قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰

قانون اصلاح قانون طبقه ‌بندی مشاغل و برقراری كمك هزینه مسكن كارگری مصوب 27 /1 /1359 شورای انقلاب ‌جمهوری اسلامی ایران

‌ماده واحده

از تاریخ تصویب این قانون، ماده 2 قانون راجع به طبقه‌ بندی مشاغل و برقراری كمك هزینه مسكن كارگری مصوب 27 /1 /1359 ‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بصورت ذیل اصلاح می ‌گردد:
‌ماده 2 – كمك هزینه مسكن برای كارگران مشمول قانون كار سالیانه توسط شورای عالی كار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه ششم مردادماه یكهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13 /5 /1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی