑﺻره ﻣذﮐور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد . ﻣﺎده 14 : ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻘوﯾت اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ارﺗﻘﺎء ﮐﻣﯾت و ﮐﯾﻔﯾت ﮐﺎر در ﺑﯾن ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﭘوﯾﺎﺋﯽ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﭘس از اﺟرای طرح ﺑﮫ ازاء ھر 4 ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺎزاد ﺑر ﺷراﯾط اﺣراز ﯾﮏ رﺗﺑﮫ در ﮔروه ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻋطﺎء ﻣﯽ ﺷود .

ﺗﺑﺻره 1 : آن ﺑﺧش از ﺳواﺑق ﺗﺟرﺑﯽ ﮐﮫ در اﺟرای ﺿواﺑط اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﻣﺑود ﺗﺣﺻﯾل ﺷده اﻧد در ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺟرﺑﯽ اﯾن ﻣﺎده ﻣﻧظور ﻧﻣﯽ ﺷود .

ﺗﺑﺻره 2 : ﻋواﻣل زﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﻘرر در اﯾن ﻣﺎده ﺷوﻧد : – ھر ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺎزاد ﺑر ﺷراﯾط اﺣراز ﺗﺣﺻﯾل ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ – ھر 10 ) ده ( ﺳﺎﻋت دوره آﻣوزﺷﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺷﻐل ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﻣوارد ﺑﺎﻻ ﻣدﯾرﯾت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﮑرد ھر ﯾﮏ از اﻓراد و ﻧﻘﺷﯽ ﮐﮫ در ﭘﯾﺷﺑرد اھداف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اراﺋﮫ ﻣطﻠوب ﺧدﻣﺎت و اﯾﻔﺎی ﺷﻐﻠﯽ دارﻧد ﻣﯾﺗواﻧد ﺣداﮐﺛر ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑرای اﯾن ﮔوﻧﮫ از اﻓراد در ھر رﺗﺑﮫ ارﻓﺎق ﻗﺎﺋل ﺷده و ﻣدت ﻻزم ﺑرای اﻋطﺎء رﺗﺑﮫ را ﺑﮫ ﺣداﻗل 3 ﺳﺎل ﮐﺎھش دھد .

ﺗﺑﺻره 3 : در اﻋطﺎی رﺗﺑﮫ ، ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻣﯾﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﺻرﻓﺎ از ﻧظر ارﺗﺑﺎط ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺎ ﺷﻐل ﻣورد ﺗﺻدی و ﻧﯾز رﻋﺎﯾت ﺗﺑﺻره 1 و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﺻول ﺷراﯾط ﻣﻘرر در ﺑﻧدھﺎی اول و دوم ﺗﺑﺻره 2 اﯾن ﻣﺎده ﺿروری اﺳت .

ﺗﺑﺻره 4 : ﺗﺎﺧﯾر در اﻋطﺎی رﺗﺑﮫ ھر ﯾﮏ از اﻓراد ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣدﯾرﯾت و ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻧﺿﺑﺎط ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﺋل اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺣداﮐﺛر ﺑﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑرای ھر رﺗﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر اﺳت .

ﺗﺑﺻره 5 : در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎ ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﺗﺎﯾﯾد اداره ﮐل ﻧظﺎرت ﺑر ﻧظﺎم ھﺎی ﺟﺑران ﺧدﻣت ﺿواﺑط دﯾﮕری را ﺑرای اﻋطﺎء رﺗﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ و ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارد .

 

ﻣﺎده 15

در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻐل ھر ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗﻌﯾﯾن رﺗﺑﮫ ﺟدﯾد ﺑﺎﯾد ﻣﺟددا ﺑر اﺳﺎس ﺿواﺑط ﻣﺎده 14 ﺻورت ﮔﯾرد .

ﻣﺎده 16

ﻧرخ ھر رﺗﺑﮫ ﻣﻌﺎدل ﺣﺎﺻﻠﺿرب اﻣﺗﯾﺎز در ﮔروه ﻣرﺑوطﮫ در ﺿرﯾب رﯾﺎﻟﯽ ﺟدول ﻣزد اﺳت .

ﺗﺑﺻره 1 : ﻧرخ رﺗﺑﮫ ﺟزﺋﯽ از ﻣزد ﮔروه ﻓرد ﺗﻠﻘﯽ ﺷده و ﺑﺧﺷﯽ از ﻣزد ﻣﺑﻧﺎی وی را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .

ﻣزاﯾﺎ :

ﻣﺎده 17

ﺑﺎ اﺟرای طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﺑﮫ دﻟﯾل آﻧﮑﮫ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﮔروه ﺷﻐﻠﯽ و ﻣزد ﺷﻐل ، ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ ﻣﺗﺷﮑﻠﮫ ﺷﻐل ﻣﺎﻧﻧد ﻣﮭﺎرت ، ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻓﮑری و ﺟﺳﻣﯽ و ﺷراﯾط ﻣﺣﯾط ﮐﺎر و ﻋواﻣل ﻓرﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ، ﮔرﻣﺎ ، ﺳرﻣﺎ ، رطوﺑت ، ﮔرد و ﻏﺑﺎر و . . . ﻣﻼک ﻋﻣل ﺑوده و اﻣﺗﯾﺎز ﻻزم ﺑﮫ ﺷﻐل ﺗﻌﻠق ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﻟذا ﭘس از اﺟرای طرح ﮐﻠﯾﮫ ﭘرداﺧت ھﺎی ﻣﺳﺗﻣر ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺗﺻوﯾب طرح در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ ﺷﻐل در ﮐﺎرﮔﺎه ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮔردﯾده اﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﺣق ﻣﻘﺎم ، ﺣق ﺟذب ، ﺳﺧﺗﯽ ﮐﺎر، ﻣزاﯾﺎی ﮔرد و ﻏﺑﺎر ، ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺷﻐل ، ﺳرﭘرﺳﺗﯽ و اﻣﺛﺎل آن ﺑﮫ ھﻣراه ﻣزد ﮐﺎرﮐﻧﺎن در اﺟرای طرح طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ) ﻣزد ﺛﺎﺑت ( ﻣﻧظور ﮔردﯾده و از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻوﯾب ﻧﮭﺎﯾﯽ طرح ﺑﮫ ﺑﻌد ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣزاﯾﺎﺋﯽ ﺟز آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر ﺑودﺟﮫ

ﻣﻘرر ﻣﯽ ﺷود ﭘرداﺧت ﻧﺧواھد ﺷد .

1 – 17 – ﺣق ﻣﺳﮑن ، ﺧوار و ﺑﺎر ، ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ، ﺑن ﺧوار و ﺑﺎر ، اﯾﺎب و ذھﺎب ، اﻧواع ﭘﺎداش و ﻋﯾدی و ﻧظﺎﯾر آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑر طﺑق ﺿواﺑط ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣرﺑوطﮫ ﯾﺎ ﻋرف و روال ﮐﺎرﮔﺎه ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷوﻧد .

2 – 17 – ﺣق ﺷﯾﻔت ، ﻧوﺑﺗﮑﺎری ، ﺷﺑﮑﺎری ، اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎری ، ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﺎﻣورﯾت و ﻧظﺎﯾر آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺿواﺑط ﻣﻘرر در ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﭘرداﺧت ﻣﯾﮕردد

3 – 17 – ﺣق اﺷﻌﮫ ﺑر طﺑق ﺿواﺑط ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣرﺑوطﮫ –4 17 – ﺳﺎﯾر ﻣزاﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ذﮐری از آﻧﮭﺎ در اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺎﻣده ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص وزارت ﮐﺎر

ﺗﺑﺻره 1 : ﻋﻼوه ﺑر ﻣزاﯾﺎی ﻣذﮐور در اﯾن ﻣﺎده ﺑرای ﺷﺎﻏﻠﯾن ﻣﺷﺎﻏل ﺗﺧﺻﺻﯽ ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﻋرﺿﮫ آﻧﮭﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻣﺑود ﻣواﺟﮫ اﺳت ﯾﺎ ﻣﺷﺎﻏﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎﻗﺎﻧﻮنﺑﮫﮐﺎرﻣﺎھﯾت وﯾژه وظﺎﯾف ، ﺳﺧﺗﯽ و ﺻﻌوﺑت ﮐﺎر و ﯾﺎ ﺷراﯾط ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد ﻣﺣﯾط ﮐﺎر اﻧﮕﯾزه و ﺗﻣﺎﯾل ﺑرای ﺗﺻدی آﻧﮭﺎ ﺿﻌﯾف اﺳت ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﺷﻐل و ﻣﯾزان ﻧﯾﺎز ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺷﻐل ھﺎ ﻣﯾﺗوان ﻣزاﯾﺎﺋﯽ را ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت ﻣدﯾرﯾت و ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻣﯾﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل و ﺗﺻوﯾب وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺣت عنوان ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺟذب ﺑرﻗرار و ﭘرداﺧت ﻧﻣود . ﻣﯾزان اﯾن ﻓوق اﻟﻌﺎده در ھر ﺣﺎل ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر از ﻣزد ﺷﻐل ﮔروه ﻣرﺑوط ﺑﺎﺷد ﻟﯾﮑن در ﻣورد ﻣﺷﺎﻏل ﺗﺧﺻﺻﯽ ﯾﺎ در ﺳطوح ﻣدﯾران ﺑﺎ اراﺋﮫ دﻻﺋل ﺗوﺟﯾﮭﯽ 5/1 ﺑراﺑر ﻣزد ﺷﻐل ﮔروه ﻣرﺑوط ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣورد درﺧواﺳت و ﺗﺻوﯾب ﻗرار ﮔﯾرد . اﺳﺗﻔﺎده ھر ﯾﮏ از ﺷﺎﻏﻠﯾن از ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺟذب ﻣﻘرر در اﯾن ﺗﺑﺻره ﻣوﮐول ﺑﮫ داﺷﺗن ﺷراﯾط اﺣراز ﮐﺎﻣل ﺷﻐل از ﻧظر ﺗﺟرﺑﮫ و ﺗﺣﺻﯾل اﺳت .

ﻣوارد ﻣﺧﺗﻠف :

ﻣﺎده 18

در ﺻورت اﯾﺟﺎد ﻣﺷﺎﻏﻠﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﮫ در طرح ﻣﺻوب ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﻣراﺗب ﺗوﺳط ﻣدﯾرﯾت ﺑﮫ وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻋﻼم و ﭘس از ﺗﺎﯾﯾد اداره ﮐل ﻧظﺎرت ﺑر ﻧظﺎم ھﺎی ﺟﺑران ﺧدﻣت ﺑﺎ ﻧظﺎرت اداره ﮐل ﻣذﮐور ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﮫ طرح اﻟﺣﺎق ﺧواھد ﺷد .

ﻣﺎده 19

ﺑﺎ اﺟرای طرح ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﺷﺎﻏﻠﯾن ، اﺣﮑﺎم ﺟدﯾد طﺑق ﻧﻣوﻧﮫ وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﮭﻣور ﺑﮫ ﻣﮭر واﺣد ﻣرﺑوطﮫ و اﻣﺿﺎء ﻣﻘﺎم ﻣﺳﺋول ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺳﺎﯾر ﺿواﺑط ﺻﺎدر و ﺑﮫ آﻧﺎن اﺑﻼغ و ﻧﺳﺧﮫ ای از آن در ﭘروﻧده ﭘرﺳﻧﻠﯽ ﺷﺎﻏل ذﯾرﺑط ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷود .

ﻣﺎده 20

در ﺻورت ﺑروز ھر ﮔوﻧﮫ اﺧﺗﻼف در ﻣراﺣل اﺟرای طرح در وھﻠﮫ اول ﮐﻣﯾﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺷﺎﻏل ﺑﮫ ﻣوﺿوع رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﻣوده و در ﺻورت ﻋدم ﺣﺻول ﻧﺗﯾﺟﮫ در اﺟرای ﺗﺑﺻره 3 ﻣﺎده 49 ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﻣوﺿوع ﺟﮭت اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ارﺟﺎع ﻣﯾﮕردد .