ضوابط نظارت (سبا) بر فرآیند تاسیس و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام 1386

 

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) ضوابط نظارت بر فرآیند تاسیس و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام را در ۸ ماده تصویب کرد.

علی صالح آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: «هیات مدیره این سازمان در اجرای بندهای ۴، ۱۷ و ۱۸ ماده ۷ و مواد ۲۰ و ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، ضوابط نظارت بر فرآیند تاسیس و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام را در ۸ ماده تصویب کرد

ضوابط نظارت سبا بر فرآیند تاسیس و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام 

ماده ۱

تمامی اصطلاحات و واژه هایی که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این ضوابط به کار رفته اند. واژه های دیگر دارای معانی زیر است:

قانون:منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی می باشد، که از این پس قانون نامیده می شود.

شرکت ثبت شده: شرکت سهامی عام که خود یا اوراق بهادار آن نزد سازمان به ثبت رسیده است.

شرکت ثبت نشده: شرکت سهامی عام که خود یا اوراق بهادار آن نزد سازمان به ثبت نرسیده است.

عرضه محدود:منظور عرضه سهام جدید به سهام داران فعلی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام، با رعایت ماده ۱۵۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بدون سلب حق تقدم است.

ماده ۲

عرضه سهام جدید در هر یک از موارد زیر، عرضه عمومی محسوب می شود: عرضه سهام شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس، عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقدم سهام داران فعلی،عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام.

ماده ۳

افزایش سرمایه «شرکت های ثبت شده»، اعم از «عرضه عمومی» یا «عرضه محدود»، منوط به اخذ مجوز از سازمان با رعایت مقررات مربوطه است.

ماده ۴

«عرضه محدود» سهام «شرکت های ثبت شده» مستلزم کسب مجوز از سازمان است.

در فرآیند انجام عرضه سهام این شرکت ها، رعایت مفاد دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار به استثنای مهلت زمانی پذیره نویسی، الزامی است. در این عرضه ها، مهلت مزبور بر اساس الزامات قانون تجارت تعیین خواهد شد.

ماده ۵

«عرضه محدود» سهام «شرکت های ثبت نشده»، مشمول مقررات عرضه عمومی نیست.

ماده ۶

ثبت سهام عرضه شده در «عرضه های محدود» «شرکت های ثبت نشده»، به تقاضای ناشر و با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.

ماده ۷

«عرضه عمومی» سهام «شرکت های ثبت نشده»، مستلزم کسب مجوز از سازمان و تابع مقررات از جمله قانون و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار است.

ماده ۸

«عرضه عمومی» و محدود سهام کلیه شرکت های سهامی عام، در صورتی که بعد از انجام عرضه جمع حقوق صاحبان سهام آن ها کم تر از ۱۰ میلیارد ریال باشد،معاف از ثبت خواهد بود.

ماده ۹

این ضوابط در ۹ ماده به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.