آیین نامه مربوط به مقررات تأمین اجتماعی آزادگان مصوب 1370

آیین نامه مربوط به مقررات تامین اجتماعی آزادگان

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1370 بنا به پیشنهاد ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد ماده ( 28 ) قانون حمایت از آزادگان ( اسرای آزاد شده ) بعد از ورود به کشور مصوب 1368، آئیننامه مربوط به مقررات تأمین اجتماعی آزادگان را به شرح زیر تصویب نمود:

آئیننامه مربوط به مقررات تأمین اجتماعی آزادگان مصوب 1370,05,09با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

آزادگانی که قبل از اسارت مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده اند یا پس از آزادی از اسارت مشمول قانون مذکور می گردند با ارائه کارت آزادگی و تأییدیه ستاد رسیدگی به امو آزادگان مشمول مقررات این آئیننامه قرار می گیرند و در این آئیننامه به اختصار آزاده نامیده می شوند.

تبصره (اصلاحی 26/03/1372)سازمان تأمین اجتماعی که در این آئیننامه به اختصار ‹‹سازمان ›› نامیده می شود مسئول اجرای مفاد این آئیننامه است.

ماده 2 

صدور گواهی تاریخ آزادی آزادگان بمنظور ادامه حمایت از خانواده های آنان ( موضوع ماده ‹‹4››قانون حمایت از آزادگان ) با ستاد رسیدگی به امور آزادگان خواهد بود.

ماده 3 

برای آزادگان مشمول این آئیننامه و خانواده تحت تکفل آنان با رعایت مفاد ماده (58) قانون تأمین اجتماعی دفترچه درمان مخصوص صادر می گردد یا دفترچه درمانی آنان ممهور به مهر مخصوص آزادگان خواهد شد.

تبصره آزادگان مشمول این آئیننامه و خانواده تحت تفکل آنان از پرداخت فرانشیز در بخش خصوصی و دولتی معاف می باشند و صد درصد هزینه های درمانی از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 4 

 کلیه بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی سازمان مسئول پذیرش و مداوای آزادگان مشمول این آئیننامه با رعایت اولویت تا بهبودی کامل آنان ، می باشند و موظفند در صورت نیاز به مشاوره یا تخصص دیگر یا لزوم اعزام به بیمارستانهای مجهزتر اقدامات لازم را به هزینه سازمان به عمل آورند.

ماده 5 (اصلاحی 26/03/1372)

 در مورد آزادگان مشمول این آئیننامه که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بر اثر ضایعات ناشی از زمان جنگ و اسارت از کار افتاده کلی شناخته می شوند، مستمری از کار افتادگی کلی ناشی از کار برقرار می شود. میزان این مستمری و نحوه محاسبه آن به موجب تبصره سه ماده واحده قانون‹‹برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح ……›› مصوب 18/11/1360 خواهد بود.

تبصره در صورتی که مستمری برقرار شده کفاف زندگی متعارف را ندهد، سازمان موظف است حداقل تا معادل حقوق و مزایای استحقاقی آزاده جانباز مشمول این آئیننامه ، مستمری وی را از طریق طرح موضوع در شورای عالی یا هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی یا به طرق مقتضی دیگر ترمیم نماید.

ماده 6 

در مورد آزادگان جانبازی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی از کار افتاده کلی شناخته شده و مشمول دریافت حقوق وظیفه یا مستمری یا عناوین مشابه در سایر دستگاهها هستند و دریافتی مربوط کفاف زندگی متعارف آنان را نمی دهد، دستگاههای ذیربط مکلفند تمهیدات مشابه تبصره ماده ( 5 ) این آئیننامه را معمول دارند.

ماده 7 (اصلاحی 26/03/1372)

 جهت خانواده آزاده جانباز یا مجروح و بیمار مشمول این آئیننامه که به تشخیص کمیسیون پزشکی مشترک بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان قبل از زمان بازتوانی بر اثر بیماریهای ناشی از زمان اسارت وفات یابند، مستمری برقرار می گردد. میزان و نحوه محاسبه مستمری مذکور با رعایت مفاد ماده ( 5 ) این آئیننامه خواهد بود.

ماده 8 

آن دسته از آزادگان مشمول این آئیننامه که در استخدام هر یک از دستگاههای مشمول قانون حمایت از آزادگان می باشند در صورت تمایل و درخواست کتبی می توانند، تا مدت یک دهم زمان اسارت که از دو ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نخواهد بود با استفاده از حقوق و مزایای مستمر، استرحت نمایند.

تبصره مرخصی های استحقاقی سالیانه آزادگان موضوع این ماده نسبت به مدت اسارت ، ذخیره شده یا در صورت درخواست کتبی آزاده به ازای مرخصی استحقاقی معادل حقوق و مزایای زمان درخواست ، به وی پرداخت می گردد.

ماده 9 

مدت اسارت آزادگان مشمول این آئیننامه که در استخدام هر یک از دستگاههای مشمول قانون حمایت از آزادگان می باشند و یا آن گروه از آزادگانی که پس از آزادی به خدمت دستگاههای مزبور پذیرفته می شوند، در صورت درخواست کتبی آنان بدون پرداخت حق بیمه به ازای هر یک سال اسارت ، دو سال به عنوان سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه مرتبط تلقی و ملاک محاسبه و انجام تعهدات قانونی از هر لحاظ قرار می گیرد.

تبصره حقوق و مزایای مبنای محاسبه تعهدات قانونی در مورد مشمولین این ماده در صورت تقارن با ایام اسارت اولین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه در سازمان خواهد بود.

ماده 10 

در مورد آزادگان مشمول این آئیننامه که قبل از اسارت در واحدهای صنفی و کارخانجات و صنایع و مؤسسات خصوصی شاغل بوده اند یا پس از آزادی در واحدهای مذکور به خدمت پذیرفته می شوند، در صورت درخواست کتبی آنان به ازای هر یک سال اسارت دو سال ، به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه مرتبط تلقی و ملاک انجام تعهدات قانونی از هر لحاظ قرار می گیرد.

تبصره 1 (منسوخه 26/03/1372)حق بیمه ایام اسارت آزادگانی که در استخدام هر یک از دستگاههای موضوع ماده ( 23 ) قانون حمایت از آزادگان بوده اند یا بعداً به استخدام یکی از این دستگاهها درمی آیند، همچنین حق بیمه ایام اسارت آن گروه از آزادگانی که قبل از اسارت در واحدهای صنفی و کارخانجات و مؤسسات خصوصی مشمول مقررات تأمین اجتماعی شاغل بوده اند یا از زمان آزادی ، در این مؤسسات شاغل می گردند، توسط سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مربوط از محل منابع داخلی آن سازمان تأمین و منظور خواهد شد.

تبصره 1 (الحاقی 26/03/1372)حق بیمه دو برابر ایام اسارت آزادگانی که در استخدام هر یک از دستگاههای موضوع ماده ( 23 ) قانون حمایت از آزادگان بوده اند یا بعداً به استخدام یکی از این دستگاهها درآیند از محل اعتبار دستگاه استخدام کننده پرداخت می گردد.

تبصره 2 (الحاقی 26/03/1372)حق بیمه دو برابر ایام اسارت آزادگانی که قبل از اسارت در واحدهای غیر دولتی مشمول مقررات تامین اجتماعی شاغل بوده یا پس از آزادی شاغل می گردند از محل اعتبار ستاد رسیدگی به امور آزادگان پرداخت می شود.

تبصره 3 (اصلاحی 26/03/1372)سازمان موظف است تعهدات خود را در حدود ماده ( 36 ) قانون تأمین اجتماعی اجراء نماید.

ماده 11 

مدت معالجه آن دسته از آزادگان مشمول این آئیننامه که در استخدام هر یک از دستگاههای مشمول قانون حمایت از آزادگان می باشند و استراحتهای بعدی آنان ، به موجب تجویز پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد دستگاه متبوع جزو سابقه پرداخت حق بیمه و خدمت رسمی آنان منظور و به عنوان حالت اشتغال تلقی می گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .

ماده 12 (اصلاحی 26/03/1372)

 مدت اسارت آزادگانی که مشترک صندوقهای حمایتی خاص نبوده اند و به مرگ طبیعی فوت می شوند با تامین پرداخت حق بیمه مربوط به دو برابر مدت اسارت آنان ( برمبنای حداقل دستمزد+ حداکثر دستمزد تقسیم بر 2 ) از محل اعتبار ستاد رسیدگی به امور آزادگان ، به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه تلقی می شود و بازماندگان آنان با رعایت تبصره ماده ( 5 ) این آیین نامه از مستمری بازماندگان و سایر مزایای تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

ماده 13 

سازمان مکلف است قسمتی از امکانات خود را در زمینه مسکن و اعطای تسهیلات مالی جهت خرید مسکن یا احداث آن تا سقف مبلغ هشت میلیون ریال طبق ضوابط مصوبه شماره 5808 مورخ25/10/1368 شورای عالی تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن به آزادگان مشمول این آئیننامه که حداقل سه ماه سابقه اسارت دارند، اختصاص دهد و حتی الامکان در مورد پرداخت وام مسکن سایر آزادگان با ستاد رسیدگی به امور آزادگان همکاری نماید.

ماده 14 

آزادگان مشمول این آئیننامه ، مشمول کلیه امتیازاتی که پیش از این در قوانین و مصوبات هیأت وزیران و سایر مقررات قانونی برای رزمندگان پیش بینی شده است و در این آئیننامه مسکوت است ، خواهند بود.

تبصره مدت اسارت آزادگان مشمول این آئیننامه برای احتساب امتیازت قانونی مذکور به ازای هر یک سال دو سال محاسبه خواهد شد.

ماده 15 

سازمان مکلف است گزارش عملکرد خود و سایر دستگاههای مشمول قانون حمایت از آزادگان در مورد مفاد این آئیننامه را تهیه و هر ( 6 ) ماه یکبار جهت ارائه گزارش جامع به مقام ریاست جمهوری ، به ستاد رسیدگی به امور آزادگان اعلام نماید.

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی