قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب ۱۳۴۳

قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل كارخانه‌ های كشورمصوب 1343,03,19

ماده 1

از تاریخ تصویب این قانون هیئتی بنام «‌هیئت حمایت از صنایع» مركب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از‌تعطیل كارخانه‌ های كشور در موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشكیل میگردد:
1 –
نماینده وزارت كار و خدمات اجتماعی.
2 –
نماینده وزارت اقتصاد.
3 –
نماینده سازمان برنامه.
4 –
نماینده اطاق صنایع و معادن ایران.
5 –
یكنفر كارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی بانتخاب وزارتین اقتصاد و كار و خدمات اجتماعی.
‌این هیئت دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضاء آن بموجب پیشنهاد وزارتخانه ‌ها و مؤسسات مذكور در فوق و تصویب هیئت وزیران تعیین میشود ‌و تغییر یا تعیین جانشین آنها نیز بهمان ترتیب عملی خواهد شد. ‌

ماده 2

در هر یك از موارد ذیل كه منتهی بتعطیل كارخانه شود هیئت میتواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را بعنوان مدیر كارخانه‌ تعیین نماید.
شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی میباشند كه از طرف هیئت تعیین می‌ شوند.

الف در مورد توقف از روز صدور حكم توقف.

ب در مورد صدور قرار تأمین.

ج در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت كار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل كارخانه. ‌

ماده 3

در مواردیكه برای وصول وجوه عمومی كه بعنوان وام صنعتی یا تنخواه‌ گردان یا اعتبار یا ضمانت بانكی یا معامله یا حق استرداد برای‌ كارخانه پرداخت شده است مبادرت بصدور اجرائیه گردد اعم از این كه وجوه مزبور از طرف دستگاههای دولتی یا سازمان برنامه یا موسسات دیگریكه تحت نظارت دولت اداره میشوند و یا موسساتی كه از وجوه عمومی اعتبار یا وام ضمانت ‌نامه در اختیارشان گذارده شده پرداخت شده باشد از تاریخ ‌صدور اجرائیه بوسیله مقام صالح، هیئت میتواند كارخانه را طبق مقررات اینقانون تحویل گرفته و اداره كند.

‌ماده 4

در كلیه موارد مذكور در این قانون اعم از اینكه مربوط به قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد هیئت حمایت از صنایع بلافاصله پس از‌اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت كارخانه و تأسیسات مربوط و اموال متعلق بكارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده شهربانی یا ‌ژاندارمری محل بمدیر یا مدیران منتخب خود برای اداره موقت تحویل خواهد داد در اینمورد حضور مدیر یا مدیران یا نماینده صاحبان سهام بلامانع‌ است و مدیران شركت یا صاحبان سهام میتوانند از دادستان محل رونوشت صورتمجلس تحویل كارخانه را دریافت دارند. ‌تصمیم هیئت قطعی و لازم ‌الاجرا است و فقط بتقاضای وزراء اقتصاد و كار و خدمات اجتماعی در همان هیئت قابل تجدیدنظر خواهد بود و هیئت در‌كلیه اقداماتی كه برای اداره موقت كارخانه ضرورت پیدا میكند نظارت خواهد داشت. ‌

ماده 5

در دوره اداره موقت هیچگونه اقدامی كه موجب تعطیل كارخانه بشود بدون موافقت هیئت حمایت از صنایع مجاز نیست. ‌

ماده 6

استفاده از محصول یا درآمد نقدی كارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد مطالبات كاركنان و كارگران كارخانه و همچنین در مورد‌ مطالبات معوقه مربوط بتهیه مواد اولیه ‌ایكه در موقع تحویل كارخانه بصورت ماده اولیه یا محصول موجود میباشد مجاز خواهد بود. ‌

ماده 7

هیئت حمایت از صنایع در موارد مذكور در اینقانون می ‌تواند با موسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم بمنظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت كارخانه ‌هائیكه مشمول مقررات اداره موقت میشوند منعقد نماید و وجوه مذكور بضمیمه بهره‌ متعلق به آن پس از وضع هزینه‌ های عادی و جاری از جمله مطالبات كارگران و كاركنان مقدم بر هر نوع بدهی دیگر كارخانه اعم از ممتاز یا غیر آن و قبل ‌از خاتمه عملیات اجرائی یا تصفیه امور ورشكستگی یا تعیین تكلیف نهائی در هر موقع كه هیئت مقتضی بداند از منافع كارخانه و سایر اموال و دارائی ‌آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود. ‌

ماده 8

در صورتیكه هیئت ظرف ششماه از تاریخ شروع باداره موقت بجهات فنی یا اقتصادی ادامه فعالیت كارخانه ‌ای را خلاف مصلحت ‌تشخیص دهد باید پانزده روز قبل از تاریخی كه برای تعطیل كارخانه ‌ای را در نظر می‌ گیرد و مراتب را از طریق وزارت اقتصاد و برای اتخاذ تصمیم به‌هیئت وزیران گزارش دهد.

‌ماده 9

پایان دوره اداره موقت هر یك از كارخانه‌ های مشمول اینقانون در هر نوبت و هر مورد با رعایت شقوق 1 و 2 و 3 و 4 این ماده و اجرای‌ماده 10 از طرف هیئت تعیین میشود.

در مورد توقف پس از تعیین تكلیف قطعی مالكیت كارخانه در جریان عملیات تصفیه یا پایان آن.

در مورد تأمین كارخانه پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از تأمین.

در مورد فوت یا حجر پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از فوت یا حجر.

در مواردیكه بشرح مذكور در ماده 3 اجرائیه صادر شده باشد پس از اطلاع هیئت از پرداخت طلب موضوع اجرائیه یا تنظیم سند قطعی ‌انتقال.

‌ماده 10

در تمام موارد مذكور در ماده قبل هیئت موقعی اقدام بتحویل دادن كارخانه خواهد نمود كه اعتبارات مصرف شده در دوره اداره موقت ‌كارخانه برگشت شده باشد و یا هیئت احراز نماید كه شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی مجاز در اداره بهره‌ برداری بطریق اطمینان بخشی طلب ‌هیئت را پرداخت خواهند كرد و بهر حال شخص یا اشخاص مزبور باید آمادگی خود را برای اداره كارخانه و ایفای تعهدات اعلام نموده باشند. ‌

ماده 11

آئین ‌نامه اجرائی اینقانون بوسیله وزارتین اقتصاد و كار و خدمات اجتماعی با موافقت وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت‌ وزیران بموقع اجرا گذارده میشود. ‌طرز استفاده از اعتبارات و جزئیات مربوط بجریان كار و وظایف و اختیارات هیئت و ترتیب اداره موقت كارخانه‌ های مشمول مقررات اینقانون و‌ تحویل و تحول و صورت‌ برداری و تعیین ارزش اموال آنها و پرداخت حق حضور اعضاء هیئت نیز ضمن همان آئین ‌نامه‌ ها پیش‌ بینی خواهد شد. ‌

ماده 12

مقررات اینقانون ناقض قوانین كار و بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود و در موارد مذكور در ماده 46 قانون كار دولت می ‌تواند اداره ‌كارخانه ‌ها را بهیئت حمایت از صنایع واگذار كند. ‌

ماده 13

از تاریخ تصویب اینقانون قوانینی كه مغایر با اینقانون میباشد قابل اجرا نیست. ‌

ماده 14

وزارت دادگستری وزارت اقتصاد – وزارت كار و خدمات اجتماعی مامور اجرای اینقانون خواهند بود.

‌قانون بالا كه مشتمل بر 14 ماده است پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ چهارشنبه ششم خردادماه یكهزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز‌سه ‌شنبه نوزدهم خرداد یكهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی