دستورالعمل ثبت سفارش كالا در بورس فلزات تهران مصوب 1386

دستورالعمل ثبت سفارش كالا در بورس فلزات تهران مصوب 1386,02,09

در راستاي اجراي مواد ۲۱ آيين نامه معاملات مصوب مورخ ۰۳ / ۰۶ / ۸۲ شوراي بورس و اصلاحات بعدي آن و ۲۲ آيين نامه اتاق پاياپاي بورس فلزات مصوب مورخ ۰۹ / ۰۳ / ۸۴ شوراي بورس و با هدف افزايش شفافيت معاملات، حمايت از حقوق سرمايه گذاران و سامان بخشيدن به ثبت سفارش هاي مشتريان (اعم از خريداران و فروشندگان) در اين بورس ها اين دستورالعمل تدوين و تصويب مي گردد.

ماده ۱

كليه كارگزاران موظفند سفارش هاي هريك از مشتريان را در فرمهاي ثبت سفارش كه توسط بورس ابلاغ مي گردد، ثبت نمايند.

ماده ۲

كليه نقل و انتقالات وجوه بين كارگزار و مشتري از طريق انتقال في مابين حساب‌هاي بانكي كارگزاري و مشتري صورت خواهد پذيرفت و انتقال وجه از ساير طرق ممنوع مي باشد. بانك يا بانك هاي مورد نظر و نوع حساب توسط بورس تعيين مي گردد.

ماده ۳

درج كد مشتري در فرم ثبت سفارش الزامي است.

ماده ۴

كد مشتري موضوع ماده ۳ اين دستورالعمل بايستي قبلاً به درخواست مشتري، توسط كارگزار از بورس اخذ شده باشد. جهت اخذ كد مشتري كارگزار بايستي مدارك زير را به بورس ارائه نمايد.

۱براي اشخاص حقيقي كپي شناسنامه و كارت ملي كه توسط كارگزار برابر اصل شده باشدو براي اشخاص حقوقي مدارك تأسيس و دارندگان امضاي مجاز و كپي شناسنامه صاحبان امضاي مجاز كه توسط كارگزار برابر اصل شده باشد.

۲فرم تكميل شده درخواست كد به شرح پيوست اين دستورالعمل

تبصره: فرم درخواست كد توسط بورس ابلاغ مي گردد.

ماده ۵

كارگزاران مكلفند فرم هاي ثبت سفارش را براي هر مشتري به ترتيب شماره سريال بايگاني و حسب استعلام به بورس و يا سازمان ارائه نمايند.

ماده ۶

جهت رعايت نوبت مشتريان ثبت زمان و تاريخ دقيق، هنگام تكميل فرم سفارش الزامي است . اين قاعده در مورد سفارش هاي الكترونيكي يا تلفني نيز صادق مي باشد. كارگزاران مكلفند براساس اولويت زماني دريافت سفارش مشتري، نسبت به اجراي سفارش اقدام نمايند.

ماده ۷

كارگزار موظف است هنگام دريافت سفارش خريد، حداقل ۱۰ درصد بهاي تقريبي معامله را در حساب پيش دريافت از مشتري يا حساب كنترل اعتبار اعطايي به مشتري نزد كارگزار منظور نمايد. حساب پيش دريافت مشتري از محل وجوه واريزي وي به حساب جاري معاملاتي كارگزار يا بستانكاري وي در حساب كارگزاري و حساب كنترل اعتبار اعطايي مشتري از محل وجوه متعلق به شركت كارگزاري قابل تأمين است.

تبصرهكارگزار موظف است در دفاتر خود براي حساب پيش دريافت از مشتري و حساب كنترل اعتبار اعطايي به مشتري سرفصل جداگانه ايجاد نمايد و در هنگام اجراي سفارش خريد هر مشتري، اطمينان يابد كه مبلغ كل سفارش هاي خريد وي كه توسط آن كارگزاري درحال اجراست، بيش از ده برابر مجموع مانده هاي اين دو حساب نباشد.

ماده ۸

در صورتيكه خريدار پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله از خريد كالا منصرف شود و يا چنانچه كارگزار خريدار به هر علت نتواند نسبت به خريد كالاي موضوع سفارش اقدام كند، پيش دريافت مشتري آزاد مي شود.

تبصره مراتب انصراف خريدار بايد قبل از تحقق معامله ذيل فرم سفارش مربوطه درج و به امضاي طرفين برسد.

ماده ۹

چنانچه خريدار پس از اعمال سفارش توسط كارگزار خريدار از پرداخت الباقي وجه موضوع سفارش ظرف مهلت مقرر خودداري نمايد معامله موردنظر محقق نشده و كارگزار خريدار كليه كارمزدهاي انجام معامله را از محل پيش دريافت مشتري يا اعتبار اعطايي به وي كسر و فروشنده براي مطالبه خسارات وارده به خود به كانون كارگزاران مراجعه خواهد كرد.

تبصرهبعد از گذشت 10 روز كاري از احراز عدم تحقق معامله، كارگزار خريدار پس از استعلام از كانون كارگزاران و اطمينان از عدم طرح شكايت بابت مطالبه خسارت، الباقي پيش دريافت مشتري را به وي مسترد خواهد كرد.

ماده ۱۰

در صورتيكه كارگزار هر يك از وظايف و تكاليف مقرر در اين دستورالعمل را رعايت نكند در مقابل ادعاي طرف مقابل مسئول و پاسخگو بوده و اقدام كارگزاري حسب مورد براساس مقررات انضباطي مربوطه، تخلف محسوب خواهد شد.

ماده ۱۱

كارگزاران مكلفند ظرف حداكثر ۱۵ روز از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل عمليات خود را با مفاد آن تطبيق دهند. بديهي است در پايان مهلت مذكور با كارگزاران متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد.