دستورالعمل ثبت سفارش كالا در بورس فلزات تهران مصوب 1386

دستورالعمل ثبت سفارش كالا در بورس فلزات تهران مصوب 1386,02,09

در راستای اجرای مواد ۲۱ آیین نامه معاملات مصوب مورخ ۰۳ / ۰۶ / ۸۲ شورای بورس و اصلاحات بعدی آن و ۲۲ آیین نامه اتاق پایاپای بورس فلزات مصوب مورخ ۰۹ / ۰۳ / ۸۴ شورای بورس و با هدف افزایش شفافیت معاملات، حمایت از حقوق سرمایه گذاران و سامان بخشیدن به ثبت سفارش های مشتریان (اعم از خریداران و فروشندگان) در این بورس ها این دستورالعمل تدوین و تصویب می گردد.

ماده ۱

كلیه كارگزاران موظفند سفارش های هریك از مشتریان را در فرمهای ثبت سفارش كه توسط بورس ابلاغ می گردد، ثبت نمایند.

ماده ۲

كلیه نقل و انتقالات وجوه بین كارگزار و مشتری از طریق انتقال فی مابین حساب‌های بانكی كارگزاری و مشتری صورت خواهد پذیرفت و انتقال وجه از سایر طرق ممنوع می باشد. بانك یا بانك های مورد نظر و نوع حساب توسط بورس تعیین می گردد.

ماده ۳

درج كد مشتری در فرم ثبت سفارش الزامی است.

ماده ۴

كد مشتری موضوع ماده ۳ این دستورالعمل بایستی قبلاً به درخواست مشتری، توسط كارگزار از بورس اخذ شده باشد. جهت اخذ كد مشتری كارگزار بایستی مدارك زیر را به بورس ارائه نماید.

۱برای اشخاص حقیقی كپی شناسنامه و كارت ملی كه توسط كارگزار برابر اصل شده باشدو برای اشخاص حقوقی مدارك تأسیس و دارندگان امضای مجاز و كپی شناسنامه صاحبان امضای مجاز كه توسط كارگزار برابر اصل شده باشد.

۲فرم تكمیل شده درخواست كد به شرح پیوست این دستورالعمل

تبصره: فرم درخواست كد توسط بورس ابلاغ می گردد.

ماده ۵

كارگزاران مكلفند فرم های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال بایگانی و حسب استعلام به بورس و یا سازمان ارائه نمایند.

ماده ۶

جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت زمان و تاریخ دقیق، هنگام تكمیل فرم سفارش الزامی است . این قاعده در مورد سفارش های الكترونیكی یا تلفنی نیز صادق می باشد. كارگزاران مكلفند براساس اولویت زمانی دریافت سفارش مشتری، نسبت به اجرای سفارش اقدام نمایند.

ماده ۷

كارگزار موظف است هنگام دریافت سفارش خرید، حداقل ۱۰ درصد بهای تقریبی معامله را در حساب پیش دریافت از مشتری یا حساب كنترل اعتبار اعطایی به مشتری نزد كارگزار منظور نماید. حساب پیش دریافت مشتری از محل وجوه واریزی وی به حساب جاری معاملاتی كارگزار یا بستانكاری وی در حساب كارگزاری و حساب كنترل اعتبار اعطایی مشتری از محل وجوه متعلق به شركت كارگزاری قابل تأمین است.

تبصرهكارگزار موظف است در دفاتر خود برای حساب پیش دریافت از مشتری و حساب كنترل اعتبار اعطایی به مشتری سرفصل جداگانه ایجاد نماید و در هنگام اجرای سفارش خرید هر مشتری، اطمینان یابد كه مبلغ كل سفارش های خرید وی كه توسط آن كارگزاری درحال اجراست، بیش از ده برابر مجموع مانده های این دو حساب نباشد.

ماده ۸

در صورتیكه خریدار پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله از خرید كالا منصرف شود و یا چنانچه كارگزار خریدار به هر علت نتواند نسبت به خرید كالای موضوع سفارش اقدام كند، پیش دریافت مشتری آزاد می شود.

تبصره مراتب انصراف خریدار باید قبل از تحقق معامله ذیل فرم سفارش مربوطه درج و به امضای طرفین برسد.

ماده ۹

چنانچه خریدار پس از اعمال سفارش توسط كارگزار خریدار از پرداخت الباقی وجه موضوع سفارش ظرف مهلت مقرر خودداری نماید معامله موردنظر محقق نشده و كارگزار خریدار كلیه كارمزدهای انجام معامله را از محل پیش دریافت مشتری یا اعتبار اعطایی به وی كسر و فروشنده برای مطالبه خسارات وارده به خود به كانون كارگزاران مراجعه خواهد كرد.

تبصرهبعد از گذشت 10 روز كاری از احراز عدم تحقق معامله، كارگزار خریدار پس از استعلام از كانون كارگزاران و اطمینان از عدم طرح شكایت بابت مطالبه خسارت، الباقی پیش دریافت مشتری را به وی مسترد خواهد كرد.

ماده ۱۰

در صورتیكه كارگزار هر یك از وظایف و تكالیف مقرر در این دستورالعمل را رعایت نكند در مقابل ادعای طرف مقابل مسئول و پاسخگو بوده و اقدام كارگزاری حسب مورد براساس مقررات انضباطی مربوطه، تخلف محسوب خواهد شد.

ماده ۱۱

كارگزاران مكلفند ظرف حداكثر ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل عملیات خود را با مفاد آن تطبیق دهند. بدیهی است در پایان مهلت مذكور با كارگزاران متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد.