طرح شناسایی و جمع آوری افراد متکدی مصوب 1378

طرح شناسایی و جمع آوری افراد متکدی

شورای‌ عالی‌ اداری‌ در هشتاد و دومین‌ جلسه‌ مورخ‌ 15/2/1378 بنا به‌ پیشنهادمشترک‌ معاونت‌ حقوقی‌ و امور مجلس‌ ریاست‌ جمهوری‌، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌،سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ و وزارت‌ کشور و به‌ منظور اصلاح‌ ساختار و ایجادهماهنگی‌ در فعالیت‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ و ارتقاء کارآیی‌ و بهبود روش‌های‌ مربوط‌به‌ مبارزه‌ با تکدی‌ و جمع‌آوری‌، شناسایی‌ و تعیین‌ وضعیت‌ افراد بی‌سرپرست‌،گمشده‌، متواری‌، در راه‌ مانده‌ و موارد مشابه‌ و همچنین‌ تنظیم‌ وظایف‌دستگاههای‌ عمومی‌ و دولتی‌ در این‌ امور تصویب‌ نمود:

ماده‌ 1

تعاریف‌ و اصلاحات‌ به‌ کار گرفته‌ در این‌ مصوبه‌ به‌ قرار زیر است‌:

‎‎‎الف‌) مجتمع‌ اردوگاهی‌: محلی‌ است‌ که‌ زیر نظر فرمانداری‌ در شهرهای‌ بزرگ‌ تشکیل‌ می‌شود و مسئولیت‌ نگاهداری‌ موقت‌، شناسایی‌ وضعیت‌، گروه‌ بندی‌ و تعیین‌ تکلیف‌ افراد موضوع‌ این‌ مصوبه‌ را به‌ عهده‌ دارد.

‎‎‎ب‌) افراد مشمول‌ مصوبه‌: عبارتند از افراد معلول‌ و ناتوان‌ (اعم‌ از جسمی‌ و ذهنی‌) بی‌سرپرست‌، مجهول‌الهویه‌، در راه‌ مانده‌، گمشده‌، متواری‌، افراد نیازمند غیرحرفه‌ای‌، متکدیان‌ و ولگردان‌ حرفه‌ای‌.

‎‎‎ج‌) شهرهای‌ بزرگ‌: شهرهایی‌ که‌ مطابق‌ آخرین‌ سرشماری‌ مرکز آمار ایران‌ بیش‌ از پانصد هزار نفر جمعیت‌ داشته‌ باشد.

‎‎‎تبصره‌) شهرهایی‌ که‌ طبق‌ سرشماری‌ یاد شده‌ بین‌ 200 تا 500 هزار نفر جمعیت‌ دارند، با نظر استاندار و حسب‌ شرایط‌ محلی‌ مشمول‌ این‌ تعریف‌ خواهند بود.

ماده‌ 2

در هر یک‌ از شهرهای‌ بزرگ‌، نسبت‌ به‌ ایجاد مجتمع‌ اردوگاهی‌ اقدام‌ خواهد شد، و سازمان‌های‌ مسئول‌ (دادگستری‌ استان‌، نیروی‌ انتظامی‌، سازمان‌ بهزیستی‌، کمیته‌ امداد امام‌ خمینی‌(ره‌)، اداره‌ کار و امور اجتماعی‌ و شهرداری‌) نماینده‌ تام‌الاختیار خود را به‌ مجتمع‌های‌ مزبور برای‌ انجام‌ وظایف‌ دستگاه‌ متبوع‌ معرفی‌ خواهند کرد.

تبصره‌) تامین‌ محل‌ و امکانات‌ و تجهیزات‌ اولیه‌ مورد نیاز اردوگاه‌ از طریق‌ شهرداری‌ صورت‌ خواهد گرفت‌ و در صورت‌ ضرورت‌ به‌ تشخیص‌ استاندار، از سایر امکانات‌ و اعتبارات‌ استان‌ نیز استفاده‌ خواهد شد. اعتبارات‌ مورد نیاز مجتمع‌های‌ اردوگاهی‌ازمحل‌بودجه‌ عمومی‌وکمک‌های‌مردمی‌ تامین‌ خواهدشد.

ماده‌ 3

شهرداری‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ شناسایی‌ و جمع‌آوری‌ و تحویل‌ افراد موضوع‌ این‌ مصوبه‌ به‌ مجتمع‌ اردوگاهی‌ اقدام‌ نماید. نیروی‌ انتظامی‌ در این‌ مورد همکاری‌ لازم‌ را با شهرداری‌ به‌ عمل‌ خواهد آورد.

ماده‌ 4

مسئول‌ مجتمع‌ اردوگاهی‌ توسط‌ فرماندار تعیین‌ می‌شود. مجتمع‌ اردوگاهی‌ مکلف‌ است‌ پس‌ از تحویل‌ گرفتن‌ افراد موضوع‌ این‌ مصوبه‌، نسبت‌ به‌ نگهداری‌ موقت‌، شناسایی‌ وضعیت‌و طبقه‌بندی‌ آنها در یکی‌ از گروههای‌ زیر اقدام‌ نماید:

‎‎‎الف‌) افراد متهم‌ به‌ ارتکاب‌ جرم‌، اعم‌ از متکدیان‌ و ولگردان‌ حرفه‌ای‌

‎‎‎ب‌) افراد بی‌سرپرست‌ و مجهول‌الهویه‌

‎‎‎ج‌) افراد گمشده‌، در راه‌ مانده‌ و متواری‌

‎‎‎د) افراد معلول‌ و ناتوان‌ (اعم‌ از جسمی‌ و ذهنی‌)

‎‎‎ه‍( افراد نیازمند غیر حرفه‌ای‌

ماده‌ 5

چنانچه‌ صدور قرار یا رای‌ قضایی‌ برای‌ هر یک‌ از افراد موضوع‌ این‌ مصوبه‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد، مسئولیت‌ امر بر عهده‌ دادگستری‌ استان‌ (دادگاه‌) است‌. دادگستری‌ استان‌ می‌تواند نسبت‌ به‌ تعیین‌ قاضی‌ مستقر در مجتمع‌ اردوگاهی‌ به‌ منظور تسریع‌ در رسیدگی‌ اقدام‌ نماید.

ماده‌ 6

سازمان‌ بهزیستی‌ موظف‌ است‌ افراد بی‌سرپرست‌، ناتوان‌ و معلول‌ و سالمندان‌ نیازمند را تحویل‌ بگیرد و در اماکن‌ مناسب‌ نگهداری‌ نماید و تحت‌ آموزش‌ قرار دهد. همچنین‌ پوشش‌های‌ حمایتی‌ لازم‌ را تا ایجاد شرایط‌ و زمینه‌ مناسب‌ برای‌ بازگشت‌ آنان‌ به‌ زندگی‌ عادی‌ ایجاد نماید.

ماده‌ 7

کمیته‌ امداد امام‌ خمینی‌(ره‌) موظف‌ است‌ ضمن‌ هماهنگی‌ با مسئول‌ مجتمع‌ اردوگاهی‌، پوشش‌ حمایتی‌ و هدایتی‌ لازم‌ را برای‌ افراد نیازمند، گمشده‌، متواری‌ و درمانده‌ برقرار کند و شرایط‌ و زمینه‌ بازگشت‌ آنان‌ به‌ زندگی‌ عادی‌ را فراهم‌ نماید.

ماده‌ 8

وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ موظف‌ است‌ افراد مستعد و دارای‌ توان‌ کار موضوع‌ این‌ مصوبه‌ را که‌ از طرف‌ مجتمع‌ اردوگاهی‌ و یا کمیته‌ امداد امام‌(ره‌) ، بهزیستی‌ و سازمان‌ زندانها و اقدامات‌ تامینی‌ و تربیتی‌ معرفی‌ می‌گردند، به‌ طور رایگان‌ تحت‌ پوشش‌ آموزش‌های‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ مناسب‌ قرار دهد و جهت‌ تامین‌ اشتغال‌ متکدیانی‌ که‌ دوره‌های‌ مربوط‌ را طی‌ نموده‌اند، برنامه‌ریزی‌های‌ اجرایی ‌لازم ‌را از طریق‌ مراکز کاریابی‌ و صندوق‌ فرصت‌های‌ شغلی‌ به‌ عمل‌آورد.

ماده‌ 9

افراد موضوع‌ این‌ مصوبه‌ در صورتی‌ که‌ پس‌ از انجام‌ اقدامات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در موارد (6 و 7 و 8) به‌ تکدی‌ بپردازند، پس‌ از جمع‌آوری‌ به‌ عنوان‌ متهم‌ جهت‌ تعیین‌ تکلیف‌ در اختیار مراجع‌ قضایی‌ قرار خواهند گرفت‌.

ماده‌ 10

وزارت‌ کشور موظف‌ است‌ نظام‌ آماری‌ متمرکز ثبت‌ و دستیابی‌ به‌ هنگام‌ به‌ سوابق‌ متکدیان‌ را ایجاد و تصدی‌ نماید. نیروی‌ انتظامی‌ و دیگر دستگاههای‌ مسئول‌ موظفند اطلاعات‌ مورد نیاز وزارت‌ کشور را براساس‌ ضوابطی‌ که‌ آن‌ وزارتخانه‌ ابلاغ‌ می‌نماید، در اختیار وزارت‌ کشور قرار دهند.

ماده‌ 11

سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ به‌ منظور توجیه‌ و آشنایی‌ جامعه‌ با تبعات‌ مختلف‌ تکدی‌ و جلب‌ مشارکت‌ مردم‌ در مبارزه‌ با این‌ پدیده‌ و نیز معرفی‌ تجربه‌های‌ موفق‌ مردمی‌، برنامه‌ریزی‌ و اقدامات‌ لازم‌ را انجام‌ دهد.

ماده‌ 12

سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ موظف‌ است‌ برای‌ تامین‌ اعتبارات‌ مورد نیاز اجرای‌ طرح‌، اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آورد.

ماده‌ 13

به‌ منظور پیگیری‌، ایجاد هماهنگی‌ و نظارت‌ بر اجرای‌ این‌ مصوبه‌، ستادی‌ در هر استان‌ با مسئولیت‌ معاون‌ سیاسی‌، امنیتی‌ استاندار و عضویت‌ فرماندار شهرستان‌ محل‌ استقرار مجتمع‌، رئیس‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، شهردار مرکز استان‌، مدیر کل‌ کار و امور اجتماعی‌، رئیس‌ مرکز صدا و سیما، فرمانده‌ نیروی‌ انتظامی‌ منطقه‌، مدیر کل‌ بهزیستی‌، سرپرست‌ کمیته‌ امداد امام‌ خمینی‌ ره‌) و رئیس‌ دادگستری‌ استان‌ تشکیل‌ می‌گردد. تصمیمات‌ ستاد بعد از تایید استاندار برای‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ مربوط‌ لازم‌الاجراست‌.

تبصره) ستاد، فعالیت‌ موسسات‌ خیریه‌ و کمک‌های‌ مردمی‌ را با محوریت‌ کمیته‌ امداد امام‌ خمینی‌(ره‌) و سازمان‌ بهزیستی‌، به‌ منظور عدم‌ پرداخت‌ مستقیم‌ به‌ متکدیان‌، سازماندهی‌ نموده‌، در راستای‌ پیشگیری‌ از این‌ ناهنجاری‌ اجتماعی‌ اقدامات‌ تبلیغی‌ و ارشادی‌ لازم‌ را برنامه‌ریزی‌ خواهد نمود.

ماده‌ 14

وظایف‌ دستگاهها در مبارزه‌ با تکدی‌ و رسیدگی‌ به‌ افراد موضوع‌ این‌ مصوبه‌، در سایر شهرها به‌ ترتیبی‌ است‌ که‌ در این‌ مصوبه‌ تعیین‌ شده‌ است‌ و صرفاً انجام‌ وظایف‌ مقرر در مورد مجتمع‌ اردوگاهی‌ بر عهده‌ مجتمع‌ نزدیکترین‌ شهر بزرگ‌ استان‌ است‌.

ماده‌ 15

وزارت‌ کشور مسئول‌ اجرای‌ این‌ مصوبه‌ است‌ و گزارش‌های‌ لازم‌ را در دوره‌های‌ زمانی‌ شش‌ ماهه‌ به‌ هیات‌ وزیران‌ و دبیرخانه‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ ارائه‌ خواهد نمود.

محمد باقریان

معاون‌ رئیس‌ جمهور و دبیر شورای‌ عالی‌ اداری‌