قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸

قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1378,04,30

‌ماده واحده

 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

یك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (1قانون مذكور الحاق می ‌گردد و عنوان تبصره (2) آن به تبصره (3) تغییر می‌ یابد:
‌تبصره 2 – محدوده آبی مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیت ‌های مربوط به سوخت ‌رسانی كشتیها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.

متن زیر جایگزین ماده (18قانون مذكور می ‌شود:
‌ماده 18 – تأسیس بانك و مؤسسه اعتباری به صورت شركت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانكی و استفاده از عنوان بانك و ‌یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین نامه اجرایی آن كه توسط بانك مركزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌ انجام می ‌شود.
‌تبصره 1 – تأسیس بانك و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موكول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط‌ شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزی است.
‌تبصره 2 – افتتاح شعبه توسط بانكها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موكول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانك مركزی است.
‌تبصره 3 – نظام حاكم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت وزیران تعیین می ‌شود.
‌تبصره 4 – معاملات واحدهای بانكی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانكداری اسلامی خواهد بود.
‌واحدهای بانكی كه مجوز انجام بانكداری برون مرزی اخذ نموده ‌اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.

متن زیر جایگزین ماده (21قانون مذكور می ‌شود:
‌ماده 21 – حقوق قانونی سرمایه ‌گذاران خارجی كه پذیرش سرمایة آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه ‌سرمایه‌ گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیلة قانون به نفع عموم ملی شود یا اینكه از سرمایه ‌گذاران یاد شده سلب مالكیت شود، جبران عادلانة‌ خسارت به عهدة دولت می‌ باشد. مقررات مربوط به نحوة پذیرش سرمایه‌ های مذكور و طریق جبران خسارت به موجب آیین نامه‌ ای خواهد بود كه به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

متن زیر جایگزین ماده (22) می ‌شود:
‌ماده 22 – ثبت شركتها و مالكیت‌ های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت كشتی ‌ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یكم (81)‌ قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می ‌شود.
‌تبصره – ثبت شركتها و مالكیت‌های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می ‌شود.

متن زیر به عنوان ماده (28) به قانون مذكور الحاق می ‌شود:
‌ماده 28 – تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات كارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است كه به پیشنهاد بیمه مركزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یكهزارو سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30 /4 /1378 با اصلاحاتی به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اكبر ناطق نوری