قانون ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸

قانون ارتقاء بهره وری كاركنان بالینی نظام سلامت با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده

به منظور كارآیی و اثربخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخش های دولتی (كشوری و لشكری) و غیردولتی:

1ساعت كار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعوبت كار، سابقه خدمت و كار در نوبت كاری های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداكثر تا هشت ساعت تقلیل می یابد.

2كاركنان بالینی بیمارستان های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (16) قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی از شمول ماده (75) قانون كار مستثنی می شوند. دولت می تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب و از مزایای مواد (67) و (68) قانون مدیریت خدمات كشوری برخوردار نموده و علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه حداكثر تا یك ماه مرخصی كار در محیط های غیرمتعارف به آنان اعطاء نماید.

3دولت می تواند ساعات كار بخش های دولتی و غیردولتی در نوبت های شب و ایام تعطیل را با ضریب 5 /1 و در نوبت عصر با ضریب 2 /1 محاسبه نماید و همچنین مشمولین این ماده اجازه كار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و می توانند حداكثر معادل نصف ساعت كار موظف ماهانه، با توافق كارفرما اضافه كار انجام دهند.

4مزایای این قانون به شاغلینی تعلق می گیرد كه فقط در یكی از بخش های دولتی یا غیردولتی مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزایای آنها نیز تركیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملكرد می باشد، به طوری كه مبنای پرداخت در روش مبتنی بر عملكرد، تعرفه های خدمات به صورت كمی و كیفی براساس فهرست های ارزیابی خدمات می باشد.
تعرفه خدمات كمّی، مبتنی بر بسته خدمتی و شرح وظایف مشمولین این قانون بوده و تعرفه های كیفی مبتنی بر استانداردهای روش های كار (پروسیجر) قابل ارائه در هرساعت براساس كدهای اخلاقی و منشور ارتباط با بیمار می باشد.

5(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)آیین نامه اجرایی این قانون حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با همكاری وزارتخانه های تعـاون، كار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های نظام پزشكی و نظام پرستاری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و از روند اجراء این قانون سالی دوبار به كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش خواهد شد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریج