قانون مجازات اشتغال به حرفه كاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه كار مصوب 1380

قانون مجازات اشتغال به حرفه كاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه كار

ماده واحده

اشخاصی می‌توانند به حرفه كاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند كه طبق آئین‌نامه اجرایی این قانون از وزارت كار و امور اجتماعی ‌پروانه كار تحصیل نمایند.

تبصره 1 – تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتكب به حكم دادگاه، علاوه بر‌جبران خسارت مالی در هر بار ، برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون (10000000) ریال و در صورت تكرار، برای بار دوم به‌پرداخت پنجاه میلیون (50000000) ریال و برای بار سوم به پرداخت یكصد میلیون (100000000) ریال محكوم خواهد شد.

تبصره 2 – همه ساله نرخ فعالیت كاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی به پیشنهاد وزارت كار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین ‌خواهد شد. كاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی كه دارای پروانه كار از وزارت كار و امور اجتماعی هستند ملزم به رعایت تعرفه‌های یاد شده و‌مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهند بود.

تبصره 3 – میزان جریمه‌های نقدی مذكور در تبصره (1) براساس نرخ تورم كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود هر سه‌ سال یك بار بنا به پیشنهاد وزارت كار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.

تبصره 4 – ظرف حداكثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم مهر ماه یكهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 25/7/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- ‌مهدی كروبی