‌قانون الزام اختصاص شماره ملی و كد پستی برای كلیه اتباع ایرانی مصوب 1376

‌قانون الزام اختصاص شماره ملی و كد پستی برای كلیه اتباع ایرانی مصوب 1376,02,17

ماده 1

وزارتخانه‌ های كشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای كلیه اتباع ایرانی شماره ملی و كد پستی ‌اختصاص دهند.

‌ماده 2

كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ ها، سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانكها، شهرداریها، ‌نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شركتها و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند از شماره ‌ملی و كد پستی ده رقمی كه توسط سازمان ثبت احوال كشور و در قالب كارت شناسایی و با همكاری شركت پست جمهوری اسلامی ایران برای ‌شناسایی افراد و اشخاص و محل كار یا سكونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بكار گیرند.

‌ماده 3

كارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول كلیه احكام حقوقی و كیفری مربوط است و باید همیشه همراه‌ صاحب آن باشد.

‌تبصره دارنده كارت در صورت تغییر محل سكونت یا كار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممكن به سازمان ثبت احوال كشور اطلاع دهد.

‌ماده 4

صدور هر گونه كارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها، بدون درج شماره ملی و كد پستی ممنوع است.

‌تبصره كارتهای شناسائی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها كه قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده‌اند تا زمانی كه شرایط‌برای تعویض آنها به شكل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.

ماده 5 

دولت موظف است هزینه‌ های اجرای طرح شماره ملی و كد پستی را در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط پیش ‌بینی نماید.

‌ماده 6

آئین ‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌ های كشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌ رسید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24 /2 /1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اكبر ناطق نوری