لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور مصوب ۱۳۵۹

لایحه قانونی یکسان شدن ساعت کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن مصوب 1359.4.23

ماده واحده

از اول شهریور ماه سال 1359 ساعات کار کلیه کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی وکارگران مشمول قانون کار یکسان و 44 ساعت در هفته تعیین میگردد.

تبصره 1 – تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه در واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی طبق روال گذشته و بر اساس شرایط کار وتوافق طرفین میباشد. و در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت کمافیالسابق از سوی مقامات ذیربط انجام و اعلام میگردد.

تبصره 2 – مقررات قوانین کار و استخدام کشوری و قوانین خاص استخدامی درباره: ساعات کارهای سخت و زیانآور و فرجههای تعیین شده قانونی و سایر موارد کماکان به قوت خود باقی است.

تبصره 3 – قوانین خاص مذکور در این لایحه، قوانین استخدام لشکری و قوای انتظامی را شامل نمیگردد.

تبصره 4 – این قانون شامل کارگران مشمول قانون کار کشاورزی نمیشود.