ضوابط تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی موضوع ماده ۳۳ قانون کار مصوب ۱۳۸۵

تصويب نامه راجع به ضوابط تشخيص موارد از كارافتادگي كلي و جزيي و يا بيماري هاي ناشي از كار يا ناشي از غيركار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني

وزراي عضو كارگروه موضوع تصويب نامه شماره ۷۲۸۸۴ /ت ۳۴۴۵۲ مورخ ۹ /۱۱ /۱۳۸۴ در جلسه مورخ ۱۷ /۸ /۱۳۸۵ به استناد ماده (۳۳) قانون كار – مصوب ۱۳۶۹ – و با رعايت تصويب نامه يادشده ضوابط تشخيص موارد از كارافتادگي كلي و جزيي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غيركار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار مي شود، را به شرح زير تصويب نمودند:
ضوابط تشخيص موارد از كارافتادگي كلي و جزيي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غيركار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار مي شود.

ماده ۱ 

 تشخيص موارد از كارافتادگي كلي و جزيي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غيركار به استناد قانون تأمين اجتماعي به عهده كميسيون هاي پزشكي مندرج در قانون ياد شده خواهد بود.

تبصره ۱ در موارد از كارافتادگي كلي، جزيي و فوت كارگر (ناشي از كار يا ناشي از غيركار) مطابق شرايط مقرر در قانون تأمين اجتماعي عمل مي شود.

تبصره ۲ در مورد كارگاههاي مشمول قانون كار كه مشمول قانون تأمين اجتماعي نمي باشند مقررات صندوق بازنشستگي مربوط حاكم خواهد بود.

ماده ۲ 

 بررسي حوادث ناشي از كار و تعيين ميزان قصور كارفرما به عهده كارگروهي متشكل از نمايندگان وزراتخانه هاي كار و امور اجتماعي، رفاه و تأمين اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با عنايت به موارد زير خواهد بود:
الف – براي تأمين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار، وسايل و امكانات لازم توسط كارفرما تهيه و در اختيار آنان قرار داده شده باشد.
ب – ضرورت و چگونگي كاربرد وسايل مذكور به كارگران آموزش داده شده باشد.
ج – كارفرما در خصوص استفاده از وسايل حفاظتي و بهداشت فردي و رعايت مقررات از ناحيه كارگر تذكرات لازم را داده و علامات هشداردهنده لازم را در مكان هاي مناسب نصب نمايد.
د – كارگر ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعمل هاي مربوط به كارگاه و مصوبات شوراي عالي حفاظتي فني است.

تبصره در صورت اعتراض به گزارش حوادث ناشي از كار و ميزان قصور از سوي هريك از طرفين (كارگر و كارفرما) بازرسان كار يا هيئت هاي كارشناسي بازرسي كار موظف به بررسي موضوع و اظهارنظر مي باشند.

ماده ۳ 

 بررسي بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غيركار و تشخيص كار ارجاع شده مناسب با وضعيت جسمي و روحي به عهده كميسيون پزشكي سازمان تأمين اجتماعي و تعيين ميزان قصور كارفرما در بروز بيماري ناشي از كار با عنايت به نظريه كميسيون پزشكي به عهده كارشناسان بهداشت، كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

ماده ۴ 

 در صورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه شود و منجر به عوارضي مانند عضو و يا فوت كارگر گردد مطابق احكام دادگاه با كارفرماي متخلف رفتار مي شود.

ماده ۵ 

 كارفرمايان مكلفند براي پيشگيري از بروز حوادث و بيماريهاي شغلي نسبت به ايمن سازي محل كار مطابق يا حدمجاز استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آيين نامه هاي حفاظتي و بهداشتي مصوب وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي حفاظت فني اقدام نمايند.

اين تصويب نامه در تاريخ ۱۳ /۱۲ /۱۳۸۵ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور – پرويز داودي