دستورالعمل اجرایی تبدیل انواع شرکتهای تجارتی غیر تعاونی به تعاونی

دستورالعمل اجرایی تبدیل انواع شرکتهای تجارتی غیر تعاونی به تعاونی مصوب 1388 وزارت کار و رفاه اجتماعی

نظر به مواد قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در مجموعه نظام اقتصادی کشور و فراهم آوردن موجبات استفاده بهینه و مؤثر شرکتهای تجارتی غیر تعاونی از مزایای نسبی بخش تعاون و امکانات موجود و جلوگیری از اتلاف منابع ناشی از رکود فعالیت آنها، شرکتهای تجارتی غیر تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات قانونی و مفاد این دستورالعمل به تعاونی تبدیل شوند.

ماده1

شرکت تجارتی غیر تعاونی در صورتی می‌تواند به شرکت تعاونی تبدیل شود که اقدامات ذیل را بعمل آورده باشد:
الف) موضوع تبدیل به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت رسیده باشد.
ب)میزان سرمایه و تعداد اعضای آن با مقررات قانون بخش تعاونی تطبیق یافته باشد
ج) دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی عادی آن رسیده باشد.
د) اساسنامه آن طبق اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی با رعایت مقررات قانون بخش تعاونی تنظیم شده باشد.

ماده2

شرکت تجاری غیر تعاونی باید ظرف یکماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده تبدیل شرکت را تصویب کرده، صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را به ضمیمه مدارک زیر به وزارت تعاون/اداره کل تعاون استان تسلیم کند تا پس از تطبیق مندرجات آن با این دستورالعمل و قانون و مقررات بخش تعاونی به ثبت شرکتها ارسال شود.
1- اساسنامه‌‌ای که برای تعاونی شدن تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد.
2- دوترازنامه و حساب سود و زیان اخیر شرکت که به تأئید حسابدار رسمی رسیده باشد
3- صورت دارائی شرکت که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تأئید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.