‌قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1376

‌قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1376,02,17

ماده 1

وزارتخانه‌ هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعايت قوانين و مقررات، براي كليه اتباع ايراني شماره ملي و كد پستي ‌اختصاص دهند.

‌ماده 2

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانه‌ ها، سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانكها، شهرداريها، ‌نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند از شماره ‌ملي و كد پستي ده رقمي كه توسط سازمان ثبت احوال كشور و در قالب كارت شناسايي و با همكاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران براي ‌شناسايي افراد و اشخاص و محل كار يا سكونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد يافت تبعيت نموده و بكار گيرند.

‌ماده 3

كارت ياد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسايي اتباع ايراني و مشمول كليه احكام حقوقي و كيفري مربوط است و بايد هميشه همراه‌ صاحب آن باشد.

‌تبصره دارنده كارت در صورت تغيير محل سكونت يا كار خود، بايد مراتب را در اولين فرصت ممكن به سازمان ثبت احوال كشور اطلاع دهد.

‌ماده 4

صدور هر گونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها، بدون درج شماره ملي و كد پستي ممنوع است.

‌تبصره كارتهاي شناسائي اداري، صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها كه قبل از تصويب و اجراي اين قانون صادر شده‌اند تا زماني كه شرايط‌براي تعويض آنها به شكل جديد فراهم نگرديده معتبر خواهند بود.

ماده 5 

دولت موظف است هزينه‌ هاي اجراي طرح شماره ملي و كد پستي را در بودجه دستگاههاي اجرايي مربوط پيش ‌بيني نمايد.

‌ماده 6

آئين ‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌ هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد‌ رسيد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24 /2 /1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري