اصلاحیه ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک

اصلاحیه ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1323,11,17

 

دو تبصره زیر به ماده120 آئین نامه قانون ثبت املاک اضافه می‌شود:

تبصره 1 ـ در مواردی که مالک به‏علت فقدان سند مالکیت تقاضای صدورالمثنی سند مالکیت می‌نماید بایستی طریق از بین رفتن سند مالکیت را کتباً به اداره ثبت اعلام و کسانی که از جریان امر مستحضرند معرفی شوند. اداره ثبت پس از انجام تحقیقات لازمه از مطلعین در ظرف ده روز باید مراتب را به هزینه متقاضی به‏ وسیله یکی از جراید کثیرالانتشار و جریده‌ای که آگهی‌های ثبتی در آن درج می‌شود و روزنامه رسمی در سه نوبت هر بیست روز یک مرتبه آگهی و در صورتی که تا ده روز پس از انتشار آخرین آگهی اظهاری نسبت به ملک مورد آگهی نرسد به دادن المثنی سند مالکیت اقدام نماید. در آگهی فوق مراتب زیر باید قید شود:
1ـ اسم و نام خانوادگی مالک. 2ـ شماره پلاک و محل وقوع ملک. 3ـ خلاصه دعوای فقدان سند مالکیت. 4ـ معاملاتی که طبق حکایت پرونده ثبتی و اظهار مالک در سند مالکیت نوشته شده.
تذکر اینکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی هرکونه [گونه] معامله کرده باشد که در قسمت چهار ذکر نشده است در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت مراجعه و سند خود را ابراز دارد.

تبصره 2ـ اداره ثبت مکلف است در روز صدور المثنی سند مالکیت مراتب را به دفاتر حوزه خود کتباً اعلام و متذکر شود که هر موقع نسبت به‌پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هرکونه [گونه] سند معامله تنظیم نمایند (اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند.
هر یک از دفترخانه‌ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که در موقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن المثنی صادر شده باید قبلاً جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنمایند.
تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه پنج به بالا مقرر در ماده42 قانون دفتر اسناد رسمی است.

وزیر دادگستری