قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰

قانون اصلاح قانون طبقه ‌بندی مشاغل و برقراري كمك هزينه مسكن كارگري مصوب 27 /1 /1359 شوراي انقلاب ‌جمهوري اسلامي ايران

‌ماده واحده

از تاريخ تصويب اين قانون، ماده 2 قانون راجع به طبقه‌ بندي مشاغل و برقراري كمك هزينه مسكن كارگري مصوب 27 /1 /1359 ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بصورت ذيل اصلاح مي ‌گردد:
‌ماده 2 – كمك هزينه مسكن براي كارگران مشمول قانون كار ساليانه توسط شوراي عالي كار تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه ششم مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13 /5 /1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي