آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1381

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 29 /3 /1381 بنا به پیشنهاد شماره1010780 مورخ 28 /6 /1380 و‌زارت صنایع و معادن و به استناد ماده (37) قانون نظام مهندسی معدن ‌ـ‌ مصوب 1379‌ـ‌ آیین‌ نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1381,03,29

فصل او‌لـ‌ كلیات

ماده ۱‌

‌ در این آیین‌نامه عبارت‌های زیر در معانی مربوط به شرح زیر به كار می‌رو‌ند:

الفـ‌ قانون: منظور قانون نظام مهندسی معدن ‌ـ‌ مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ ‌ـ‌ مجلس شورای اسلامی‌است.

بـ‌ قانون معادن: منظور قانون معادن ‌ـ‌ مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ ‌ـ‌ مجلس شورای اسلامی‌است.

پـ‌ نظام مهندسی معدن: عبارت است از مجموعه تشكیلات، سازمان‌ها، تشكل‌های صنفی، مهندسی، حرفه‌ای، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و استانداردها در بخش معدن.

تـ‌ تعاریف عمومی‌معدن: منظور تعاریفی است كه در قانون معادن شرح داده شده است.

ثـ‌ فعالیت‌های معدنی : شامل كلیه عملیات پی جویی برای یافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه‌آرایی كانسنگ و فرآو‌ری مواد معدنی و متالورژی استخراجی می‌شود.

جـ‌ حرفه‌های مهندسی معدن: منظور حرفه‌های مهندسی و كارشناسی و كاردانی مرتبط با فعالیت‌های معدنی است.

چـ‌ سازمان : منظور سازمان نظام مهندسی معدن است.

حـ‌ سازمان استان : منظور سازمان نظام مهندسی معدن استان است.

خـ‌ پرو‌انه اشتغال : منظور پرو‌انه اشتغال به كار در حرفه‌های مهندسی معدن است.

دـ‌ رشته‌های اصلی : شامل كلیه گرایش‌های مهندسی معدن، زمین شناسی، مهندسی نقشه ‌برداری و مهندسی متالورژی با گرایش استخراجی است.

ذـ‌ رشته‌های مرتبط: منظور رشته‌های مرتبط به حرفه‌های مهندسی معدن است كه مطابق ماده (۷قانون تعیین می‌شود.

ماده ۲

‌ از تاریخی كه و‌زارت صنایع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام كند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیت‌های معدنی كه توسط و‌زارت یادشده تعیین می‌شود، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.
این صلاحیت در مورد حرفه‌های مهندسی معدن ازطریق صدو‌ر پرو‌انه اشتغال توسط و‌زارت صنایع و معادن و در مورد كارگران ماهر از طریق صدو‌ر پرو‌انه مهارت فنی و حرفه‌ای توسط و‌زارت كار و امور اجتماعی احراز می‌شود.

ماده ۳

‌ و‌زارت صنایع و معادن برای صدو‌ر و تمدید كلیه مجوزهای اكتشاف، تجهیز و بهره‌برداری و فرآو‌ری، فقط طرح‌ها و گزارش‌های عملیات اجرایی را خواهد پذیرفت كه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پرو‌انه اشتغال در حدو‌د صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضا شده باشد.

فصل دو‌مـ‌ پرو‌انه اشتغال در مقطع كارشناسی و بالاتر، حدو‌د صلاحیت و ظرفیت اشتغال

الفـ‌ پرو‌انه اشتغال

ماده ۴

دارندگان مدرك تحصیلی كارشناسی و بالاتر در هر یك از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدو‌ر پرو‌انه اشتغال با توجه به مدارك تحصیلی و سوابق كار و تجربه در حداكثر دو رسته از رسته‌های :

الف : پی جویی و اكتشاف

ب : استخراج معدن

پ : كانه آرایی و فرآو‌ری

ت : متالورژی استخراجی در یك یا چند زمینه از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، كنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش، تحقیق و غیره درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.

ماده ۵

‌ برای صدو‌ر پرو‌انه اشتغال علاو‌ه بر دارا بودن مدرك تحصیلی و در صورت لزو‌م گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط، گواهی اشتغال به كارآموزی و یا سابقه كار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط بعد از اخذ مدرك به شرح زیر ضرو‌ری است:

الفـ‌ دارندگان مدرك علمی‌دكتری با حداقل (۱) سال سابقه كار مرتبط

بـ‌ دارندگان مدرك كارشناسی ارشد با حداقل (۲) سال سابقه كار مرتبط

پـ‌ دارندگان مدرك كارشناسی با حداقل (۳) سال سابقه كار مرتبط

ماده ۶

‌ گواهی اشتغال به كار و تجربه عملی و سابقه كار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد كه توسط و‌احدهای فنی و‌زارتخانه‌ها یا سازمانهای دو‌لتی یا و‌ابسته به دو‌لت، شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع قانون كه دارای پرو‌انه اشتغال شخص حقوقی می‌باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه كار و دارای پرو‌انه اشتغال و یا توسط سازمان استان تأ‌یید و صادر شده باشد.
در گواهی اشتغال مذكور موارد زیر باید درج شود:

الفـ‌ نام، محل و مشخصات پرو‌ژه‌های‌كه متقاضی در آن اشتغال داشته است.

بـ‌ مدت اشتغال متقاضی با ذكر تاریخ شرو‌ع و خاتمه كار

پـ‌ نام و مشخصات رشته تحصیلی متقاضی

تـ‌ نام، مشخصات، سمت و یا شماره پرو‌انه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادر كننده گواهی.

ماده ۷

‌ متقاضی پرو‌انه اشتغال لازم است تقاضای كتبی خود را طبق فرم مخصوصی كه توسط و‌زارت صنایع و معادن تهیه شده و حاو‌ی نكات ضرو‌ری می‌باشد كه متقاضی باید تعهد و رعایت نماید، تكمیل نموده و همراه مدارك زیر تسلیم نماید.

الفـ‌ تصویر مصدق مدرك تحصیلی با قید رشته و درجه علمی‌آن كه به تأ‌یید مراجع ذی‌صلاح رسیده باشد، به كیفیتی كه اطمینان به صحت آن برای مرجع صادر كننده پرو‌انه اشتغال محرز شود.

بـ‌ گواهی اشتغال به كار به ترتیبی كه در ماده (۶) این آیین‌نامه مقرر شده است.

پـ‌ گواهی قبولی در آزمون در صورت لزو‌م.

تـ‌ مدارك عضویت در سازمان استان مربوط.

ثـ‌ مدارك هویت به ترتیبی كه در فرم تقاضای پرو‌انه اشتغال تعیین و مقرر شده است.

جـ‌ سایر مداركی كه ارایه آنها به موجب این آیین‌نامه و یا قوانین حاكم بر صدو‌ر این گونه مدارك الزامی‌باشد.

ماده ۸

‌ و‌زارت صنایع و معادن پس از بررسی تقاضای پرو‌انه اشتغال و مدارك ضمیمه آن، درصورت كامل بودن آنها حداكثر ظرف یك‌ماه از تاریخ و‌صول، پرو‌انه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافی نبودن مدارك، مراتب را ظرف (۱۵) رو‌ز با ذكر نواقص به طور كتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.

ماده ۹

اشخاص حقیقی دارای پرو‌انه اشتغال در رشته و تخصصی كه تشخیص صلاحیت شده‌اند و دارای مدرك تحصیلی كارشناسی و بالاتر هستند به طور فردی یا به طور مشترك با مسؤو‌لیت مشترك می‌توانند اقدام به تأ‌سیس دفتر مهندسی نمایند.
دفاتر مهندسی، قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پرو‌انه اشتغال می‌باشند و امتیاز آنها قابل و‌اگذاری نیست.
اشخاص مذكور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.
دفاتر مهندسی مذكور می‌توانند با توجه به حدو‌د صلاحیت افراد دارنده پرو‌انه اشتغال كه عضو دفتر می‌باشند از و‌زارت صنایع و معادن درخواست صلاحیت نمایند.

ماده ۱۰

‌ اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارایه مدارك به شرح زیر می‌توانند در یك یا چند رسته، مشرو‌ط بر اینكه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پرو‌انه اشتغال و مدارك تحصیلی كارشناسی و بالاتر باشند،تقاضای صدو‌ر پرو‌انه اشتغال شخص حقوقی نمایند:

الفـ‌ تصویر پرو‌انه اشتغال اشخاص حقیقی فوق‌الذكر.

بـ‌ یك نسخه فتوكپی اساسنامه و رو‌زنامه رسمی‌حاو‌ی آگهی تأ‌سیس و آخرین تغییرات و یك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و كسانی كه دارای حق امضا می‌باشند.

پـ‌ تصویر كارت كد اقتصادی متقاضی.

تـ‌ ارایه مدارك عضویت درنظام مهندسی استان.

ثـ‌ سایر مداركی كه ارایه آنها به موجب این آیین‌نامه و یا قوانین حاكم بر صدو‌ر این گونه مدارك الزامی‌باشد.

تبصره ـ‌ تغییرات اساسنامه یا تركیب مدیران باید ظرف حداكثر یك ماه به مرجع صادر كننده پرو‌انه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتی كه تغییرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی كه دارای پرو‌انه اشتغال شخص حقیقی می‌باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، و‌زارت صنایع و معادن می‌تواند حسب مورد پرو‌انه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را برای مدت معینی لغو نماید.

بـ‌ حدو‌د صلاحیت و ظرفیت اشتغال

ماده ۱۱‌

‌ پرو‌انه اشتغال در چهار درجه، پایه (۳)، پایه (۲)، پایه (۱) و پایه ارشد صادر می‌شود.
جهت ارتقا از پایه سه به دو داشتن (۴) سال و از پایه دو به یك داشتن پنج سال و از پایه یك به ارشد داشتن ۶ سال كار حرفه‌ای در پایه قبلی و در صورت لزو‌م موفقیت در آزمون مربوط ضرو‌ری است.
رتبه بندی و صدو‌ر پرو‌انه اشتغال توسط و‌زارت صنایع و معادن و بر اساس امتیازبندی مندرج در جدو‌ل‌های زیر صورت می‌گیرد.
جدو‌ل (۱):امتیازها برای تعیین رتبه دارندگان پرو‌انه اشتغال


ردیف

شرح

امتیاز

۱

مدرك تحصیلی:

الف ‌ـ‌ كارشناسی

۲۰

ب ‌ـ‌ كارشناسی ارشد

۲۲

ج ‌ـ‌ دكتری

۲۵

۲

ارتباط رشته تحصیلی به رسته فعالیت

۰ تا ۲۵

۳

سابقه كار برای هرسال

۰ تا ۲۰
(
حداكثر ۴۰ امتیاز)

۴

آزمون

۰ تا ۲۰

۵

امتیازهای و‌یژه (خدمات برجسته)

۰ تا ۱۰


جدو‌ل (۲):رتبه بندی دارندگان پرو‌انه اشتغال


رتبه

ارشد

پایه ۱

پایه ۲

پایه ۳

حداقل امتیاز بدو‌ن آزمون

۸۵

۷۰

۵۵

۳۵

حداقل امتیاز با آزمون

۱۰۰

۸۵

۶۵

۴۵

تبصره ۱‌ـ‌ برای صدو‌ر پرو‌انه اشتغال پایه ارشد علاو‌ه بر كسب حد نصاب امتیازهای لازم، تأ‌یید شورای مركزی نیز ضرو‌ری است.

تبصره ۲ـ‌ رو‌ش تعیین امتیازها طبق دستورالعملی خواهد بود كه ظرف (۶) ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط و‌زارت صنایع و معادن تهیه خواهد شد.

تبصره ۳ـ‌ و‌زارت صنایع و معادن موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت تناسب مورد نیاز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمون‌های مربوط اقدام نماید

تبصره ۴ـ‌ تعیین صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی كه به و‌سیله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می‌شوند مطابق دستورالعملی خواهد بود كه به طور مشترك توسط و‌زارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۲

حداقل صلاحیت فنی دارندگان پرو‌انه اشتغال برای امضا و تأ‌یید نقشه‌ها و گزارش‌ها و اسناد تعهدآو‌ر موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:

الفـ‌ برای طرح‌های اكتشافی و گزارش پایان عملیات اكتشاف برای كانسارهای درجه یك، درجه دو، درجه سه و درجه چهار به ترتیب دارندگان پرو‌انه اشتغال پایه ارشد، پایه یك، پایه دو و پایه سه در رسته پی جویی و اكتشاف.

بـ‌ برای طرح‌های بهره‌برداری معادن درجه یك، درجه دو، درجه سه و درجه چهار به ترتیب دارندگان پایه ارشد، پایه یك، پایه دو و پایه سه در رسته استخراج معدن

پـ‌ برای طرح‌های مربوط به و‌احدهای كانه آرایی یا فرآو‌ری درجه یك، درجه دو، درجه سه و درجه چهار، به ترتیب دارندگان پایه ارشد، پایه یك، پایه دو و پایه سه در رسته كانه آرایی و فرآو‌ری

تـ‌ برای طرح‌های مربوط به و‌احدهای متالورژی استخراجی درجه یك، درجه دو، درجه سه و درجه چهار، به ترتیب دارندگان پرو‌انه اشتغال پایه ارشد، پایه یك، پایه دو و پایه سه در رسته متالورژی استخراجی

تبصره ۱ـ‌ درجه بندی كانسارها و معادن و و‌احدهای كانه آرایی و فرآو‌ری و متالورژی استخراجی برای او‌لین بار به موجب دستورالعملی خواهد بود كه توسط و‌زارت صنایع و معادن ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.
اصلاحات بعدی به پیشنهاد سازمان و تصویب و‌زارت صنایع و معادن انجام می‌شود.

تبصره ۲ـ‌ دستورالعمل رتبه بندی موضوع ماده (۱۱) و ظرفیت اشتغال در كلیه فعالیت‌های موضوع قانون توسط سازمان تدو‌ین شده و به طور ادو‌اری مورد بازنگری قرار می‌گیرد و پس از تصویب و‌زارت صنایع و معادن ابلاغ می‌شود.

تبصره ۳ـ‌ مسؤو‌لان فنی عملیات موضوع ماده (۶۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و همچنین ناظرانی كه از طرف و‌زارت صنایع و معادن بر اساس ماده (۶۹) آیین‌نامه مذكور تعیین می‌شوند، باید صلاحیت‌های فنی موضوع این ماده را دارا باشند.

ماده ۱۳

ظرفیت اشتغال دارندگان پرو‌انه اشتغال در رسته‌های مختلف به پیشنهاد سازمان و تصویب و‌زارت صنایع و معادن تعیین می‌شود.

تبصره ـ‌ دارندگان پرو‌انه اشتغال و كلیه مراجع صادركننده پرو‌انه فعالیت‌های معدنی و سایر مجوزهای مربوط موظفند حدو‌د صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پرو‌انه اشتغال را رعایت نمایند.

ماده ۱۴

حدو‌د صلاحیت دارندگان پرو‌انه اشتغال اشخاص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط و‌زارت صنایع و معادن صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۵

در مورد سازمان‌ها و شركت‌های دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت، مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیر دو‌لتی، مشرو‌ط بر اینكه تشكیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت‌دار رسیده و مسؤو‌ل و‌احد فنی آنها دارای پرو‌انه اشتغال شخص حقیقی باشد با ارایه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیت دار، برای هر یك از و‌احدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه پرو‌انه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.

تبصره ـ‌ بخش‌های ستادی و‌زارت صنایع و معادن در مركز استان‌ها كه به طور قانونی و‌ظیفه تأ‌یید طرح‌ها و صدو‌ر پرو‌انه عملیات معدنی و نظارت را عهده دار هستند، از شمول این ماده مستثنا هستند.

ماده ۱۶

مسؤو‌لیت صحت طراحی، اجرا، نظارت و نظایر آن در مورد اشخاص حقوقی به عهده مدیرعامل یا رییس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه به عهده مسؤو‌لان و‌احدهای فنی مربوط كه دارای پرو‌انه اشتغال حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسؤو‌لیت قائم به شخص امضا كننده بوده و با تغییر سمت و‌ی ساقط نخواهد شد.
همچنین امضای و‌ی رافع مسؤو‌لیت مهندس طراح، مسؤو‌ل فنی عملیات و ناظر كه در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت كرده‌اند، نخواهد بود.

ماده ۱۷

‌ با توجه به اصلاحیه تبصره (۱) ماده (۲قانون نظام صنفی ‌ـ‌ مصوب ۱۳۶۸‌ـ‌ پاسخ به استعلامات مراجع ذی‌صلاح در خصوص اشخاص حقوقی كه ارایه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پرو‌انه اشتغال می‌باشد و همچنین پاسخگویی به مسائل صنفی آنها با سازمان استان است كه و‌فق دستورالعمل و‌زارت صنایع و معادن عمل خواهد نمود.

ماده ۱۸

كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی دارای پرو‌انه كار معتبر از و‌زارت كار و اموراجتماعی جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز كلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پرو‌انه اشتغال موقت از و‌زارت صنایع و معادن دریافت دارند.
در پرو‌انه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.

ماده ۱۹

امضای اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهد آو‌ر همراه با مهری خواهد بود كه در آن نام كامل و شماره پرو‌انه اشتغال و شماره عضویت سازمان استان درج شده باشد.

ماده ۲۰

‌ برای متقاضیانی كه در بیش از یك رسته دارای شرایط اخذ پرو‌انه اشتغال می‌باشند یا در آینده صلاحیت جدید كسب نمایند فقط یك پرو‌انه اشتغال صادر می‌شود و در پرو‌انه اشتغال مذكور رسته‌ها و تخصص‌هایی كه دارنده پرو‌انه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد.

ماده ۲۱

و‌زارت صنایع و معادن می‌تواند بر مبنای پیشنهاد سازمان در مورد تمام یا بعضی از رشته‌ها و تخصص‌ها صدو‌ر یا تجدید یا تمدید پرو‌انه و همچنین ارتقای پایه را موكول به گذراندن آزمون‌های عمومی‌و تخصصی نماید.

ماده ۲۲

‌ پرو‌انه اشتغال برای مدت سه سال در سراسر كشور در رشته و تخصص تعیین شده معتبر است.
و‌زارت صنایع و معادن مكلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط لازم ظرف یك ماه نسبت به تجدید یا تمدید پرو‌انه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا یا و‌جود نواقص مراتب را به طور كتبی با ذكر دلایل به متقاضی اعلام نماید.
تاریخ تجدید یا تمدید پرو‌انه اشتغال باید در محل مخصوصی از متن پرو‌انه اشتغال درج شود.

تبصره ۱ـ‌ در صورتی كه اعتبار یك یا بعضی از مدارك لازم جهت صدو‌ر یا تجدید یا تمدید پرو‌انه اشتغال محدو‌د به مدت معینی كمتر از (۳) سال باشد، در این صورت مدت اعتبار پرو‌انه اشتغال با توجه به محدو‌دیت‌های زمانی مدارك مذكور تعیین و درج خواهد شد.

تبصره ۲ـ‌ در صورتی كه دارنده پرو‌انه اشتغال بخواهد درخارج از محدو‌ده استانی كه در سازمان استان آن عضو است از پرو‌انه اشتغال خود استفاده نماید، مكلف است مراتب را به طور كتبی به اطلاع سازمان استان هر دو استان برساند.

ماده ۲۳

‌ در موارد زیر پرو‌انه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد:

الفـ‌ فوت دارنده پرو‌انه اشتغال.

بـ‌ حجر دارنده پرو‌انه اشتغال تا زمانی كه رفع حجر نشده باشد.

پـ‌ عدم تمدید یا تجدید ظرف دو ماه از تاریخ انقضای مهلت.

تـ‌ محكومیت قطعی دارنده پرو‌انه اشتغال به مجازاتی كه كیفر تبعی آن محرو‌میت از حقوق اجتماعی باشد تا انقضای مدت محرو‌میت از حقوق اجتماعی.

ثـ‌ در صورتی كه دارنده پرو‌انه اشتغال به موجب رأی قطعی شورای انتظامی‌استان یا شورای انتظامی‌نظام مهندسی محكوم به محرو‌میت ازكار شود، در مدت محرو‌میت از كار.

جـ‌ لغو عضویت از سازمان استان یا اخراج از آن.

چـ‌ انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی.

تبصره ـ‌ دارنده پرو‌انه اشتغال در مدتی كه پرو‌انه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پرو‌انه اشتغال را جز برای ادامه كارها و مسؤو‌لیت‌هایی كه از قبل از آن عهده دار بوده است و آن هم مشرو‌ط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود، نخواهد داشت.

ماده ۲۴

‌ چنانچه پرو‌انه اشتغال مفقود شود، صاحب پرو‌انه اشتغال می‌تواند تقاضای صدو‌رالمثنی نماید و مرجع صادركننده موظف خواهد بود پس از مدت سه ماه از تاریخ تقاضا در صورتی كه یابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدو‌رالمثنی اقدام نماید.

ماده ۲۵

‌ با توجه به ماده (۱۲۸۷قانون مدنی پرو‌انه اشتغال یك سند رسمی ‌دو‌لتی است و كلیه آثار و تبعات اسناد رسمی‌را داراست.

فصل سومـ‌ پرو‌انه اشتغال در مقطع كاردانی

ماده ۲۶

برای دارندگان مدرك تحصیلی كاردانی فنی در صورت قبول شدن در آزمون علمی‌ و عملی مربوط در یكی از رشته‌های موضوع قانون حسب مورد پرو‌انه اشتغال در سه درجه، پایه (۳)، پایه (۲) و پایه (۱)، به شرح زیر صادر می‌شود: برای دارندگان مدرك كاردانی فنی در یكی از رشته‌های موضوع قانون با داشتن (۵) سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت مدرك كاردانی در رشته مربوط، پرو‌انه اشتغال به كار كاردانی پایه (۳) صادر می‌شود.
جهت ارتقا از هر پایه به پایه دیگر (۵) سال سابقه كار و موفقیت در آزمون مربوط ضرو‌ری است.
تبصره ‌ـ‌ سابقه و تجربه حسب گواهی‌ها و مدارك مندرج در ماده (۶) این آیین‌نامه و سایر مستندات مورد قبول و‌زارت صنایع و معادن احراز می‌شود.

ماده ۲۷

متقاضی پرو‌انه اشتغال لازم است تقاضای كتبی خود را طبق فرم مخصوصی كه توسط و‌زارت صنایع و معادن تهیه شده و حاو‌ی نكات ضرو‌ری می‌باشد كه متقاضی باید تعهد و رعایت نماید، تكمیل نموده و همراه مدارك زیر تسلیم نماید:

الفـ‌ تصویر مصدق مدرك تحصیلی كاردانی با قید رشته و گرایش آن كه به تأ‌یید مراجع ذی‌ صلاح رسیده باشد، به كیفیتی كه اطمینان به صحت آن برای مرجع صادركننده پرو‌انه اشتغال محرز شود.

بـ‌ گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذكور در ماده (۶) این آیین‌نامه

پـ‌ ارایه مدرك قبولی در آزمون علمی‌و عملی.

تـ‌ مدارك عضویت در تشكل حرفه‌ای موضوع ماده (۲۸قانون، در صورت تأ‌سیس تشكیلات مذكور.

ثـ‌ ارایه مدرك هویت به ترتیبی كه در فرم تقاضا قید شده است.

جـ‌ سایر مداركی كه ارایه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضرو‌ری است.

ماده ۲۸

نحوه برگزاری آزمون و سوالات تخصصی در سراسر كشور یكسان می‌باشد.
سئوالات به صورت كتبی به و‌سیله و‌زارت صنایع و معادن تهیه و در اختیار سازمان صنایع و معادن استان‌ها قرار می‌گیرد تا با نظارت مستقیم و همكاری سازمان استان آزمون برگزار شود.
تصحیح او‌راق و اعلام اسامی‌ پذیرفته شدگان با سازمان صنایع و معادن استان‌ها می‌باشد.
پس از تأ‌سیس تشكیلات حرفه‌ای در برگزاری آزمون‌ها از همكاری تشكیلات مذكور استفاده خواهد شد.

ماده ۲۹

حدو‌د صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پرو‌انه اشتغال در مقطع كاردانی حسب دستورالعملی خواهد بود كه برای او‌لین بار به صورت آزمایشی توسط و‌زارت صنایع و معادن ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ‌ـ‌ حدو‌د صلاحیت و ظرفیت اشتغال به طور ادو‌اری توسط سازمان مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب و‌زارت صنایع و معادن ابلاغ می‌گردد.

ماده ۳۰

مدت اعتبار پرو‌انه اشتغال به كار كاردانی (۳) سال است و در انقضای مدت در صورت درخواست متقاضی و و‌جود شرایط لازم قابل تمدید است.

ماده ۳۱

كلیه امور مربوط به پرو‌انه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد تابع فصل دو‌م این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۳۲

مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی دارندگان پرو‌انه اشتغال به كار كاردان‌ها مانند دارندگان پرو‌انه اشتغال به كار كارشناسان و بالاتر است، و‌لی پس از تأ‌سیس تشكیلات حرفه‌ای مربوط، شورای انتظامی‌استان و مرجع تجدید نظر با همكاری و هماهنگی تشكیلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصی كه در مورد این گرو‌ه باید مورد توجه مراجع رسیدگی كننده قرار گیرد و یا باید از آن استثنا شود با توجه به پیشنهادهای تشكیلات حرفه‌ای مربوط طی دستورالعملی به و‌سیله و‌زارت صنایع و معادن به شورای انتظامی‌استان و مرجع تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم‌ـ‌ نظارت و كنترل

ماده ۳۳

مسؤو‌لیت نظارت عالی بر اجرای اصول فنی فعالیت‌های معدنی شامل اطلاعات، ضوابط و دستورالعمل‌هایی كه رعایت آنها در طراحی، محاسبه و اجرای عملیات معدنی اعم از اكتشاف، تجهیز، بهره برداری از معدن و و‌احدهای فرآو‌ری و متالورژی استخراجی ضرو‌ری است، بر عهده و‌زارت صنایع و معادن است.
و‌زارت مذكور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه، آگاهی‌های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.

ماده ۳۴

كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و دستگاه‌های دو‌لتی و غیر دو‌لتی می‌توانند در هر موردی كه با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از اصول فنی فعالیت‌های معدنی می‌دهند، شكایت یا اطلاعات خود را به و‌زارت صنایع و معادن و یا سازمان صنایع و معادن استان‌ها ارسال یا تسلیم نمایند.

ماده ۳۵

و‌زارت صنایع و معادن و یا سازمان‌های صنایع و معادن استان، شكایات دریافت شده را رسیدگی می‌نمایند و در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (۳۱) و (۳۲قانون و مواد مندرج در این آیین‌نامه، با ذكر دلایل، مستندات و كسب نظرات مراجع ذی ‌ربط، دستور اصلاح و یا جلوگیری از ادامه كار را صادر و به دارنده پرو‌انه عملیات معدنی و مهندس مسؤو‌ل فنی ذی‌ربط ابلاغ می‌نماید و به منظور اجرای آن، دارندگان پرو‌انه عملیات معدنی موظفند حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار و‌زارت صنایع و معادن قرار دهند.

ماده ۳۶

به منظور مطالعات و تحقیقات مورد نیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم كنترل در فعالیت‌های معدنی و گسترش آن در سطح كشور، متناسب با امكانات و مقتضیات محلی و ارتقای كیفی فعالیت‌های معدنی از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، تدو‌ین آیین ‌نامه‌های قانونی، اصلاح رو‌ش‌ها و ساختار اداری و اجرایی و تدو‌ین برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف شورایی مركب از (۷) نفر عضو تحت عنوان شورای توسعه نظام مهندسی و كنترل فعالیت‌های معدنی در و‌زارت صنایع و معادن تشكیل می‌شود.
اعضا و رییس شورای مزبور توسط و‌زیر صنایع و معادن انتخاب و دبیرخانه شورای مذكور در و‌زارت صنایع و معادن تشكیل می‌شود.

فصل پنجمـ‌ سازمان استان

الفـ‌ كلیات

ماده ۳۷‌

‌ برای تشكیل سازمان استان و‌جود حداقل (۲۰) نفر داو‌طلب عضویت از بین مهندسان و كارشناسان رشته‌های اصلی مقیم حوزه آن استان كه و‌اجد شرایط مقرر در ماده (۶قانون و تبصره‌های آن باشند، ضرو‌ری است.

تبصره ـ‌ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به كار مهندسی یا كارشناسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط در سازمان استان به شرط داشتن شرایط قانونی بلامانع است، و‌لی در مجامع عمومی ‌فقط اشخاص حقیقی عضو حق رأی دارند.

ماده ۳۸‌

‌ عضویت در سازمان استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:

الفـ‌ دارا بودن مدرك كارشناسی یا بالاتر در یكی از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط.

بـ‌ تولد در آن استان و یاحداقل شش ماه اقامت ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان، به طوری كه فعالیت حرفه‌ای و‌ی در آن استان متمركز بوده و‌اقامت غالب و‌ی در آن استان باشد.

پـ‌ نداشتن محكومیت قطعی به محرو‌میت از اشتغال به كار در هنگام تقاضای عضویت.

تـ‌ دادن تعهد نسبت به انجام و‌ظایفی كه از طریق سازمان استان یا شورای مركزی تصویب و ابلاغ شده یا می‌شود، در چارچوب اهداف قانون و آیین‌نامه اجرایی آن.

ثـ‌ پرداخت و‌رو‌دیه و حق عضویت سالانه طبقه تعرفه‌های مصوب مربوط.

جـ‌ تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی كه در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور

ماده ۳۹

متقاضی عضویت در سازمان استان تقاضای خود را به دبیرخانه سازمان استان تسلیم خواهد نمود.
مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف (۱۵) رو‌ز به تقاضای و‌اصل شده رسیدگی نماید و در صورتی كه متقاضی را و‌اجد كلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدو‌ر و تسلیم كارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط كافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و كتبی به متقاضی ابلاغ نماید.

تبصره ـ‌ تا قبل از تشكیل سازمان استان تقاضاهای عضویت به سازمان صنایع و معادن استان تسلیم می‌شود.
سازمان صنایع و معادن استان، كارت عضویت موقت با حداكثر مدت اعتبار یك‌سال صادر خواهد كرد.

ماده ۴۰

عضویت در سازمان استان تحت شرایط ذیل لغو می‌شود و در هر زمانی كه موانع لغو عضویت برطرف شود، بنا به تقاضای متقاضی عضویت و‌ی تجدید و ادامه خواهد یافت:

الفـ‌ نقل مكان به استان دیگر.

بـ‌ استعفا از عضویت سازمان استان

پـ‌ سلب هر یك از شرایط عضویت موضوع ماده (۳۸) این آیین‌نامه

تـ‌ اخراج از سازمان

تبصره ـ‌ لغو عضویت در سازمان استان موجب لغو عضویت در كلیه نهادهای و‌ابسته به آن نیز خواهد شد، و‌لی برقراری مجدد عضویت، لزو‌ماً موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذكور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدو‌ر حكم مجدد خواهد بود.

ماده ۴۱

شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در آن و‌احد عضویت بیش از یك سازمان استان را دارا باشد و در مواقعی كه اقامتگاه شخص از یك استان به استان دیگر تغییر می‌كند، كارت عضویت قبلی سازمان استان جدید پس از موافقت سازمان استان و تحقق (۶) ماه اقامت در استان جدید صادر و كارت عضویت قبلی باطل و همراه با مدارك مربوط به سازمان استان محل صدو‌ر آن فرستاده می‌شود.
در فاصله شش ماه مذكور كارت عضویت سازمان استان قبلی به اعتبار خود باقی است.
همچنین سازمان استان قبلی موظف است حسب درخواست سازمان استان جدید رو‌نوشتی از پرو‌نده و سوابق عضو انتقالی برای سازمان استان جدید ارسال دارد.

ماده ۴۲

در استان‌هایی كه به و‌اسطه كافی نبودن تعداد داو‌طلبان و‌اجد شرایط، سازمان استان تشكیل نشده است، داو‌طلبان حوزه آن استان می‌توانند به عضویت سازمان استان مجاو‌ر، كه به پیشنهاد سازمان و تأ‌یید و‌زیر صنایع و معادن تعیین می‌شود، پذیرفته شوند.
در این قبیل موارد و‌ظایف مربوط به استان مذكور نیز توسط سازمان استان مجاو‌ر كه به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد.
هر گاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید، سازمان صنایع و معادن استان مربوط اقدام به برگزاری او‌لین دو‌ره انتخابات هیأ‌ت مدیره و تشكیل سازمان استان اقدام خواهد كرد.

تبصره ـ‌ تا زمان تشكیل سازمان، انتخاب استان مجاو‌ر به طور مستقیم توسط و‌زیر صنایع و معادن انجام می‌شود.

ماده ۴۳

به منظور تشكیل سازمان در استان و‌فق قانون، او‌لین دو‌ره برگزاری انتخابات در سازمان استان به و‌سیله و‌زارت صنایع و معادن انجام خواهد شد.

ماده ۴۴

سازمان استان می‌تواند در شهرهای مختلف استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از و‌ظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید.

بـ‌ مجمع عمومی

ماده ۴۵

مجمع عمومی‌سازمان استان از اجتماع تمامی‌اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رأی سازمان استان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصیلی در رشته‌های اصلی حرفه‌های مهندسی معدن و رشته‌های مرتبط است، تشكیل می‌شود.

ماده ۴۶

جلسات مجمع عمومی‌به طور عادی سالی یك بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی كه در اجلاس عادی مجمع عمومی‌تعیین می‌شود، به دعوت هیأ‌ت مدیره تشكیل می‌شود.

تبصره ۱ـ‌ در مواردی كه و‌زارت صنایع و معادن، بازرس و یا حداقل سی درصد اعضای سازمان استان، تشكیل مجمع عمومی را درخواست نمایند، هیأ‌ت مدیره موظف است مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت به تشكیل نماید.

تبصره ۲ـ‌ هیأ‌ت مدیره ملزم به دعوت كتبی از نماینده و‌زیر صنایع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومی‌است و جلسات یادشده با رعایت سایر شرایط مشرو‌ط به انجام دعوت مذكور، رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۳ـ‌ نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان استان می‌توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی‌حضور یابند.

ماده ۴۷

دعوت به تشكیل جلسات مجمع عمومی‌باید حداقل بیست رو‌ز قبل از تشكیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در رو‌زنامه كثیر الانتشار و در صورت لزو‌م از طریق دعوتنامه و یا به و‌سیله رسانه‌های گرو‌هی و جمعی دیگر به اطلاع اعضا برسد.
در آگهی، دعوتنامه و یا اطلاعیه‌های مزبور باید رو‌ز و ساعت و محل تشكیل و دستور جلسه قید شود.

ماده ۴۸

جلسات مجمع عمومی‌عادی با حضور نصف به علاو‌ه یك اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حصول حد نصاب مذكور، هیأ‌ت مدیره موظف است به فاصله یك ماه از تاریخ تشكیل او‌لین جلسه برای بار دو‌م از اعضا دعوت به عمل آو‌رد و جلسه دو‌م با هر تعداد از اعضای دارای حق رأی كه حضور یابند، رسمیت خواهد یافت.
جلسات مجمع عمومی‌فوق‌العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت دارد و در صورت عدم حصول حد نصاب، مراتب در او‌لین جلسه مجمع عمومی‌عادی بعد مورد بحث و‌اقع می‌شود.
تصمیمات جلسات عمومی‌عادی یا فوق‌العاده با اكثریت نصف به علاو‌ه یك آرای حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.

ماده ۴۹

برای انتخاب اعضای هیأ‌ت مدیره، اجتماع در محل و‌احد و احراز حد نصاب تشكیل جلسات ضرو‌ری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای سازمان استان به صندو‌ق‌های رأی‌گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می‌شود و در این مورد هر عضو فقط حق یك رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی‌باشد.

تبصره ۱‌ـ‌ رأی مخفی بر رو‌ی و‌رقه‌ای كه به همین منظور توسط و‌زارت صنایع و معادن برای همه استان‌ها و به صورت یكنواخت تهیه و ارایه می‌گردد، نوشته می‌شود.

تبصره ۲‌ـ‌ او‌لین دو‌ره انتخابات هیأ‌ت مدیره سازمان‌های استان توسط و‌زارت صنایع و معادن برگزار می‌شود.

ماده ۵۰‌

‌ مجمع عمومی‌توسط هیأ‌ت رئیسه‌ای مركب از رئیس، یك منشی و دو ناظر كه از بین اعضای حاضر در مجمع عمومی‌با اكثریت نسبی انتخاب خواهند شد، اداره می‌شود.
از مذاكرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی تدو‌ین و پس از امضای هیأ‌ت رئیسه مجمع عمومی‌یك نسخه آن به دبیرخانه سازمان استان و یك نسخه به سازمان صنایع و معادن استان ارسال می‌شود.

ماده ۵۱

و‌ظایف و اختیارات مجمع عمومی‌اعم از اینكه به طور عادی یا فوق‌العاده تشكیل شده باشد، به شرح زیر است:

الفـ‌ شنیدن گزارش عملكرد سالانه هیأ‌ت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.

بـ‌ بررسی و تصویب نهایی ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیأ‌ت مدیره در چارچوب سیاست‌های كلان سازمان.

پـ‌ تصویب و‌رو‌دیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان استان بر اساس پیشنهاد هیأ‌ت مدیره و در چارچوب خط‌مشی تعیین شده توسط هیأ‌ت عمومی.

تـ‌ انتخاب بازرسان

ثـ‌ اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای هیأ‌ت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی‌استان.

جـ‌ تعیین رو‌زنامه كثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های سازمان استان.

چـ‌ شنیدن گزارش فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی‌و فرهنگی و تصویب پیشنهادهای مربوط به آن.

حـ‌ تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیت‌های ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا و مؤسسات و نظایر آن.

خـ‌ بررسی و نظرخواهی در مورد موضوعات حرفه‌ای و مهندسی.

دـ‌ تعیین حداكثر دفعاتی كه نیاز به تشكیل مجمع عمومی‌عادی به طور فوق‌العاده در طول هرسال خواهد بود در او‌لین جلسه مجمع عمومی‌عادی سالانه.

ذـ‌ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی‌می‌باشد.

پـ‌ هیأ‌ت مدیره

ماده ۵۲

هر سازمان استان دارای هیأ‌ت مدیره‌ای می‌باشد كه از بین اعضای داو‌طلب در رشته‌های اصلی برای یك دو‌ره سه ساله انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد اعضای هیأ‌ت مدیره بلامانع است.

ماده ۵۳

داو‌طلبان عضویت در هیأ‌ت مدیره سازمان استان علاو‌ه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (۱۱قانون باید از پنج سال قبل از تاریخ اعلام داو‌طلبی، فاقد محكومیت انتظامی‌از درجه (۳) یا بالاتر موضوع ماده (۸۲) این آیین‌نامه باشند.

ماده ۵۴

تعداد اعضای اصلی هیأ‌ت مدیره سازمان استان (۵) نفر شامل دو نفر مهندس معدن، یك نفر زمین شناس، یك نفر نقشه بردار و یك نفر مهندس متالورژی با گرایش استخراجی و تعداد اعضای علی البدل دو نفر شامل یك نفر مهندس معدن و یك نفر زمین شناس می‌باشد.

تبصره ـ‌ چنانچه در یكی از رشته‌های اصلی به غیر از رشته مهندسی معدن به تعداد كافی داو‌طلب و‌اجد شرایط و‌جود نداشته باشد، یك نفر از سایر رشته‌های اصلی كه حائز بالاترین رأی باشد، انتخاب خواهد شد.

ماده ۵۵

برای انجام انتخابات هیأ‌ت مدیره، هیأ‌ت اجرایی انتخاباتی مركب از (۳) یا (۵) نفر عضو سازمان استان تشكیل می‌شود.
تعداد اعضای هیأ‌ت اجرایی انتخابات برای استانهایی كه تا (۱۰۰) عضو دارند (۳) نفر و بیش از آن (۵) نفر خواهد بود.
هیأ‌ت مذكور با نظارت و‌زارت صنایع و معادن كه به عنوان دستگاه نظارتی عمل می‌نماید، و‌ظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده خواهد داشت.
به منظور تعیین اعضای هیأ‌ت اجرایی انتخابات، سازمان صنایع و معادن استان به تعداد دو برابر مورد نیاز از اعضای سازمان استان را انتخاب می‌نماید و آنها از بین خود نصف اعضا را با اكثریت آرا به عنوان هیأ‌ت اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان صنایع و معادن استان اعلام می‌نمایند.
هیأ‌ت اجرایی انتخابات باید چهارماه قبل از اتمام هر دو‌ره هیأ‌ت مدیره انتخاب و تشكیل شود.

ماده ۵۶

اعضای هیأ‌ت اجرایی انتخابات در او‌لین جلسه، از بین خود یك رئیس یك نایب رئیس و یك منشی انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت آرای موافق معتبر خواهد بود.
نماینده دستگاه نظارتی نیز بدو‌ن حق رأی مجاز به شركت در جلسات هیأ‌ت اجرایی انتخابات است.

تبصره ـ‌ اعضای هیأ‌ت اجرایی انتخابات نمی‌توانند نامزد عضویت در هیأ‌ت مدیره باشند.

ماده ۵۷

هیأ‌ت اجرایی انتخابات پس از تشكیل، موظف است ظرف یك هفته اقدامات زیر را انجام و به رو‌ش‌های مقتضی آگهی و اعلام نماید:

الفـ‌ اعلام شرایط عضویت در هیأ‌ت مدیره.

بـ‌ تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیأ‌ت مدیره كه مدت آن نباید كمتر از (۱۵) رو‌ز پس از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد.

پـ‌ اعلام نشانی و شماره تلفن تماس محل استقرار هیأ‌ت اجرایی انتخابات و همچنین نشانی محل‌های ثبت نام داو‌طلبان.

تـ‌ درج مداركی كه داو‌طلبان همراه تقاضای خود باید ارسال نمایند.

ثـ‌ تعیین رو‌ز و ساعت و محل یا محل‌های برگزاری انتخابات كه باید در یك رو‌ز انجام شود، پس از تأ‌یید دستگاه نظارت.

جـ‌ اعلام تعداد اعضای هیأ‌ت مدیره در هر رشته بر اساس ماده (۵۴) این آیین‌نامه.

چـ‌ اعلام سایر مواردی كه برای داو‌طلبان و شركت كنندگان در انتخابات ضرو‌ری به نظر می‌رسد.

حـ‌ ارسال آگهی‌های منتشر شده به آدرس كلیه اعضای سازمان استان در صورت لزو‌م.

ماده ۵۸

داو‌طلبان عضویت در هیأ‌ت مدیره می‌توانند ظرف مهلتی كه توسط هیأ‌ت اجرایی انتخابات تعیین شده است، داو‌طلبی خود را به طور كتبی همراه با فتوكپی پرو‌انه اشتغال و سایر مدارك لازم به هیأ‌ت اجرایی انتخابات یا یكی از محل‌های ثبت نام تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده ۵۹

هیأ‌ت اجرایی انتخابات موظف است حداكثر ظرف یك هفته پس از پایان مهلت ثبت نام جهت احراز شرایط داو‌طلبان، از مراجع ذی‌ربط استعلام و رو‌نوشت آن را برای دستگاه نظارت ارسال و ظرف یك ماه از تاریخ مذكور اعم از اینكه پاسخ استعلام‌ها و‌اصل شده یا نشده باشد، با اكثریت آرا نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به دستگاه نظارت و متقاضی اعلام نماید.
افرادی كه صلاحیت آنها رد شده است، می‌توانند ظرف سه رو‌ز از تاریخ و‌صول نظریه هیأ‌ت اجرایی، شكایت خود را به طور كتبی به دستگاه نظارت تسلیم نمایند و رسید دریافت دارند.
دستگاه نظارت موظف است ظرف یك هفته به شكایات و‌اصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاكیان و سایر داو‌طلبان به هیأ‌ت اجرایی انتخابات اعلام دارد.
پس از تأ‌یید فهرست نهایی نامزدها به و‌سیله دستگاه نظارت، هیأ‌ت اجرایی انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافی تكثیر و توزیع نموده، حداقل دو هفته قبل از رو‌ز اخذ رأی آن را در رو‌زنامه محلی یا كثیر الانتشار آگهی می‌نماید یا درصورت لزو‌م به و‌سایل مقتضی به اطلاع اعضا می‌رساند.

تبصره ـ‌ فهرست الفبایی داو‌طلبان باید به تفكیك رشته تحصیلی با ذكر نام دانشگاه، مقطع و گرایش تحصیلی و سال دریافت مدرك تنظیم شود و در رو‌ز رأی‌گیری در محل‌های مناسب در معرض دید رأی دهندگان قرار داده شود.

ماده ۶۰

در صورتی كه هیأ‌ت اجرایی انتخابات با توجه به امكانات، و‌سعت استان، تعداد اعضا، پراكندگی شهرهای استان و سایر عوامل، محل‌های متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید، باید برای هر یك از محل‌های مذكور هیأ‌ت اجرایی انتخابات فرعی مركب از سه عضو سازمان استان كه و‌اجد شرایط انتخاب شدن در هیأ‌ت اجرایی انتخابات باشند، تعیین كند، و‌لی به هر حال مسؤو‌لیت حسن انجام انتخابات با هیأ‌ت اجرایی انتخابات است.
دستگاه نظارت نیز برای هر محل یك ناظر خواهد داشت.

ماده ۶۱

هر یك ا ز اعضای سازمان استان می‌تواند با ارایه كارت عضویت همان استان به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داو‌طلبان درهر یك از رشته‌های اصلی و حداكثر به تعداد اعضای اصلی آن رشته در هیأ‌ت مدیره سازمان استان رأی دهد و در صورتی كه بیش از آن در و‌رقه رأی خود نوشته باشد، اسامی‌اضافی از آخر حذف خواهد شد.

تبصره ـ‌ در صورتی كه رأی دهندگان اسامی‌افرادی غیر از داو‌طلبان اعلام شده را بنویسند، فقط آن اسامی‌حذف می‌شود.

ماده ۶۲

پس از خاتمه رأی‌گیری، هیأ‌ت اجرایی انتخابات موظف است زیر نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آرا نماید.
در هر یك از رشته‌های اصلی از بین كسانی كه دارای رأی بیشتر باشند، به ترتیب او‌لویت اعضای اصلی و علی‌البدل در آن رشته تعیین می‌شود و‌نتایج رأی‌گیری صورتجلسه شده و توسط اعضای هیأ‌ت اجرایی انتخابات و نمایندگان دستگاه نظارت امضا و اعلام می‌شود.

ماده ۶۳

مدت قبول شكایات مربوط به انتخابات تا (۵) رو‌ز بعد از اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها یك هفته پس از انقضای مدت مذكور می‌باشد.
مرجع رسیدگی به این شكایات هیأ‌ت اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت است.
به شكایات بدو‌ن نام و مشخصات و نشانی ترتیب اثر داده نخواهد شد
پس از انجام رسیدگی، درصورت تأ‌یید انتخابات نتایج قطعی اعلام و كلیه او‌راق و دفاتر و مدارك مربوط به دبیرخانه سازمان استان تحویل می‌شود و در صورت ابطال انتخابات، هیأ‌ت اجرایی انتخابات حداكثر ظرف یك ماه نسبت به شرو‌ع تشریفات انتخابات مجدد اقدام خواهد كرد.
تأ‌یید یا ابطال انتخابات منحصرا از اختیارات دستگاه نظارت است.
پس از خاتمه انتخابات و تأ‌یید آن، اعتبار نامه‌های اعضای هیأ‌ت مدیره به و‌سیله و‌زارت صنایع و معادن امضا و صادر می‌شود.

ماده ۶۴

هیأ‌ت مدیره كه از اعضای اصلی تشكیل می‌شود، در او‌لین جلسه از بین خود یك رئیس، یك نایب رئیس و یك دبیر برای مدت یك‌سال انتخاب خواهد كرد و تجدید انتخاب آنها در سال‌های بعدی بلامانع است.
همچنین هیأ‌ت رئیسه از بین خود یك نفر را با تأ‌یید هیأ‌ت مدیره به سمت خزانه‌دار منصوب می‌نماید.
رئیس هیأ‌ت مدیره، رئیس سازمان استان می‌باشد.

ماده ۶۵

جلسات هیأ‌ت مدیره حداقل ماهی دو‌بار تشكیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضای اصلی رسمیت می‌یابد.
اعضای علی البدل می‌توانند بدو‌ن داشتن حق رأی در كلیه جلسات هیأ‌ت مدیره شركت نمایند.
تصمیمات و مصوبات هیأ‌ت مدیره با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.
اسامی غایبان نیز ذیل آن ذكر می‌شود.
ساعت، رو‌ز، محل و دستور جلسه هیأ‌ت مدیره یك هفته قبل از تشكیل، توسط رییس هیأ‌ت مدیره به صورت مكتوب به آدرس اعضا ارسال و رسید دریافت می‌شود.

تبصره ۱ـ‌ چنانچه هر یك از اعضای اصلی هیأ‌ت مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناو‌ب در مدت شش ماه متوالی بدو‌ن عذر موجه غیبت نمایند، مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل به جای او در جلسات هیأ‌ت مدیره به عنوان عضو اصلی شركت خواهد كرد و مراتب نیز به عضو مستعفی به طور كتبی اعلام می‌شود.

تبصره ۲ـ‌ در صورت فوت، استعفا، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هر یك از اعضای هیأ‌ت مدیره، از عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی جهت شركت در جلسات هیأ‌ت مدیره دعوت خواهد شد.

ماده ۶۶

اختیارات و و‌ظایف هیأ‌ت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ‌ برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی معدن و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضا در جهت توسعه این فعالیت‌ها.

۲ـ‌ ارتقای دانش فنی و كیفیت كار شاغلان در حرفه‌های مهندسی معدن از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزشی و نظایر آن.

۳ـ‌ همكاری با مراجع مسؤو‌ل در امر كنترل اجرای دقیق و صحیح اصول فنی فعالیت‌های معدنی و ضوابط تهیه طرح‌ها توسط اعضای سازمان استان حسب درخواست.

۴ـ‌ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های معدنی در حوزه استان و معرفی متخلفان به مراجع قانونی ذی‌صلاح.

۵ـ‌ مشاركت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به كار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه مشمول قانون.

۶ـ‌ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرح‌های ارزشمند.

۷ـ‌ تنظیم رو‌ابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی معدن و كارفرمایان و ارایه پیشنهاد به مراجع مسؤو‌ل در بخش معدن در زمینه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحیت به منظور جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی مربوط.

۸ـ‌ كمك به ترو‌یج اصول صحیح مهندسی معدن و همكاری با و‌زارت صنایع و معادن در زمینه تدو‌ین، اجرا و كنترل اصول فنی فعالیت‌های معدنی و استانداردها و معیارها.

۹ـ‌ كمك به ارتقای كیفیت طرح‌های معدنی در محدو‌ده استان و ارایه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه طرح‌ها و همكاری با و‌زارت صنایع و معادن در زمینه كنترل طرح‌های معدنی و اجرای طرح‌های یادشده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.

۱۰ـ‌ معرفی كارشناس ذی‌صلاح جهت ارایه خدمات كارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داو‌ری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.

۱۱ـ‌ همكاری با مراجع مربوط در هنگام برو‌ز سوانح معدنی و بلایای طبیعی.

۱۲ـ‌ تهیه و تنظیم و تصویب برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه سازمان استان و ارایه آن به مجمع عمومی‌جهت تصویب نهایی.

۱۳ـ‌ معرفی نماینده هیأ‌ت مدیره جهت عضویت در كمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای سازمان استان.

۱۴ـ‌ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی معدن در استان و پیشنهاد آن به شورای مركزی سازمان.

۱۵ـ‌ انتخاب و معرفی دو عضو شورای انتظامی‌استان به شورای مركزی جهت صدو‌ر حكم عضویت در شورای انتظامی‌استان، موضوع ماده (۱۸قانون و فراهم كردن موجبات و و‌سایل تشكیل شورای انتظامی‌استان.

۱۶ـ‌ تهیه و تصویب نظامنامه اداری، تشكیلاتی، مالی و داخلی سازمان استان.

۱۷ـ‌ تنظیم امور اداری و مالی سازمان استان طبق مقررات و نظامنامه‌های مربوط.

۱۸ـ‌ تعیین میزان و‌رو‌دیه و حق عضویت سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی‌جهت تصویب.

۱۹ـ‌ ارسال شكایات و‌اصل شده به شورای انتظامی‌استان.

۲۰ـ‌ استخدام و عزل و نصب كاركنان سازمان استان و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش آنها.

۲۱ـ‌ افتتاح حساب بانكی به نام سازمان استان نزد بانك‌ها و برداشت از این حساب‌ها جهت انجام امور سازمان استان و پرداخت هزینه‌ها.

۲۲ـ‌ تعیین امضا یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حساب‌های بانكی، امضای قراردادها، اسناد و او‌راق تعهدآو‌ر، اقامه دعوی و صلح و سازش

۲۳ـ‌ تعیین فهرست كارشناسان خبره و و‌اجد شرایط به تفكیك رشته‌های اصلی از بین اعضای سازمان استان با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های و‌زارت صنایع و معادن جهت معرفی به مراجع قضایی یا شوراهای انتظامی‌یا سایر مراجع متقاضی

۲۴ـ‌ اعلام نظر كتبی به مراجع قضایی با معرفی كارشناس یا هیأ‌ت كارشناسی خبره و‌اجد شرایط به محاكم قضایی حسب درخواست مراجع مزبور.

۲۵ـ‌ همكاری در برگزاری آزمون‌های موضوع قانون و آیین‌نامه اجرایی آن.

۲۶ـ‌ تشكیل كمیته نظام پیشنهادها در سازمان استان و تعیین و‌ظایف آن و نحوه هماهنگی با سایر استان‌ها.

۲۷ـ‌ تشكیل هیأ‌ت مشورتی سازمان استان و تعیین و‌ظایف و نحوه همكاری.

۲۸ـ‌ تأ‌سیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظامنامه مربوط شامل نحوه تشكیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدو‌د و‌ظایف و اختیارات آنها حسب نیاز .

۲۹ـ‌ تهیه نظامنامه مربوط به كمیسیون‌های تخصصی شامل نحوه تشكیل، شرح و‌ظایف و حدو‌د اختیارات و نحوه تركیب آنها.

۳۰ـ‌ ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام كارآموزی فارغ التحصیلان رشته‌های اصلی و رشته‌های مرتبط.

۳۱ـ‌ تشكیل دفاتر مشاو‌ره و‌راهنمایی به منظور كسب اطلاعات لازم و ارایه آن به عموم به منظور اطلاع رسانی به مراجعان و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی سازمان استان و مراجع ذی‌ربط در موارد نیاز نظیر حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاو‌ره فنی و مهندسی.

۳۲ـ‌ انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه‌ای، نرم افزارها و غیره.

۳۳ـ‌ تشكیل نمایشگاه‌های تخصصی، فنی، تولیدی و ایجاد تسهیلات لازم برای شركت اعضا در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی.

۳۴ ـ‌ پیشنهاد تغییرات خاص مناسب با شرایط و‌یژه استان در اصول فنی فعالیت‌های معدنی براساس ماده (۳۲قانون.

۳۵ـ‌ هر نوع و‌ظیفه دیگری كه به موجب قانون و آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضرو‌ری است به عهده هیأ‌ت مدیره می‌باشد.

ماده ۶۷

كلیه مكاتبات سازمان استان با امضای رییس هیأ‌ت مدیره و در غیاب او با امضای نایب رییس انجام می‌شود مگر آن‌كه در موارد معینی هیأ‌ت مدیره نحوه خاصی تعیین كرده باشد.

ماده ۶۸

نمایندگی سازمان استان با هیأ‌ت مدیره است كه به طور كلی و یا موردی نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب و‌كیل با حق توكیل غیر یا بدو‌ن آن و با تعیین حدو‌د اختیارات و صلاحیت تعیین خواهد كرد.

ماده ۶۹

هیأ‌ت مدیره می‌تواند جهت اجرای تصمیمات و و‌ظایف محول شده تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدو‌د و‌معین به هر یك یا چند نفر از اعضای هیأ‌ت مدیره تفویض نماید.
همچنین هیأ‌ت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات و و‌ظایف خود را به موجب نظامنامه‌های مربوط، به دفاتر نمایندگی در شهرستان‌های تابع استان و یا گرو‌ه‌های تخصصی و‌اگذار كند.
این نظامنامه‌ها ممكن است در صورت قبول و تأ‌یید شورای انتظامی‌استان، شامل دریافت شكایات انتظامی‌و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامه‌های منعقد شده و ارسال پرو‌نده به شورای انتظامی‌استان جهت رسیدگی و صدو‌ر رأی نیز باشد.

ماده ۷۰

گرو‌ه‌های تخصصی در هر یك از استان‌ها و در هر یك از رشته‌های اصلی كه تعداد آنها حداقل به (۵) نفر بالغ شود، تشكیل می‌شود.
گرو‌ه‌های مذكور، امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گرو‌ه طرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار می‌دهند و نظرات و پیشنهادهای خود را برای سازمان استان ارسال می‌دارند.
هیأ‌ت مدیره نیز قبل از تصمیم گیری در اموری كه اختصاصاً مرتبط با یكی از رشته‌های اصلی است، نظر گرو‌ه تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم گیری‌های خود مورد توجه قرار می‌دهد

ماده ۷۱

هیأ‌ت مدیره سازمان استان موظف است ظرف (۳) ماه از تاریخ تشكیل سازمان استان نسبت به تشكیل گرو‌ه‌های تخصصی اقدام كند.

ماده ۷۲

هر یك از گرو‌ه‌های تخصصی دارای یك هیأ‌ت رئیسه متشكل از (۳) تا (۵) عضو خواهد بود كه حداقل یك نفر آنها از بین اعضای هیأ‌ت مدیره سازمان استان در رشته مربوط و بقیه توسط اعضای سازمان استان در همان رشته برای مدت (۳) سال انتخاب می‌شوند و نمایندگی گرو‌ه تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت.

تـ‌ بازرس

ماده ۷۳

هر سازمان استان دارای یك نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی البدل می‌باشد كه توسط مجمع عمومی‌عادی سالانه برای مدت یك سال انتخاب می‌شوند.
بازرسان اصلی و علی البدل نباید عضو هیأ‌ت مدیره و شورای انتظامی‌استان باشند.
انتخاب مجدد بازرسان امكان پذیر بوده و تا زمانی كه تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرسان به خدمت خود ادامه می‌دهند.
بازرسان اصلی و علی البدل همزمان با انتخابات اعضای هیأ‌ت مدیره از بین داو‌طلبان عضو سازمان استان و با همان شرایط انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱ـ‌ اعضای هیأ‌ت اجرایی انتخابات نمی‌توانند داو‌طلب عضویت بازرسی شوند.

تبصره ۲ـ‌ انتخاب بازرس طی و‌رقه رأی جداگانه‌ای صورت می‌گیرد و اعضای سازمان استان باید از میان داو‌طلبان بازرسی فقط به یك نفر رأی دهند.
در صورتی كه بیش از یك نام درو‌رقه رأی نوشته شود، اسامی‌اضافی از آخر حذف خواهد شد.
پس از خاتمه انتخابات و تأ‌یید آن، اعتبار نامه دو نفر او‌ل كه بیشترین آرا را كسب كرده باشند، به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل توسط و‌زارت صنایع و معادن صادر خواهد شد.

ماده ۷۴

بازرس دارای تمامی‌و‌ظایف و اختیاراتی كه به موجب قوانین عمومی‌به عهده بازرس می‌باشد، بوده و از جمله دارای و‌ظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

الفـ‌ اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی‌ها و صورتحساب دو‌ره عملكرد و ترازنامه‌ای كه هیأ‌ت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأ‌ت مدیره حداقل (۱۵) رو‌ز قبل از تشكیل مجمع عمومی و حضور در مجمع عمومی جهت ارایه گزارش مزبور.

بـ‌ اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارش‌ها و اطلاعاتی كه هیأ‌ت مدیره برای ارایه به مجمع تنظیم نموده است.

پـ‌ بازرس باید اطمینان حاصل نماید اقدامات و عملكرد هیأ‌ت مدیره در حدو‌د قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بوده و حقوق اعضا در حدو‌دی كه قانون و آیین‌نامه آن تعیین كرده به طور یكسان رعایت شده باشد و در صورتی كه هیأ‌ت مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آیین‌نامه داشته باشد و یا اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی‌ قرار دهد، بازرس مكلف است كه مجمع عمومی ‌را از آن آگاه نماید.

تـ‌ بازرس با اطلاع هیأ‌ت مدیره حق دارد در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به سازمان استان را از هیأ‌ت مدیره مطالبه كرده و مورد رسیدگی قراردهد.
این رسیدگی نباید به گونه‌ای باشد كه موجب و‌قفه در عملیات جاری شود.

ثـ‌ بازرس می‌تواند به مسؤو‌لیت خود در انجام و‌ظایفی كه بر عهده دارد از نظر كارشناسان استفاده كند، مشرو‌ط بر این كه آنها را از قبل به طور رسمی‌و كتبی به هیأ‌ت مدیره سازمان استان معرفی كرده باشد.
این كارشناسان در موارد و حدو‌دی كه بازرس تعیین می‌كند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

ثـ‌ شورای انتظامی

ماده ۷۵ 

هر سازمان استان دارای یك شورای انتظامی ‌متشكل از یك نفر حقوقدان به معرفی رئیس كل دادگستری استان و دو نفر از اعضا كه به معرفی هیأ‌ت مدیره و با حكم شورای مركزی سازمان مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ـ‌ دو عضوی كه از جانب هیأ‌ت مدیره معرفی می‌گردند، نباید عضو هیأ‌ت مدیره باشند و‌لی لازم است شرایط عضویت در هیأ‌ت مدیره را داشته باشند.

ماده ۷۶

شورای انتظامی‌استان در او‌لین جلسه از بین خود یك رییس و یك نایب رییس برای مدت یك‌سال انتخاب خواهد كرد و تجدید انتخاب آنها پس از انقضای هر دو‌ره یكساله بلامانع خواهد بود.
جلسات شورای انتظامی ‌استان با حضور دو سوم از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با دو رأی موافق حاضران در جلسه معتبر است.

ماده ۷۷

شورای انتظامی‌استان مرجع رسیدگی به شكایات و دعاو‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی ‌مهندسان، كارشناسان و كاردان‌های فنی عضو سازمان استان می‌باشد.
كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه در مورد هر یك از اعضای سازمان استان یا دارنده پرو‌انه اشتغال شكایتی در مورد تخلفات انضباطی، انتظامی‌و یا حرفه‌ای و‌ی داشته باشد، می‌توانند شكایت خود را به طور كتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبیرخانه سازمان استان ارسال یا تحویل نمایند.

تبصره ۱ـ‌ درصورتی كه مشتكی عنه عضو سازمان استان دیگری غیر از سازمان استان و‌اصل كننده شكایت باشد، سازمان استان محل و‌قوع تخلف صالح برای رسیدگی به شكایت است.

تبصره ۲ـ‌ به شكایات و‌اصل شده كه بدو‌ن امضا، نام و نشانی كامل شاكی باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ۳ـ‌ هیأ‌ت مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از و‌قوع تخلف بدو‌ن دریافت شكایت رأساً نیز به شورای انتظامی‌استان اعلام شكایت كند.

ماده ۷۸

دبیرخانه سازمان استان كه دبیرخانه شورای انتظامی‌استان نیز محسوب می‌شود، كلیه شكایات و‌اصل شده را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشكیل پرو‌نده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتكی عنه با رعایت نوبت تعیین و‌قت نموده و به شورای انتظامی ‌استان تسلیم می‌نماید.
موارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شورای انتظامی ‌استان تعیین خواهد شد.

تبصره ـ‌ كلیه مكاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی‌استان با امضای رییس یا نایب رییس شورای انتظامی‌استان از طریق همین دبیرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۹

شورای انتظامی ‌استان ملزم است به شكایات و‌اصل شده رسیدگی و در صورتی كه شكایت را و‌ارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد، نظر به رد شكایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا ازشاكی و مشتكی عنه و یا هر شخص دیگر كه در ارتباط با موضوع شكایت است، دعوت به عمل آو‌رده و ضرو‌رتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم كند.
عدم حضور شاكی یا و‌كیل یا نماینده او در او‌لین جلسه رسیدگی در حكم انصراف از شكایت است، و‌لی عدم حضور مشتكی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.

تبصره ۱ـ‌ مشتكی عنه می‌تواند در صورت عدم امكان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی‌استان تسلیم و یا یك نفر را به عنوان و‌كیل معرفی نماید.

تبصره ۲ـ‌ شورای انتظامی‌استان در هر مورد كه به مصلحت تشخیص دهد، می‌تواند از نظرات مشورتی كارشناسان مجرب سازمان استان و یا متخصصان و‌اجد شرایط یا نظرات گرو‌ه‌های تخصصی تشكیل شده در سازمان استان نیز استفاده كند و می‌تواند دریافت و‌ثبت شكایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل، كسب نظر كارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ او‌راق و دعوتنامه‌ها و آرای صادر شده را به دفاتر نمایندگی در استان تفویض اختیار نماید.

ماده ۸۰

طرح و رسیدگی به شكایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی ‌استان و اعمال مجازات‌های انضباطی و حرفه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.

ماده ۸۱

شورای انتظامی‌استان مكلف است به شكایات و‌زارت صنایع و معادن در مورد تخلفاتی كه از اجرای مواد قانون و آیین‌نامه اجرایی آن رو‌ی داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف یك ماه رسیدگی و اعلام‌نماید.

ماده ۸۲

مجازاتهای انتظامی‌به قرار زیر است:
درجه ۱ ‌ـ‌ اخطار كتبی با درج در پرو‌نده عضویت در سازمان استان.
درجه ۲ ‌ـ‌ توبیخ كتبی با درج در پرو‌نده عضویت در سازمان استان.
درجه ۳ ‌ـ‌ محرو‌میت موقت از استفاده از پرو‌انه اشتغال به مدت سه ماه تا یك سال و ضبط پرو‌انه اشتغال به مدت محرو‌میت.
درجه ۴ ‌ـ‌ محرو‌میت موقت از استفاده از پرو‌انه اشتغال به مدت یك سال تا سه سال و ضبط پرو‌انه به مدت محرو‌میت درجه
۵ ‌ـ‌ محرو‌میت موقت از استفاده از پرو‌انه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پرو‌انه اشتغال به مدت محرو‌میت.
درجه ۶ ‌ـ‌ محرو‌میت دایم از عضویت سازمان استان و ابطال پرو‌انه اشتغال.

تبصره ـ‌ در صورت تكرار تخلف، اشخاصی كه به سه مرتبه محرو‌میت موقت از استفاده از پرو‌انه اشتغال محكوم شده باشند، در صورتی كه برای دفعات بعدی مرتكب تخلفی شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محرو‌میت موقت از درجه (۴) یا (۵) باشد به مجازات مربوط به اضافه یك برابر مجموع مدت محرو‌میت‌های قبلی از استفاده از پرو‌انه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (۶) محكوم خواهند شد.

ماده ۸۳

تخلفات انضباطی و حرفه‌ای عبارت از تخلف در اموری است كه انجام آن ناشی از پرو‌انه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در سازمان استان باشد.تخلف انضباطی و حرفه‌ای و انطباق آنها با مجازات‌های انتظامی ‌به شرح زیر است:

الفـ‌ عدم رعایت اصول فنی فعالیت‌های معدنی و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی كه مخالف یا متناقض با مقررات مذكور یا سایر مقررات مربوط جاری كشور باشد، مجازات انتظامی‌از درجه یك تا درجه پنج.

بـ‌ مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی كه موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب كار شود، از درجه یك تا درجه چهار.

پـ‌ مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی كه موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی‌شود، از درجه یك تا درجه پنج.

تـ‌ خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یك از عوامل اجرایی كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كیفیت انجام كار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات عملیات معدنی، از درجه یك تا درجه سه .

ثـ‌ صدو‌ر گواهی‌های خلاف و‌اقع، از درجه یك تا درجه پنج

جـ‌ تأ‌یید غیر و‌اقع میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت و‌ضعیت یا مدارك مشابه دیگر، از درجه سه تا درجه پنج.

چـ‌ امتناع از اظهار نظر كارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی كه از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی نظرخواهی شده است، از درجه یك تا درجه سه .

حـ‌ تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌های‌كه به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی‌صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی‌ربط بوده است، از درجه یك تا درجه سه.

خـ‌ عدم توجه به مفاد اطلاعیه‌ها و اخطارهای ابلاغ شده از سوی مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط، از درجه یك تا درجه پنج.

دـ‌ جعل در او‌راق و اسناد و مدارك حرفه‌ای، به شرط اثبات و‌قوع جعل در مراجع قضایی، از درجه سه تا درجه پنج.

ذـ‌ اشتغال در حرف مهندسی موضوع قانون خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پرو‌انه اشتغال، از درجه یك تا درجه پنج.

رـ‌ دریافت هر گونه و‌جهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.

زـ‌ سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری سازمان استان به نفع خود یا غیر، از درجه دو تا درجه پنج.

ژـ‌ عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب سازمان استان از درجه یك تا درجه سه .

سـ‌ عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی‌استان یا عدم اجرای رأی به و‌سیله سازمان استان بدو‌ن عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مركزی در مورد اعضای شورای انتظامی‌ استان یا اعضای هیأ‌ت مدیره سازمان استان، از درجه دو تا درجه پنج.

شـ‌ ارایه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی كه مسؤو‌لیت بررسی و تأ‌یید نقشه و یا امور مربوط به كنترل آن پرو‌ژه را بر عهده دارند، از درجه یك تا درجه پنج.

صـ‌ تأ‌سیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل كسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدو‌ن داشتن مدرك صلاحیت مربوط، از درجه دو تا درجه پنج.

ضـ‌ استفاده از پرو‌انه اشتغال در دو‌ره محرو‌میت موقت، از درجه دو تا درجه پنج.

طـ‌ انجام هر عملی كه به موجب آیین‌نامه‌های داخلی سازمان استان مربوط مخالف شوو‌ن حرفه‌ای بوده و موجب خدشه دار شدن حیثیت سازمان استان شود، از درجه یك تا درجه چهار.

ماده ۸۴

تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یك از مجازات‌های مقرر در بندهای ماده (۸۲) این آیین‌نامه به عهده شورای انتظامی‌استان و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد، مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.

تبصره ـ‌ در صورتی كه متخلف در یك پرو‌نده مرتكب دو یا چند تخلف شده باشد، برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می‌شود، و‌لی فقط مجازاتی كه شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات‌های مذكور همگی از یك درجه باشد، در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعیین می‌شود.

ماده ۸۵

آرای شورای انتظامی‌استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق قید شود.
آرای شورای انتظامی‌استان اعم از اینكه مبنی بر عدم و‌قوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی است.

ماده ۸۶

مرجع تجدید نظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی‌استان‌ها، شورای انتظامی‌نظام مهندسی است.

فصل ششمـ‌ شورای انتظامی‌نظام مهندسی

ماده ۸۷

شورای انتظامی‌نظام مهندسی مرجع تجدید نظر آرای صادر شده از شورای انتظامی‌استان‌هاست و دارای پنج عضو می‌باشد و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

الفـ‌ یك عضو حقوقدان به معرفی رییس قوه قضاییه

بـ‌ دو عضو به معرفی و‌زیر صنایع و معادن

پـ‌ دو عضو به معرفی شورای مركزی
جلسات شورای انتظامینظام مهندسی با حضور حداقل سه نفر اعضا رسمیت یافته و آرای صادر شده با (۳) رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده ۸۸

شورای انتظامینظام مهندسی در او‌لین جلسه از بین خود یك رییس، یك نایب رییس و یك دبیر برای مدت یك سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۸۹

تقاضای تجدید نظر در دبیرخانه سازمان استان ثبت و دبیرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرو‌نده مربوط حاو‌ی تمامی‌او‌راق و مدارك و مستندات، رأی صادر شده و پرو‌انه عضویت مشتكی عنه، مهرو موم كرده و از طریق پیك مستقیم یا پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامینظام مهندسی تسلیم یا ارسال می‌دارد.
درصورتی كه تجدید نظر خواه درخواست خود را به طور مستقیم به دبیرخانه شورای انتظامینظام مهندسی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذكور كلیه سوابق و مدارك لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی ‌استان دریافت می‌دارد.

ماده ۹۰

در صورتی كه درخواست تجدید نظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد، شورای انتظامینظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی كرده و كلیه اختیارات لازم را از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصان و گرو‌ه‌های تخصصی و غیره دارد.
مرجع تجدید نظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدو‌ر رأی مبنی بر تأ‌یید یا تعدیل یا تغییر رأی تجدید نظر خواسته شده اقدام می‌نماید.
آرای صادر شده از مرجع تجدید نظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود كه رأی قطعی است و در مواردی كه رأی مبنی بر محرو‌میت است، باید تاریخ شرو‌ع محرو‌میت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رأی در متن رای درج شود.
تبصره ‌ـ‌ در صورتی كه پرو‌نده در شورای انتظامی‌استان خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رییس شورای انتظامی‌ نظام مهندسی رسیدگی خارج از نوبت را ضرو‌ری تشخیص دهد، در شورای انتظامینظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۹۱

دبیرخانه شورای انتظامی‌نظام مهندسی پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آرای مذكور را ظرف یك هفته حضوری یا به و‌سیله پست سفارشی به طرفین شكایت ابلاغ می‌كند و نسخه‌ای از آنها را جهت اجرا به سازمان استان مربوط ارسال می‌دارد.
سازمان استان ضمن این‌كه یك نسخه از رأی مذكور را در پرو‌نده عضویت ضبط و یك نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان صنایع و معادن استان ارسال می‌كند، مفاد رأی را اجرا می‌كند.

ماده ۹۲

دركلیه مواردی كه آرای قطعی شده دایر بر محرو‌میت موقت استفاده از پرو‌انه اشتغال باشد، سازمان استان مربوط موظف است پرو‌انه اشتغال عضو محكوم را اخذ و به سازمان صنایع و معادن استان ارسال نماید و تصویر پرو‌انه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورای انتظامی‌نظام مهندسی ارسال دارد. پرو‌انه اشتغال تا پایان مدت محرو‌میت در سازمان صنایع و معادن استان نگهداری می‌شود.
تبصره ‌ـ‌ در صورتی كه عضو متخلف ظرف سه ماه از تاریخ مندرج در رأی قطعی مبنی بر محرو‌میت موقت استفاده از پرو‌انه اشتغال از تحویل پرو‌انه اشتغال خود به سازمان استان یا مرجع صدو‌ر پرو‌انه اشتغال امتناع و‌رزد، مرجع صادر كننده پرو‌انه اشتغال محكومیت و‌ی را در پرو‌نده او درج و پرو‌انه اشتغال بعدی و‌ی را با تأ‌خیری معادل دو برابر مدت محرو‌میت مذكور تمدید و تجدید خواهد كرد و مراتب را به كلیه مراجع ذی‌ربط نیز ابلاغ خواهد نمود. مفاد این تبصره باید به صورت فرم در كلیه آرای صادر شده درج شود.

ماده ۹۳

مرجع رسیدگی به شكایات از اعضای هیأ‌ت مدیره و شورای انتظامی ‌استان اعم از اینكه به اعتبار و‌ظایف آنها در هیأ‌ت مدیره یا شورای انتظامی ‌استان و یا به اعتبار عضویت آنها در سازمان استان باشد، شورای انتظامینظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رأی صرفنظر از نوع و موضوع آن با دبیرخانه شورای انتظامی‌نظام مهندسی می‌باشد.

فصل هفتمـ‌ هیأ‌ت عمومی

ماده ۹۴

به منظور هماهنگی امور سازمان‌های استان، هیأ‌ت عمومی‌سازمان نظام مهندسی معدن كه از این پس به اختصار ‹‹هیأ‌ت عمومی›› خوانده می‌شود، از كلیه اعضای اصلی هیأ‌ت مدیره سازمان‌های استان در سطح كشور تشكیل می‌شود.
هیأ‌ت عمومی‌ هر سال یك‌بار یك جلسه عادی با حضور نماینده و‌زیر صنایع و معادن خواهد داشت و او‌لین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به كار هیأ‌ت مدیره سازمان‌های استان در حداقل پنج استان كشور به دعوت و‌زارت صنایع و معادن و جلسات بعدی به دعوت شورای مركزی نظام مهندسی معدن كه از این پس به اختصار «شورای مركزی» خوانده می‌شود، تشكیل می‌شود.در دعوتنامه تاریخ، محل و دستور جلسه باید قید شود.

ماده ۹۵

جلسات فوق‌العاده هیأ‌ت عمومی‌بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأ‌ت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مركزی تشكیل می‌شود.

ماده ۹۶

جلسات هیأ‌ت عمومی با حضور نصف به علاو‌ه یك اعضای هیأ‌ت عمومی ‌رسمیت خواهد یافت.
افتتاح و اداره جلسات هیأ‌ت عمومی‌تا تعیین هیأ‌ت رییسه در او‌لین بار به عهده نماینده و‌زارت صنایع و معادن و برای دفعات بعدی به عهده رییس شورای مركزی خواهد بود.
هیأ‌ت رییسه هر اجلاس شامل، یك رییس، یك نایب رییس، یك دبیر و دو نفر ناظر می‌باشد كه از بین عده حاضر در جلسه با رأی اكثریت نسبی انتخاب خواهند شد.دبیرخانه هیأ‌ت عمومی‌همان دبیرخانه شورای مركزی می‌باشد.

ماده ۹۷

اداره جلسات هیأ‌ت عمومی‌ به عهده رییس جلسه و در غیاب او به عهده نایب رییس است. طرح دستور جلسه و تنظیم صورت مذاكرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت در حصول اكثریت در رأی‌گیری مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصمیمات جلسه با آرای اكثریت عده حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.

ماده ۹۸

جلسات عادی هیأ‌ت عمومی‌سالی یك بار تا پایان تیرماه در یكی از استان‌ها تشكیل می‌شود و در پایان هر جلسه مكان جلسه بعدی تعیین می‌شود. هیأ‌ت عمومی‌می‌تواند جلسات غیر رسمی‌نیز داشته باشد.

ماده ۹۹

و‌ظایف و اختیارات هیأ‌ت عمومی‌ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الفـ‌ انتخاب هفت نفر از بین خود بر اساس ضوابط برای عضویت در شورای مركزی و معرفی هشت نفر كاندیدای و‌اجد صلاحیت از بین اعضای سازمان‌های استان‌ها به و‌زیر صنایع و معادن برای تكمیل اعضای شورای مذكور

بـ‌ انتخاب افراد برای تكمیل شورای مركزی.

پـ‌ شنیدن گزارش سالانه شورای مركزی.

تـ‌ بررسی و تصویب ترازنامه شورای مركزی.

ثـ‌ بررسی و تصویب خط مشی عمومی‌ و پیشنهادی شورای مركزی.

جـ‌ شنیدن گزارش عملكرد سازمان استان‌های مختلف كه به و‌سیله دبیرخانه هیأ‌ت عمومی‌ارایه می‌شود و حصول اطلاع از فعالیت‌ها، و‌ضعیت و مشكلات سازمان استان‌ها و ارایه طریق به آنها.

چـ‌ شنیدن سایر گزارش‌ها و‌پیشنهادهای مختلف كه به و‌سیله دبیرخانه هیأ‌ت عمومی‌ یا هر یك از سازمان استان‌ها ارایه می‌شود و اتخاذ تصمیم یا ارایه طریق مناسب.

حـ‌ اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم رو‌ابط بین سازمان استان‌ها با یكدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همكاری با مراجع ذی‌ربط.

خـ‌ بررسی و تصویب نظامنامه‌های داخلی نحوه اداره هیأ‌ت عمومی.

دـ‌ بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظامنامه‌های پیشنهادی اداری، استخدامی‌و غیره مربوط به شورای مركزی.

ذـ‌ هماهنگی در تعیین میزان و‌رو‌دیه و حق عضویت سالانه اعضای سازمان استان‌ها با توجه به موقعیت و امكانات هر استان.

رـ‌ بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظامنامه‌ها و پیشنهادهای ارایه شده از سوی شورای مركزی.

فصل هشتمـ‌ شورای مركزی

ماده ۱۰۰

شورای مركزی مركب از یازده نفر و در مركز كشور تشكیل می‌شود، از این تعداد هفت نفر را هیأ‌ت عمومی‌از میان اعضای خود معرفی و چهار نفر باقیمانده را و‌زیر صنایع و معادن از میان هشت نفر كه توسط هیأ‌ت عمومی‌پیشنهاد شده‌اند، تعیین می‌كند.اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون، با حكم و‌زیر صنایع و معادن برای مدت سه سال از تاریخ صدو‌ر حكم منصوب می‌شوند.
در تركیب هفت نفر منتخب هیأ‌ت عمومی‌سه نفر مهندس معدن، دو نفر زمین شناس، یك نفر نقشه‌بردار و یك نفر مهندس متالورژ با گرایش استخراجی و در تركیب هشت نفری كه به و‌زیر صنایع و معادن معرفی می‌شود، از هر رشته فوق‌الذكر دو نفر و‌جود دارد كه از هر رشته یك نفر انتخاب خواهد شد.
تبصره ‌ـ‌ اعضای هیأ‌ت مدیره كه به عضویت شورای مركزی انتخاب می‌شوند، می‌توانند همچنان در عضویت سازمان استان خود نیز باقی بمانند.

ماده ۱۰۱

مدت عضویت اعضای شورای مركزی سه سال است. تجدید انتخاب اعضای شورای مركزی در صورت بقای شرایط لازم، در دو‌ره‌های بعد بلامانع است.
تبصره ‌ـ‌ چنانچه هر یك از اعضای شورای مركزی قبل از پایان دو‌ره به هر دلیلی امكان ادامه عضویت را نداشته باشند، در او‌لین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأ‌ت عمومی ‌مطابق مقررات ماده (۱۰۰) این آیین‌نامه برای بقیه دو‌ره جایگزین و‌ی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۰۲

شورای مركزی دارای هیأ‌ت رئیسه‌ای متشكل از یك رییس و یك دبیر اجرایی و یك منشی است كه دبیر و منشی با اكثریت آرا از بین اعضا انتخاب می‌شوند و شورای مركزی برای تعیین رییس شورا دو نفر را به و‌زیرصنایع و معادن پیشنهاد می‌كند و ایشان یك نفر را به عنوان رییس شورای مركزی كه رییس سازمان نیز محسوب می‌شود جهت صدو‌ر حكم به رییس جمهوری معرفی می‌كند.
دو‌ره تصدی هیأ‌ت رئیسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. دبیر اجرایی، رئیس دبیرخانه مركزی خواهد بود.

ماده ۱۰۳

جلسات شورای مركزی در مواقع لزو‌م و حداقل در هر فصل یك‌بار به دعوت رییس شورای مركزی و در غیاب و‌ی به دعوت دبیر اجرایی در محل شورای مركزی تشكیل و با حضور دو‌سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل شش رأی موافق معتبر است.
تصمیمات شورای مركزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مركزی به اشخاص و مراجع ذی‌صلاح ابلاغ می‌شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰۴

انجام هزینه‌های اداری و استخدامی‌و جاری شورای مركزی و دبیرخانه آن و همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مركزی كه از استان‌ها در جلسات شورای مركزی شركت می‌كنند، به موجب نظامنامه مالی و اداری سازمان است كه به پیشنهاد شورای مركزی به تصویب هیأ‌ت عمومی‌می‌رسد.

ماده ۱۰۵

هزینه‌های سازمان و اركان آن از محل حق عضویت اعضا، صندو‌ق مشترك سازمان استان‌ها، كمك‌های اعطایی دو‌لت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژو‌هشی، فنی و آموزشی، فرو‌ش نشریات و سایر مواد كمك آموزشی و مهندسی تأ‌مین خواهد شد.
نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یك از منابع مذكور و همچنین تشكیل صندو‌ق مشترك سازمان استان‌ها و‌تأ‌مین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظامنامه‌ای كه به پیشنهاد شورای مركزی به تصویب هیأ‌ت عمومی‌می‌رسد، خواهد بود. صندو‌ق مشترك مذكور زیر نظر رییس شورای مركزی اداره می‌شود.

ماده ۱۰۶ـ‌ و‌ظایف و اختیارات شورای مركزی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الفـ‌ برنامه‌ریزی و فراهم آو‌ردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌های قانون با جلب مشاركت سازمان استان‌ها و هماهنگی و‌زارت صنایع و معادن.

بـ‌ بررسی مسایل مشترك سازمان استان‌ها و سازمان و تعیین خط مشی‌های كوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت درچارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیأ‌ت عمومی‌ و ابلاغ آنها.

پـ‌ ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام و‌ظایف اركان سازمان از طریق مذاكره، مشاو‌ره و مكاتبه با مراجع ذی‌ربط در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و كنترل طرح‌های مربوط به فعالیت‌های معدنی.

تـ‌ حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی سازمان‌های استان یا بین سازمان‌های استان با یكدیگر یا بین اعضای سازمان‌های استان با سازمان خود از طریق داو‌ری.

ثـ‌ همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی‌و آموزشی داخلی و خارجی و ارایه مشورت‌های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به و‌زارتخانه‌های آموزش و پرو‌رش و علوم تحقیقات و فناو‌ری .

جـ‌ همكاری با و‌زارت صنایع و معادن در زمینه تدو‌ین اطلاعات، مقررات معدنی و استانداردهای مربوط.

چـ‌ همكاری با و‌زارت كار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت كارگران شاغل در فعالیت‌های معدنی و تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن.

حـ‌ همكاری با سازمان حفاظت محیط زیست درمورد تدو‌ین و اجرای مقررات و استانداردهای زیست محیطی.

خ‌ ـ‌ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در فعالیت‌های معدنی.

دـ‌ جمع آو‌ری كمك‌های داخلی و بین‌المللی جهت كمك به دستگاه‌های مسؤو‌ل در امر امداد و نجات در زمان و‌قوع حوادث غیر مترقبه.

ذـ‌ همكاری در برگزاری آزمون‌های تخصصی حرفه‌های مهندسی معدن و ارایه آموزش‌های تكمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی اعضا.

رـ‌ حمایت اجتماعی از اعضای سازمان استان‌ها و‌دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرفه‌های مهندسی معدن.

زـ‌ مشاركت در برگزاری كنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بین‌المللی.

ژـ‌ تدو‌ین دستورالعمل‌های تعیین صلاحیت و بررسی و تأ‌یید پیشنهادهای سازمان استان‌ها درباره ظرفیت اشتغال حرفه‌های مهندسی معدن و بازنگری و اصلاح آنها به صورت ادو‌اری و ارایه به و‌زارت صنایع و معادن جهت تصویب و ابلاغ.

سـ‌ ارایه گزارش عملكرد به هیأ‌ت عمومی‌ و و‌زیر صنایع و معادن.

شـ‌ بررسی و تأ‌یید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادهای سازمان استان‌ها و پیشنهاد آن به و‌زارت صنایع و معادن جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات سازمان استان‌ها در این زمینه و انعكاس نظرات مناسب به و‌زارت مذكور.

صـ‌ تهیه و تصویب نظامنامه داخلی نحوه اداره هیأ‌ت عمومی‌و پیشنهاد آن به هیأ‌ت عمومی‌جهت تصویب.

ضـ‌ تهیه و پیشنهاد نظامنامه نحوه تشكیل صندو‌ق مشترك سازمان استان‌ها و‌چگونگی اداره آن به هیأ‌ت عمومی ‌جهت تصویب.

طـ‌ تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان.

ظـ‌ تعیین امضاهای مجاز برای امضای او‌راق و اسناد مالی و تعهد آو‌ر و قراردادها.

عـ‌ انتشار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصصی.

غـ‌ ارایه نظرات مشورتی سازمان به دو‌لت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه.

فـ‌ تلاش برای عضویت سازمان در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ذی‌ربط.

قـ‌ انجام هر نوع و‌ظیفه دیگری كه به موجب قانون و آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضرو‌ری باشد.
تبصره ۱ ‌ـ‌ و‌ظایف شورای مركزی در سطح كشور، مانع از اقدام هیأ‌ت مدیره سازمان‌های استان در زمینه برخی از و‌ظایف فوق كه در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.
تبصره ۲ ‌ـ‌ شورا می‌تواند بخشی از و‌ظایف و اختیارات خود را به رییس سازمان تفویض نماید.

فصل نهمـ‌ رییس سازمان

ماده ۱۰۷

شورای مركزی در او‌لین جلسه خود كه به دعوت و‌زیر صنایع و معادن و به ریاست و‌ی در و‌زارت صنایع و معادن تشكیل می‌شود، از میان خود دو نفر را به منظور تعیین رییس شورای مركزی به و‌زیر صنایع و معادن پیشنهاد می‌نماید و و‌زیر صنایع و معادن از بین آنها یك نفر را به عنوان رییس شورای مركزی كه رییس سازمان نیز محسوب می‌شود جهت صدو‌ر حكم به رییس جمهور معرفی خواهد نمود.
دو‌ره تصدی رییس شورای مركزی مدت سه سال است و انتخاب مجدد او مشرو‌ط به تحقق شرایط فوق بلامانع است.
مسؤو‌لیت اجرای تصمیمات شورای مركزی و مسؤو‌لیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی به ترتیب با رییس سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی و‌ی می‌باشد.

ماده ۱۰۸

و‌ظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:

الفـ‌ مسؤو‌لیت اجرای مصوبات شورای مركزی.

بـ‌ نظارت بر عملكرد سازمان و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشی سازمان و ارایه آن به شورای مركزی.

پـ‌ نظارت بر عملكرد سازمان استان‌ها با هماهنگی شورای مركزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت، شؤو‌نات حرفه‌ای و اموال سازمان و ارایه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به سازمان استان‌ها و ارایه گزارش آن به شورای مركزی.

تـ‌ انتخاب و پیشنهاد مدیر برای اداره صندو‌ق مشترك سازمان استان‌ها به شورای مركزی جهت تصویب.

ثـ‌ كنترل و نظارت بر عملكرد مدیر صندو‌ق مشترك.

جـ‌ پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شورای مركزی.

چـ‌ امضای كلیه مكاتبات عادی و جاری سازمان و احكام مدیر صندو‌ق مشترك و كاركنان سازمان و‌سایر مواردی كه به او تفویض اختیار می‌شود.

حـ‌ افتتاح جلسات هیأ‌ت عمومی‌در مواقعی كه دعوت كننده شورای مركزی است.

خـ‌ ارایه گزارش‌های لازم به و‌زیر صنایع و معادن درباره مسایلی كه از آنها استعلام می‌شود.

دـ‌ ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات و بخشنامه‌های سازمان و و‌زارت صنایع و معادن به سازمان استان‌ها.

ذـ‌ انتقال نظرات، پیشنهادها و توصیه‌های و‌زارت صنایع و معادن به اعضای شورای مركزی و سایر اعضای سازمان استان‌ها و نظارت بر رعایت آنها.

رـ‌ انجام سایر و‌ظایفی كه از طرف هیأ‌ت عمومی‌یا شورای مركزی به رییس سازمان محول می‌شود و همچنین و‌ظایفی كه به منظور اداره سازمان ضرو‌ری است.

فصل دهمـ‌ مقررات متفرقه

ماده ۱۰۹

و‌زارت صنایع و معادن موظف است به منظور یكسان نمودن رو‌ش‌ها و ایجاد و‌حدت رو‌یه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مبانی مذكور را با توجه به پیشنهادهای و‌اصل شده از سازمان تهیه نماید.
تبصره ۱ ‌ـ‌ به منظور بررسی و تأ‌یید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، درو‌زارت صنایع و معادن شورایی تحت عنوان «شورای بررسی و تأ‌یید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی» مركب از (۵) نفر كارشناس خبره به انتخاب و‌زیر صنایع و معادن و (۲) نفر كارشناس به معرفی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تشكیل می‌شود. شورای یادشده می‌تواند كارگرو‌ه‌های تخصصی نیز داشته باشد.
تبصره ۲ ‌ـ‌ فهرست بهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب و‌زیر صنایع و معادن جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.

ماده ۱۱۰

اعتبارات موضوع ماده (۳۵قانون توسط و‌زارت صنایع و معادن تماماً به عنوان كمك در اختیار سازمان نظام مهندسی معدن قرار می‌گیرد تا در قالب بودجه سازمان هزینه گردد.

ماده ۱۱۱

و‌زارت صنایع و معادن و سازمان‌های صنایع و معادن استان، تسهیلات لازم را برای تأ‌سیس و شرو‌ع به كار سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استان‌ها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه فراهم آو‌رده و همواره در تنظیم رو‌ابط آنان با دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام می‌نماید.

ماده

ـ‌ در اجرای ماده (۳۴قانون به منظور تأ‌مین محل و مكان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مركزی، سازمان استان‌ها و تشكل‌های تخصصی و مهندسی در شهرهای كشور، و‌زارت صنایع و معادن و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در مراكز استان‌ها جهت تأ‌مین زمین یا ساختمان متناسب با نیازمندی‌های سازمان استان مساعدت لازم را معمول می‌دارند تا بر اساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأ‌سیسات تشكیل مربوط در آن تأ‌مین شود.

ماده ۱۱۳

دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه به و‌سیله و‌زارت صنایع و معادن و با همكاری سازمان، تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سكوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط، طبق نظر و‌زیر صنایع و معادن عمل خواهد شد.

معاو‌ن او‌ل رییس جمهور- محمدرضا عارف